Ook Stellendam wacht een nieuwe reddingboot De ,,Javazee" de nieuwsie aanwinsi Ouddorpse geslachien Kind r DESIREE Nieuwe vormen il gereedscha RUi BUIJSSE t zoj (Tweede reeks) KEUVELAAR i^ttttoi^. Uiv Modehuis De ekgatitc verlotmgsrhig. MIDDELHARNIS Bladz. 2 JEILANDEK-NIEUWS» Vrijdag 26 mei Foto: Frans Gittenberger. 1. Begin van de kantelproef. Omdat er een kans bestaat dat met tertijd ook het reddingsstation Stellen- dam een nieuwe reddingsboot als de nieuwe Javazee krggt leek het ons in teressant enkele details uit de beschrij ving van de Javazee uit het jaar verslag 1966 van de Z.H.R.M. over te nemen. We kregen daarvoor de vol ledige toestemming van de My waar voor onze dank. Zoals bekend is de Javazee te Breskens gestationeerd; de Pres. Wierdsma uit Breskens heeft de Kon. Wilhelmina te Stellendam vervan gen. De „Javazee" heeft dezelfde onder- watervorm en afmetingen als het pro totype de „Koningin Juliana", is even eens geheel gelast en voorzien van 2 roeren. Het geïnstalleerde vermogen is echter van 2 x 170 pk op 2 x 200 pk gebracht, waarvan een nog betere ma noeuvreerbaarheid van de boot wordt verwacht. De twee 6 cilinder V-motoren staan elk in een aparte motorkamer opge steld en worden vanuit het stuurhuis op afstand bediend systeem Pieterse waarbij de koppelingen automatisch zijn beschermd tegen ruw manoeuvre ren. De V-motoren zijn korter dan de in de „Koningin Juliana" geplaatste lijnmotoren, waardoor lengte werd ge wonnen, welke bij de geredden verblij ven kon worden gevoegd. Om moeilijliheden met verstopte in laten van het koelwater door ijs of zand te voorkomen werd een gesloten koelsysteem toegepast. Het zoete koel water van de motoren wordt door kana len in de kiel geleid, waar het tegen de door het buitenwater afgekoelde kiel zijn warmte kan afstaan. De kiel is op gebouwd uit vier kanalen die uit zware plaat zijn samengesteld waardoor de nodige sterkte wordt verkregen. Het schip is door waterdichte schot ten in 7 waterdichte compartimenten verdeeld. De zijtanks zijn gevuld met polyurethaan schuim waardoor bij be schadiging van de tanks het reserve drijfvermogen behouden blijft. De dub bele bodem onder het voorkabelgat en het voorgereddenverblijf is uitgevoerd als ballast tank, terwijl in het achter schip een ballasttank van de bodem tot het dek loopt. De «totale ballast ca paciteit is plm. 11 ton. De besturing geschiedt door middel van twee Oertz-roeren. Het stuurgerei hiervan is bekrachtigd, waarbij men dus met weinig kracht het roer vlug kan draaien, terwijl een aparte voor ziening het mogelij Ic maakt dat men de invloed van de zee op het roer aan het stuurrad kan voelen. Vooral bij het voor de zee weglopen tijdens slecht weer, waarbij altijd het gevaar van snijden aanwezig is, wordt de laatste eigenschap van groot nut geacht. De beide gereddenverblijven, plaats biedend aan ongeveer 100 schipbreuke lingen, bevinden zich voor en achter de motorkamers. Tegen de schotten zijn banken aangebracht, die voorzien zijn van veiligheidsriemen. De zittingen en de leuningen van deze banken zijn met kussens bekleed ter bescherming van de schipbreukelingen bij hevig te keer gaand schip. De banken zijn eveneens geschikt voor het plaatsen van bran cards. Het totaal brancards in voor- en achtergereddenverblijf bedraagt 16; de ze kunnen worden weggeborgen tegen het dek boven de banken. Op het dek bevindt zich het gesloten stuurhuis, dat een verhoogde vloer heeft. Vanuit het stuurhuis heeft men toegang tot het achtergereddenverblijf, waarvan