5 Honderd jaren Rode Kruis Theunis Lugtenburg honderd jaar ver gezag vrijheid anarchie en dictatuur Meditatie F^C KORTEHEG k ZOON te Dirksland wordt a.s. vrijdag J. KEUVELAAR Zondagsdienst artsen Bejaarden uit Ooitgensplaat maakten reisje naar Antwerpen Vrijdag 9 juni 1967 No. 3592 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONTÖLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEÏï Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijd^avond pefoonl I önën Onder Gods vleugelen Frnltmanden en Frultbakies ««De Fruitcentrale" VADER CATS OVER ONZE JEUGD "raiNS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHABNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langewea 13, Sommelsdak TéL (01870) 2626, na 6 uur 'B avonds TéL 2028 >-» Giro 167830 ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. 1 I we vanEp |e rijkst het esê |le VeiliiJ van del I nam vaT en persl ging lÉ I toegesptf pn, vooii Bijl, M Er L. M |n opvolg^ van de TM de Vosl 0-2; n )verbeAl uitPf lidexameJl van tó| Indaal. |t.B. Düi Izeeuwsel en de f geland gfl envergai' Bergail toKisten 4 Sptf J burgernei iHeikoopf ■er een nil liging va»! IDe fa. I Vossew* Ide bouw] |an de Mq de Cem V. J. D. aan a^J 1 geguMi n de l-^l t)r 28.0» voor liiolen e»] 14 jun'ï tten voot] fling te{ fiigen ieuwe I Het ge" indeü 3ol een sen voor J Ibusdiens'T T- J. C Adriai»! 'Voets- pe d.v. A" )rugge. Het dage'» SciierP^* itbreidf nginf^ 'I^Pei >an de 23.21| noemen van deze vier woorden titel van dit hoofdartilcel bete- kmtr zoals onze lezers wel zullen be grijpen, niet dat we van plan zijn de zwaar geladen begrippen, die zij ver tegenwoordigen, uitvoerig te gaan ana lyseren. Dat zou immers vele artikelen vergen. De bedoeling ervan is uitslui tend, heel summier het verband ertus sen aan de beschouwing te onderwer pen. De aanleiding daartoe vinden we in de zeer verontrustende ontwikke ling der geesten in ons land, zoals die zich de laatste jaren duidelijk aftekent Wie probeert niet alleen de gebeur tenissen op allerlei gebied te volgen, maar ook poogt de achtergronden ervan te doorlichten, die moet naar onze me ning tot de slotsom komen, dat onder invloed van allerlei verderfelijke gees telijke stromingen en van de maat schappelijke ontwikkelingen een situa tie aan het ontstaan is, die ons met grote zorg moet vervullen voor de toe komst. Als we kennis nemen van de toestanden in Amsterdam en, zij het in mindere mate; elders; van de moei- .eden, die het politieapparaat on- ndt bij het handhaven van de or- van de enorme geestelijke chaos, Herwegen te bespeuren is op gods- itig, kerkelijk en politiek gebied; de mentaliteit onder een deel van eugd, die naar het nihilisme ten deert; van de minachting bij velen voor elk gezag; van de overspannen vrij- heidsideologie, die steeds verder om zich heen grijpt en zich openbaart in demonstraties met duidelijke tendensen in de richting van het communisme en aanverwante ideologieën; van de voor lichting der publiciteitsmedia een deel van de pers en met name van en kele televisieprogramma's die mis bruik maken van hun machtspositie; van de onbeschaamde wijze, waarop de ongebonden sex wordt aangeprezen en van nog zoveel meer, dan lijkt de con clusie gewettigd, dat we bezig zijn de ware en goede geestelijke fundamenten van ons volksleven radicaal te onder graven met alle desastreuze gevolgen van dien. Wellicht vinden sommigen deze teke- te somber en te zwartgallig. An- in zullen deze ontwikkeling toejui- öSen. Het hangt