De drie duikboten KnHTn-SLOTn voor de burgemeester De fragmentatiebom Fam. B, de Korte te Middelharnis door jubilerende spaarbank goed onthaald J. V. d. Vlugt - winnaar L.J.C. puzzelwedstrijd jaargang Dinsdag 30 mei 1967 No. 3589 CHR. STREEKBLAD OP GEREPORMEE3RDE GRONDSLAG VOOR DB ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Den Bommel PBINS HENDBIKSXUAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHAKNIS Bedactte en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdflk TeL (01870) 262», na 8 uur 'B avonds TeL 2028 Giro 167B30 ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTiawiEPEIJS 18 cent per maa. Bij contract ^eciaal tarief. Hoever het fanatisme van bepaalde invloedrijke groepen in ons volk gaat, wordt weer eens bewezen door de thans in negatieve zin opgeloste kwestie van het bouwen in Nederland bij Wilton Feyenoord in Schiedam van drie duikboten voor de Zuidafrikaanse ma rine. Om verschillende redenen had de regering van dit land deze onderzeeërs het liefst in Nederland laten bouwen, maar door sterke druk van diverse zij den heeft onze regering geweigerd de garantie te geven, dat er over enige jaren, wanneer deze schepen klaar zou den zijn, een vergunning zou worden afgegeven, zoals die noodzakelijk is voor de aflevering van oorlogsmateriaal om de boten uit te voeren. De bouw gaat dus niet door. De werf zou wel kunnen gaan bouwen, want daarover heeft de regering niets te ver tellen, maar het spreekt vanzelf, dat het risico, dat daaraan verbonden is, niet genomen kan worden. Het argu ment, dat het kabinet voor die weige ring aanvoert, vinden we ronduit be neden alle peil. Het zegt niet, dat er principiële bezwaren tegen zijn. Naar verluidt, zou de regering zelf de zaak hebben willen laten doorgaan, vooral omdat er honderden miljoenen guldens mee gemoeid zijn en voor jaren een grotere werkgelegenheid in de scheeps bouw, waar het toch niet zo erg flo rissant gaat. Maar zij is gezwicht voor de druk van allerlei pressiegroepen en bedacht nu een motivering om buiten schot te blijven, die kant noch wal raakt. Zij beweerde n.l. dat zij een vol gend kabinet, dat wellicht de uitvoer vergunning zou moeten geven, door haar toezegging zou binden. In de eerste plaats getuigt dit ant woord niet van grote moed. Wanneer dit kabinet geen garantie durft te ge ven voor de aflevering, omdat zijn op volger daar wel eens tegen kon zijn, dan vinden v^rij dit een wel bijzonder slappe houding. Welke minister of re gering gaat zich nu bij elk wetsvoorstel Of elke maatregel afvragen of zijn of haar opvolger die wel voor zijn reke ning zal nemen? Zo wordt elk regeren totaal onmogelijk. Bovendien worden elke dag besluiten genomen op allerlei gebied, waarvan de regering zich ook niet afvraagt, of latere ministers of ka binetten er wellicht tegen zullen zijn. Dit antwoord van het kabinet De Jong kan men daarom ronduit een uitvlucht noemen, die niemand serieus neemt. Wij vinden de beslissing fataal en de argu mentatie ervan erbarmelijk. Voor welke groepen is de regering nu gezwicht? Allereerst voor een deel van de Tweede Kamer, n.l. het z.g. pro gressieve deel. Men weet, dat al wat zich in ons land progressief noemt en •dat zijn er nogal wat een enorme an tipathie heeft tegen Zuid-Afrika van wege de apartheidspolitiek, die in dit land gevoerd wordt. Daaronder is uiter- ,aard allereerst al wat socialistisch is in diverse schakeringen, maar ook velen in de confessionele partijen, die zoals men dat tegenwoordig noemt christe- ,lijk of evangelisch radicaal willen zijn. Daartoe behoort blijkbaar ook het voor de leeuwen gooien van onze blanke ...broeders in Zuid-Afrika, aan wie op de- .