een gedeelte is ingericht als radioruimte, en de achtermotorkamer, terwijl via lichtmetalen waterdichte deuren in de schotten tussen de motor kamers en tussen vóórmotorkamer en voorgereddenverblijf deze laatste even eens binnendoor bereikbaar zijn. Voor schipper en bemanning zijn meerdere veiligheidsmaatregels getrof fen. Er zijn binnen klapstoeltjes met veiligheidsriemen en buiten lopen aan beide zijden van het schip geleidedra den waaraan de opvarenden zich met hun veiligheidsgordel kunnen vastma ken. De zweepantenne is achter de uitlaat opgesteld, zodanig dat deze gemakkelijk door de bemanning kan worden neer gelaten, indien dit bij het langszijko- men of tijdens het werken met heli kopters nodig is. Op het achterschip bevindt zich kort achter het stuurhuis een sleeppaal, voorzien van 2 boven elkaar geplaatste De bouw van de motorredding- boot „Javazee" werd mogelijk gemaakt door de bijdragen van het actief dienend, het gepensio neerd en reserve personeel van de Koninklijke Marine, zulks ter nagedachtenis aan alle marine mannen die gedurende en na de 2e wereldoorlog, waar ook ter wereld, bij de vervulling van hun plicht hun leven verloren. Hare Majesteit Koningin Juliana heeft op 27 februari 1967, 25 jaar na de slag in de Javazee, die het sym bool voor deze inzamelingsactie vormde, de reddingboot haar naam geschonken. dwarsbalken, zodat ook dikkere trossen daarop kunnen worden belegd. Het dek is nog „schoner" gehouden dan bij de „Koningin Juliana" door het combineren van de ventilatiekokers van de motorkamers met de voorkant van het stuurhuis. Een springnet wordt wegneembaar boven het voorschip bevestigd met de achterzijde tegen het stuurhuis en met de voorzijde op twee uitschuif bare pa len in de betings, die in 2 standen vastgezet kunnen worden. Wordt het net niet gebruikt dan zinken de palen in de betings weg. Voorts is het schip uitgerust met een wippertoestel, waarmede op de sleep paal of op de voorschipbetings gewerkt kan worden. Ook is een R.F.D.-rubbervlot aan boord voor gebruik op moeilijk bereik bare plaatsen. Voor communicatie en navigatie is de boot uitgerust met: een middengolf radiotelefonie-installatie en een V.H.F, telefonie-installatie (Marifoon)een I Kei vin Hughes radar; een Naviguide I magnetisch kompas; een dubbeltonige fluit; een visuele richtingzoeker; twee vaste en twee verplaatsbare zoeklichten alsmede een handseinlamp en een tran sistor versterkte handmegafoon type Tarmoy. Degenen die de Z.H.R.M. in haar werk willen steunen kunnen giften stor ten op giro 149170. -^ 2. Met de kiel naar boven. 3. De boot richt zich weer op. OOLTGENSPLAAT Surseance: d.d. 12-5-1967 is aan de Constructie- en Scheepsreparatie Maat schappij C.S.M. Ooltgensplaat N.V., Meidoornstraat 26, Ooltgensplaat de finitief surseance van betaling verleend voor de tijd van 10 maanden, ingaande 6-1-1967. Bewindvoerder is Mr. L. J. den Hollander, Oost Achterweg 10, Middelharnis. Kollekte voor het Roode Kruis. Deze week en de volgende zal er te Ooltgensplaat en omstreken een huis- aan-huis-koUekte gehouden worden ten bate van het Ned. Roode Kruis. Gezien het 100-jarig bestaan dat dit jaar wordt herdacht vertrouwd het be stuur er op dat de bewoners het Roode Kruis nu extra zullen bedenken. Te vens zal ook worden gevraagd zich op te geven als donor voor een Va liter bloed, waarvan de afname op 22 juni a.s. zal plaats hebben. - 3 - BRETMAN. De eerste naamdrager was Pieter Bretman, geboren te Wulfraat in 't Bergseland (Duitsl.), die als JM