[te De agmentatiebom Streekmuseum kreeg kostbare collectie sieraden Dirksland mag niet mopperen Meditatie FMJORTEHECaZOON Christoffeldijk door aangekocht voor Natuurbescherming Marktbericht bloemen en bloembollen J. KEUYELIiaR i^ Gemeentebegroting 1967 wijst in de goede richting al moeten pi. belastingen omhoog. Zondagsdienst artsen Concert Fisher and Ludlow Works Band jaargang Vrijdag 26 mei 1967 No. 3588 J Orgel- CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DB ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Het gevoelen van Christus KRUiDER's Koningin komt naar Wemeidinge Fruitmanden en Fruitbakjes „De Fruitcentrale' VOOB_BETEff t^ Fusie van Polders |20 mei de le- Ibelang- W orgel- ■t naar orgel- fnd, zo- In kun- Inde in- Irgelpijp 1 en le- peze in- |tden ge- tite Mu- Jan oude ■zeer in- |orp met aeneveld lart. Via pewaard iPlasmo- pen kof- et gezel- Herv. ral. In orgel- pen iaar stem- lians gre- teft men in het |itig past. namen strument, llaats. Izet naar in de beluisterd bekende Hart or- |ie manu- verant- |leze nieu- |s n.l. dat aent, ge le werden Is. Scheve- ae boule- LBatavier" |en bezoek Museum sn, waar bt-muziek- f Igezelschap Ir. Talsma i fding ver- tienten a |ort; clave- iroortreffe- |speeld. de Las bondom s I werden j angen èi I die na s Ihet prr- lssen-or[;' >erd vcr pemde s' vee dS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHABNIS ïedactle en advertenties: Kantoor Langeweg 13, SommelsdlJk reL (01870) 26 28, na 8 uur 'b avonds TeL 20 28 .-• Giro 167B30 ABONNEMENTSPEIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. iJiet velen onder onze lezers zullen gehoord hebben van de allernieuw- soort bom, die volgens de anti- kerikaanse agitatoren al enige tijd bruikt wordt bij de oorlogvoering in ^tnam, n.l. de „fragmentatiebom". hadden er ook nog niet over ge- ..n tot we dezer dagen een verhaal arover aantroffen in het weekblad fl Nederland", dat een beschouwing over de activiteiten van het Viet- i-Tribunaal, dat dezer dagen in i ockholm (Zweden) enige zittingen i het: jy IKOOP van EuttS; Ier een ^rtoonde een vermin* zette W en is ef zwel factoif ;ei5« sting is!;; wi] verkeer. lobilisten;.: aan de: Dben gf f jl5beden r aen zullen ievanaf/J trein o j N ^ei. emeente ds. J hal£ a. paiif enfeomst. U WilleKftl 3arendrecWI e spreken-^ >adweg 5'^' en: Woutf 1 :ense, 66 1^ en weet, dat deze pseudo-rechtbank „et leven is geroepen door een aantal _sonen van internationale vermaard- ■id, van wie de Engelsman Bertrand ssell en de Fransman Jean Paul Sar de voornaamste zijn. Al deze heren zeer fel anti-Amerikaans en voeren permanente actie tegen het optre- van de Verenigde Staten in Viet- Ze vinden het blijkbaar een ideale iestand, wanneer heel Zuid-Oost-Azië rlgens de Hitlermethode in Europa d voor land in handen komt van het e Chinese communisme. Ook in ons ,d zijn er heel wat progressieven van .erlei schakering, die blind zijn voor ik een ontwikkeling. Uit het feit, dat allen fel ageren tegen Amerika, dat vrijheid verdedigt en dat men ze er hoort protesteren tegen Noord- ietnam, de Vietcong en Rood China, t gemakkelijk te concluderen aan ilke zijde hun sympathieën liggen, ussell, een man van 95 jaar, is wis- .dige en filosoof, tevens een verwoed cifist. In de eerste wereldoorlog al zat een half jaar gevangen wegens actie ir dienstweigering. Hy is altijd een iderling en lastig heerschap geweest, 'e steeds met één of andere actie be- was. Sartre