1 reportages I 26 werkneemsters van Victoria gaan naar Sanbella - Goes abraham Polak Bij de Raad Goedereede behandelt beroepschrift Parkeerplaats bij Winkelcentrum Stellendam MODEHUIS Plaatselijk nieuws Tennis van opening van het nieuwe leg-bedrijf fam. De Boed te Nieuwe Tonge Flaminiq Gerani Bosje f Melk op Goeree-Over- flakkee-in zomerseizoen niet duurder P. Tamboer, Middelliarnis Accomodatie voetbalterrein wordt verbeterd Ettense Veemarkt Boekbespreking Oud-Dirkslander A. van Heften in België verongeluift .Een vroutc is een vrouw is een vrouw. Ze wil tricotcu/e die mooi is, fijn zacht is - en rimpelloos past. En wat vraagt ze dus, hehaagt haar dus, draagt ze dus'i t Ook voor FOTOGRAFIE J. ZANDSTRA SOMMELSDIJK De bevallige tricotage van HENGELSPORT Samenstelling bestuur nieuwe polder Oost-Kraayer KERKNIEUWS l De witte pomp steunt U!| l NEBOH NELISSE PREDIKBEURTEN rk Verke Hnkelmei s reclam tkkerg Zwanei imeshoed ïrzamelas IVIUNTEI OU Bloemen Geref. G Predik Bladz. 2 „EILAMDEN NIEUWS" Vrijdag 26 mei 26 mei 1967. Kampeervergunning geweigerd voor 4 terreinen In de a.s. dinsdag te houden raads vergadering zal de gemeenteraad van Goederede het beroepschrift behande len, ingediend door dhr. Th. Meijer, Vrijheidsweg 4 te Ouddorp. Het is ge richt tegen de door b. en w. gegeven kampeervergunning. Bij besluit van 11 april 1967 is door liet college aan de gebrs. M. en Th. Meijer een kampeervergunning verleend voor twee percelen; betrokkenen had den echter voor 6 percelen vergunning gevraagd. Met de Nederl. kampeerraad waren b. en w. van oordeel dat vier percelen niet voor vergunning in aan merking kwamen. Gezien de ligging nabij de vuurtoren langs de Groenedijk lenen zij zich niet voor exploitatie als kampeerterrein, ook is er geen toe zicht aanwezig. „Wellicht verdient het aanbeveling de eigenaren van de on derhavige huisjes op deze terreinen in overweging te geven individueel een kampeervergunning te laten aanvragen" aldus b. en w. In het beroepschrift voert dhr. Meijer aan dat de exploitatie van de terreinen moet worden gezien als een bron van j inkomsten en waar de vergunningen in 1966 wel zijn verleend zou hij ook dit jaar weer voor alle percelen een ver gunning ontvangen. De commissie Ruimtelijke Ordening, recreatie en Algemene Zaken stelt zich unaniem achter het besluit van b. en w. mede waarom b. en w. voorstellen het beroepschrift ongegrond te verkla- Nu het winkelcentrum in Stellendam al enige tijd in gebruik is blijkt dat het verkeer veel hinder ondervindt van daar voornamelijk in de Schoolstraat gepar keerde staande auto's. De parkeerhaven kan nauwelijks worden gebruikt om dat die nagenoeg geheel bezet wordt door omwonenden. Vooral op de vrijdagen en zaterda gen doet zich de behoefte aan parkeer ruimte sterk gelden. Door het hoofd gemeentewerken is een plan ontworpen tot de aanleg van twee parkeerstroken t.w. op de hoek Schoolstraat - Prinses Beatrixstraat die plaats bieden voor 24 auto's. De ge meenteraad die a.s. dinsdag vergadert wordt gevraagd hiertoe een crediet van f 5290,te voteren. (bedrag inclusief beplanting en borden). Het zal aldus b'. en w. aanbeve ling verdienen voor de aan te leggen stroken en parkeerverbod voor langer dan één uur in te stellen teneinde zo veel mogelijk bezoekers tot gebruik van de strook in gelegenheid te stellen. Bijkantoor Raiffeisenbank De „Coöp.' Raiffeisenbank Stellendam en Goedereede" is voornemens op Goe- ree-Havenhoofd een bijkantoor te