in Klndt^ho-tkft perkplanten perkplanten CENTRALE VERWARMING Korporaal N. V, HOUT LANGDURIGE HOGE RENTE VAN UW SPAARGELDEN RUIM EXTRA INKOMEN flutomobielbedrljven M. 0. V. d. Sluijs Czn. autobedrijf PESCH MIDDELHHRNIS /o Een veilige belegging m N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten iHouthandelC. GROOTENBOER (Publicatie Middenstandsverenlging Middelharnis) Gas of Oliegestookt 3f Onze technici berekenen en verzorgen eik projekt Vraag ons vrijblijvend offerte met plantekening OUD-BEIJERLAND - MIDDELHARNIS Hoofdkantoor: Oud - Beijerland - Nobeistraat 1 - Tel. (01860) 2697 b.g.g. 2514, 2033 X Technisch Installatie Bureau OUD-BEIJERLAND - MIDDELHARNIS Hoofdkantoor: Oud - Beijerland - Nobeistraat 1 - Tel. (01860) 2697 b.g.g. 2514, 2033 Wat maakt de Audi Variant 80 beter dan alle andere stationwagens in dezelfde prijsklassel MEDEWERKER Wilt uw omzet verhogen Adverteert in Eiianden-nieuws HET GROENE KRUIS SANATORIUM V. Miereveftlaan 20, Delft ZIEKENVERZORGSTERS en LEERLING-ZIEKENVERZORGSTERS Bloemenhuis „Flora" I X Voor Ie kwaliteit x\ Japonnen voor de oudere dames G. IVI. DE JONG'S TE KOOP: IVI. E. V. d. VELDE Ideaal voor uw tuin P. de Korte Zonen N.V. rechtstreeks van importeur, naar f X Constante voorraad 200 m^ Bouwfonds -couponschuldbrieveni stukken a f 1.000.-- Bdag 26 mei 1967. „K I L A N D E N - N I E U W S" Bladz. 3 auto vrije |in het vrije wor- Im hun lAnde- In hun Behoeft dt, dat lid an- Ift dan (en het [Ér be- elerlei irbeeld tuigen- iterna- anley. de be- Car- sien en bracht, weinig •rktuig- tege- andvat voor iddelharnis... Uw koopcentrum finwis erren. |ldicus vapen I Riet- K.N, Jakaf- ie liij (toen |masse ge- I over- ikheid |t van In één |rliik- |ieuw- varen rouwe ^rlijk- ijkte hield link in lerecht 1 een Wilt u een verdienen? Bent u bereid hiervoor enkele avonden per week be schikbaar te stellen? ZO JA, dan stelt een grote financiële instelling u daartoe in de gelegenheid. Haar belangstelling gaat uit naar enkele represen tatieve en goed bespraakte personen in de leeftijden van 25 tot 45 jaar. Het bezit van een vervoermiddel strekt tot aanbe veling. Schrijft u beknopt uw antecedenten en wij nodigen u uit voor een oriënterend gesprek. Brieven onder no. 2972 aan het bureau van dit blad. |tel in aar de ver- IWoor- |ou de netse- (door Itelling lereere pelaar; Jans; I Pieter lts; G.; ïoede- ïoeree ^unisz. d. V, Beste meisjes en jongens! Het laatste raadsel van deze maand is nu aan de beurt. Het werd ingezon den door Corrie, Henk en Jan Guiljam, Krabbendijke. Het heeft betrekking op het Pinksterfeest, in zover, dat het een gedeelte is van de rede, door Petrus op de Pinksterdag gehouden. MEIRAADSEL 4 1. Profeet die ten hemel opvoer. 2. Dis cipel die 's nachts tot Jezus kwam. 3. Vervolger van de Joden (zie Ester). 4. ^hter die links was. 5. Vader van Abraham. 6. Zoon van Jakob. 7. Zoon van Sem. 8. Schoonvader van Jakob. 9. Eén der kleine profeten. 10. Woord dat veel in het Boek Prediker voorkomt. 11. Geweldig jager (Genesis). 12. Zoon van Jékob. 13. Andere naam voor Simeon (Handelingen 13). 14. Vrouw die veel goede werken deed (Handel. 9). 15. An dere naam voor Ezau. 16. Broer van (Bliath (1 Kron. 20). 17. Zoon van Ze- ruja; broer van Joab. 18. Eerste hoge priester in Israël. 19. Discipel die eerst moest zien en dan geloven. 