iiAnPEii niEuws I CAMERA-INRUIL ACTIE C-40 liad eer van liaar werk In hei zicbf van de Lange Jan Nog geen vooruitgang op Goeree-Overflakkee AcKter de grenspaal -^ Geen effect van dam en brug Oude Tonge Sportvissers krijgen „eigen verzeliering ter bescliil(king Insecten of Houtworm? Polder Sint Adolfsland Oud-leerlingen van landbouwschool hadden prettige reünie. Ingezonden stukken Nogmaals de brandweer! blad" Vrijdag 26 mei 1967 No. 3588 Is de •k ZUIVERE HUID i^ PUROL en PU ROL-poeder Dirksland Leest de advertenties! Gooi uw oude camera niet wegwij nemen ze graag in en geven u er f 7,50, 10,—, 15,— of 20,— voor. FOTOGRAFIE J. ZANDSTRA SOMMELSDIJK Kwaliteit en service de basis van onze zaak. Die Jan.... De pasfoto Camouflage Straks is het vakantie. „Ik sta er weer belabberd op", (Verzuchtte zij, Itoen zij de pasfo- Ko van haar zag. |,En jij", tegen Kaar man, „jij fetaat er natuurlijk veer goed op, net lis altijd". Jïet echtpaar had teen pasfoto laten inaken, want het feou ook eens mee- kaan met een bus- freis naar het bui tenland. Ik meen Hat het was naar het Gardameer of feoiets; in elk geval naar Italië. Daar Las een pas voor nodig en die hadden Lij nu in hun bezit. Je moest met alles daar zijn als de dag van vertrek er (vas. Al lang had zij er over gezeurd om feens een verre reis te maken, maar hij had het tot nu toe nog kunnen afwim pelen, tot dat het niet meer kon, en zij lich ook opgaven. l „Je staat er op zoals je bent", was iiet nuchtere antwoord van haar man; fde fotograaf zal wel wijzer zijn om fets aan zo'n fotootje te veranderen. Jij hebt op dat moment op deze manier gekeken. En zo kijk je dan op dit por- fretje". Zij was niet zo jong meer en wat >noet je dan verwachten! Dan kun je er hiet meer uitzien als een garnalenko- jiingin van Zoutkamp; dat is begrijpe lijk. Er kan heel wat verborgen worden Van vervallen schoonheid, maar een 'eit is het toch, dat je verouderd bent. Ir zijn mensen, die al grijze haren krij- len als ze pas dertig zijn. Bij anderen allen de haren vroegtijdig uit en er is weinig aan te doen, behalve wanneer wij de advertenties nagaan, waar kale mannen getoond worden vóór en na de behandeling van een zeker preparaat. De grijze haren kunnen ook weggemof feld worden, want daar zijn ook al mid deltjes voor. Gaan de tanden achteruit, dan zijn er kunstgebitten, maar eer dit wordt aangeschaft, is er heel wat pijn ,geleden en heb je gelopen met stuk- ;en tanden, die er uitzien als een af- :ebrande schuur. Een feit blijft het, dat de mens ouder ■ordt en dat de schoonheid aan het [tanen is. De zwaarlijvigheid kan tegen [gegaan door streng dieet, maar dat is leestal niet zo welgevallig, want dan oet je je zoveel ontzeggen. Dan liever ok maar naar de advertenties geluis terd: in zoveel maanden zoveel er van f. Dat gaat goed en direkt is het te lerken bij het passen van japonnen: iet valt een paar maten mee! Er is wat camouflage! Men doet alsof. Hoorde ik toch laatst een vrouw zeg gen: „Ik zal de was maar naar binnen halen, want de buren zullen wel zeg- igen". Dat moet je eerst begrijpen, want anders versta je die onzin niet. Buur vrouw moest eens denken dat zij geen centrifuge had. En wat zou dat dan nóg zijn! Maar zo leven toch verschei dene mensen; zij kijken naar de buren en kennissen en zij stoken elkander op om dit en dat ook te nemen, want iedereen heeft het. Camoeflage, het doen alsof, dat is er wat! En bleef dit nu maar beperkt tot het gewone dagelijkse leven, maar het heeft