er maar vanaf, welke maatstaven men aanlegt bij zijn he eling van de toestand. Wie geen itelijke, vaste normen erkent denkt ■over heel anders dan zij, die uit- van het Woord Gods als regel geloof en leven. Dat Woord stelt andere normen dan het ongeloof, ligt de antithese, de principiële nstelling, die alles beheerst. [én van de hoofdkwalen van deze is de devaluatie van het gezag. swel dit in een geordende maat- ppij, in een bedrijf, een school en gezin onmisbaar is, wordt het ds meer aangevochten en gene- 'd. Romeinen 13 zegt, dat het over- Isgezag door God is ingesteld, maar geloven miljoenen niet meer. Al il lang is door groepen en enkelin- dit gezag discutabel gesteld of ra- [aal afgewezen. De jeugd groeit op jeen veel te grote mate van vrijheid de resultaten daarvan zien we da- ijks. Vele ouders hebben het gezag T hun kinderen geheel of groten- s verloren. Onderwijzers en leraren pen met de gevolgen van deze ont- :eling in vrijheid. De politie weet meer, hoe ze nozems, provo's en lere raddraaiers moet aanpakken, t hoe ze het ook doet, er komt altijd ;iek. In de bedrijven is, uitzonde len daargelaten, de toestand op dit t helemaal hopeloos. En zelfs het r moet „democratiseren." ip deze manier gaan we linea recta de chaos. We weten wel, dat naast wil men, tegenover het gezag de ijhéid staat Elk volk, kuid, arbei- soldaat etc. moet over een zekere te van vrijheid beschikken. De vraag alleen maar waar de grenzen van .de liggen. Het is in ieder geval dui- ijk, dat deze steeds meer opschui- in de verkeerde richting n.l. van deloosheid en het ontkennen van gezag: zie Amsterdam. Beide, ge en vrijheid, moeten in evenwicht en dit nu is totaal verbroken, anneer in een staat het overheids- ag zich niet meer voldoende laat den of kan laten gelden, dan ont- at een soort anarchie, d.w.z. rege- igloosheid. Dat behoeft men nog niet ot in absolute zin op te vatten. Een at kan zulk een zwakke regering |bben, dat deze een speelbal wordt |n de politieke partijen en dat een [hoorlijk efficiënt bewind niet meer igelijk is. Warmeer dan die partijen if niet goed weten wat ze willen, op- iaagd worden door extreme groepen izers of filialen zijn van een buiten- dse ideologie zoals de communisti- e, dan ligt het voor de hand, dat de zulk een politieke chaos gevormde :ering, die als zetbaas fungeert van :n in zichzelf hopeloos verdeeld par- Kment, niet over het nodige gezag be schikt om het land goed te besturen. it is het begin van een anarchistische itwikkeling. Komt daartegen geen eerstand en reactie, dan moet zulk een situatie onherroepelijk leiden tot een uiteindelijke economische en/of po litieke catastrofe. Men zal natuurlijk tegenwerpen, dat arvoor in Nederland geen gevaar be- „Hoe dierbaar is Uw goedertieren heid o God! Dies de mensenki-nde- ren onder de schaduw uwer vleu gelen toevlucht nemen. (Ps. 36 8) Het vertoeven in de schaduw van Gods vleugelen betekent, dat de zon daar door het geloof in Christus be schutting en bescherming bij God vindt tegen de verdiende toorn des Heeren, tegen de kracht der zonde en de vervol ging van satan. Daarom wordt Chris tus genoemd een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Hij is als waterbeken in een dor re plaats, als de schaduw van een zwa re rotssteen in een dorstig land. Dat is de weldaad, die God aan Zijn Kerk belooft: „En de Heere zal over alle woning van de berg Sion en over haar vergadering, scheppen een wolk des daags en een rok en de glans van een vlammend vuur