20. Naarnan was een krijgsoverste van de koning ypi 21. Rachel stal van haar viader een 22. Is Mij niet een dierbare zoon? 23. Profetes die Is raël een tijdlang richtte. 24. Aartsvader. 28, Zoon van Ahikam (Jeremia 40). 26. Zoon van Seth. 27. Koning ten tijde van Daniël. De beginletters van deze woorden ge ven aan wat daareven gezegd is. BRIEVEN Lenie van L. Dirksland. Mag Trudie nu in het vervolg bij jou slapen? Leuk, hè? Die drie knoopjes zullen er nu wel aai zitten. Toen je schreef had je geen huiswerk, maar dat zal nu niet zo zijn. Heb je al bericht gekregen waar je bal lon is neergekomen? Piet van K. Ouddorp. Over die vele vrije dagen schreef haast ieder kind. Ik geloof dat ze liever vrij hebben dan naar school gaan. Ging het niet verve len, dat hengelen? Heb jij ook nog een prijs gehad, of ving je niets? Ga je wel eens meer? Jannie v^n R. Zeist. Al de kinderen vinden het leuk, dat het een prinsje was. En bijna iedereen vond die vrije dag bijzonder. Je hebt weer goed je best gedaan, Jannie. En zo gemakkelijk was het niet, hè? Henk Q. Tholen. De vragen, die je niet wist, neem ik je heus niet kwalijk. Ik let op de leeftijd ook. Jouw leeftijd stond er wel niet bij, maar dat weet ik nog van de vorige keer. Gaat het nu goed met je zusje? Lenie D. Zoutelande. Werden ze thuis nlfit ongerust, toen jullie zo laat thuis kwamen? Hadden jullie misschien in een file gezeten? Dat kan dikwijls ge beuren, want er is zo veel op de weg! Kon je alles van het Planetarium be grijpen? Wel wat ingewikkeld, hè? Arja van R. Zeist. Het is wel jammer dat ik je niet gezien heb in Hilversum. Je vader heb ik nog even gesproken, maar hij had geen kindefen bij zich op dat ogenblik. Overal was het toen druk op de weg, waar je ook heen moest. Rinus de R. IWiddelburg. Er waren vier raadsels, hoor! Dan heb je niet goed gekeken. Meestal zijn het er vier; een enkele keer komen er vijf. Maar het IS altijd goed dat je inzendt, wat je ge maakt hebt. De reis van Hilversum naar Rotterdam ging dus niet zo voor spoedig. Maar je kon nu alles goed aen. Hoe is het in België geweest? Was dat de eerste keer? Daarover kun je de volgende keer wel wat vertellen. Ineke R. Roterdam. Kind, wat heb je weer veel geschreven! Jij hebt altijd stof in overvloed. Ik heb dat belang rijke, spannende bericht ook zo lang zaam horen zeggen. Het was of het uit «e man z'n grote teen moest komen. Hoe IS het feest verlopen in de Prins Alexanderpolder? Nu heb je weer al iets om over te schrijven. Hoe heet die tante, die zoveel geheimen weet? Heleen van R. Zeist. Nu zal je tante misschien wel weten wanneer ze uit het ziekenhuis weg mag. Wat kan er in- eens tegenslag komen, nietwaar? Ook JOU heb ik niet gezien, maar jij mij wel, ^g je. Je hebt ook weer goed gewerkt, Heleen! Beijke den B. Herkingen. Je raadsel neeft ondertussen al een beurt gehad in ae krant. Met zo'n raadsel kan ik niet lang wachten, want het is aan een ze kere tijd gebonden. Later komen er dan "Og zulk soort raadsels, maar die zijn 't Is nu de tijd voor Zo uit de kwekerij. Alles met potkluit. GROENENDIJK'S „Bloementuin" Melissant - Tel. 455 of 600 eigenlijk te laat. Schouwen is een mooi land en jullie kunnen er nu gemakke lijker komen dan vroeger. Magda P. Den Bommel. Vind je dat een kort briefje? Helemaal niet. Je vertelt zo over het feest in Den Bommel dat het haast is of ik er bij ben. Op iedere plaats doen ze dat niet zo uit gebreid