3 winkeldames aardappelziekte du-ter m FOTO BLANKERS OMEGA Fa. J. Keuvelaar NIEUW Burg. Hordijk opende kippenl|_ van fam. de Boed Elü Regenkleding N.V BRUGVERBINDING ..HARINGVLIET' Burda inruil auto's Alle voetjes dansen,,^ Hand en motor grasmachines m Tandarts DALSTRA AFWEZIG kinderwagen Handrugsproeiers A.A.v.d.Wekke REFORM ARTIKELEN Omega Seamaster de Yille Grote precisie en elegant model. Zandpad 32 Middeiharnis Wij vragen leeftijd niet beneden 17 jaar. Aanmelden 's avonds na 7 uur. MIDDELHARNIS tegen Fa. J. W. MASTENBROEK VERTON's SCHOENEN Vp&dM Te koop bij inschrijving WOONHUIS Het speciaal adres voor BRUIDSFOTO'S en REPORTAGES EXCLUSIEF PORTRETWERK TECHNISCHE en RECLAME FOTOGRAFIE op aUe gebied, in zwartwit en kleur. FOTO - CINE en LIJSTENHANDEL A.A.v.d.Weicke Bij insciirijving te icoop BOUWLAND BOUWLAND I TEL. (01870) 24 61 MIDDELHARNIS 1 's MAANDAGS DE GEHELE DAG GESLOTEN. I Denict U aan interieur vernieuwing? Maak dan uw keus uit onze grote sortering Bankstellen vanaf f 425,-------Bergmeubels Oud Hollandse Eetkamers Stoelen vanaf f 39,95 Ledikanten en Bedden Vitrages Overgordijnstoffen Vloerbedekking In onze mooie collectie Frans smeedwerlc o.a.: Toiletgamituren, Gangspiegels, Lectuurbakken enz. Bij uw aankopen worden ZILVERZEGELS verstrekt. COMPLETE WONINGINRICHTING P. 1. ZiSiSt v.h. A. Wielhouwer ENKELE RING 57 SOMMELSDIJK TEL. (01870) 22 43 en het bekende adres WED. L. KNAPE HAZERSWEG 9 OUDDORP -g?- M. E. V. d. Velde Boekbespreking 0PREI5 ter voorko pijn FAMILIE-BERICHTEN GERRIT VLAANDEREN en ELIZABETH VIJFHUIZE hebben de eer U, mede na mens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden D.V. vrijdag 9 juni a.s. om 10 uur ten gemeentehuize te Ooltgens- plaat. Kerkelijke bevestiging om 11 uur door de weleer waarde heer ds. J. P. Ver kade in de Ned. Herv. Kerk te Oude Tonge. Huizen (N.H.), van Hoorns Houtweg 2 --------------------- 26 mei 1967. Oude Tonge, Nieuwstraat 54. Toekomstig adres: Naarderstraat 126, Ruizen. Receptie: Oude Tonge van 2.30 - 3.30 uur in het verenigingsge bouw aan de Kolfweg. Huizen van 7.00 - 8.00 uur in gebouw „de Roskam", Voorbaan 10. Op vrijdag 2 juni a.s. hopen onze lieve ou- p ders en grootouders L. M. DORSMAN l en ;C. DORSMAN-DE VOS( de dag te gedenken, dat zij voor 40 jaar in het huwelijk werden verbonden. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is ons aller wens. Ooltgensplaat: L. C. Dorsman N. Dorsman-Duim Leen, Jan, René. 11 Amstelveen: J. J. Wielhouwer- Dorsman J. K. Wielhouwer Yolanda, Corinne, Ingrid. Creil (N.O.P.): D. C. van der Wen de-Dorsman I. van der Wende Lia, Johan, Lenny. Ooltgensplaat, mei 1967 Kerksingel 10. Gelegenheid tot felici teren: vrijdag 2 juni a.s. van 7.30 - 9.30 uur nam. in Bo!ilèga-Res- taurant "Déffij. Jon", Fort „Prins f||êederik, Ooltgensplaaf, Op D.V. vrijdag 2 juni 1967 zijn mijn ouders P. HESSELINK en A. HESSELINK- NELISSB r, -:;,- 25 jaar getrouwd. Gelegenheid tot ge lukwensen van 3.30 tot J 5.30 uur en na 7.30 uur in „Onder de Wiek" te Dirksland. E. Hesselink. Dirksland, mei 1967. is:5SvSN?5:^5ïS5SïSi5N^ï5^Sï5ïSïl:> Heden behaagde het de Heere nog vrij plotse ling van- onze zijde weg te nemen onze geliefde opa AREN VAN SPLUNDER-; weduwnaar v,an Catharina Orgets; in liefde blijven wij^iopa gedenken. Aren en Nel Lina en Jan Kees en Teunie Jaap Kaatje Hans Jan en achterkleinkind Basje v. Splunder Ouddorp (Z.