ook zijn intrede gedaan in de godsdienst. Of liever gezegd: op gods dienstig terrein is het ook zo. Alle eeuwen door zijn er mensen geweest, die zich meer bekommerden om de me demensen dan om God; als de mensen hen zalig spreken wordt hoger getax eerd dan wanneer God dit doet. Je durft het haast niet meer schrijven, maar als ergens een voorganger van een gemeente bidt om bewaard te blijven voor de ijdelheden (in verband met de feestelijkheden voor de geboren prins) en kinderen van die ouderling halen prijzen bij die feestelijkheden, dan zegt ons dat wel iets. Dan was het maar beter om er niet voor te bidden. Maar de mensen moesten eens denken dat je het niet „zwaar" opnam! En zo zie je dat velen de mensen meer vrezen dan God. Dat is heel erg. Velen doen en laten iets terwille van de mensen en zo geven wij de hand aan het larizeïsme, waar de Heere Jezus weeën over heeft uitgeroepen. Van zulke mensen worden door deze „vroomheid" niet gewonnen. De pasfoto van de mevrouw, die naar het Gardameer moet, was niet geflat teerd. Die mevrouw zei het zelf. Nu had je eens moeten zeggen, dat zij de waarheid sprak; dan had je wat ge hoord! Je moet eens zeggen tegen de mensen, die zo'n masker vóór hebben, dat hun portret maar belabberd is. Dat deed Jezus. Hij zei: „Wee u, gij Schrift geleerden en Farizeeërs, gij geveinsden; want gij vertient de munt en de dille en de komijn en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel en de barmhartigheid en het geloof. Gij zijt de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid". En nog veel meer heeft Hij gezegd. En wat kreeg Hij als antwoord? Zij riepen: „Weg met Deze, laat ons Barabbas los". Als de waarheid wordt gezegd, spuwt men vuur en vlam. En dat is juist het beste teken, dat alles maar schyn is. Een beter bewijs is er niet te vinden. De mevrouw is misschien nu op reis naar Italië. Duizenden zitten al uit te zien naar de dag, dat ze hun werk kun nen laten rusten om heerlijk te genie ten van de vakantie. Nog enkele weken en dan is het zo vet Het is nu de tijd van het plannen maken. Soms is het vooruitzicht schoner dan de werkelijk heid zelf. Er zijn mensen, die met één dag te vreden zijn, maar die hebben dan in die ene dag meer gezien dan anderen in twee weken. Het gaat er maar om wat we zien en tot.welk einde. Een mens heeft het niet zo gauw naar zijn zin. En tocher zijn nog mensen, die na een mooie dagtocht zeggen: ik heb het voor honderd pro cent naar mijn zin gehad. Ik heb het zelf gehoord. ZWERVER. De Kamer van koophandel voor Dordrecht en omstreken heeft een on derzoek ingesteld naar de economische situatie van Flakkee. Zij heeft de re sultaten daarvan neergelegd in een rapport dat zij wil doen toekomen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. I In dit rapport wordt geconcludeerd dat, [ondanks de ontsluiting van het eiland [door de brug over het Haringvliet en Lde Grevelingendam, veel bij het oude ps gebleven'en dat spectaculaire initia- ttieven ontbreken", aldus een bericht in |de Nw. Rott. Courant. Onzekerheid over de toekomst van !'het eiland,' ^e slechte financiële toe stand van de gemeenten en onvoldoende l&cuk van buitenaf zijn hiervan de oor- zaken geweest... De Kamer heeft de indruk dat de tot- Istandkoming van een streekplan waar- |bij een inbreng door vertegenwoordi gers van de maatschappelijke groepe ringen mogelijk zal zijn en een actieve Belangstelling van het provinciaal be- Jstuur en de provinciale diensten de al gemene