op 15 okt. 1800 te Ouddorp trouwt met Anna Maria Snijders, wed. van Pieter Jansz. Witte, geboren te Mannheim en beide in de polder 't Oudeland woonachtig. Van nazaten is mij niets gebleken. BROEKMAN. De eerste naamdrager in Ouddorp was Klaas Stoffels Broekman, waarvan ik de herkomst zoek in Oost-Flakkee, waar ik hem echter tot nu toe niet vond De naam wijst heen naar iemand, die woonde op broekgronden. d.i. lage, drassige, moerasgronden. Klaas trouwde te Ouddorp, 3 okt. 1756 met Annetje Paulus Heerschap, gedoopt O., 27 april 1732. Hij was doopsgezind en waarschijn lijk om die reden vond ik slechts 2 doopkinderen genoteerd, n.l. Neeltje ge boren O., 19 sept. 1757 en Stoffel, geb. O., 10 dec. 1760, doch overleden O., 17 mei 1762. Er moeten echter meer kin deren zijn geweest, o.a. een Paulus, die ondertr. O., 12 febr. en trouwt 5 maart 1791 met Klaartje Ewout Tanis, JD, beide beide van en wonende te Ouddorp. Hieruit 3 kinderen: Klaas, ged. O., 18 dec. 1791; Ewit ged. O., 26 jan. 1794 en Dirk geb. - ged. 7-18 sept. 1796. VAN DAM. Martinus Franke van Dam, wed. van Kristine Dirks was de eerste van Dam, die in de boeken van Ouddorp voor komt. Zijn herkomst blijkt nergens uit. Hij trouwt te Oudd. op 5 dec. 1728 met Neeltje Jans Witte, ged. te O., 6 april 1708. Dit echtpaar krijgt 3 dochters en 4 zoons, die allen huwen op 1 zoon na, die zeer jong overlijdt. Jan, ged. 1734, huwt O., 9 mei 1756 met Maritje Moses Tanis; Johannes, ged. O., 1737 tr. te O., 4 maart 1770 met Baaltje Kastelein en Martinus, ged. 1742 tr. O., 7 mei 1769 met Susanna Hubr. Molesteeg). Hieruit ontwikkelt zich aanvankelijk een talrijk geslacht. EMAUS (EMOUS). Deze familie is van Goeree afkomstig De naam komt ook voor op Flakkee. Wat de naam aangaat: deze doet den ken aan de bijbelse naam; wellicht is hij van voornaam tot patronym en achternaam geëvolueerd. Als oudste ge neratie te Goeree vond ik Cornells Pie- tersz (Em(m)aus) die, toen de doop- en trouwboeken van Goeree aanvingen reeds kinderen had uit zijn huwelijk met Pietemella Meinards Aleman en naar schatting getrouwd moet zijn plm. 1650-1655. Als eerste vertegenwoordiger van dit geslacht te Ouddorp vestigde zich hier bij zijn huwelijk op 16 juni 1808 Dim men Jansz Emaus, ged. te Goedereede, 20 april 1788 als zoon van Jan Pietersz Emous en Aplonia van Leent. Hij huw de te O. met Leuntje Akkershoek, d.v. Leendert Com. Akkershoek en Leuntje Lodder; zij was gedoopt O., 13 novem ber 1781. Uit dit huwelijk werden geboren - ge doopt: Grietje, O., 3-17 sept. 1809, Jan O., 19 okt. - 17 nov. 1811 en Leendert geb. te O., 13 nov. 1813. Kort daarop vestigt zich te Ouddorp Jacob Gerrits Emaus, ged. te Goederee de, 14 nov. 1792, z.v. Gerrit Jacobs E. en Jannetje Gerrits van Wage(n). Jacob trouwt te O., 8 dec. 1812 met Grietje Akkershoek Willemsdr., ged. O. 22 april 1792. Uit dit huwelijk werden geboren 8 kinderen, waarvan 4 zoons n.l. Gerrit 1813, Willem 1815, Jacob 1820 en Pau lus 1830. 1 kind stierf jong. Het voortbestaan van deze Ouddorpse tak der familie was hiermede een feit. GRINWIS. In het begin van de 17e eeuw ves tigt zich te Middelburg ene John Gre- now(e)s, komende uit Engeland. Mid delburg was in die tijd nog een ver maarde handelsstad; diverse namen van kaden, straten en vele oude pakhuizen houden de herinnering daaraan nog vast. Het is waarschijnlijk om die re den dat zich aldaar o.a. vele Engelsen ophielden en vestigden, zo veel zelfs, dat deze besloten een eigen kerk te stichten. Bij de oprichting van deze En gelse