-H.), 23 mei 1967. Honds weg 13 Post Goedereede. Middelhamis is maandag 29 mei a.s. Te koop: Mutsaert i.g.s. Brieven onder no. 2979 bureau van dit blad. in verschillende merken leverbaar. Tevens inruil van uw oude rugsproeier. j Dinsdagmiddag om streeks 1.30 uur behaag de het de Heere van le ven en dood plotseling van onze zijde weg te nemen mijn geliefde man en der kinderen zorgzame vader, be- huwdvader, groot- en overgrootvader, broeder, behuwdbroeder en oom, JAN PIETER FLIKWEERT echtgenoot van Lientje de Vogel in de ouderdom van 74 jaar en 8 maanden. De Heere die geen re kenschap geeft van Zij ne daden sterke ons in dit zo zwaar verlies. Ons van uw deelneming overtuigd houdend, Goedereede: Wed. L. Flikweert- de Vogel Ouddorp: C. Padmos-Flikweert C. Padmos Goedereede: L. Flikweert M. Flikweert Ouddorp: J. Flikweert M. Flikweert- de Gans kleikinderen en achterkleinkind. Oostdijk, post Goedereede, 23 mei 1967. Oostdijkseweg 35. De teraardebestelling, zal D.V. plaats hebben op zaterdag 27 mei a.s. des nam. 2 uur. DANKBETUIGING Wij danken U heel harte lijk voor de vele attenties en blijken van belangstel ling bij ons huwelijk on dervonden. T. D. van Wijk H. E. van Wijk-Smit Palet 5, Rozenburg. Ruim gesorteerd in Tevens kinderregenpakj«s vanaf 15, Flakkee's Land- en Tuinbouwhuis Julianalaan 1 - Dirksland Tel. (01877) 511 Voor een gezonde voeding o.a.: Vegana planten margarine; Ha vervlokken; Tarwekiemen Gistvlokken Muesli Ovomaltine Protifar Almiron B. Alleenverkoop: i FA. WED. L. KIEVIT Dirksland - Voorstraat 26 Tel. (01877) 284 ■I» 3 Per 1 juli a.s. vaceert de betrekking van 10 Nieuwe fi juni 2,50 Verkrijgbaar bij: G. van Koppen en Zn. Ouddorp - Telefoon 276 administrateur Sollicitaties naar deze funktie te richten aan de direkteur der N.V. binnen een week na heden. s Arbeidsvoorwaarden en salaris nader overeen te komen. 1 Inlichtingen te verkrijgen bij de direkteur, Koninginnelaan 32, Som- I melsdijk. Telefoon (01870) 24 07 of 25 65. een specifieke kombinatie van fentinhydroxide (du-ter) en stabiele maneb. Dosering: 2 - 2,5 kg per ha. SOMMELSDIJK Nu nog wel. Maar..., weet U zeker dat Uw kind gezonde voeten houden zal? 98% van de grote mensen hebben voet-afwijkingen. Geef Uw kind Piedro-schoentjes, want Piedro-schoentjes houden gezonde voetjes gezond en zieke voetjes maken ze gezond, dankzij hun vrije teenligging, perfecte hielomsluiting en het veerkrachtige, masserende voetbed. Geef groeiende voetjes Piedro-schoentjes. Havenplein 13, Zierikzee, Tel. (01110) 2488 Donderdagsavonds tot 9 uur geopend. een vrijstaand aan de Margrietstraat 1 te Ooltgensplaat, kad. Gem. Ooltgensplaat, Sectie A, nr. 2457 ged. en 1601 ged., groot plm. 2.62 are, eigen dom van dhr. L. Jongejan. Het pand omvat: lial, woonkamer, eetkeuken, aangebouwde bergruimte, boven: drie slaapkamers en douchecel, bevloerde vlie ring. In 1963 nieuw gebouwd. Gunstig gelegen, op de hoek van de straat, met royaal uitzicht. Geheel ontruimd op te leveren half .augustus 1967. Zakelijke lasten over 1966: 100,68. Inleveren van gesloten in- schrijfbiljetten (met ver melding „inschrijving") ten kantore