stemming en de daadkracht ten goede zullen komen. Wat de algemene situatie betreft r wordt onder meer opgemerkt, dat blij- [kens kwartaalberichten van het E.T.I. I het gemiddelde inkomen per inwoner j.op Goeree-Overflakkee tot de laagste ibehoort van de vijfentwintig econo- t misch-geografische gebieden van Zuid- I Holland. Eind januari 1967 bedroeg de werkloosheid 9,9 procent van de afhan- kelijke beroepsbevolking. Dit percenta- ge was hoger dan dat van Groningen, I Friesland, Drente en Limburg, waar van overheidswege kostbare maatrege len worden genomen om de werkgele genheid te veirbeteren. De situatie van de werkgelegenheid wordt op het eiland bepaald door de agrarische structuur waardoor de werkloosheid voor velen een kwestie van de seizoenen is en door de pen del, die voor 1400 mannen uitkomst biedt. Naar de mening van de Kamer ver dient het ^aanbeveling de mogelijkheid te scheppen, dat de bevolking zelf kan kiezen of zij wil werken op het eiland dan wel elders. Deze mogelijkheid be staat thans niet. Daarom heeft de Ka mer een eerste poging gedaan enkele kleinere bedrijven aan te trekken. Tot dusverre is deze poging niet met suc ces bekroond wegens de toch nog ge- isoleerde ligging, de tolheffing op de Haringvlietbrug, de afwezigheid van geschikt industrieterrein in het ooste lijk deel van het eiland, de aarzeling in de conjunctuur en de omstandigheid dat het voordeliger is een bedrijf te vestigen in een probleemgebied omdat men dan voor overheidssubsidie in aanmerking kan komen. De Kamer merkt met spijt op dat het streven Flakkee tot probleem-gebied verklaard te krijgen, bij het ministerie op tegenstand blijft stuiten. Volgens de belanghebbenden zijn de woningcontingenten, die voor Flakkee worden toegewezen, gering. Tengevolge hiervan zijn enkele aannemers thans vrijwel zonder werk. Van gemeentelijke zijde werd daarentegen opgemerkt dat de woningcontingenten de laatste jaren in het algemeen niet onbevredigend konden worden genoemd. Er zou echter bouwvolume verloren zijn gegaan door dat de woningbouwverenigingen niet tijdig hun plannen rond hadden", aldus de Nw. Rott. Crt. Heryk maten en gewichten. Burge meester en Wethouders van Dirksland maken belanghebbenden er op attent, dat de herkeuring der maten en ge wichten in deze gemeente zal plaats vinden voor de dorpen Dirksland, Her kingen en Melissant in het verenigings gebouw „Animo" te Dirksland, Secr. Hooijlaan 21, op dinsdag 6 juni 1967 van 10-12 en 13-15 uur en op woensdag 7 juni 1967 van 9.30-12 en 13-15 uur. Voor nadere richtlijnen wordt ver wezen naar de publicatieborden in de dorpen. President Nasser van Egypte is er in geslaagd de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, af te dwin gen dat de troepen van de V.N. uit het grensgebied tussen Egypte en Israël zouden worden teruggetrokken. Sedert 1957 waren die troepen, o.m. Zuid- slavische militairen, daar gelegerd om de rust in het Midden-Oosten te ver zekeren. Toen Egypte in 1956 de golf van Aka- ba afsloot voor het Israëlische scheep vaartverkeer, was een rechtstreeks treffen tussen de legers van Israël en Egypte het gevolg. Dat gewapend con flict tussen beide landen is Nasser slecht bekomen, want zijn troepen wer den in de woestijn van Sinaï versla gen door het dappere leger van Israël. Die nederlaag heeft de Egyptische pre sident eigenlijk nooit kunnen verkrop pen. De V.N. besloten echter een in ternationale „vredesmacht" te zenden om het gebied van Gaza en Sinaï te be zetten, teneinde verdere vijandelijkhe den te voorkomen en de vrije door vaart in de golf van Akaba te garan deren. Aan deze golf ligt de haven- plaats Eliat, de enige toevoerhaven van Israël aan de Rode Zee, van waar een pijpleiding loopt naar Haifa, in welke havenstad aan de Middellandse Zee een raffinaderij is gevestigd. Garonfies Het was natuurlijk te voorzien, dat Egypte zijn troepen had klaar staan om de plaats van de V.N.