stich ten. De gem. biedt daartoe een perceel grond te koop aan, gelegen in het plan Havenhoofd, groot plm. 360 m2 tegen f 19,88 per m2. De raad wordt voorge steld tot verkoop te besluiten. De Minister van Economische Zaken heeft toestemming gegeven tijdens de maanden juni, juli en augustus in de Provincie Zeeland de melk en melk producten met twee cent per liter te verhogen. Dit i.v.m. de hoge aanvoer- kosten en de extra eisen die het toeris me aan de handelaren stelt. De Minister heeft het betreffende verzoek door het Productschap voor Zuivel, voor Goeree-Overflakkee afge wezen. De regeling geldt evenmin voor Tholen én St. Philipsland. MOOIERE ROZEN DOOR BANANENSCHILLEN? Te New Orleans in Amerika had een huisvrouw die veel rozen kweekt ont dekt dat de struiken mooiere bloemen gaven als ze in de grond enkele bana- nenschillen stopte. Proeven genomen door de „United Fruit Co" schijnen in derdaad tot eenzelfde conclusie te lei den. De schillen zijn rijk aan kali en vergaan snel in de grond door hun hoge vochtgehalte.-Mén gebruikte 6 tot 9 schillen per keer, die men rondom de struik legde, ongeveer 1 cm onder de oppervlakte; aldus „Landbouwdocu- mentatie". Rozen moeten voor een goe de groei extta zwaar bemest worden en het bovenstaande is hiervan een voorbeeld, aldus „Landbouwdocumenta- tie". model Denia. Hemdje f 3.95 Pantee f 2,95 EEN TEN CATE PnODUKT 'k Heb vergeet dit niet, Op hengelaars gebied „Dit is alom bekend", Steeds een sortiment. In molens heb ik heus de allergrootste keus. Hengels lang en kort, veel soorten voor die sport. Haken groot en kïein, heb ik voor iedere lijn. Ook is de keuze groot in wartels, snoer en lood Tuigjes kant en klaar, heb ik nu licht en zwaar. Compleet met lood, die 'k dan, ook aanbevelen kan. Vanzelf vindt men bij mij meer voor de visserij. Maar 't is, „om niet te roemen", teveel om op te noemen. NIEUWE TONGE De raad van Middelharnis die a.s. woensdagavond vergaderd zal een cre diet worden gevraagd van f 4900,- voor het weer in goede orde brengen van de accomodatie op het sporterrein. Het terrein is aan de voetbalvereniging N.T.V.V. verhuurd tegen een bedrag van f 280,per jaar. „Veel zaken zijn dringend aan verbe tering toe" aldus het voorstel van b. en w. Daarbij heeft een rol gespeeld dat het terrein niet meer afsluitbaar is; de jeugd had vrije toegang tot het terrein en de daarbij behorende ruimten. Ook is er via de toegang tot het terrein een doorgangsweg ontstaan van de Kon. Julianastraat naar de Koninginnelaan waarvan door voetgangers, brommers en fietsers een druk gebruik wordt ge maakt. De kleedkamers zijn praktisch niet meer te gebruiken, de toUetten zijn niet in orde en er is geen ruimte voor berging van materialen. Ook ontbreekt er verlichting en een aparte ruimte voor de scheidsrechter. De ballenvangers ach ter de doelen en de afrastering langs het veld is kapot of niet meer aanwe zig en de afsluitpoorten en diverse an dere kleine voorzieningen zijn aan ver vanging toe. Een bedrag van f 10.000,zou nodig zijn om alles in goede staat te brengen. Het bestuur der Ver. heeft er begrip voor dat de gemeente niet alles kan doen en bij de ver. is een duidelijke bereidheid zelf een bijdrage te leveren voornamelijk in de vorm van het ver richten van arbeid. Voorgesteld wordt een bedrag van f 4900,te voteren. Op de wijze waarop de vereniging haar deel van het werk zal uitvoeren zal door de Dienst Gemeentewerken toe zicht worden