van: Notaris M. A. Korbyn te Oude Tonge, uiterlijk vrijdag 9 juni 1967, des avonds acht uur, waar na opening der biljetten volgt. Omtrent al of niet giuming zal binnen een uur na het openen der biljetten beslist worden. Bezichtiging van het pand in overleg met bewoner verkoper. Flakkee's Land- en Tuinbouwhuis Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde A A w fl lAloIrlcA notaris, waar de gebruike- M.M.V.u.wwcnf\«; ^-.j^^ verkoopvoorwaarden ter inzage liggen. Julianalaan 1 - Dirksland Tel. (01877) 511 I S?SöO>2no!353v353v553s3^^ Verschillende modellen uit voorraad leverbaar. Tevens ruilen wij ook uw oude machine in. Wij kunnen U nog leveren enkele gebruikte grasma chines vanaf 10, Flakkee's Land- en Tuinbouwhuis Julianalaan 1 - Dirksland Tel. (01877) 511 a. het perceel groot 0.47.60 ha aan de Zeedijk te Herkingen, ka daster Herkingen zonder sectie nummer 1665. b. het perceel groot 1.09.95 ha in Oud- Herkingen, kadaster Her kingen zonder sectie num mer 1886. Het perceel sub a is mon deling verhuurd; het pacht- contract van het perceel sub b loopt 31 december 1967 af. Aanvaarding in overleg met de huidige grondgebruikers. Pacht en lasten 1967 nog ten behoeve van verkoop ster. Betaling 1 november 1967. I Ten verzoeke van mevr. Snij der-van der Wende te Rotterdam. i Inschrijfbiljetten bij nota- ris de Vries te Dirksland tot en met 6 juni 1967. I T.V. 1125,— af 325,— oude T.V. 800,— Cadeau draagbara radio a 209,—. C. DE MOOIJ Voorstraat 16, Middeiharnis Telefoon 2059 1^- TE KOOP: Diverse goedkope o.a. Ford Anglia '60, - Renault 4 - Citroen 2 cv - Mercedes 180 D Opel Record - Daf 600 Oudewei 20 - Dirksland Plaatst uw FAMILIE-BERICHTEN In „EILANDEN-NIEUWS" Als een voorbeeld van noeste arbeid en veel zorgen staat aan de verkeers weg tussen Nieuwe- en Oude-Tonge, op Nieuwe Tonges grondgebied, een prach tige kippenfarm. Het is het grootste van het eiland en 8000 kippen en hennen hebben er onderdak gekregen. Familie J. de Boed is het bedryf heel klein begonnen. Het werd eigenlijk uit de nood geboren. De heer De Boed kon het landwerk niet meer aan. Dat was in 1937, toen de vooruitzichten voor een flink gezin byzonder klein waren. Moe der de Boed had echter goede moed en begon met wat kippen, in totaal 200. Het echtpaar wilde op eiglen wieken blijven drijven en dat is gelukt, zy het dan met de grootste zorgen en dankzy hun harde werken, is er veel zegen ge weest. Het echtpaar heeft het pluimveebe drij f uitgebouwd, maar toen brak de oorlog uit en de voederschaarste noopte tot het opruimen van de kippen. Na de oorlog werd weer op beschei den schaal begonnen en weer bood het I bedrijf gezonde perspectieven. De mees te zorgen kwamen met de watersnood- j ramp in 1953, toen de kippen allemaal I verdronken en de familie met een heli- I copter van het bedrijf moest worden gehaald. I Rijks pluimveeconsulent, ir. Van der Zande, stond de familie bij met advies en weer ging het bedrijf van start. Nu breidde het bedrijf zich gestadig uit en voor de heer en mevrouw De Boed was het een groot geluk dat één der zoons, Koos, veel belangstelling voor kippen had. Hierbij moet gezegd, dat de tweede zoon dat ook wel had, want hij werd pluimveedeskundige. Nog waren de zorgen niet van de lucht, want de