-macht in te nemen en Oe Thant heeft dan ook met zijn besluit tot terugtrekking een grote verantwoordelijkheid op zich geladen. De reacties op zijn beslissing zijn niet uitgebleven. De drie grote westelijke mogendheden Engeland, Frankrijk en de V.S. hebben verklaard zich te zullen houden aan de overeenkomst van 1956, waarbij werd afgesproken, dat zij in actie zullen komen, wanneer een van beide landen, Egypte of Israël, de we derzijdse grenzen zouden schenden. Minister Luns, die aan het begin van deze week in Washington was, ver klaarde daar, dat Nederland de zijde van Israël koos, terwijl gelijktijdig be kend werd, dat Rusland steun aan de Arabische landen had toegezegd, wan neer Israël zou aanvallen. Nu behoeft dit laatste niet direct te worden ver wacht, want het is juist de Israëlische president geweest, die in het parlement een verzoenende rede heeft gehouden. Hij heeft een krachtig beroep op Egyp te gedaan om mede te werken aan vermindering van de spanning tussen de buurlanden. President Isjkol zeide met nadruk, dat Israël geen enkel be lang heeft bij het binnentrekken van zijn buurland. Bevrijdingsoorlog Van Arabische zijde is de taal van Isjkol echter met bedreigingen beant woord. „Wij zijn bereid om de bevrij dingsoorlog voor Palestina te begirmen", aldus zeide de Syrische president, ter wijl Egypte doorging met zijn leger te mobiliseren, evenals de andere Arabi sche landen. Toch is de eenheid tus sen die landen niet zo hecht als ogen schijnlijk blijkt. De Egyptische president, die zo graag de rol van leider van de „Ara bische wereld" speelt, hetgeen hem tot nu toe nog steeds niet is gelukt, heeft bijv. geweigerd de „Arabische Defen sieraad" bijeen te roepen. Als reden hiervoor werd opgegeven, dat er nog altijd Arabische landen zijn, die zich tot „het westen" aangetrokken gevoe len. Het Arabische ideaal, de vernieti ging van Israël, spreekt blijkbaar die landen minder krachtig toe dan het bijv. Egypte doet. Oe Thant die naar Cairo is gevlogen, heeft getracht daar de gemoederen te sussen, want hij heeft zeer goed begre pen, dat een conflict tusen Israël en de Arabische landen de kiem voor een nieuwe wereldoorlog in zich draagt. Het zou natuurlijk een ondragelijke last voor de secretaris-generaal der V.N. zijn om tot de ontdekking te moeten komen, dat een eigenmachtig genomen beslissing zijnerzijds daartoe de aanlei ding zou kunnen vormen. Veiligheidsraad Het is te hopen, dat de Veiligheids raad, die in spoedzitting bijeen is ge weest, een duidelijke houding aanneemt en Israël voldoende garanties geeft voor zijn onafhankelijkheid. Wanneer het optreden van Egypte en Syrië in de eerste plaats geen halt wordt toegeroepen, dan zou inderdaad de basis worden gelegd voor nog drasti scher handelingen van de Arabische landen, die natuurlijk Israël als agres sor zullen brandmerken, gelijk ook trou wens Rusland reeds gedaan heeft. Laten wij bovenal niet vergeten het gebed voor de wereldvrede. Zelfs de „grootsten" der aarde zijn instrumenten in de hand van Hem, Die alles be stuurt, die de