is de zeer bekende filo- Siof van het atheïstisch existentialisme, éz jaar oud en aanhanger van het com- öomisme. Deze en nog wat andere he- jjen nu hadden de brutaliteit om Ame- ^a voor hun „rechtbank" te dagen. Deze heeft enkele dagen „getuigen" ge hoord voorzover we weten alle van één kant en hoopt er elders mee voort te gaan. De hele zaak druipt van de politiek en kan alleen maar het communisme in de kaart spelen, dat met betrekking tot de strijd der ideo- ;ieën nog altijd vijand nummer één is. Op één van de zittingen van deze rechtbank nu werd ook een getuige - wapendeskundige gehoord, een zekere Franse professor Vigier, hoogleraar aan de Sorbonne te Parijs, voormalig offi- ■,er. Deze kwam verslag uitbrengen n zijn onderzoekingen omtrent een ieuw soort bom, die volgens hem nog ^ger is dan de atoombom. Hij heeft een ioek gebracht aan Noord-Vietnam ar zijn sympathieën liggen is dus idelijk en heeft vandaar een aan- niet ontplofte nieuwe bommen mee- ibracht, gedemonteerd en onderzocht. Van dat onderzoek bracht hij een ge detailleerd rapport mee met maten, ge wicht, foto's en beschrijving van de uit werking. Hij beweerde ook, dat meer dan SO'/o van de bommen, die thans op Noord-Vietnam afgeworpen worden, fragmentatiebommen zijn. Aangezien volgens hem de Amerikanen thans jaar lijks meer bommen op Vietnam gooien dan zij in het laatste jaar van de Twee de Wereldoorlog op Duitsland gooiden, kan men zich de uitwerking wel voor stellen. Volgens deze getuige op het rode Tri bunaal hebben de Amerikanen twee soorten fragmentatiebommen, allebei gebaseerd op hetzelfde principe. Het oudste type zou het eerst gebruikt zijn op 8 februari 1965 op de plaats Le Thuy. Het wordt niet meer geproduceerd, maar de voorraden worden opgebruikt. Het andere type, dat veel effectiever is, werd in gebruik genomen op 18 april 1966 op de Noordvietnamese stad Mac phau. Dat nieuwe type zit als volgt in aar. Er is een moederbom van twee leter hoog en 40 centimeter doorsnee, die moederbom zitten 640 kleinere immen, die de vorm hebben van een ote tennisbal. In elk van die kleine mmen zitten 260 stalen kogeltjes van «n halve centimeter doorsnee. De moederbom wordt op grote hoogte uit een vliegtuig uitgeworpen. Op on geveer één kilometer boven de grond ipringt deze moederbom, die dus een lort container is, open. De 640 kleine, 'onde bommen, die erin zitten, vliegen alle kanten uit en vallen verspreid over een oppervlak van ongeveer tien grote voetbalvelden op de grond. Wanneer deze bommetjes de grond raken, ont- tloffen ze. Op dat moment vliegen met ;eer grote snelheid de 260 stalen ko geltjes naar alle kanten. Dat betekent, at op dat moment over een oppervlak 'van ongeveer een halve vierkante kilo meter tegelijkertijd ruim 150.000 stalen kogeltjes met zeer hoge snelheid in alle richtingen rondvliegen. Andere onderzoekers van het Tribu naal hebben de uitwerking van deze bom bestudeerd. Een arts van de Sor bonne had hierover een rapport opge steld van 2000 pagina's, met röntgen- loto's van slachtoffers, verslagen van iperaties in Noordvietnamese zieken- .uizen, eigen onderzoek van patiënten ;enz. De stalen kogeltjes dringen met grote snelheid door in het lichaam en veroorzaken de dood, ongeneeslijke ver lammingen, zijn moeilijk operatief te verwijderen en niet gemakkelijk op te ^sporen dan alleen door zeer grondig 'öntgenologisch onderzoek. Deze frag- entatiebom is dus uitsluitend bedoeld oor gebruik tegen