pluimveehouderij bood minder perspectieven. Om mee te blij ven doen in de rij van pluimveehouders moest het bedrijf gereorganiseerd en gemoderniseerd. Na lang beraad werd het risico gespreid en er werd een var kensfokkerij aan het bedrijf verbonden. Eén kippenhok werd verbouwd tot zeugenstal, waar 22 zeugen werden in gebracht. Voor de mestvarkens heeft de familie De Boed in eigen beheer een zeer goede meststal gebouwd, waarin 120 varkens. Eigenlijk was er maar weinig veran- I derd sinds de oprichting in 1937. Het is niet meer lonend om een klein aantal kippen te hebben. Koos, die inmiddels mede-firmant is geworden, zag dat ook in en zo ontstonden de plannen voor nieuwbouw. De opening. Dit nieuwe hok is woensdagmiddag geopend door burgemeester P. W. Hor dijk. In dit nieuwe gedeelte hebben 4000 kippen huisvesting gevonden, on der de meest ideale omstandigheden. Door het hok, eigenlijk moest men zeg gen eierfabriek, loopt een voederketting en vele andere arbeidsbesparende zaken die het mogelijk maken een zo groot mogelijk aantal kippen goed te ver zorgen. Het bedrijf is uitgebreid tot 6000 kippen en 2000 hennen. De eier- produktie van het bedrijf is thans 30.000 stuks per week. De heren De Boed, met de hulp van moeder, hanteren het bedrijf zelf. Er wordt veel werk verzet door deze mensen. Een doorlichtmachine contro leert en weegt de eieren. Vóór men het bedrijf betreedt, moet het schoeisel gereinigd worden. Alle be smetting moet worden tegengegaan. Er is een geregelde temperatuur. Wanneer de kippen uit het leghok komen, komen de eieren automatisch naar beneden en worden op efficiënte wijze afgevoerd naar de controle-machine. Het is uitge sloten, dat de kippen iets anders te eten krijgen dan alleen wat de voorlichtings dienst voorschrijft. 1 Steeds verse waar. Het bedrijf is ook in andere opzichten omgeschakeld. De eieren worden name lijk verkocht aan bakkerijen, restau rants, winkelbedrijven en melkhande- laren. Vroeger was men verplicht de eieren centraal te leveren. Die tijd is voorbij en daardoor kan er meer aan dacht aan de eieren worden besteed en daarom ook, kan er effectief gewerkt worden. Hierdoor ook, is de Flakkeeër er van verzekerd dat hij steeds verse eieren heeft. Er behoeven geen eieren meer te worden aangevoerd naar het eiland. De producent en de consument liggen dicht bij elkaar. Men kan er ook zeker van zijn, dat de eieren schoon zijn, zowel van binnen als van buiten. De handelaren kunnen zien wat ze kopen. Daartoe heeft fa. De Boed hen ook gelegenheid gegeven. Meer dan I honderd winkeliers zijn in de afgelopen I week op het nieuwe bedrijf wezen kij ken en met nog meer animo wordt er I gewerkt aan de verkoop van echt verse I eieren. Voor de handelaar is dat erg i belangrijk, maar nog veel meer voor de consument. In pluimveebedrijf De Boed blijft er geen ei liggen en iedere dag wordt er met een schone lei begonnen. De 30.000 eieren kunnen bogen op een gretige af zet. Dat is de bedoeling van de produ cent, van de handelaar en van de ver bruiker. Zo is het niet alleen veel arbeid en veel zorgen gebleven, maar ook veel zegen. Hartewens. Van die zegen getuigde mevrouw De Boed bij de opening van het bedrijf. Voor haar is er een hartewens in ver vulling gegaan, na