Koning der koningen en de Heer der heren is. Bij alle spanning in de wereld schenkt dat geloof rust. Herijk. Herkeuring van maten en gewichten en meetwerktuigen zal plaats hebben op 15 juni a.s. van 10-12 uur en n.m. van 13-14.30 uur in het gemeen tehuis alhier. Reis met ouden van dagen. Aan de leden van de Algemene Bond van Be jaarden, afdeling Oude Tonge wordt bekend gemaakt, dat het bestuur beslo ten heeft om dit jaar een reisje te ma ken met de leden op dinsdag 20 juni a.s. De reis zal dan gaan over de Oos- terscheldebrug. Noord- en Zuid-Beve land en Walcheren. Daar de eigen geld middelen niet toereikend zijn zal de reis voor de deelnemers zo goedkoop mogelijk worden gehouden. De prijs bedraagt 12,50 per persoon per lid, alles inbegrepen. Bruggeld, Kof fie, Thee en een Zeeuwse Broodmaaltijd met fruit. De leden die dit reisje mee willen maken kunnen het bedrag van 12,50 betalen op vrijdag 26 mei en op vrijdag 2 juni a.s. waarvoor de penning meester zitting zal houden in de Barak aan de Julianastraat van nam. 2 tot 4 uur. yüSiijS 14 kt. GOUDEN REVERSBROCHE geel en wit goud, bezet met 3 loupe-zuivere briljanten 477 SO en cultivé parel Iff. *i D/f Is slechts één voorbeeld uit onze bijzonder mooie Skollektle exclusieve sieraden runott WINKELCENTRUM BINNENWEB 4S TELEFOON 11.66.15 - ROTTERDAM f» Het visseizoen staat weer voor de deur. Vele sportvissers zullen hun vaak kostbare hengeluitrusting al weer voor de dag hebben gehaald. Anderen kopen nog vlug even de molen, die zo dringend nodig is, of andere onderdelen. Een goede uitrusting kost handen vol geld. Dit weet ook het assurantiekantoor De Bruijn, Wenmakers Van de Laar te Rotterdam. Het heeft, als enige in ons land, een verzekering ontworpen, die de naam „Veilig Vis-Polis" heeft ge kregen. De verzekerden krijgen géén uitke ring als de vangst nihil of beneden ver wachting blijkt te zijn, maar wel ont vangen zij vergoedingen van schade van „alle van buiten aankomende onheilen, inclusief diefstal, vermissing en breuk". In de verzekering is het w.a.-risico van de sportvisser tijdens het vissen ver zekerd tot een max. van 100.000, per gebeurtenis. Alle hengelsportarti kelen kunnen worden verzekerd: de premie wordt aangepast aan de aan koopprijs. Het verzekeringsgebied be slaat Europa tot 300 km. uit de kust, de U.S.S.R. en de door deze staat be zette of gecontroleerde gebieden niet meegerekend. Werelddekking is moge lijk, maar moet worden aangevraagd. Het eigen risico is per gebeurtenis 10,- Wanneer op 27 mei velen de hengel uitwerpen, zullen zij naast de gebruike lijke toestand van kalmte en rust, het plezierige en veilige gevoel hebben dat hun niets meer kan overkomen. De uit rusting, die honderden en soms wel duizenden heeft gekost, is verzekerd. Tenminste, wanneer men een verzeke ring heeft afgesloten. C. KARDUX Dirksland - Tel. 219 OOLTGENSPLAAT Eervol ontslag voor de heer W. Voogd. Veel maaluren in 1966. De penningmeester van de polder St. Adolfsland, de heer W. Voogd, zal we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd, eervol ontslag ont vangen. In de vergadering van stemge rechtigde ingelanden in genoemde pol der, welke maandag 29 mei a.s. des n.m. 2 uur in Hotel Hobbel te Ooltgensplaat gehouden zal worden, zal in deze va cature worden voorzien. Het bestuur heeft de volgende aanbeveling voor de ze functie doen uitgaan, n.l. No. 1 C. Sprong, No. 2 H. A. Sprong-Doeland. Ook treden twee gezworenen at', t.w. C. van Rossum en H. L. Schilperoort, welke