gehouden. MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK Bouwvakbonnen. Het inleveren van het zegelboekje met vakantiezegels voor bouwvakkers en schilders vindt plaats op woensdag 31 mei en dinsdag 6 juni sav. na 6.30 uur bij dhr. G. Overweel. Pr. Marijkestraat 11, Middelharnis. DIRKSLAND Bedankt. Ds. P. Blok heeft voor het beroep naar de Geref. Gemeente te Rijssen bedankt. Vakantiebonnen. De vakantiebonnen van het Bouwbedrijf kunnen worden ingeleverd op zaterdag 27 mei a.s. van 2-^5 uur nam. bij L. Witvliet Pr. Bern- hardlaan 22. In verband met de zeer korte tijd van voorschotaanvrage, is het gewenst dat ook nog niet geheel complete boek jes worden ingeleverd. OUDE TONGE Kerkdienst. Wpensdagavond a.s. om 7.00 uur hoopt vobr de Gereformeerde Gemeente alhier voor te gaan ds. Hage van Krabbendijke. Opening camping. De nieuwe cam ping te Oude Tonge, gesticht door de Coöp. Ver. „Camping Oude Tonge" zal a.s. dinsdag 30 mei om 14.30 uur ge opend worden. Burg. v. d. Harst zal de opening verrichten. Bouwvakbonnen. Het inleveren van de vakantie-zegels voor de zomervakan tie vindt plaats op vrijdagavond 2 ju ni bij dhr. C. Both, Wilhelminastraat 27 Oude Tonge. Westrak I Leonidas 5O Bij de op 25 mei 1967 gehouden stem^ ming voor de benoeming van een be stuur voor de nieuwe polder Oost Kraayer, Kraayestein, Oud-Onwaard en Christoffel zijn benoemd de heren ir. J. B. Mijs, tot voorzitter en tot ge zworenen K. van Es, G. C. Joppe, C. Stehouwer en J. Kastelein. De nieuwe polder omvat 550 ha en ontwatert via een electrisch gemaal op de haven van Dirksland. I Zaterdag 20 mei speelde Westrak zijn 2e thuis wedstrijd en wel op de eigen baan in Oude Tonge. Het was een ge zellige tennismiddag, dit ondanks een straffe wind, maar dankzij de goede ligging van de baan. De uitwedstrijd was met 32 gewonnen, dus was het uitkijken geblazen, want 1 punt verschil is niet veel. Maar- daar vooral ook de dames in goede vorm staken viel er voor Leonidas niet veel eer te beha len. Mevr. van Kempen won het en kelspel met 63, 63 en met mevr. de Rooy het damesdubbel. Dit was een zeer lange partij wat uit de uitslag wel valt op te merken: 62, 57, 61. Het gemengd dubbel mevr. de Rooy- de heer Quist werd ge-vyonnen met 86, 64. Quist en Noordermeer wonnen samen het dubbel met 86, 61, nadat zij in de eerste set met 53 hadden achter gestaan. Noordermeer won het heren enkel met 61, 60. Volgende week de laatste wedstrijd tegen Aeolus-Oledo op de Nenyto baan in Rotterdam. GOES Nederduits-Geref. Samenkomst. Maandag 29 mei hoopt dhr. D. M. A. van Teylingen, Ned. Hervormd hulp prediker te Sprang Capelle sav. te 7.30 uur in de Doopsgezinde Kerk (Westwal 41) alhier voor te gaan. Op de veemarkt van woensdag 24 mei 1967, werden aangevoerd 100 run deren, 6 stuks kleirtvèe en 2 paarden. Het aanbod van runderen was iets groter, de handel levendig, doch prijs- houdend. Het aanbod van slachtvee was gering met rustige handel en de prijen als vo rige week. Prijzen: melk- en kalfkoeien 850 1350; guste koeien 800—1150; kalfvaar- zen 800—1225; pinken 450—676; gras kalveren 350—525; paarden 700—1000; vette koeien 2,803,00 per IfiJo geslacht. 11"'rrrTn'irMïïnrilir''''i----------------------------------------------------^■.~~»-».-.------^-»^,.^^,..v«^....«^.,^v.^■^s.v^^^^^^^v»».»^.