I 2 Timmerlieden gebedsbijeenkomst bezorger é- I i i 1 i i m m Jubileumverkoop bij Albert Heijn! TWEEDE WEEK n AH-Ghips ^80 Koffiemelk Instant GabeMix^ 80 m80 Ananas d980 Pruimen sunsweet m80 AH-Kippesoep dsSO Pankywafels .^80 Kokosbanket iH»80 Kiss Repen BsuksMSO TneeZAHjeS MacQneen^ OU AH-Af wasmiddel 89 80 Theezakjes ^80 Sardines ZiL graat 198O Oekookte Worst j»980 Vruehtenhagel m80 Katjesdrop 2»-,e.j92f80 2.aK,e.92f80 Dro] Noisettes Dweilen 908O 80 Viscose-Spons2.....80 i i P 1 i i i i m i i i i Mannenkoor „De Lofstem zong in Urk Wat is nog sportiever dun een sportwagen RaUgeKadettt De dr du Pachten van de kantine OUDDORP w w m w i ,0.Opet M M M M M M M M M M M M m w w w MEISJE Gemeente Oostflakkee reuzepak V2 literfles MacQneen' dubbelzout choc, met met nylon versterkt W Boekbespreking Bruinisse Het begon in 1887 - en het is nooit meer opgehouden. 80 jaar een onverbeterlijke ydoorstreper' van toch-al-lage prijzen Dat is de zin van het jubileum dat Albert Heijn met u wil vieren. Dus wat doe je dan, in een feestelijke bui? Nog meer prijzen doorstrepen dan ooit! Kijk maar. Is dat niet prachtig? Zóveel fijns voor 80! 80 jaar voordeliger. Maar ook: 80 jaar beter. Kwaliteit is onverbiddelijke leefregel van Albert Heijn. Vandaar de beroemde Onvoor waardelijke AH-Kwaliteits-Garantie die u geniet, ook bij de lager-dan-laagst geprijsde aanbiedingen van Albert Heijn! ------------200 sratn- -pak 350 arain- -blik 560 gram- VOORGEWELDE 250 gram- met stukjes kip blik 4 personen- -pak V stuks- 2SO gpam- doos 20 stuks- dubbele flaeen- WINDSOR Ceylon melange Cblau wmerk) doos 20 stuks------------- Aan 't stuk Vacuum verpakt -«—250 gram------------- '2 zakjes- -----------------------per stuk- 100 gram- OPEL RALLYE KADETT en Uw Opel-dealer,twee die voor U klaarstaan ------------------------------------------------------- Gevraagd voor ons benzinestation een Genegen 's morgens enig huishoudelijk werk te verrichten. Goed loon. NEBOH NELISSE Nieuwe Tonga - Telefoon (01875) 216 GEVRAAGD: BOUWBEDRIJF A. MANS EN ZONEN J Mlddelharnis - De Ruyterstraat 13 J Telefoon (01870) 2749 In verband met de zorgwekkende situatie die ontstaan is in het Midden Oosten deelt de ker- keraad van de Buitengewone Wijkgemeente i.w. der Hervormde gemeente Mlddelharnis mee, dat zij voornemens is een te houden voor de vrede op vrijdag 26 mei te 19.30 uur in haar kerkgebouw in de Jul. v. Stol- berglaan te Mlddelharnis. Burgemeester en Wethouders van Oostflakkee maken bekend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 20 van de Wederopbouw- wet juncto artikel 23 van de Overgangswet Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting vergunning te verlenen tot het bouwen van een eenklassige houten kleuterschool door het bestuur van de Vereniging voor Chris telijk Schoolonderwijs op Gereformeerde Grond slag te Oude Tonge, op het kadastrale perceel Oude Tonge, sectie C. nr. 3893, gedeeltelijk, ge legen aan de Ruychrockstraat te Oude Tonge. Het bouwplan, dat in strijd is met het vigerende bestemmingsplan „Oost", waarin het perceel de bestemming „woningwetbouw" heeft, ligt van 29 mei tot en met 8 juni 1967 ter gemeentesecretarie afdeling Algemene Zaken, ter inzage. Eigenaren van en andere belanghebbenden bij de aangrenzende en nabijgelegen gronden kunnen tot en met 9 juni 1967 schriftelijk bezwaren in dienen bij hun College. Burgemeester en Wethouders van Oostflakkee, De Secretaris, J. L. Vetter. 1 Ooltgensplaat, 23 mei 1967. De Burgemeester, W. M. van der Harst. STICHTING VOOR DE LICHAMELIJKE OPVOEDING EN DE SPORT TE OUDE TONGE. Het bestuur van bovenvermelde stichting stelt een ieder in de gelegenheid in te schrijven voor het in de toekomstige sporthal, welke 16 september a.s. ingebruik genomen zal worden. Inschrijfbiljetten vóór 3 juni 1967 te richten aan de administrateur B. P. Carol, Dabbestraat 50, Oude Tonge, Telefoon (01874) 456, waar ook na dere inlichtingen te verkrijgen zijn. Met ingang van 1 juli a.s. gevraagd VOOR EILANDEN-NIEUWS liefst een gezin, dat 2 maal per week de algehele bezorging, ook de inning van kwitanties etc. op zich neemt. Flinke bijverdienste. Aanmelding bureau Eilanden-nieuws, Langeweg 13, Sommels- dijk, Telefoon (01870) 2629. Na 6 uur 2025. 