herkiesbaar zijn. Rekening 1966 nadelig slot. In deze vergadering zal ook de reke ning over 1966 worden besproken. De kapitaaldienst geeft een nadelig slot aan van 12.977,09. Dit bedrag wordt steeds groter en komt geheel overeen met de ramingspost reeds opgenomen in de begroting 1967. Een ingeland heeft gemeend dat zijn aanslag polderlasten te hoog was. Hij hield bij voorbaat, en in afwachting van een kadastrale me ting, maar alvast 1.000,op zijn aan slag in, zodat deze post nog als in te vorderen te boek staat. Als gevolg van de uitvoeringswerken voor verbetering van de wateringen, heeft de polder ver schillende stroken, alsmede enkele ge hele wateringen moeten aankopen van de ingelanden, waardoor de belastbare oppervlakte in twee jaar tijds met 4.64.95 ha. is verminderd. Veel wateroverlast in 1968. 1966 is een erg nat jaar geweest met veel water overlast waardoor het aan tal maaluren van de watergemalen aan de erg hoge kant zijn. Het gemaal „Ga lathee" had in 1966 in totaal 1234 maal uren en het gemaal „Oudeland" in to taal 1107 maaluren. Deze cijfers komen dicht bij die van 1961, dat ook een bij zonder nat jaar was, de maaluren wa ren toen resp. 1261 en 1006. In 1963 was het aantal maaluren ruim de helft min der, n.l. 494 en 592, terwijl 1965 weer belangrijk hoger was en er resp. 951 en 1042 maaluren werden geboekt. Het is te begrijpen dat 1966 een duur jaar was. De post electriciteit, brandstoffen, olie, smeer enz. is met een vrij fors bedrag de raming overschreden. Er werd 5.500,beraamd en in werkelijkheid werd 7.845,37 uitgegeven, wat 2.345, 37 meer is dan werd geraamd. Overi gens zijn de gemalen berekend voor het werk en hebben de boeren altijd weinig last van het water, dat in een minimum van tijd is weggepompt. De herdenking van het 40 jarig be staan van de land- en tuinbouwschool te Sommelsdijk met een instuif en ge zamenlijke maaltijd, gevolgd door een feestavond is een succes geworden. Talloze herinneringen aan voorbije schooljaren zijn opgehaald en vele han den zijn geschud. Vele oud leerlingen moeten zich in de school als een kat in een vreemd pakhuis hebben gevoeld; zij hadden de nieuwe lokalen nooit ge zien en stonden versteld van deze sterk verbeterde accomodatie. „Als we dat vroeger hadden gehad luidden de opmerkingen. De maaltqd. Ook in „de Schakel" te Dirksland waar gezamenlijk de broodmaaltijd werd gebruikt heerste een gezellige en ongedwongen sfeer. De voorzitter van C - 40, de heer Poortvliet, opende hier dit enigszins officiële gedeelte met een hartelijk wel kom tot de aanwezigen in het bijzonder aan het bestuur der school, de commis sie van toezicht, de heer P. W. Hordijk, burgemeester van Middelhamis, de ouddirecteur de heer G. den Eerzamen, de afgevaardigden van de standorgani saties, de directeur en het personeel der school. Verschillende sprekers vul den de pauzes tussen de gedeelten van de maaltijd op, zoals de heer G. den Eerzamen met iets over het ontstaan van de school, de heer J. B. Mijs als voorzitter van de vereniging, dhr. Joh. Mol namens de Holl. Mij van Land bouw en de C.B.T.B., dhr. J. Ph. W. Hopmans voor de L.T.B, en tot slot natuurlijk ook de burgemeester van Middelharnis, dhr. P. W. Hordijk. Geachte redactie! Beleefd is mijn verzoek, het volgende in uw veelgelezen blad op te nemen, waarvoor bij voorbaat mijn oprechte dank. Naar aanleiding van een ingezonden stuk, voorkomende in uw blad van j.l. vrijdag 19 mei 1967 van de hand van de heer L. C. Kievit