als bij jullie. Ja, mijn oud- raadselneefje was in ondertrouw toen je schreef. Ik heb het bruidspaar een kaart gestuurd. Thea N. Dirksland. Ma heeft het lang volgehouden bij jullie, zeg! En nu is ze haar eigen baas; of moet ik bazin zet ten? Dat was heel interessant op die duitse salonboot „De Europa". Hoe kwam dat, dat jij daar mocht helpen? En wie waren er nog meer bij? Henk van R. Zeist. Het is dus maar een klein rukje meer in de oude klas. En dan komt wellicht een zeer lange vakantie. Een tijd van rust heb je wel verdiend na al die repetities. Wat is dat erg, dat plotselinge sterfgeval van me neer C! De eindstreep op school mocht hij niet halen. Wij behoeven niet lang ziek te zijn; dat zien we hier weer dui delijk. Willy de K. Herkingen. Zal je je moe der vriendelijk bedanken voor de moei te die zij voor jou heeft gedaan? Ik vind het altijd heel aardig, dat de ou ders de pen opnemen, als de kinderen verhinderd zijn om te schrijven op tijd. Terwijl jij heerlijk met vakantie was, zat zij te schrijven. En dat schrijven ging haar goed af! IVIargreet van B. Middelburg. Heeft je papa je bijna niet meer moeten helpen? Dan ben jij een knappe meid, hoor! De brief zal je ook wel helemaal opge steld hebben, is 't niet? Fijn zeg, als oma 's morgens een verhaaltje vertelt. Dat zal zij beslist goed kunnen, want anders zou jij er niet over praten. Zijn alle twaalf eendjes nog in leven? Adrie R. Nieuwe Tonge. Dat was dan de eerste keer wel, dat jullie geen pinkstervakantie kregen. Jullie hadden de vakantie al te pakken, dus hadden jullie niets te zeggen. Vindt je moeder dat jullie meer vakantie krijgen dan vroeger? Hoeveel kreeg je moeder dan? Weet ze dat nog wel precies? Misschien leren de kinderen van nu wel harder. Jan en Anton de B. Geldermalsen. Jij was met Teunie naar je tante, Anton, toen het schrijven was. Maar goed, dat Jan toen begonnen is. Maar de brief geldt voor jullie allebei natuurlijk. Ik snap heel goed dat er geen oplossingen bij waren dit keer. Je hebt wel voor mooie tekeningen gezorgd. Jan! Daar ben jij wel aan toevertrouwd. Die geel- gerande watertor was heel mooi op de tekening. Je aquarium zal wel prach tig zijn! Annie K. Rotterdam. Ondertussen is je vorige brief toch wel beantwoord, hè? Door het uitzoeken van de prijzen raken de brieven door elkaar; ik bedoel, dat ik niet meer precies weet wie de eerste inzenders waren. Er komen soms wel twintig brieven tegelijk binnen, dus is het moeilijk te zeggen wie de eerste zijn geweest. In jullie buurt zijn ze misschien niet zo oranjegezind. Joke H. Ouddorp. In Ouddorp had den ze dus ook al van te voren vakan tie. Nou zeg, wat hebben jullie dat ge troffen met het weer! Een vriendinnet je zo dichtbij is veel waard. Zijn jullie nooit boos op elkaar? Dat moeten jullie maar niet doen. Er is al onenigheid ge noeg in de wereld. Annie R. Borssele. Dat vind ik heel leuk, een verjaardagskalender in ver band met de geboorte van Alexander. Daar hèb je wat aan. Die brief van heel de klas vind ik ook aardig. Heb ben jullie al wat terug gekregen? Ik denk dat jullie zeker een bedankje zul len ontvangen. Ada van 't L. Krabbend^ke. Als je moeder het niet gezegd had, was er misschien geen brief van je gekomen. Vele moeders helpen trouw mee aan het kinderhoekje; dat zie je weer. Als je gezond mag blijven heb je maar een goeie maand meer op de lagere school. Wat