des nachts, want over alles wat heerlijk is, zal een beschut ting wezen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte en tot een toevlucht en tot een verber ging tegen de vloed en tegen de re gen". De gelovigen vinden bij God in Chris tus verkwikking, vertrosting en liefe lijkheden. Zij gevoelen zich alsof zij uit een zware storm in een schuilplaats komen of wanneer zij uit de brandende hitte van de zon gaan zitten in de schaduw van een boom. Hun uitgeputte ziel wordt verkwikt. Zo sprak de Bruid: „Mijn Liefste is als een appel boom, ik heb grote lust in zijn scha duw en zit er onder". Zo staat er ge schreven van de Zon der gerechtig heid, dat er genezing is onder de vleu gelen. In de psalmen wordt het bijeen gevoegd, als wij lezen: „De Heere is een zon en schild"; een schild van beveili ging en beschutting; een zon van zege ning, troost en verkwikking. De gelovigen nemen onder de scha duw van deze vleugelen toevlucht. Ra deloos en hulpeloos in zichzelf, be geven zij zich, met verloochening van eigen gerechtigheid en krachten, naar de gerechtigheid van Jezus Christus. Deze zoeken, begeren en omhelzen zij. De zondaar ziet zijn zonden, hoe me nigmaal hij Gods wet heeft overtre den. Hij voelt zich nu als opgejaagd door de vloek der wet. De wet zegt: „Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al wat in de wet geschreven is". Het evangelie dreigt; „Die de Heere Jezus Christus niet liefheeft zij een vervloe- king". Hij wordt voortgedreven door Gods welverdiende en hem vervolgende toorn. Ja, ook door satan, als een uit voerder van Gods toorn. Daarbij onder vindt hij zijn machteloosheid, dat hij zijn hart niet kan veranderen, het recht der wet niet kan volbrengen en Gods toorn geenszins kan dragen. Hij er vaart wat de Heere sprak door de pro feet Jeremia: „Al wiest gij u met sal peter, en naamt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor Mijn aange zicht getekend". Zo bevindt hij zich dan in de uiterste nood en is hulpe loos. In deze situatie waarmee hij geen raad meer weet ziet hij van ver in God en Christus gerechtigheden en sterkte, een sterke rotssteen des heils, een volle genoegzaamheid om hem te behouden. Hij ziet ook dat deze sterkte voor hem open staat, hij hoort de aanbieding van God, ja het bevel om te komen en on der Zijn vleugelen te schuilen. Als een zondaar vlucht hij naar God. Dat gebeurt zo: Hij ziet veel goeds in die genadige aanbieding van God. En smeekt de Heere om genade. Tegelijker tijd ziet hij het kwaad en het gevaar van zijn ellendige staat! Van nu af aan acht en begeert hij niets anders dan dat God zijn gerechtigheid en zaligheid zal worden. God heeft beloofd en Zich van eeuwigheid voorgenomen dat Hij in Christus een toevlucht voor zonda ren zijn. Dit is de toevluchtnemende daad van het geloof. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen, of eigenlijk: die hun toevlucht tot Hem nemen. „De Naam des Heeren is een sterke toren: de rechtvaardige zal daar heen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden". Het wordt ook genoemd: Gods aange zicht zoeken, naar God vragen, honge ren en dorsten naar de gerechtigheid, zijn mond wijd open doen. Wanneer men dit doet verloochent men zijn eigen krachten en gerechtig heid. Dan is men in zichzelf verloren en begeert men in Christus gevonden te worden en tot Hem te komen. Men grijpt Gods sterkte aan, dat betekent: men neemt Jezus aan. Eertijds vluchtte een misdadiger naar de hoornen van het altaar en greep