kerk in 1623 treedt John Grenow (e)s dadelijk op als diaken; op 23 maart 1631 is hij ouderling, vermoedelijk tot zijn dood in 1638 - 9. Een gelukkige omstandigheid is, dat bij de bombardementen en brand, die in de jongste wereldoorlog een deel der Abdijgebouwen verwoestten, het kleine archief van deze Engelse kerk bleef ge spaard, terwijl dat helaas van de stad- zelf totaal werd verwoest. De boeken, waarin notulen van de kerkeraad, do pen, trouwen en allerlei andere zaken in tijdsvolgorde broederlijk door el kaar zijn genoteerd, zijn uiteraard ge heel in de Engelse taal bijgehouden. John vertoefde, wellicht om orde op zaken te stellen in 1627 - 8 „geruime tijd" in Engeland, maar kwam weer te rug en huwde te Middelburg in de Ge reformeerde kerk (dat was dus toen wat men nu de Herv. Kerk noemt) op 5 aug. 1629 met een Hollandse vrouw, wier naam ik nergens vermeld vond. Jammer dus dat het trouwboek van de Herv. Kerk ook een prooi der vlamm;en werd. Er worden 4 kinderen gedoopt (alle in de Engelse kerk) n.l.: John, Middelb. 15 aug. 1630, die zeer jong overleed; nogmaals John, M., 4 april 1632; Peter M., geb. - ged. 4-14 mei 1634 en Tho mas, geb. - ged. M., 31 juli 10 aug. 1636. Wat er van John en Peter is gewor den is mij onbekend. Thomas echter wordt de grondvester van de Ouddorpse dynastie. Hij woont tijdelijk te Brouwershaven en ondertrouwt aldaar op 9 maart 1656 met Jacomijntje Woutermans, vermoe delijk d.v. Izaak Woutermans en Matje Corn. Vleeshouwers, gedoopt te Brou wershaven, 27 januari 1637. Het huwelijk wordt gesloten t« Oud dorp op 2 april 1656 en het echtpaar blijft te O. wonen. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, waarvan het eerste Jan wordt gedoopt te O., 15 juni 1659, doch dit kind overlijdt jong. Daarna wordt gedoopt Maatje, 16 sept. 1663, die te O., 29 april 1691 trouwt met Dimnien Jobse KJrijger. Vervolgens Jacob, ged. O., 13 jan. 1669 die te O. 16 nov. 1698 huwt met Gooit je Pieters Kievit. Dan Catelijntje, ged. O., 24 febr. 1675, die trouwt in mei 1700 met Aren Aeli- aens (Admirant). En ten slotte Jan, ged. O., 7 juni 1682, die trouwt 4 april 1705 met Maria van Noortwijk. Thomas is als weduwnaar hertrouwd te O., 23 juli 1690 met Hester Wouters Vlietland, laatst wed. van Jan Harren- se Kramer, eerder van Krijn Corn. Lod der. Zij was gedoopt te O., 21 juli 1658, doch zij was toen geen kind meer, want haar eerste huwelijk met Krijn Lodder werd gesloten in 1668. Zij overleed te O., 7 jan. 1708. Uit dit 2e huwelijk van Thomas sproten geen kinderen. Het was geen gemakkelijke naam, maar wat algemeen wordt aangenomen zal wel juist zijn: John zal wel van Greenwich afkomstig zijn. Een duide lijker verwijzing naar deze plaatsnaam kon ik echter nergens vinden. Zoals ik al eerder opmerkte: men schreef zoals men een naam hoorde of meende te ho ren uitspreken. Het was dus zeer afhankelijk van de schrijver hoe een naam uiteindelijk op papier kwam. Thomas droeg voor zijn naam het praedicaat „Meester". Hij was dan ook chirurgijn, maar oefende daarnaast enige andere beroepen uit. Hij was naast chirurgijn ook barbier, winkelier, boekhouder van de Gasthuisarmen (1687), hij was ook schout t.m. 1691 (hij is vermoedelijk kort na dien overleden) en mogelijk ook molenaar. Alle boomp jes vangen wind. Dat Thomas voor .vol' werd aangezien blijkt wel uit zijn aan stelling als schout; ook zijn zoon Jan (Mr.) was later schepen, daarna schout (1725 - 1752). In het Not. Arch, van Goedereede 3912 is d.d. sept. 1695 vermeld een staat