raadslid te Mid delharnis, zie ik mij genoodzaakt hem in dezen van antwoord te dienen. Betreffende het rapport, ingediend door de brandweercommissie is mij ge bleken, dat dit door alle vijf commissie leden is ondertekend en alzo bij het college van B. en W. is ingediend. In mijn vorig schrijven, ben ik geheel en al afgegaan op het Raadsverslag voorkomende in Eilanden-nieuws. Thans is dit verslag door mij in zijn geheel gelezen en ben ik tot de con clusie gekomen, dat dit rapport zeer duidelijk is opgesteld tot het behoud van de brandweer te Sommelsdijk. Er komt maar één zinsnede in voor, waar in gesproken wordt over de minderheid der Commissie. Ik vraag mij nogmaals af en kan het niet begrijpen, dat de heer Kievit dit rapport heeft mede ondertekend. Immers toch, na het indienen heeft hij zelf een rapport opgemaakt en in gediend bij het college van B. en W. waarin hij zijn standpunt naar voren brengt, dat geheel en al tegen de com missie indruist. Terecht heeft de heer Hoogzand dan ook blijkens het raadsverslag gezegd. „Een tweeledige ondertekening is zeker iets nieuws". Ik ben het in dezen met dhr. Hoogzand volkomen eens. In de 26 jarige periode van mijn raadslid- schap te Sommelsdijk, heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. Dhr. Hoogzand heeft de mening uit gesproken, dat dhr. Kievit zijn rap port niet zelf heeft samengesteld. Ik kan en mag daarover niet oordelen, maar het geeft te denken. In het rapport, door dhr. Kievit in gediend is in de brede uitgelegd de be sparing en het voordeel, wanneer de brandspuit van Sommelsdijk naar Nieu we Tonge gaat en men voor Middel hamis zal aanschaffen een hogedruk- nevelspuit. Dit zou een besparing geven van 15.000.Dhr. Drooger heeft terecht ge zegd, volgens het raadsverslag; „Een goede brandbeveiliging is een volksbe lang, geen partijbelang en wij kijken dan niet naar de financiën". Die post van 15.000,wanneer men Nieuwe Tonge een nieuwe brandspuit geeft en de brandweer in Sommelsdijk gehandhaafd blijft, daarover kunnen enige posten op de gemeentebegroting 1967 wel enigszins gewijzigd worden ter bezuiniging.' En dan moet men zeker rekening er mede houden, dat een nieuwe brand spuit heel veel langer mee zal gaan, dan een oude, die wel in een nog goede staat verkeerd, doch al enige jaren in gebruik is. Die 15.000 is voor een groot gedeelte ingebeelde winst, ten koste van de brandweer van Sommels dijk. Terecht is daarop door de com missie gewezen. Wat betreft het artikeltje in „de Kwi bus" hiervan heeft de heer Kievit in de raad gezegd „Geschrijf van een over het paard getilde tiener". Ik geloof toch wel, dat de heer Kievit hiermede bedoelde, dat hij dan toch Allen wezen op het belang van de school, in het bijzonder dhr. Mol die er zelfs de nadruk op legde dat men tegenwoordig niet alleen meer toe kan met het sterk uitgebreide lager onder wijs maar dat men zeker middelbaar moet volgen. Na afloop werd gezamelijk in een minimum van tijd de zaal omgetoverd in een toneelzaal. De aanwezige bloe men werden op de rand van het toneel geplaatst en terwijl de reeds aanwezi gen een plaatsje zochten, stroomden vele bezoekers naar binnen om van het laatste gedeelte van de feestelijkheden mee te genieten. Rond 8 uur ging het doek op, nadat de heer Poortvliet ook de laatste binnengekomenen hartelijk welkom geheten had. Onder leiding van dhr. Bukman bracht een klein maar select gezelschap een keurig beschaafd programma. Rond elf uur was het officiële ge deelte van