jaren van zwoegen en narigheid. Ze dankte in de eerste plaats haar kinderen, die veel hebben moeten ontberen, na de ziekte van hun vader en die hun steentje bij de uit bouw van het bedrijf hebben moeten bijdragen. „Jullie hebt dat met liefde gedaan en je vader en ik danken jullie daar recht hartelijk voor". Ook dank ik allen, die hebben mede gewerkt aan de uitbouw van het be drijf en de bouw van de nieuwe afde ling. Mannen en jongens, die zich hier voor hebben ingesteld, onze hartelijk en welgemeende dank. Ook zijn wij de Kon. P. Sluijs N.V. fabrieken te Weesp bijzonder dankbaar voor haar steun, evenals het consulentschap, en met na me de heer ir. Van der Ontwikkelings- en Saneringsj, mede de Boerenleenbank Ouij dierenarts Levy en de kuiken] cier, de heer Ras, Ooltgenspi-; Wij vinden het fijn, dat u hebt kunnen nemen van wat is gekomen", aldus mevrouw namens de famiUe. Burgemeester P. W. Hor". nig te weten van de plu;;. en hij wilde het een „eierfaot men. „Ik ben er verwonderd deze specialisatie zich heeft t( U hebt veel tegenslag g^i,, steeds was u er als de kipm. hebt bewezen uw tijd te vers hebben waardering voor deze aanpak. Hiervan kan de stadsn geen voorbeeld vormen. Op j- het een onnatuurlijke zaak, j-' tot produktie wordt opgevoerd bekeken van de zijde van de Deze kippen zijn meer i hun verzorging is van dien elke infectie vermeden moet U zult het hoogste belang J de besprekingen in Brussel, produktie op Flakkee blijft.'u lang bij de horizontale prijs, dat de eieren tien voor een it verkrijgen waren was niet best pen dat uw bedrijf mag uitgpj dat u in de toekomst de tijdrj hebben", aldus burgemeesters Van die prijsbinding spi Van der Zande. „Zoals u mti hebt gesticht, is nu niet meerj het groot kapitaal heeft nu ooit gericht op het pluimveebedrijfT In de landbouw speelt het arbeid, kapitaal en ondemetl ondernemer zijn in de landboujl velen niet meer aantrekkelijk, meestal te klein van geest om d| die er in de landbouw zijn, tek U hebt de kansen wel bel waarde van het nieuwe geboml 80 a 100.000 gulden. Met eigen is dit bedrag veel lager gek geeft invloed op de kostprijs vJ De vraag: wat kost het ei en wil het op, zal u steeds bezig moei den. In dit hok is het uitgekoJ u het zoekt in minder arbeid. 1 bij u alleen om het toezicht eierrapen. U weet blijkbaar i ke kippen gekocht moeten wort| een redelijk rendement. De ir het voer is zeer belangrijk, o VS'/o van de kosten vertegeni U hebt een groot geluk, datj afzetgebied zit. U hebt veel ui ten en deze getuigen van Velen gaan in deze bikkelharde] mische strijd ten onder. Na s:| zorgen, hebt u Gods zegen racl dervaren", aldus ir. Van der Z; Dhr. Pak, van Kon. Sluijs K,T| sprak van de ondernemingslus basis is geworden van het nu bedrijf. „U is noodgedwongen beginnen met kippen houden,.!; soms eens mocht denken, dat u verdiend hebt, gaat u maar ee:| len wat voor waarde er aan de, en materiaal is. Vroeger voel; niet veel voor de kippenhouder; het dieren zijn die achteruit fc; maar u hebt begrepen, dat ze basis voor succes vormen' heer Pak. In dichterlijke woorden spr; zoons namens zijn broers en ziiïfeï wenste zijn ouders veel gel'i toekomst eneen mooie om van een welverdiende rustp nen gaan genieten, waarna 'i eigen nestje kan