^'ze manier de middelen onthouden wor- t'den om zich te verdedigen tegen aan- Ivallen van vijandige staten. Ook een Iblad als „Trouw" doet daar ijverig aan -mee. En hiermee komen we op de twee de pressiegroep: de pers. Men beweert, dat SOVo van de dagbladjournalisten tot de min of meer radicale progressieven I behoort. Tot de progressieve „Confes- *sie" nu wordt ook gerekend een fel "reageren op de apartheidspolitiek. Wie daaraan niet meedoet, wordt als ach- terlijk beschouwd. Vandaar dat de grote .vpers op heel weinig uitzonderingen na 'de bouw van de drie duikboten in ons land afwees. Van de grote dagbladen was het vrijwel alleen „De Telegraaf", - die het ervoor opnam, terwijl ook de Diemer-bladen er niet helemaal afwij- r zend tegenover stonden. I De „Telegraaf' echter, met welks P Wereldbeschouwelijke principes ^voorzover het die heeft wij het niet leens zijn, vertolkt de mening van dui- ïzenden Nederlanders, die het progres- I sieve gedoe van vele grote en kleine partijen en bladen niet moe, maar zat f zijn en terwijl het aantal abonné's van „Trouw" en „Het Vrije Volk" gestadig achteruit loopt, gaat dat van „De Tele- graaf" snel naar het half miljoen! Wel ;een bewijs, dat de partijleiders en hoofdredacteuren heus niet moeten 'denken, dat ze namens het hele Neder landse volk schrijven. Een derde pressie-orgaan is de tele visie, met name in haar uitzendingen „Achter het nieuws" (V.A.R.A.) en „Brandpunt" (K.R.O.), gedurende enige tijd ook „Attentie" van de N.C.R.V., die gelukkig enige tijd geleden de rode heer Houwaert heeft uitgerangeerd. Men moet de invloed van de tv. beslist niet onderschatten. Het aantal kijkers, dat .weinig politiek onderscheidingsvermo- 'gen heeft, is ontstellend groot. Hoewel de V.A.R.A. met al haar politieke pro- ^paganda niet veel anders bereikt heeft dan een formidabele nederlaag voor de P.v.d.A., worden op bepaalde punten en daarbij behoort ook Zuid-Afrika ongetwijfeld successen geboekt. Ir. Wol- tjer van Wilton zei dan ook dezer da gen, dat Wigbold (chef van „Achter het nieuws") de drie duikboten had getor pedeerd. Een andere tv. commentator, voor wie we ernstig willen waarschu wen, is de roomse heer Frits van der Poel, een zeer onsympathieke man, die met bijtend sarcasme zijn niet-linkse tegenstanders afkraakt. Tenslotte zijn daar ook nog de vak bonden. Men zou zo denken, dat de leiders daarvan toch wel verheugd zou den zijn over een order, waardoor hon derden werknemers in de scheepsbouw enige jaren lang voor werkloosheid ge spaard kunnen blijven. Maar niets daarvan. De politiek gaat hun blijk baar zelfs nog boven de werkgelegen heid en daarom hebben ook zij meege holpen om druk op de regering uit te oefenen teneinde de bouw te verhin deren. Afgezien van de economische schade en de sociale consequenties zit in heel deze affaire ook nog een flinke dosis meten met twee maten. Onze industrie in al haar facetten voert opdrachten uit voor allerlei landen in de wereld. Wordt er dan bij de uitvoervergunning gevraagd of wij Sovjet-Rusland, Rood- China en in 't algemeen de landen ach ter het IJzeren Gordijn, die de commu nistische wereldrevolutie prediken en