mensen, want de Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. (Filippenzen 2 5). Paulus is in Rome. Gevangen om het getuigenis van het Evangelie. God heeft daar Zijn heilig doel mede. Bedoelin gen, die soms later, soms eerst in de eeuwigheid verstaan en begrepen wor den. In elk geval is hij daar niet vergeefs; wat hem zelf betreft, mag hij met blij moedigheid roemen in de verdrukking; wat anderen betreft, is door hem ge zien, en hij schrijft het ook aan de ge meente van Filippi, dat zijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, en aan alle anderen, zodat hetgeen aan hem geschied is, meer tot bevordering van het Evange lie geweest is, dan dat het Rijk Gods er schade door zou aangedaan zijn. De vijand rekent altijd verkeerd. Wan neer hij meent, dat door Paulus' ge vangenschap degenen, die met hem het Evangelie van Christus belijden, be vreesd zouden worden, wanneer zij Paulus' moeite en lijden zouden zien, dan blijkt het tegenovergestelde. Het merendeel van de broeders durft het Woord onbevreesd te spreken. Zij zien, dat God Zijn Woord aan Paulus waar maakt. Dat geeft moed en vertrouwen. In de leerschool van het lijden mag Paulus leren. En geleerd zijnde, mag hij ook anderen leren. Hij merkt het aan als eer, wanneer men om Christus' wU lijden mag. Daarom kan niemand beter dan Paulus aan de Filippenzen schrij ven. Paulus zal Filippi nooit vergeten. God heeft hem daar eenmaal gebracht. Daar heeft God Lydia, de purperverkoopster, onder de prediking van Paulus toege bracht; daar werden de deuren van de gevangenis door de hand Gods geopend en was een stokbewaarder de Heere te voet gevallen. O, wonderen van alver mogen en genade. Dat had banden ge legd tussen Filippi en Paulus. En als Paulus in Rome gevangen zit, ontvangt hij de blijken van liefde en medeleven van Filippi. Die blijken heb ben zijn ziel verkwikt (FUipp. 4 14). Maar ook mag de apostel aan Filippi denken. Dat blijkt uit de zendbrief. Ja, hij getuigt, dat hij te allen tijde in al zijn gebed met blijdschap het gebed voor Filippi doen mag. En daarom wekt hij de gemeente op tot de betrachting van allerei Christelijke deugden, voor namelijk tot lijdzaamheid, standvastig heid, enigheid en nederigheid. En hoe kan hij de gemeente beter opwekken, dan door het grote voorbeeld van Christus aan haar voor te houden? Het gevoelen van Christus prijst hij bij de gemeente van Filippi aan. Welk ge voelen was er in Christus Jezus? Dat heeft Hij geopenbaard, toen Hij de gestalte van een dienstknecht aan genomen heeft. Hij, Die het geen roof geacht heeft om Gode evengelijk te zijn. Dat wil zeggen, dat Hij Zich niets onrechtmatigs toeëigende, toen Hij zei- de, dat Hij waarachtig en eeuwig God is. Hij was geboren vóór de bergen er waren, éér dat de zeeën door de hand des Heeren waren voortgebracht. Van Hem belijdt de gemeente, in overeen stemming met het Woord Gods: „De eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen; God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet ge maakt, van hetzelfde Wezen met de Vader, door Wie alle dingen gemaakt zijn." Nooit is enig mensenkind in staat om de uitnemende grootheid en ma jesteit van de eniggeboren Zoon Gods uit te drukken. Maar wat is dan ook Zijn vernedering onuitsprekelijk groot. Dat Hij mens is willen worden. En in welke omstandigheden? Dieper verne dering kon Hij Zich niet onderwer pen dan Hij Zich onderworpen heeft. Hier heeft Hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Knecht Zijns Vaders, Uitvoerder van Gods wil; Ver werver van de eeuwige zaligheid voor rampzaligen. Dan belijdt de kerk: „Die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens gewor den is." Dat is de grootste zelfverloo chening, die ooit plaats gevonden heeft, of ooit plaats hebben zal. En dat alles heeft Hij gedaan voor vijanden. Niet om Zijn vrienden te zaligen, maar om bittere vijanden, die Hem met eigen handen aan het hout des kruises gesla gen hebben, te kronen met eeuwige ze gen. Dat is de waarheid, zo troostvol en beschamend, welke Paulus de Filippen zen voorhoudt om hen aan te moedi gen. Troostvol voor Gods volk, dat in deze waarheid eeuwige, borgtochtelij ke liefde weergaloos geopenbaard vindt, omdat daarin de zalige en zaligmakende ge nade, zo duur verworven, verklaard is; omdat het om deze vernedering en zelf verloochening is, dat dat volk eeuwig zalig worden mag in een weg van recht. Beschamend is deze waarheid tevens. Beschamend, omdat van die zelfverloo chening zo weinig beoefend wordt. i>è kerk Gods moet in de voetstappen van Christus wandelen. Dat is de wil Gods. Daarin zullen de gunstgenoten Gods de zoete kracht van de genade Gods er varen. Rotterdam (C.) Ds. A. Vergunst. WONING-INRICHTING Oostdyk 53-81 - Sommelsdük kogeltjes hebben geen kracht genoeg om door een stenen muur of een zand zak te gaan. Daarom noemen de Ame rikanen ze zelf „anti-personel-weapons" (wapens tegen personen). De getuigen kwamen dus tot de slotsom, dat ze ge richt zijn tegen de burgerbevolking (een conclusie, die onlogisch is, want ze kun nen even goed uitsluitend tegen mill taire concentraties gebruikt worden). Maar volgens deze heren vallen ze dagelijks in grote hoeveelheden op de dorpen, velden en steden van Noord- Vietnam. De reizende onderzoekteams zijn zelf ook wel in dergelijke bombar dementen verzeild geraakt. Tot zover dit verhaal over de frag mentatiebom. Men zal nu ook begrijpen, waarom deze naam gekozen is: een fragment is een onderdeel b.v. van een gedicht of een rede. Het is dus een bom, die uit vele fragmenten bestaat. We we ten niet precies, wat we van dit ver haal moeten denken. In elk geval vin den we het vreemd, dat we er eerder nooit over gelezen hebben, al zijn ze reeds meer dan twee jaar in gebruik. Maar overigens is het best mogelijk, dat ze bestaan en gebruikt worden. Oorlog is oorlog en die in Vietnam is wel één van de meest meedogenloze uit de geschiedenis. De wreedheid van de Vietcong-strijders, ook tegen de bur gerbevolking, is volgens de rapporten echter ook verschrikkelijk en het is om allerlei redenen te wensen, dat de Ame rikanen er spoedig een eind aan weten te maken via een volledige ineenstor ting van de communistische agressie. Veel verwachting kan men daarvan helaas nog niet hebben en het blijkt wel, dat ook dit nieuwe wapen niet van doorslaggevende betekenis is, omdat Vietnam een onmogelijk gebied is om I oorlog te voeren. We hebben in de loop Het ligt in het voornemen dat Hare majesteit de koningin op zaterdag 3 juni a.s. met het koninklijk jacht de „Piet Hein", een bezoek zal brengen aan Wemeidinge, dat voornamelijk in het kader van haar belangstelling voor de binnenvaart zal staan. Bij haar bezoek aan Wemeidinge zal de koningin o.a. het nieuwe internaat voor schipperskinderen bezichtigen. LISSE. De handel staat min of meer in het teken van afwachten, al worden er nog steeds zaken gedaan. Half juli