^^^^^ JULIE-BERICHT cscxs;ê5S5Cvcvc^£::£SS:< 1917 1967 1 juni ;e a.s. l geliefde grootouder! Noorthoek en E. No( den dag te t zij 50 jaar jr de band lijks werden tiden. (orthoek- Braber herdenk gelee des 1 hen leve moge kin kleinkindert De heer de Boed bekijkt met genoegen een van de kippen die hem gouden eieren moet gaan leggen. Naast hem zijn echtgenote en zoon Koos. Burgemeester Hordijk, links, opende vorige week het nieuwe en sterk uitgebreide legbe- drijf. Een uitvoerig verslag daarvan treft u op de achterpagina. Victoria Dirksland heeft vanmiddag definitief haar deuren gesloten. Met een dertigtal daar werkzame mannen zouden ook een groot aantal meisjes werkloos zijn geworden als niet kort na het bekend worden van het bericht van opheffing „Sanbella" fabrikante van foundations uit Goes op het toen wat mis troostige toneel verschenen was. Voor 26 meisjes werd de kennismaking met Sanbella een liefde op het eerste gezicht en in het ruime, lichte atelier in Goes waar tientallen machines gezellig zoe men staat nu hun spreekwoordelijke bedje gespreid. Maandag gaan ze er aan de slag, ijverig op weg om gewaardeer de krachten te worden in de vervaardi ging van artikelen die hen beslist meer zullen aanspreken dan choColaadjes. Directeur van Sanbella is de heer H. Meeuwsen, een geboren Zeeuw wie het stijgende succes nog lang niet bo ven het hoofd is gegroeid. Zijn riante bungalow onttrekt het bedrijfspand in de Goesse nieuwbouw wijk voor een goed deel aan het oog. Zo'n 70 a 75 meisjes doen er ijverig hun best opdat aan de steeds stijgende vraag naar het Sanbella product kan worden voldaan. Sanbella draait op volle toeren en daar om zijn de 26 Victoria meisjes er uiter mate welkom. De produkten worden voor het overgrote deel geëxporteerd naar tal van Europese landen, zelfs naar het Oost-blok, Marokko en Koe weit toe! Een uitgebreide staf van ver kopers in binnen- en buitenland draagt de faam van Sanbella steeds verder uit. Het bedrijf heeft een dependance in Vlissingen en St. Annaland, inclu sief het bedrijf in Goes zijn er zeker 350 krachten werkzaam. De stoffen die in grote rollen in Goes binnenkomen zijn veelal uit het buiten land aangekocht. In Goes worden de ze stoffen „geconfectioneerd" in B.H.'s, gaines, corselets en overig lingerie. Het proces van stof tot gereed pro duct is niet in enkele woorden duide lijk te maken, daarvoor worden teveel handelingen gepleegd. Een juffrouw is de hele dag bezig om nieuwe modelle tjes te vervaardigen, daarvan worden tekeningen gemaakt en machines die door mannen bediend worden snijden d.m.v. enkele tonnen druk soms uit 80 N.a.v. onze thans afgesloten artikelen serie over het lot van de Flakkeese Joden kregen we van dhr. G. Booger- man te Sommelsdijk een fotootje van Abraham Polak. Hij dreef met zijn broer Moos een galanterie winkeltje op het Zandpad te Middelharnis. De gees telijk niet volwaardige Abraham ging met de negotie de pad op. Ook hij is door de Duitse hand ge vallen. Vanuit het gesticht „Het Apel- doornse Bos" werd hij in de nacht van 21 op 22 jan. 1943 weggevoerd naar Birkenau waar hij op 25 jan. d.a.v. is overleden. lagen stof tegelijk het gewenste pa troontje. De meisjes achter de machines heb ben elk hun eigen taak; de een doet dit en de ander dat en met z'n allen procuderen ze een product dat er zijn mag. De meisjes mogen bij de hand zijn, de machines zijn niet te evenaren, zij doen hun werk feilloos en in razend snelle vaart. Een der dames ziet kans zo'n 3 a 3V2 duizend B.H.'s per dag machinaal van een strikje te voorzien. Bij het bezoek dat de meisjes van Victoria kortgeleden aan de fabriek brachten begrepen ze