derhalve voor het vrije Westen een we zenlijke bedreiging vormen, versterken? Daarover hoort men nooit iets in linkse kringen. Het wordt blijkbaar heel nor maal gevonden. Maar het stamverwan te en in menig opzicht wereldbeschou welijk ook geestelijk verwante Zuid- Afrika staat op de zwarte lijst, omdat de blanke bevolking weigert onder te gaan in een staatkundige en economi sche chaos wanneer de Bantoe-meer- derheid op grond van Westeuropese democratische maatstaven inzake kies recht etc. de leiding van de staat in handen zou kunnen nemen. Het schijnt echter, dat tegen Zuid-Afrika alles ge oorloofd is. Maar wij houden het erop, dat er landen zijn, waar de Westerse democratie een onmogelijkheid is b.v. vanwege de geringe ontwikkeling der bevolking of, zoals in Zuid-Afrika, in verband met de rassistische samenstel ling ervan. In ieder geval is de beslis sing van de regering absoluut fout! ---------O--------- NOGMAALS: Als aanvulling van het artikel over dit onderwerp vermelden we nog, dat blijkens het jongste nummer van „Vrij Nederland" binnenkort een derde serie van deze bom in produktie gaat, waar bij de stalen kogeltjes in de kleine bommen vervangen zijn door stalen naalden met vinnetjes aan het uiteinde. Ze zijn ook een halve cm. lang. Deze nieuwste vorm is nog gevaarlijker dan de tweede: er gaan veel meer naalden in, deze vliegen verder weg en de ver wondingen kunnen gevaarlijker zijn. Overigens willen we nog opmerken, dat daardoor deze bom meer een verwon dend dan een dodelijk wapen is en dus zeer beslist niet in de .verste verte be schouwd kan worden als erger dan de atoombom, zoals prof. Vigier in Stock holm beweerde. SOMMELSDIJK Oproep van P.T.T. Op 18 of 19 mei is op het postagentschap te Sommels- dijk bij uitbetaling van een postwissel, cheque of A.O.W.-uitkering door de aanbieder abusievelijk het betalings stuk meegenomen. Verzocht wordt dit bij vinding alsnog op het postagent schap in te leveren. DIRKSLAND Bouwvakken. Het inleveren van va kantiebonnen, kan van 69 uur .op maandag en dinsdag 5 en 6 juni plaats vinden bij de plaatselijke vertegen woordiger T. Knöps, Bosdreef 36, Dirksland. Uitslag Pt. St. Mascence 292 km. 204 duiven. Eerste 10,55 uur, laatste 11.20 uur. Joh. Doorn 1, 2, 13, 19. 36, 39, 40, 46; L. Arensman 3, 6, 7, 10, 17, 18, 27, 41 51; B. Leijdens 4, 11, 15, 26, 31; W. Nieuwland 5, 25, 32; Gebrs. de Jong 8, 9, 20; Comb. v. d. Groef-Knöps 12, 23, 28, 33, 34, 37, 47; A. Mans 14, 21, 30 50; A. de Vogel 16, 22, 38; K. Wol- fert 24, 48; J. Roodzant 29, 43; D. Ha- meete 35; Joh. Wolfert 42, 44, 45, 49. A.s. donderdag inmanden Creil. MELISSANT Kerknieuws. A.s. zaterdagavond half acht hoopt voor de Geref. Gemeente, alhier voor te gaan student van Vliet. STELLEND AM Inlevering. De vakantiebonnen Bouw bedrijf kunnen ingeleverd worden van 30 mei t.m. 27 juni n.m. van 7 tot 9 uur bij de plaatselijke vert. C. Koenraad, Kon. Wilhelminastraat 18. Roode Kruis Kollekte. In de week van eind mei - begin juni zal er weer de jaarlijkse Roode Kruis Kollekte ge houden worden, ten bate van uw mede mens. Geeft U met milde hand. U Itunt zich opgeven bij de kollekant(es) voor de bloedtransfusiedienst die eind juni zal gehouden worden. Meldt U aan! OUDE TONGE Kerknieuws: Woensdagavond 7.00 u. hoopt voor de Ger. Gemeente voor te gaan ds. v. d. Noord van Capelle aan de IJssel. HERKINGEN Vakantiebonnen voor het Bouwbe drijf kunnen ingeleverd