van landerijen, rentebrieven, obligaties, geld etc. nagelaten door Jacomijntje Woutermans en Thomas Grinwis, welke ter verdeling werden geërfd door hun kinderen. Hieruit blijkt dat te verdelen was aan land fl. 4215,rentebrieven en oblig. fl. 3300,—, winkel en geld fl. 1300,—, totaal fl. 8815,Dat was in die tijd een behoorlijke som. Daarvan verkreeg Dimmen Jobse Krijger, gehuwd met Maetje Thomas Grinwis de som van ruim fl. 2153, Jacob Grinewes idem fl. 2153,Caete- linge Th. Grinewes ruim fl. 2253,— en Jan Th. Gr. idem fl. 2253,—. Bovendien werd onderling verdeeld spaargeld en gouden en zilveren voor werpen. Daar Jan nog minderjarig was werden deze voorwerpen voor hem tot zijn meerderjarigheid bewaard. Dit was alles zeer wel omschreven: 't silver soutvat, een gouden Rijder van den tien gulden, drie Rosenobels elf gulden 't stuk, een silver stuk van aghten, een kroonen daelder, een goud Ringetje met blaeuw B...?... in en het silver signet. Uit Jacob Thomas Grinwis en Gooltje Petrus Kievit en hun nazaten is een zo talrijk nageslacht geboren, dat het thans het grootste geslacht in Ouddorp is. Een vitaal geslacht, dat zich ook bui ten Ouddorp verspreidde en men thans in vele andere plaatsen in ons land maar ook ver daar buiten kan ontmoe ten. Jan Thomas Grinwis was ook wel gehuwd en kreeg zelfs 11 kinderen, maar verscheidene stierven jong, er huwden slechts 2 zoons en 1 dochter en het verdere verloop was voor de in standhouding van de familienaam on gunstig. Wapen. De familie Grinwis voerde den wapen dat beschreven werd in het bekende werk van Rietstap „Armorial General", deel I, pag. 831, in „de Wapenheraut" van 1899, blz. 82-3 en in „De Navor- scher" van 1937, blz. 162. Het wapen vertoont in blauw een grasgrond met biezen, in het hoofd ver gezeld van drie gouden sterren, ge plaatst 1-2. Als helmteken een kapel of kerktoren tussen een antieke vlucht. Dekkleden goud en blauw. In de „Planches" op Rietstaps Armo rial General (deze Planches vormen 3 dikke delen, waarin de tienduizenden in het Armorial beschreven wapens zijn getekend het Arm. beschrijft wapens NATUURLIJK BIJ MIDDELHARNIS van geslachten, verspreid over de ge. hele wereld) wordt het wapen Grin»,: getekend met drie vijf-puntige sterre: Kits Nieuwenkamp een heraldic; van deze eeuw beschrijft het wape^ echter met drie zes-puntige sterren, Vermoedelijk is het wapen, zoals Rie;.; stap dat voorstelt niet juist, want k1 beschikte over een 18e eeuwse lakai. druk in rococostijl (plm. 1770) welke h: verkreeg van de familie Grinwis (toei te 's-Gravenhage). Ook „de Wapenheraut" van schrijft over zes-puntige sterren. Dit wapen voerde o.a. Jan Thomasi Grinwis, hiervoor reeds genoemd, doopt te Ouddorp, 7 juni 1682 en over. leden te O., 12 jan. 1753. Sinds 1724 is de ambachtsheerlijkhe: van Ouddorp in het bezit geweest va- het geslacht Grinwis. Zij werd in koop gekocht tezamen met de heerlijk. heden Oude Nieuwland, West-Nieuw- land en Oude Oostdijk. Tot 1936 ware: leden van dit geslacht Heer en Vromt; van Ouddorp. Daarna ging de heerlijk. heid over aan de f am. van Kerkwijk s 's-Gravenhage. Het bezit van de heerlijkheid hiü in het recht op de z.g.n. herenbank i: de kerk te Ouddorp en het collatierecE dat is het recht tot het begeven vanees: predikantsplaats. i INGEZONDEN: BAKELAAR Naar aanleiding van het opstel uw blad van 19 dezer moge ik naani oorsprong der naam de volgende ver onderstelling uitspreken: „Bakelaar" is volgens Dale's Woor denboek „branden in de zon" zou i: „stamvader" dus