die vast; de dod- slagers vluchtten naar de vrij stad om van de bloedvsrreker bevrijd te zijn. De zondaar vlucht tot Christus, om door Hem gebracht te worden tot de Vader. Hij zoekt de gemeenschap met God, die hij boven alles hoog acht. Dan ziet hij de gruwelijkheid van zijn zon den. Hij krijgt daar een walg van en haat die met heel zijn hart. Hij tracht de zonde te ontlopen, hij bidt God om heiliging, om Gods beeld gelijkvormig te worden. Hij ziet de ledigheid en ver gankelijkheid van alle dingen in de wereld buiten God. Hij vindt er niets in waar hij zijn hart op zou kunnen zetten. Niets kan hem verzadigen, zo dat hij besluit bij zichzelf: ik verga van honger als ik nog langer vast blijf zit ten aan die schrale en gebroken bak ken van een bestaan zonder God. In de Heere ziet hij een grote alge- noegzaamheid, die zijn hart kan ver vullen. In Hem ziet hij zulk een be minnelijkheid en ziel verrukkende schoonheid dat hij niets meer wenst dan dat die God- de zijne zal worden. Hij vind in de schaduw van Gods vleu gelen zulke hemelge verkwikkingen, dat hij zeer begerig wordt om die blij vend te genieten. Daarom verkiest hij God tot zijn hoogste goed, tot de lust van zijn ogen en het vermaak van zijn hart. Hij haast zich naar God, om in Hem te rusten en zegt; „Wie heb ik ne vens U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rots steen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid". Als het er op aan komt, is hij besloten om alle andere dingen voor God te laten varen. Deze daad van de gelovige zondaar wordt genoemd: zich bekeren van het schepsel tot de Schepper, zijn eigen weg en zijn eigen gedachten verlaten en zich bekeren tot de Heere. Jesaja zegt hiervan: „Te dien dage zal de mens zien naar Dien, Die hem gemaakt heeft en zijn ogen zullen op de Heilige Israels zien". Zij stellen zich niet meer tot doel de dingen die men ziet, maar die men niet ziet. Met één w(sprd, zij willen God bezitten om met Hem volkomen vergenoegd te zijn. Fragment uit een predikatie van KASPAR ALARDIN. Volgende week vrijdag 16 juni telt Flakkee weer een honderd jarige; de heer Theunis Lugtenburg te Dirksland zal op die dag zijn 100ste geboortedag herdenken. De krasse baas die Z'k jaar geleden in het paviljoen bij het zieken huis zijn intrek heeft genomen is nog goed gezond en zeer helder van geest. Alleen de beUien hebben niet meer de soepelheid van vroeger en zijn nogal stram geworden waarom de zusters hem wel eens uit het hoge bed moeten helpen. Zelf vindt dhr. Lugtenburg het on gelofelijk dat hij de 100 jarige leeftijd heeft toereikt; „dat komt toch bijna nooit voor" beseft hij. Hij kan terugzien op een lang en welbesteed leven waarin hij hard heeft gewerkt en waarin hij zijn Schepper steeds heeft gediend. Theunis Lugtenburg werd in Nieuwe Tonge geboren; toen hij nog een baby was verhuisden zijn ouders naar Me lissant om toen Theunis 14 jaar was weer naar Nieuwe Tonge terug te gaan waar vader Lugtenburg bij verschillen de boeren werkte. Dhr. Lugtenburg herinnert zich dat het vroeger maar een „schraleboel" was als je als landman de kost moest ver dienen. Hij ervoer dat des te beter toen hij op 22 jarige leeftijd trouwde met Tannetje Smith en ze daarop vijf kin dermondjes moesten vullen. Hij heeft tot zijn tachtigste jaar gewerkt en zelfs bij het aardappels rooien kon hij de ploeg bijbenen. Steeds is hij te voet naar het land gegaan; fietsen toen er eenmaal fietsen waren was een luxe die hij zich niet wilde permitteren en