worden op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 juni a.s. bij de penningmeester Chr. de Geus, Nieuwstraat 32 van des avonds na 6 uur. De Geref. Gemeente alhier heeft van een onbekende gever(ster) een gift van 100,ontvangen. Dhr. V. d. Doel uit Dirksland botste met zijn auto tegen een stilstaande auto van J. Markus aan de Klinkerlandse- dijk, zodat de wagens ernstig werden beschadigd. De politie stelde een onder zoek in. Donderdag 1 juni a.s. zal er in de bestuurskamer in de School der Geref. Gemeente des avonds van 8-9 uur door het hoofd der school dhr. Human, zit ting worden gehouden tot aangifte van nieuwe leerlingen die de leeftijd van 6 jaar per 1 oktober hebben bereikt. Dhr. L. Poortvliet kwam met zijn renfiets te Rotterdam zodanig te vallen dat hij aan het gezicht werd gewond en na in het ziekenhuis Dykzigt te zijn behandeld is hij naar zijn woning ver voerd. A.s. dinsdag 6 juni des avonds om half acht hoopt voor de Geref. Gemeen te alhier voor te gaan Ds. P. Blok van Dirksland. A.s. zondag 4 juni hoopt des v.m. 9.30 en des avonds 6 uur in de Herv. Kerk voor te gaan dhr. Neijenhuis van Voorburg en in de Geref. Gemeente om 10 en 6 uur student van Vliet van 's- Gravenhage, met extra collecte voor de zitplaatsen. Uitgaande van de Hengelsportvereni ging De Krammer zal er a.s. zaterdag 3 juni een Hengelwedstrijd worden ge houden aan de dijk ten westen van de haven van Herkingen, in de Grevelin- gen van des morgens 10.30 tot 13.30 uur, waarbij mooie prijzen zijn beschikbaar gesteld. OUDDORP Verzilvering. Zomerinlevering va kantiebonnen voor de komende vakan tie periode kunt u uw zegelboekje in leveren op zaterdag 3 juni in het ver enigingsgebouw van 35.30 uur en dinsdag, woensdag, donderdag 6. 7, 8 juni van 7 tot 9 uur aan huis bij J. L. Meijer, Oosterweg 63, Ouddorp. OUDE TONGE Orgelconcert. Zaterdag 3 juni a.s. wordt er in de Ned. Herv. Kerk te Oude Tonge weer een zang en orgel uur gehouden, door de organist Ru Stolk leerling van het Rotterdams Con- servatoriiom en Rob HoU, bas. De heer HoU werkt ook dit jaar mee aan het Holland-Festival. Ru Stolk is organist van de St Li- dainekerk te Rotterdam. De aanvang van dit concert is gesteld op 7.30 uur v.m. Programma's a 1,aan de kerk verkrijgbaar. Voor zang- en muziek liefhebbers belooft het weer een mooi muziek uur te worden. Verzilvering. De inlevering van de vakantiebonnen van de Bouwvakken zal plaats hebben op dinsdag 6 juni a.s. tussen nam. 7 t.m. 9 uur bij de pen ningmeester P. J. Pollemans Bernhard- straat 5 alhier. Te achthuizen zal de inlevering van de vakantiebonnen van Bouwvak plaats hebben op 10 juni a.s. tussen n.m. 1 t.m. 4 uur in het café van Egmond. Vergadering. De Vrouwenver. Wees een Zegen hoopt op dinsdag 30 mei (heden avond) om half acht vergadering te houden. Inleiding door mevr. v. d. Ouden-Kardux. Herkeuring van maten en gewichten en meetwerktuigen zal plaats hebben op 5 juni a.s. van 1012 en van 13 14.30 uur nam. in het voormalige ge meentehuis van Oude Tonge. Dhr. J. van Vlugt en mej. A. van Rossum zijn zaterdag winnaars geworden van de toen verreden L.J.C, puzzelwedstrijd. Hier het moment van uitreiking van de trofeeën. Dochtertjes van de fam. J. Breen-Meijer te Goedereede zorgen tijdens de uit reiking van de prijzen in hotel „Duinzicht" voor een plezierig intermezzo. Ze boden burgemeester Smith een wat verward veldboeket aan, overwegend be