beginnen de bloembollenveilingen weer. Het tulpengewas staat er prima voor, ondanks incidentele hagelschade. Het zelfde geldt voor de hyacinten, al treedt hier in soms nogal aanzienlijke mate zwartrand op. Of de narcissen- oogst dit jaar op hetzelfde peil zal staan als vorig jaar, is nog onzeker. Op de vrije bloemenveiling van HBG te Lisse was de aanvoer deze week matig, de kwaliteit goed. De tulpen no teerden per bos Golden Harvest 0,85 0,95, Kleurenpracht 1,00—1,25, Texas Gold 0,90—0,95, Wall Street 0,60—1,00 en Willmot 0,75—1,15, bij de irissen werd Golden Harvest afgedrukt voor 1,00—1,15, Prof. Blaauw 0,65—1,05, Wedgwood 0,55—0,75 en Yellow Queen 0,65—0,85, Gladiolen noteerden 1,90— 2.70. ZANDPAD 32 MIDDELHARNIS der jaren allerlei soorten bommen ge kregen zoals brisantbommen (d.i. snel ontploffend), brandbommen, de VI in 1944 en de V2 in 1945, van zeer bijzon dere makelij. In 1945 verscheen de eer ste atoombom en in 1954 hadden de Amerikanen de eerste waterstof- of H- bom. Zo zijn er ook nog napalmbom men (napalm is benzine in geleivorm). Nucleaire of kernwapens zullen wel niet gebruikt worden in deze oorlog, alleen reeds vanwege het feit, dat er weinig eigenlijke fronten zijn in deze guerrilla, zodat de toepassing ervan voor vriend en vijand even gevaarlijk is. ^SSSSSs^SïiffiïS^^^SSajiMKS^KssMSjffis De Vereniging Streekmuseum Goeree en Overflakkee is dezer dagen verrast met een schenking bij testamentaire toewijzing door een inwoner van Oude Tonge van fraaie en kostbare zilve ren en gouden sieraden. In de j.l. woensdagavond gehouden jaarvergade ring is de collectie aan de leden ge toond. O.m. bevat de schenking een odeur flesje met zilveren stop en houder; een zilveren breipenhouder, zilveren signet ten, een zilveren reukdoosje, zes zilve ren lepeltjes. Voorts een kostbaar vier- rijig kralensnoer met gouden slot, een kralensnoer met gouden hanger, een koralen speld, een gouden ring met steentje, vier gouden spelden, acht gou den broches, een stel zilveren en gouden oorbellen. Bestuursverkiezing Tijdens de jaarvergadering in de aula van de H.B.S. had bestuursverkie zing plaats i.v.m. het aftreden van dhr. Jan Knape. Dhr. Knape had te kennen gegeven i.v.m. zijn leetijd af te willen treden om zijn plaats af te staan aan een jongere kracht; dhr. Knape is een der mede-oprichters, hij werd dank ge bracht voor zijn verdienstelijk werk voor de vereniging. Uit het jaarverslag bleek dat vorig jaar 1700 bezoekers het museum heb ben bezocht. Uit de vergadering werd de suggestie gedaan de Gemeentelijke Technische Diensten en hun personeel erop te at tenderen dat dakpannen en andere on derdelen uit sloophuizen voor het mu seum soms waardevol kunnen zijn. Zij worden verzocht in voorkomende ge vallen de voorzitter of een der bestuurs leden daarvan in kennis te stellen. De raad van de gemeente Dirksland komt a.s. woensdagavond 7.00 uur in openbare vergadering bijeen. In deze vergadering zal de raad de gemeente begroting 1967 behandelen. In de begro ting is het netto nadelig saldo van vo rig jaar a 128.000,— tot f 88.000,— te ruggebracht waardoor de jinanciële po sitie van de gemeente met rond f 40.000 is verbeterd. Het geeft overigens slechts een korte vreugd, B. en w. verhelen in hun aanbiedingsbrief niet dat de finan ciële toestand van de gemeente onge zond is. Daarom wordt voorgesteld de straatbelasting, rioolbelasting en reini gingsrechten te verhogen. Het begro tingstekort