hij zou zo'n ding niet eens kunnen berijden. Zijn vrouw overleed op 72 jarige leef tijd en daarna is dhr. Lugtenburg nog enkele jaren bij zijn dochter ingeweest. Regelmatig brengt hij haar nog een be zoek, hij wordt meestal afgehaald maar de bijna honderd jarige durft ook wel een eindje alleen op te stappen. „Ik ben nogal goochem, als er verkeer komt steek ik de weg niet over" zegt hij wij selijk. Ook heeft dhr. Lugtenburg tal van bezoeken gebracht in de pastorie van ds. Blok, predikant van de Gerefor meerde Gemeente, van welke gemeente dé heer Lugtenburg vanaf zijn 24ste jaar belijdend lidmaat is. Ziek is hij nooit geweest maar toch heeft hij twaalf jaar geleden weken lang in het ziekenhuis gelegen. „Dat kwam daarom omdat ze me onderste boven reden" verklaarde hij. Hij werd door een brommer aange reden en moest 8 weken in het zieken huis worden verpleegd. Volgende week vrijdag zal dhr. Lug tenburg weer heel wat bezoek krij gen. Hij rekent op bezoek of een berichtje van kinderen en familiele den, en op de burgemeester en de dominee die hem de laatste jaren nooit hebben overgeslagen. Ook wij wensen de jarige een gezegende le vensavond toe. ZANDPAD 32 MIDDELHARNIS staat. We geven toe: op korte termijn niet. Maar wanneer de huidige ontwik kelingen doorzetten, komt er vroeg of laat een moment, dat de toestand on houdbaar wordt. Wanneer ons land binnen de tijd van twee jaar nota bene vier verschillende kabinetten ziet ver schijnen, dan wijst dit erop, dat de po litieke verhoudingen totaal in de war zijn Wanneer de politie in Amsterdam verstek laat gaan en matrozen uit Den Helder de orde moeten herstellen, dan betekent dit, dat er iets radicaal fout is. En zo kunnen we nog een poosje doorgaan. Men moet niet denken, dat de democratie hier in Nederland niet evengoed kan derailleren als in andere landen, waar ze zodanig was gedege nereerd, dat er tenslotte nog slechts één middel was om de orde te herstellen: een absolute of een relatieve dictatuur. Daarvan zijn voorbeelden te over. De Duitse republiek van Weimar na de eerste wereldoorlog bleek een de mocratie te zijn, die een wankele basis had en die in een chaos ware geëin digd, wanneer Hitler niet was versche nen met zijn dictatoriaal nationaal-so- cialisme. Wij verdedigen iiiteraard deze ontwikkeling niet, maar stellen alleen als feit vast, dat elke anarchie, ja zelfs een te slappe democratie met te veel vrijheid en te weinig gezag onherroe pelijk reacties opwekt, die de balans I naar de andere kant doen doorslaan. In Spanje was het vóór de oorlog pre cies hetzelfde. Toen de monarchie in eenstortte, omdat ze in hoge mate bouw vallig was, kwam er een rood getinte republiek, die eveneens mislukte, om dat er het gezag ontbrak, waarop Fran co de macht in handen nam en hield. Nogmaals, wij zijn helemaal geen be wonderaar van deze dictator-generaal; maar dat hij zolang kan regeren, wordt voor een niet gering deel veroorzaakt door de angst van vele Spanjaarden voor een nieuwe republikeinse chaos. Men kan ook Frankrijk als voorbeeld nemen, waar de verlichte despoot De GauUe in zekere zin een gemitigeerde dictatuur uitoefent. Ook voor hem heb ben we, zoals onze lezers kunnen we ten, beslist geen sympathie, maar de gang van zaken leidde er regelrecht naar een meer stabiel bewind met een krachtfiguur aan het hoofd. Wat we met dit hele betoog willen zeggen is alleen dit: wanneer het ge zag devalueert, wordt de vrijheid tot anarchie en deze leidt blijkens de his torie onherroepelijk naar de dictatuur. En die begeren we geen van allen. Daar-' om is nodig: herstel van het overheids gezag op een gezonde basis. VOORBETER g '-- -.''