1 OatlsjsadAMNavoornf blik Prijzen gelden t/m woensdag 31 mei Oh albert heijn i OUDDORP 99 Onderstaand bericht ontvingen we uit Ouddorp met het verzoek tot plaatsing waaraan we gaarne voldoen. Het is een krantenbericht uit een te Urk verschij nend blad over het bezoek dat Oud- dorps Mannenkoor aan Urk bracht. OUD-HALLELUJAH ONTVING GASTEN. Het Mannenkoor Oud-Hallelujah on der directie van Auke Kapitein heeft contact gekregen na de radio-uitzen ding met een koor dat dezelfde liederen zingt in Ouddorp. Enkele weken gele den is dirigent Auke Kapitein met twee leden naar Ouddorp geweest om het schriftelijke contact om te zetten in een persoonlijk. Veel ervaringen wer den hier uitgewisseld en aan het slot van het vriendschappelijk bezoek werd besloten dat het koor „DE LOFSTEM" uit Ouddorp naar Urk zou komen, om daar de kennismaking met de delegatie uit te breiden tot het contact met de leden van Oud-Hallelujah. Al is het hemelsbreed een heel verschil, toch hebben de leden van beide koren de zelfde liederen van de dichter-boek- handelaar Johannes Hazeu die leefde van 1754 tot 1835. Hij is vooral bekend geworden als schrijver en dichter van godsdienstige liederen. Hij maakte o.a. een berijming van de Heidelbergse Ca techismus in 52 gezangen. In een le vensbericht over deze Hazeu staat te lezen: dat hij vooral bekend is ge worden door zijn stichtelijke liederen, die in huisgezinnen en zanggezelschap pen werden gezongen". De eerste druk van zijn liederen verscheen in 1802, de vijfde in 1822. Het is dus een zeldzaam heid om een bundel van de Hazeu-lie- deren in het bezit te hebben. Maar zo als gezegd, de mannen van Auke Kapi tein hebben deze liederen nog in de bundel staan. De leden van Ouddorp hadden daarentegen veelal de liederen zelf overgeschreven in een boek waar uit zij zongen. We moeten zeggen er is goed en veel gezongen tijdens de ontmoetingsdag. Voorzitter Eize Hoekstra (Fzn.), open de de vergadering met een hartelijk welkomstwoord tot de gasten, en toen kwamen de dames en heren in hun element. Ja u leest het goed: dames en heren, want het koor uit Ouddorp telt ook dames in hun gelederen. 12 heren en 8 dames, terwijl het Urker koor ruim 20 leden telt. Onder directie van dhr. Koek opende het met een lied uit de Herv. Bundel over de Hemelvaart en wederkomst van de Heiland. Nadat zij enkele nummers hadden gezongen was Urk aan de beurt om de psalmen en Hazeu-liederen te laten horen. Tot slot werden enkele nummeri gezamen lijk ten gehore gebracht. Aan het slot klonk het machtige „Looft God, looft Zijn Naam alom" door het schoolgebouw bij de vuurtoren. Na dat nog de gebruikelijke afscheids woorden werden gewisseld, vertrok Ouddorp weer naar huis en Urk bleef achter. Rijk was het om deze middag de visserman naast de landarbeider te zien en horen zingen. Jammer was het, dat niet meer be kendheid was gegeven aan deze zang middag in de school. Nu waren het en kele belangstellenden, die het wisten dat er iets bijzonders aan de hand was met Oud-Hallelujah. Wellicht waren er na publicatie nog velen gekomen om ook getuige te zijn van deze prachtige middag die voor de zangers en de be langstellenden werd beleefd rondom het oude lied uit de vorige eeuw. „Het reislied van Sions Pelgrims" door ds. S. van Dorp. Uitgave De Banier N.V. te Utrecht. Ds. S. van Dorp, tijdens zijn leven Hervormd predikant in verschillende grote steden, zoals Rotterdam, Utrecht en Den Haag, is door zijn vele publi caties in verschillende kerkelijke bla den geen onbekende. Hij schreef tot op hoge