het programma definitief af gelopen. Velen konden er echter nog niet toe komen nu al te vertrekken. Ze bleven nog gezellig een poosje samen en ongetwijfeld zullen er nog heel wat herirmeringen zijn opgehaald. Dat een en ander in de smaak was gevallen bleek wel uit de opmerkingen van een der oud-reünisten: „Ik ben blij de school nog eens gezien te hebben, nog eens te hebben kunnen praten met oude kameraden. Ik zeg dan ook tot over vijf jaar als het mogelijk is en in ieder geval tot het 50-jarig bestaan". Zoiets zegt wel wat over het gebodene en over de sfeer die er heerste. Belangrijk is ook en daar ging het voor een groot gedeelte ook om dat de school en wat er gedaan wordt wat meer en beter be licht werd. „Een vergissing is menselijk" plegen we bij voorkomende gevallen goeielijk te zeggen. Ook in het krantenbedrijf wor den vergissingen gemaakt. „Jan van Voorne" constateerde in zijn rubriek „Nader bekeken" in de Nwe Brielse Courant, tot zijn schrik een zetfout die .aan zijn stukje een bedenkelijke strekking gaf. Arme Jan praatte het zo weer goed: GEEN MEISJES! Enkele van de lezers bleken hevig geschokt na mijn vorig stukje in dit blad; ik was (zo schreef ik immers zelf) ingeslapen met de ge dachte aan jonge meisjes. Ik hoop U te kunnen geruststellen, want het was de schuld van de zetter, die (hij houdt vol, dat het per on geluk gebeurde) het woord mees- jes veranderde in meisjes! We hopen dat hij ditmaal inder daad de meesjes zal laten staan, opdat U weet, dat we dachten aan de kleine meesjes, waarover we de vorige maal schreven. We kunnen hier nog aan toe voegen, dat ma-mees, pa-mees en de jonge meesjes het allemaal goed maken. door een volwassen persoon is ingelicht. Dhr. Kievit beweerd dat een ieder die dit stukje gelezen heeft, zal zelf onmid delijk begrijpen, dat dit niet door een volwassene geschreven kan zijn. Ik heb dit artikel persoonlijk gele zen, en ik kan geen ander oordeel ge ven, als dat het keurig is opgesteld en men het gerust kan publiceren. Maar de inhoud is natuurlijk niet naar de zin van dhr. Kievit en dan gaat men woorden zoeken om critiek uit te oefe nen. Dhr. Kievit is het met mij eens, dat dhr. Hoogzand opkomt voor de belan- gens van Sommelsdijk al zijn het dan „vermeende" belangen, die met het werkelijk gemeentebelang niets te ma ken hebben. Wij vinden dat een zeer ongepaste uitdrukking. Dhr. Kievit gaat er zeker van uit, dat hij met zijn c.s. werkelijk de ge meentebelangen dient. Maar laat hij goed begrijpen dat hij alleen de belan gen van Middelharnis dient tegenover Sommelsdijk, en dat als het over de belangen van Sommelsdijk gaat, het egoisme hoogtij viert en gelijk dhr. Grinwis het heeft uitgedrukt de burge rij van Sommelsdijk op het hart trapt. Ik meen hiermede met mijn beide in gezonden stukken mijn mening goed naar voren gebracht te hebben. Mijn voornemen is dan ook niet ver der te discussieren. Ik ben er van overtuigd dat verreweg de bovolking van Sommelsdijk er mede instemt. Het gaat mij werkelijk aan het hart, waar ik aan zoveel heb mogen meewerken in het belang der gemeente Sommels dijk, deze nu als een waar „stiefkind" door Middelharnis behandeld wordt. Daarom wil ik het college van B. en W. nogmaals op het hart drukken te genover Sommelsdijk een ander beleid te voeren, als dat tot heden geschied is. Bedenkt wel, er zullen ergernissen komen, maar wee degenen door wie zij komen. Sommelsdijk J. P. C. van Zielst.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 9