mogelijk als metse laar zijn eigen stenen gebakken (doe; drogen in de zon) hebben? Aanleiding tot deze veronderstelli:; is, dat in het doopboek van Goedereers onder meer voorkomt: 2 mei 1677 V.: Pieter Janse Bakelaar; M.: Neeltje Aerts; G.: Leent je Jans kind: Jan; en 18 mei 1681: V.: Piete: Janse Metselaar; M.: Neeltje Aerts; G, Leent je Jans; kind: Aart. Pieter Janse B. is gehuwd te Goede reede 2-12-1674 als j. m. van Goerei met Neeltje Aarts, weduwe Jan Teunisi D. d. V Nu we in het tijdperk van de auto- matisering_ zijn beland, gaat de vrije tijd een steeds belangrijker rol in M leven van de mens spelen. Deze vrije tijd kan op vele manieren gevuld wor den. Sommigen gebruiken hem om Iw" creatieve talenten bot te vieren. Mee ren om allerlei kleine werkjes in hun huis op te knappen. Het één behoeft het ander niet uit te sluiten. Toch hoort men vaak de klacht, dat men voor creatieve handenarbeid a"' der soort gereedschap nodig heeft dan voor het bijschaven van deuren en he' passend maken van raamkozijnen. Dit is echter bepaald onjuist- Er hf; staan gereedschappen, die op velerlej wijze te gebruiken zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de z-g. SurformwerktuigeOi op de markt gebracht door de interna tionale gereedschapsfabrikant Stanlej' Stanley heeft, in overleg met de be kende industrieontwerper David Caf' ter, de gehele Surform-serie herzien e" in moderne vorm opnieuw uitgebracht Dit gereedschap doet dan ook weiwS denken aan het conventionele werktuiê' Er is een schaaf, die ook als vijl te bruiken is, door simpelweg het handva' naar beneden te draaien. Er is een speciale houtschaaf voO' moeilijk te bewerken vlakken. Ook voor degenen, die zich wiU^"^: wagen aan werkjes, waarbij metaal e' plastic te pas komt, zoals het hersteue» van caravans, is er een oplossing vonden: er zijn speciale schaafblads» te verkrijgen, voor het werken met har de materialen. C-*^ Brieven o Beste m ._Xet laatste r is nu aan de b deri door Corri Krabbendflke. het Pinksterfee gedeelte is van de Pinksterdag MEI l.;Profeet die t ciipel die 's na Vervolger van Blchter die li" iSfcraham. 6. Z vÈa. Sem. 8. Sc Èfii der kleine veel in het Boe Geweldig jager Jakob. 13. An-' (jltandelingen 1 goede werken dere naam vo Goliath (1 Kro rüja; broer va priester in Isra moest zien en was een krijg \fan 21. yöder een een dierbare z raël een tijdlan 25. Zoon van Zoon van Seth. Daniël. De beginlette ven aan wat d Lenie van L. nü in het verv hè? Die drie a^ zitten. Toe htüswerk, maa: Hèb je al beric loii is neergek" Piiet van K. vrije dagen sch geloof dat ze naar school ga leö, dat hengel p^s gehad, of eéhs meer? Jannie v^n vinden het Ie was. En bijna dag bijzonder, best gedaan, J was het niet, h Henk Q. Th niet wist, nee^ Ik let op de 1 stond er wel n nog van de v goed met je z Lenie D. Zo niet ongerust, kwamen? Had een file gezete beuren, want Kón je alles grijpen? Wel -Arja van R. dat ik je niet Je vader heb maar hij had dat ogenblik. op de weg, wa Rinus de R vier raadsels, goed gekeken, een enkele kee is altijd goed maakt hebt. naar Rotterda spoedig. Maar zien. Hoe is he dat de eerste volgende keer Ineke R. Ro weer veel ge stof in overvl rijke, spannen zaam horen ze die man z'n Hoe is het fe Alexanderpold iets om over t tante, die zove Heleen van misschien wel ziekenhuis we eens tegensla jou heb ik nie zeg je. Je heb Heleen! Beyke den «eeft ondertus de krant. Met lang wachten, kere tijd gebo POR zulk soo

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 6