gaat het vlug, hè? Maar eer je de school verlaat, heb je nog een mooie reis! Sjaan H. Ouddorp. Je schrijft wel hoe oud je broertje is, maar hoe oud jij en Joke zijn, zie ik nergens staan. Zal je er in het vervolg aan denken? Hoe gaat het met Janny op de u.l.o.? Doe maar goed je best, dan mag je misschien la ter ook. Jij bent deze week de laatste, dus doe de deur maar dicht, Sjaan! Allemaal denken jullie er om, dat het inzenden is, hè? En... niets vergeten! De hartelijke groeten van OOM KO. P.S. Nog enkele brieven moeten blijven liggen tot volgende week. DE HOOGSTE KORTING! wasautomaten v.a. 395, wascombinaties v.a. 295,- snel- en langzaamwassers v.a. 125,— centrifuges v.a. 75, WAANDERS Ruilstraat 4-6-8, tel. 25.58.26, Rotterdam en Visstraat 5, Brielle, tel. 01886 - 3015 Verschillende soorten o.a. Salvia's - Afrikanen Verkrijgbaar bij: Gebr. van Eesteren Langeweg 18 Nieuwe Tonge Leest U maar: door Mercedez-Benz ontwikkelde 4-takt motor 4 versnellingsbak Porscbe-systeen) in de weg klauwende voorwielaandrijving ve/7/ge, grijpende schijfremmen karosserie van 0,9 mm dik plaatstaal opvallend gave styling laag benzineverbruik bumpers en wieldoppen van roestvrij edelstaai laadvlak van 1,1 m^ (nog te vergroten tot 1,9 m^j totaal uitzicht rondom door 8 ruiten achterdeur die naar boven opengaat Prijs f9980.- Kom nciar de showroom, test de Audi en stuur eens lelf Den Bommel - Telefoon (01871) 472 Ooltgensplaat - Telefoon (01873) 487 Dealer voor Goeree en Overflakkee. LIGTERMOET CHEMIE N.V. TE ROTTERDAM vraagt een voor het uitvoeren van proeven met be strijdingsmiddelen in de fruitteelt. Vereisten: enige practische kennis van de fruitteelt; in het bezit van rijbewijs B-E; leeftijd 18 tot 22 jaar. Sollicitaties te richten aan: LIGTERMOET CHEMIE N.V. Afd. Personeelszaken Postbus 699 Rotterdam PESCH OUDDORP - nu ook KASTANJELAAN 41-43 Tel. 01870-3094 RENAULT PEUGEOT - MORRIS X de betere FINA PRODUCTEN --------------------------------------------------- Kliniek voor longziekten, Verpleegafdeling met Reactivering- en Sanatorium-afdeling vraagt: Voor de leetling-ziekenverzorgsters is er een re geling voor het verstrekken van uniformkleding en van reiskostenvergoeding naar het ouderlijk huis. Sollicitaties aan de Directrice. VOLOP PERKPLANTEN o.a. Salvia's - Petunia's - Afrikanen - Nemesia enz. D. GROOTENBOER Stationsweg 3 - Dirksland Tel. (01877) 330 Vele honderden modellen in alle maten met 'lU mouw en ruime rok. Deze koUektie is uniek in heel Nederland. Enorme koUektie regenmantels in vele kleuren en in lengte-maten, extra grote maten etc. Ruime keus in ZWARTE en DONKERE kleding tegen aantrekkelijke prijzen. En U weet toch: Alle moeilijke figuren slagen makkelijk bij: Speciaalzaak - Hillevliet 101 - Rotterdam-Z. Slechts 2 min. vanaf de Beijerlandselaan. 1 FORD CORTINA 1966 J 1 TAUNUS 12 M 1965 1 B.M.W. 700 L.S. 1965 Garantie - ruilen - financieren. J OUDEWEI 20 - DIRKSLAND X Tuinturt voor grondverbetering van V\r tuin. Ook Toor gazons en bloempotten. Leverbaar in zakken van 80 liter. Telefoon (01874) 224 Korteweegje 19 - Dirksland - Tel. (01877) 687 INLICHTINGEN EN INSCHRIJVING J. Grinwis, Oosterweg 65, Ouddorp, tel. (01878) 5 70 C. Kardux, Beatrixlaan 12, Dirksland, tel. (01877) 2 19 Bouwfonds kantoor Rotterdam,Westblaak 22, tel. (010) 13 6510

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 7