.,, NHAR DE MIDDELHRRNIS-TEL:Z32S Van zaterdag 10 juni v.m. 12 uur t.m. maandag 12 juni v.m,. 9 uur Middelharnis-Sommelsdijk: Dienst heeft dokter v. d. Peppel, tel. 2117, Middelhamis. DirTcsland-Herkingen-JVTelissant; Dienst heeft dokter Elvé, tel. 01877- 262, Dirksland. Oostflakkee: Dienst heeft dokter de Jager, telef. 01875-301, Nieuwe Tonge en dokter Buth, tel. 01871-306, Den Bommel. DIENST WIJKVERPLEEGSTER Melissant-Dirksland-Herkingen: Van vrijdagavond 6 uur tot maandag ochtend 8 uur Zr. Koppejan, tel. 01877- 234, Melissant. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Dienst heeft dierenarts Wagner, tel. 01877-281, Dirksland. THOLEN Zondagsdienst artsen. Zondag 11 ju ni hebben voor de gemeenten Poort- vliet, Tholen, Nieuw Vossemeer, St. Philipsland en Oud Vossemeer dienst dokter Kugel, tel. 0162-400, Poortvliet en dokter Vermet, tel. 01676-415, Nieuw Vossemeer. Speciaal In het opmaken van B. V. d. VEER Telefoon 2682 Westdtlk 36 MIDDELHARNIS De bejaarden en het welfarewerk Hoezeer het Rode Kruis, als het ware op het slagveld geboren, zijn taak is gaan vinden in het gewone leven van alle dag, wordt wellicht nergens zo duidelijk geïllustreerd als bij het wel fare-werk. Een van de meest actuele vraagstuk ken van heden is het „probleem" der bejaarden, en hier juist levert het Ro de Kruis een waardevolle inbreng. Dokter Rot, hoofd van de Welfare-af deling van het Rode Kruis, is met de naam „Welfare" niet erg gelukkig. „Maar verzin maar eens iets beters", zegt ze berustend. Die naam stamt uit Wereldoorlog II, toen hiermee werd aangeduid het streven om bezigheid te verschaffen aan oorlogsgewonden. In de loop der jaren is deze activi teit vooral gericht geweest op de zieken. Vooral voor de thuis verblijvende chro nische patiënten is het welfarewerk een waardevolle tijdsbesteding gebleken. Maar er liggen nog veel meer moge lijkheden en hier komt men op het ter rein van de bejaardenzorg, van de ge riatrie, de bezigheidstherapie. Dit is vakwerk Er zijn bejaarden, voor wie het „met lege tijd geen raad weten" niet be staat. Zij hebben of vinden altijd wei wat te doen. Maar er zijn er ook en met name in de bejaardentehuizen die als in een vacuum belanden wan neer de dagtaak is weggevallen. En hierdoor versnelt het verouderingspro ces. De ervaring, die het Rode Kruis heeft opgedaan bij het welfarewerk onder de zieken, het inmiddels opgebouwde ap paraat met de vele vaste en vrijwillige Twee mannen over grens gesmokkeld. In de bus heerste wel enige spanning toen dinsdag j.l. bleek dat twee mede passagiers niet op de lijst stonden. Der tig bejaarden uit Ooltèensplaat maak ten een reisje naar Antwerpen; voor de douane w^aren de papieren in orde ge maakt maar hoe het komt weet nie mand, twee mannen, uitgerekend de heren Pauw van Kempen en Teun van der Veer stonden er niet op. Behalve de sparming bracht het ook de nodige hilariteit. Om kort te gaan, ze kwamen over de grens en ook weer terug. De reis voerde via Breskens, waar op de Veerboot de koffie werd gebruikt. Door het prachtige Zeeuwse landschap kwam mjen in het stadje Sluis aan. In een hotel op de Markt werd weer koffie gedronken. Vervolgens ging de reis naar Temeuzen waar de nieuwe haven en de werken aan het kanaal Gent-Ter- neuzen werden bezichtigd. In hotel „Centraal" werden de boterhammen genuttigd. Te