staand uit speenkruid. Burg. Smith gaf de „bloemen" graag aan de winnaars door. De Stichting Nutsspaarhank te Mid delharnis heeft gisteren, maandag, op een hoogst sympathieke manier aan dacht besteed aan de herdenking van. het feit dat 150 jaar geleden de eerste Spaarbank werd opgericht. Op de daar toe in hotel Jacobi gehouden receptie werd de fam. B. de Korte met 3 van haar 8 kinderen ontvangen om een waardevol geschenk en voor de kleinen leuke cadeaux in ontvangst te nemen, als blijk van waardering die de Nuts- spaarbank al lange tijd van dit en an dere sparende gezinnen geniet. Na een inleidend woord door de voor zitter van het bestuur ir. J. B. Mijs waarin hij de totstandkoming van de Bondsspaarbanken in 1817 releveer de mocht mevr. de Korte tot haar gro te verbazing een compleet 30-delig krJstallen Leerdam glasservies in ont vangst nemen. Voor dhr. de Korte vras er een doos fijne sigaren en ook de jeugd werd goed bedacht. Ir. Mijs stel de het gezin de Korte ten voorbeeld De schoolreisjes van de Chr. Nat. School. Toen de grote dag was aange broken gingen wij met klas 1, 2, 3, 4, 5 en enkele kinderen van klas 6 op reis. Wij moesten om 8.45 uur op school zijn. Om 9.00 uur kwam de bus. Wij stapten in en reden naar de bloemenveiling te Honselerdijk. Een gids liet ons alles zien wat er te zien was. Toen gingen wij naar het strand van Kijkduin. Daar aten we eerst en toen mochten wij in zee. Toen wij naar de bus gingen kre gen we van de meester een ijsje. Dat was een hele verrassing. We reden daarna naar het poppentheater van Frank Koomans. Het toneeltje heette: „Sofonijnus het wijze konijn." Het duurde een half uur voordat het afge lopen was. Wij gingen toen naar Drie- vliet. Er waren botsautootjes, spook- grot, lachspiegels en je kon er ezeltje rijden, enz. Om zes uur gingen wij naar huis. Half acht kwamen we bij school aan. Wij moesten eerst nog in school. Wij zongen: ,.Grote God wij loven U". Dominee Noordhof dankte met ons. (Jannie Vroegindeweij, klas 6) Ons driedaags schoolreisje. We zijn om 9.00 uur vertrokken. Op weg naar Bergen op Zoom. Toen zijn we met het bootje van half elf over Zijpe gegaan. Na een paar uren rijden zijn we in het bos bij Halsteren gaan eten. Daar kwam nog een buitje bij, maar dat hinderde niet, want we hadden onze regenkle ding bij ons. Toen was het nog maar 8 kilometer naar Bergen op Zoom. We kwamen daar om 2 uur aan. De jeugd herberg heette „Klavervelden". Wij moesten ons bed opmaken en zijn toen een speurtocht in het bos gaan maken. Om 6.00 gingen we eten. Daarna heb ben we in het bos een burchtspel ge daan. Om tien uur gingen we naar bed. De volgende morgen was ik al om 6.20 uur wakker. Maar we moesten er om 7 uur pas uit. Om 8 uur moesten we eten. Na het eten gingen we naar de markt in Bergen op Zoom, Om. 2 uur zijn we in het bos gaan spelen. Om 7.20 uur zijn de jongens gaan voetbal len met de jongens van Kamperland. Roel van Zandwijk kreeg een trap te gen zijn been en hij had een gescheurde kuitspier. Om 9.00 uur hebben we kampvuur gehad. Dat was hardstikke leuk. De volgende morgen zijn we weer naar het bos gegaan en hebben toen vlaggenroof gedaan. Toen zijn we een wandeling gaan maken en in het bos gaan eten. Daarna zijn we naar de jeugdherberg gegaan. We zijn alles in gaan pakken en we vertrokken. We zijn over Steenbergen gereden en hebben daar wat gedronken. Toen hadden we naar Zijpe tegenwind. Toen