gaan bouwer. Het bedrijf heeft naast eeng; pervlakte grasland, een nuit: drijfsoppervlakte van bijna familie is er trots op. Er ml worden gewerkt, maar dat is ti;^ De Boed een heel gewone zaai nooit anders geweest. DE GEREFORMEERDE ZES IN 1966. Teacl Geen _,rin de avond teiei j.l- organ T'(ereniging) Jjing) in het gi^m een teac exualiteit". prlingen van 're scholen icele univer puden. Aan |èn op de di |r^erden onder assiepunten Wat vindei liteit? Wat zien z( Wat verwac /op 13 mei, leeft de V.A.I ^ach-in op h Keel Nederlan Ëmeegenieten" pak van het Tenminste, koemt. Ik ben Iv., en ik heb gezien. Ik mo ken van ande prover schrev ubrieken. nensen die kunnen, en |)rogressief "én woord En Het jaarverslag van de Gerelf' de zending in 1966, uitgave Zendingscentrum te Baarn, verschenen. Het is een lijvig '- worden van 238 bladzijden. In verschillende werelddcler, in totaal 87 zendingsarbeidK Gereformeerde Kerken ir. X" Volgens de in dit versla;: de statistiek (er zijn enkeli betreft dit 41 in Indonesië, 201. 11 in Pakistan, 8 in Brazil;e, Argentinië. Aan andere keK' schappen zijn er 3 zendelinge' leend. Naast kerkcollecten en specifl sen kwam er in 1966 bij het Z^ centrum te Baarn aan extra g'j bedrag van ruim 700.000,— bif- 1962 lag dit beneden de zodat de toename van deze gi% verblijdend kon wBrden ge*i 1966 werd aan de Gereformeerd ding ongeveer vier en een hau gulden uitgegeven, waarvan werd besteed aan de zending zelf. Dit uitgebreide en geïUustrei verslag over de Gereformeerd'! ding, is te bestellen bij het v-^ centrum te Baarn, door stortm» 3,— op giro 215600. Wie in dez« leert, en daa -rde stelt, di( ievoren van ie teach-in i Itking maa .eer we geen len, dan ste In dat kunne een massa-1 iwaarin ieder e zegt om z unis opinio ms alleen nc [maken die h En de sex |taat geen t ver „sex" en tijdje gf [ppenhartiger, laalde regels "tijd gekomen van de sex t( Kan niet tuurlijk wèl jjgen, maar ;i»robleem m( bSMons daarvoor Sex is gew In deze ge grote teach-i men hoort ho .]j,;jniddelbare s( «dere jongere ■^'an vraagt erkelijk all Jwets of zijn jjdat iedereen ïgint te vinde i|j Op het poe ;jop een bepa '^volgens het jongeman, di te komen da !in de eerste „leving is, m ,,3;èen geesteli; mensen. Rea uitgefloten! Nu kan i .juist deze sei beeldscherm ren tenslotte in elk geval voor soort m der de jonj heeft geheer; Overigens jiedereen aan RADIJSKOOL Volgens het Duitse vakblad ;'i fachhandel und PflanzenzucM i Sovjetgeleerden in Leningrad slaagd zijn een kruising tot S;i brengen tussen radijs en kool, «'t een produkt is ontstaan dat „radijskool" heeft gekregea J Dit nieuwe gewas zou een vitamine-C-gehalte hebben; als', lijking wordt vermeld dat du;, nog 20% hoger zou zijn dan W'f de hoge vitamine-C-gehalte vaM nen. De nieuwe plant z"^ J malen per jaar kunnen worden f Over de smaak van de W* f rauw of gekookt zwijgt nei' aldus „Zaadbelangen". doo J. J. Gr» 'i Als de bo .de kopjes t'rits op de geluid van opgeruimd „Ha, ben 'n geweldij ibonen, die „Inmaak boer en h.^ 'thee te driri de baan, „Volk vreemden, bij wijst ïMaar als :'ben ik het die vent ;tent en had lood in de sommetje ,dat was maar ik t-Allemaal hij Fr ger hij di u: ai nie ko hi

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 4