leeftijd nog meditaties in het Gereformeerd Weekblad, zelfs toen hij met toenemende blindheid had te kam pen. „Het reislied van Sions Pelgrims" be vat 19 van deze meditaties over Psalm 84. Het zijn over Gods liefelijke wonin gen, over het smachtend verlangen naar de levende God, over Gods alta ren, over het opgaan naar Sion, een herdenking van de martelaren der Her vorming, en hoe de Heere een Zon en Schild is, voor allen die Hem vrezen. Ds. Van Dorp was in de Hervormde Kerken van Gereformeerde signatuur geacht en bemind en na zijn emeritaat is hij dit door zijn pennevruchten in toenemende mate gebleven. Zijn werk is niet alleen mediatief maar ook lei dinggevend, vooral voor de jongere ge neratie in het kerkelijk leven. Ds. W. L. Tukker heeft deze mooie bundel van een „Ten Geleide" voor zien, waarin hij o.m. zegt: „De schrij ver van dit boek, is niet slechts een man van de kerk van zijn dagen ge weest, maar ook een man van de kerk der toekomst. Hij heeft zorg gehad over het «ankomend geslacht van pre dikanten, om die te bewaren bij de Bij belse gegevens voor kerk en eredienst en geloof, bij het abc daarvan. Deze zorg voor toekomstige leiders der ge meenten proeft men op menige bladzij de van dit boek." Dit reislied bevat teerkost op de weg voor de pelgrims op reis naar Si- on; Schriftuurlijk bevindelijke kost voor hen, die iets kennen van het verlangen naar Gods woningen, waarvan in deze 84ste Psalm gesproken wordt. Wij be velen het zeer ter lezing aan. Het boek is keurig verzorgd en kost gebonden in stempelband f 7,25. Oud anker. Door dhr. J. Jumelet, Bru 30 werd een oud anker opgevist, met een houten stok een z.g. stokanker waarschijnlijk daterend uit de tijd van de Oost Indische Compagnie. Dhr. Ju melet heeft zijn vondst geschonken aan het Bruini«ier gemeentemuseum. Dealer voor Goeree-Overflakkee Langeweg 113 Middelharnis Tel. 01870-2043-2543 PBINS HEN Bedactie en TeL (01870) Hoever het [vloedrijke gr wordt weer een in negatieve zi het bouwen in Feyenoord in ikboten voor e. Om verse igering van d jt liefst in aar door ster den heeft onze garantie te ge jaren, wanneer den zijn, een afgegeven, zo; voor de aflever om de boten ui De bouw gaa zou wel kunn daarover heeft tellen, maar het risico, dat niet genom,en ment, dat het ring aanvoert, neden alle pei principiële be5 verluidt, zou hebben willen omdat er hond mee gemoeid grotere werkgi bouw, waar rissant gaat. ]V de druk van bedacht nu ee schot te blijv raakt. Zij bewf gend kabinet, vergunning ze haar toezeggin In de eerste woord niet v; dit kabinet ge ven voor de a volger daar v dan vinden w slappe houdin, gering gaat zie ;0f elke maatr ?3iaar opvolger Hing zal neme totaal onmogi elke dag besh gebied, waarv niet afvraagt, binetten er w Dit antwoord kan men daar noemen, die ni vinden de bes mentatie ervai Voor welke gezwicht? AUi de Tweede gressieve deel zich in ons lar dat zijn er no; tipathie heeft wege de apai land gevoerd aard allereers diverse schak in de confess men dat tegi lijk of evangj Daartoe behoc de leeuwen broeders in Zi ze manier de den om zich vallen van blad als „Tro mee. En hiern de pressiegroi dat 80»/o van de min of m behoort. Tot sie" nu won reageren op ;,s daaraan niet :£Sterlijk bescho iWlP^^'s °P hsel 'de bouw van land afwees. was het vrij die het ervo Diemer-blade zend tegenov( De „Teleg wereldbescho voorzover he ^^eens zijn, ve ■Kzenden Nede sieve gedoe partijen en zijn en terwi „Trouw" en achteruit loo graaf" snel een bewijs, hoofdredacte denken, dat landse volk Een derde visie, met n „Achter he1 „Brandpunt' tijd ook „Att ^S, gelukkig eni] Houwaert J moet de invl !;g onderschatte i^ weinig polit gen heeft, de V.A.R.A. paganda nie dan een fori ■f P.v.d.A., woi en daarbij l ongetwijfeld tjer van Wi gen, dat Wi] nieuws") de pedeerd. Ee ivoor wie w fwen, is de

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 10