we thuis kwamen kregen we een bosje wilde Margrieten. Het was een prettig school reisje geweest. Lya Jongeling. Zoals u ziet hebben we de leerlingen aan het woord gelaten. als het sparend gezin en in hen zei hij alle spaarders dank voor het vertrou wen dat de Nutsspaarbank te Middel harnis daterend van 1849 en tussen de 3 en 4000 spaarders met een geza menlijke inleg rond de 5 miljoen steeds genoten heeft. Legpenningen Ir. Mijs zorgde voor meerdere ver rassingen. Hij bood burgemeester Hoi-- dijk als „Opperhoofd" van de ge meente de gouden herinnerings leg penning aan met afbeelding van het embleem van de Bondsspaarbanken, de bij met honingraat en de kop van Koning Willem I, „de koopman Koning" die indertijd de Mij tot Nut van 't Algemeen uitnodigde over te gaan tot oprichting van de Spaarbank. Even eens werd aan mevr. wed. Nipius een gouden penning uitgereikt als posthuum eerbetoon aan haar in 1963 overleden echtgenoot, de oud secr.-penningmees- ter, dhr. K. J. Nipius. Dhr. Ph. Kamerling, procuratiehou der van de fa. Kolff en administrateur van de Bank, sinds 30 jaar in dienst, ontving de zilveren legpenning, zo ook dhr. J, Overbeeke beheerder van het bijkantoor te Ooltgensplaat, evenals dhr. J. de Snaayer van de Amro Bank en dhr. H. J. Lankkamp van de Alg. Bank Nederland. Als dank voor het stimuleren van het schoolsparen werden boekenbon- nen overhandigd voor de hoofden cq. wnd. hoofd van de O.L. scholen te Sommelsdijk en Middelharnis en het personeel van deze scholen alsook van de Openbare kleuterschool te Middel harnis. Dankwoord Door dhr. B. de Korte werd een har telijk dankwoord voor al de goede ga ven gesproken. Het geschenk bleek goed van pas te komen want,met 8 kinderen sneuvelt er wel eens wat..." Dhr. de Korte was goed over de bank te spreken, ook was de accuratesse sterk verbeterd; het zou thans niet meer ge beuren dat zoals in 1935 op het spaar bankboekje van zijn vrouw Joh. Krij- tenberg Joh.zoon zou worden ingevuld! Ook werd een woord van dank en een felicitatiewoord gesproken door burg. Hordijk; hij zou de raad die hij de eer van het opperhoofdschap" toe zegde vragen een kast aan te schaffen waarin de zonder enige prestatie ver worven penningen in kunnen worden opgehangen. De burgemeester sprak met grote waardering over het werk van de Bank al is die dan nog een kleuter verge leken bij de confessionele Banken maar, met goede Nutricia komt u een eind weg!" verzekerde hij. De bijeenkomst had een bijzonder prettig karakter en werd onder het ge not van verfrissingen voortgezet. SOMMELSDIJK H.H. Bouwvakkers. De inlevering van de vakantiebonboekjes met de daarin geplakte zegels kan plaats vin den woensdag 7 en dinsdag 13 juni a.s. van 6.309.30 uur nam. bij M. Driesse, Prinsesselaan 5, Sommelsdijk. HERKINGEN De korenmolen De Dankbaarheid is thans weer te koop. Gegadigden kun nen zich aan het adres dat bij de mo len is geplaatst vervoegen. De molen is geheel opgeknapt en is een pracht stuk historie. STAD AAN 'T HARINGVLIET Reis van bejaarden. De leden van de Algemene Bond van Bejaarden af deling Stad aan 't Haringvliet zullen woensdag 31 mei hun jaarlijkse grote reis maken en wel als einddoel Valken burg. OOLTGENSPLAAT Kerkdienst. Woensdag 31 mei a.s. des nam. 7.15 uur zal voor de Oud Ger. Gemeente voorgaan ds. W. Kamp te Utrecht. Zie verder de advertentie in dit nummer.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1