drommels goed dat ze er in het begin niet veel van terecht zouden brengen en ze hebben dat te kennen gegeven ook. De directie en bedrijfsleiding hebben daar alle begrip voor en de meisjes krijgen volop gelegenheid zich in te werken. Hun bescheidenheid wordt hoger geschat dan een air van „het wel even te fixen." En wat zo fijn is„Qua mentaliteit pas sen ze precies bij de meisjes die er reeds werkzaam zijn" verzekert de be drijfsleider. „Jezus en de storm", tweede deeltje in de serie: Wat de Bijbel ons vertelt. Uitgave Nederlandsch Bijbelgnootschap, Postbus 620 Haarlem. Duizenden geestelijk gehandicapten kregen contact met de Bijbel door boek je en grammofoonplaat „Jezus is ge boren", dat het vorig jaar bij het N.B.G. verscheen. Nu is er een tweede deeltje van de pers gekomen, onder de titel: Jezus en de storm", eveneens te com bineren met een bijpassende grammo foonplaat. De tekst van dit boekje be staat uit korte zinnen, die zo dicht mo gelijk bij de bijbeltelöt gebleven zijn. De twaalf kleurrijke illustraties van tekenaar Kort van Stichting Docete, zijn geheel gericht op het bevattings vermogen van degenen, die men met deze reeks wil bereiken. In 1967 zullen nog 2 deeltjes verschij nen over „Bartimëus" en de „Bruiloft" in Kana. De prijs van dit boekje is f 3,50 en van de grammofoonplaat 7, De bedoeling van deze bijzondere uit gaven is, om voor allen de Bijbel toe gankelijk te maken. BEVESTIGING EN INTREDE VAN DS. G. ZWERUS TE SLIKKERVEER Gisteren, donderdag, heeft ds. G. Zwerus van Nunspeet (v.h. te Middel harnis) zijn intrede gedaan in de Geref. Gemeente te Slikkerveer, na bevestigd te zijn door de consulent ds. A. Hooger- land van Werkendam met de woorden uit 2 Tim. 2 15. Ds. G. Zwerus had tot tekst Romeinen 15 29, 30 en 32, met als thema „Paulus overkomst", waarbij hij kort stilstond bij de redenen waarom, de zegen waar mee en de verwachting waaronder die overkomst was. Na de predikatie volgden de gebrui kelijke toespraken. Ds. G. Zwerus werd namens de classis toegesproken door ds. D. Hakkenberg van Dordt, door ds. L. Rijksen van Rotterdam namens de Part. Synode West, door ouderling Boone van Nunspeet; door de Geref. pred. ds. Van Bockhove namens de plaatselijke pre dikanten en tenslotte door ouderling van der Linde namens kerkeraad en ge meente, die de nieuwe leraar liet toe zingen Ps. 119 25 en 32. De beide diensten werden gehouden in de Geref. kerk, die daartoe spontaan was afgestaan. Er was grote belangstelling, 's avonds waren er ook velen uit Flakkee. Ds. Zwerus wiens echtgenote kortge leden is overleden, zal zijn intrek ne men bij zijn zoon Arend, voorlopig te Capelle a. d. IJssel, daar de pastorie nog moet worden verbouwd.. De 63-jarige Aren van Hoften, gebo ren te Dirksland, en sinds 35 jaar ir. België wonend is maandagavond bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Dhr. van Hoften had een hoge functie bij een Belgische verf fabriek; zoals liij elke week placht te doen was hij ook maandag voor zaken in Brussel geweest. Zijn echtgenote had hem vergezeld maar zij was, sterk onder de indruk van de catastrofale brand in het grote Brusselse warenhuis eerder op de dag per trein naar huis gegaan. 