Sas van Gent ging men de grens over en in de stad Gent was mien „weg" van de mooie gebouwen. Te halfvier kwam het gezelschap in Ant werpen aan. Eerst gebruikte men de thee en na bezichtiging van de stad werd er gewinkeld. Terug ging de reis over Breda waar in hotel „De Koren beurs" werd gedineerd. Als echte Flak- keeënaars kan men het varen maar niet vergeten. Daarom narn/men op de reis terug de veerboot tussen Anna Jacoba- polder - Zijpe. Zeer voldaan over de goede zorgen van het dames comité, die het reisje organiseerde en de service van Vermaat's Autobusonderneming uit Nieuw Hellevoet, kwam men te onge veer 9 uur bij „het Centrum" aan. Zij die niet mee zijn geweest hebben veel gemist, maarmen gaat nog weleens een keer op pad en de mogelijkheid staat voor alle bejaarden open. ---------O--------- medewerkers(ster,s) het komt hier alle maal uitstekend te pas. Wie echter zou denken, dat men voor het volbrengen van deze taak met ama teurs kan volstaan, leert wel anders. De beroepskrachten hebben een 2-jarige opleiding nodig en moeten nog regel matig worden bijgeschoold. Dit is geen lekenwerk ,al kunnen leken, voorge licht door de gediplomeerden, zich hier bij uitermate verdienstelijk maken. Ook op dit gebied kunnen zij, die vrijwillig hun krachten willen geven ten bate van de medemens, bij het Ro de Kruis terecht. Handen te kort Momenteel, vertelt dokter Rot, heb ben we 258 gediplomeerde welfarewer kers in dienst. Over vijf jaren moeten dit er 500, over 10 jaren 1000 zijn. Er zijn nu al handen tekort, verschei dene inrichtingen staan op de wacht lijst. Vooral de bejaardentehuizen to nen grote belangstelling. De oplossing geschiedt vanwege het Rode Kruis en zij, die aldus opgeleid zijn, komen niet „op de vrije markt" maar treden ook in dienst van het Rode Kruis. Daardoor toch heeft men de ga rantie, dat deze krachten altijd „op to date" zijn. Er zijn plannen om te komen tot een legertje van 4500 vrijwilligers welfare werkers, die op districtscurussen voor deze taak worden opgeleid. Ook hier zal men, via bijscholingscurussen, voort durend „bij" moeten blijven. De nadruk valt vooral op het be werken van hout en metaal, emailleren, tapijtenknopen enz. Het is werk, niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Help helpen! En daarna overspant dan het Rode Kruis de ganse levensgang van de mens. Het begint bij de moedermelk- centrale, het eindigt bij de bejaarde. Voor dit alles is geld nodig, veel geld, en daartoe zal in dit jubileumjaar een beroep op de burgerij worden gedaan. Maar minstens zo noodzakelijk is de medewerking van vrijwilligers op aller lei gebied en juist dit welf are-werk biedt daartoe zo vele en zelfs bijzonder interessante mogelijkheden. Zij, die hiermee eenmaal zijn begon nen, bemerken niet alleen hoezeer dit werk wordt gewaardeerd, maar dat het ook hun eigen leven meer inhoud geeft.- Wanneer dokter Rot, energiek, geani meerd, de plannen voor de toekomst ontvouwt, dan is het wel duidelijk, dat in de nieuwe eeuw, die voor het Rode Kruis aanbreekt, de taken niet af-, maar wel toenemen, niet inkrimpen, maar zich wel uitbreiden. En dan gaat het niet alleen om finan ciële bijdragen, maar wordt er vooral een beroep gedaan op de mens, als me demens, in de oproep: „Helpt Uw Rode Kruis helpen!" (Nadruk verboden). Indien de jonkheid niet en deugt En geeft de schuld niet aan de jeugd. De vader zelf verdient de straf Die haar geen beter les en gaf.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1