's-Avonds om plm. half tien is dhr. van Hoften, in zijn Mercedes op de terugweg in eec plaatsje even buiten Brussel op een stilstaande en onverlichte vrachtwagen gereden. Hij moet daarbij op slag zijn gedood. De begrafenis van het slaclit- offer dat zijn vrouw met een docliter achterlaat heeft morgenochtend plaats. U steunt toch ook de witte pomp? Benzine- en oliehandel Nieuwe Tonge ZONDAG 28 MEI MIDDELHARNIS Herv. Kerk 10 uur ds. K. Schipper en 6 uur ds. H. Har- kema. Extra collecte voor het bouw fonds. Chr. Ger. Kerk 10 en 6 uui ds. M. Geleynse uit Hilversum Ger, Gem. 10 en 6 uur lezen Geref. Kerk (vrijgemaakt) ds. A. Veefkind van Hoogvliet. SOMMELSDIJK Herv. Kerk 10 uur lezen? en 6 uur ds. H. C. Bult man, nam. voorber. H. A. Rem, Kerk 10 uur ds. L. Schenck (ge- zinsdienst). DIRKSLAND Herv. Kerk 10 uur ds, J. van Vliet en 6 uur ds. H. N. van Hensbergen. Extra coll. voor de kerk voogdij. Ger. Gem. 10 en 6 uur ds P. Blok. Extra collecte voor de kas bijzondere noden. HERKINGEN Herv. Kerk 9.30 uur le zen en 2.30 uur ds. C. van den Bergh te Oud Beijerland. Ger. Gem. H en 6 uur lezen. MELISSANT Herv. Kerk 10 uur ds. J. P. Verkade en 6 uur ds. J. van Vliet Extra coU. voor de kerk. STELLENDAM Herv. Kerk 10 uur ds. D. C. van Wijnen en 6 uur ds. M. A. Jansens. GOEDEREEDE Herv. Kerk 10 uur ds. M. A. Jansens en 6.30 uur ds. D. C. van Wijnen. OUDDORP Herv. Kerk 9.30 uur lezen en 2.30 uur ds. J. van Vliet. Kxtra collecte voor het bouwfonds Ger. Kerk 10 en 3.30 uur dhr. Benard te Hoek van Holland Ger. Gem. 930 en 2.30 uur lezen Doopsgez. Gem. 9.30 uur en 18.30 uur ds. J. Smink van Zwolle. NIEUWE TONGE Herv. Kerk 2 uur ds, J. P. Verkade en 6 uur dhr. C. Vroeg- indeweij. Extra coll. voor de kerk voogdij. Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. OUDE TONGE Herv. Kerk 10 uur ds, P. Vermaat en 6 uur ds. J. P. Verka de. Extra coll. voor de kinderbescher ming. Ger. Gem. 10 en 6 uur le zen. STAD AAN 'T HARINGVLIET Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. H. Jongebreur Extra coU. voor de Inw. Zending. DEN BOMMEL Herv. Kerk 10 uur ds, H. C. Bultman en 6 uur ds. P. Ver maat, nam. H. Doop. Extra coU. voor de Kinderbescherming. Ger. Kerk 10 en 6 uur ds. H. Scholing van Scha- rendijke. v.m. bevestiging ambtsdra gers. OOLTGENSPLAAT Herv. Kerk 9.30 u. ds. H. Harkema van Zeist en 6 uur ds. K. Schipper. Extra coll. voor het Herv. Ger. Onderwijzersfonds. Ger Kerk 9.30 en 6' uur ds. A. W. Meeder Ger. Gem. 9.30 en 6 uur lezen - Oud Ger. Gem. 9.45 en 6.15 uur le zen. LANGSTRAAT Herv. Kerk 9.30 uur dhr. A. Terlouw en 2.30 uur ds. H- Harkema. t dfe Heere n verdere and'nabij r 1, is de wens n •aankbare 1 eii '•■-'--■■ s.;Pruno: ''3. den Brabe Noorth j. B. den Brabe ruinisse: G. Noorthoek N. Noorthoek- v. d. t. Philipsland: M; C. Noorthoek Noorth C. 'Noorthoek jlissingen: J. A. V. d. Male Noorth M. B. V. d. Mal< en kleinkinderei Philipsland, 1 juni 1 )stdijk 52 IRASMAAIMACl [OTOR-MAAIER tl het sUjpen van lachines. lelharnis, Tel. 2E iwe Tonge, Tel. uur (01875) 207. :aaii5d: C. Bosland (terweg 22 - Ou heeriyke tompo slechts f 1,29 00 gram tqne t ^macroontjes vo li 5 fijne Aman voor 99 et. LUXE ing 8 - Middelli Telefoon 21S1 STOFFEN ïaby-artikelen Mouses en vele irtikelen. J. Vermaas-Boe Eandpad 16 kliddelharnis agt te koop alle erlandse en buit i uw adres op sau van dit bla( roïat beslist bez Wie.verkoopt mi (ja of ander w Wordt ook graag ïielaar. Zandpad 70 OUDDO Zondag zelinge 9.30, 2 -k Borssele 9 Goes 9.30 en 6 'P. 2 uur lezen 2 en 6 uur lez( 9.30, 2 en 6 uu te 0.30 (H.A.) 2 Hage Kruini m Nieuwdor mNisse 9.30, Boef Riliand in' Wemeldil ■A Wolfaarts -n Yerseke sn. ORD BEVELA] 6 uur lezen uur lezen lezen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 2