zou dan zelfs tot f 24.000, kunnen worden gereduceerd! „Het verheugend verschijnsel", het teruglopen van het tekort is aldus de aanbiedingsbrief voor een groot deel te danken aan een stijging van de uitke ringen uit het gemeentefonds als gevolg van de z.g. verfijningsregeling riolerin gen. Toch resteert een niet onbetekenend tekort bij de vermelding waarvan b. en w. erop wijzen dat voor de gezamenlij ke tekorten van de drie opgeheven ge meenten per 31 dec. 1965 van rond f 490.000,ook dekkingsmiddelen moe ten worden gevonden. Verzoek Op het verzoek aan de Minister om voor een aanvullende uitkering in aan merking te komen werd geantwoord dat zal moeten worden voldaan aan de alge meen geldende eis van het betreffende Ministerie de gemeentlijke middelen tot de minimumnormen op te voeren. B. en w. spreken in de aanbiedingsbrief als hun overtuiging uit dat het gemeen tebestuur genoodzaakt is aan deze ge stelde voorwaarde te voldoen teneinde de mogelijkheid te scheppen om de ge meentelijke financiële toestand verder te saneren. „Aan een belastingverzwa ring hoe onsympathiek die ook moge zijn valt niet te ontkomen als het gemeentebestuur er ernst mee wil ma ken om orde op zijn financiële zaken te stellen' zo wordt gezegd. In het optrekken tot de minimumnor men noemen b. en w. het een gunstige omstandigheid dat de geheven brand weerbelasting er in kan worden ver disconteerd. B. en w. geven de voor keur aan verdiscontering in de riool belasting gezien het grote verschil in het huidige met het verlangde tarief. Ook geven zij de voorkeur aan een ge middeld tarief van deze belasting bo ven een gesepareerd tarief bij het al dan niet aanwezig zijn van een zuive ringsinstallatie. Op basis van de daar voor verlangde bedragen, resp. f 100, en f 50,per perceel en van het aantal aansluitingen komt dit gemiddelde ta rief neer op f 70,en na verdisconte ring van deppbrengst brandweerbelas ting bedraagt; i.het tarief f 58,per op de riolerirtg,-aangesloten perceel wat een uiteln4ëlijke verhoging betekent van f 23,^''' In dit tarief dient de bijdrage van de gebruiker op f 43,te worden gesteld; de bijdrage van de eigenaar (niet ge bruiker) onveranderd op f 15, B. en w. stellen voor hiertoe te be sluiten; evenals met het voorstel tot verhoging van de straatbelasting voor gebouwd van 15 "/o tot 20 °/o en voor on gebouwd van 7V2 Vo tot 10 "/o X de ver hoging van de reinigingsrechten van f 15,tot f 24,voor de eerste en van f 10,tot f 16,voor de tweede em mer. De door deze verhogingen te berei ken meer opbrengst wordt geraamd op f 64.000,„Met de alsdan te verwach ten aanvullende uitkering uit het ge meentefonds waardoor voornamelijk de oude tekorten kunnen worden gedekt kan er van worden uitgegaan dat het gemeentebestuur door deze verbeterde financiële situatie zich voorshands van zijn verantwoordelijkheid ter zake heeft gekweten" zo stellen b. en w. Speciaal in het opmaken van B. V. d. VEER Telefoon 2682 Westdigk 36 MIDDELHARNIS Van zaterdag 27 mei v.m. 12 uur t.m. maandag 29 mei v.m. 9 uur Middelharnis-Sommelsdijk: Dienst heeft dokter Wieringa, telef. 2090, Middelharnis. Dirksland-Herkingen-Melissant: Dienst heeft dokter Huisman, tel. 01877-412, Melissant. Oostƒlofckee: Dienst heeft dokter Kramers, telef. 01873-201, Ooltgensplaat en dokter de Jager, tel. 01875-301, Nieuwe Tonge. DIENST WIJKVERPLEEGSTER Melissant-Dirksland-Herkingen: Van vrijdagavond 6 uur tot maandag ochtend 8 uur Zr. Gorissen, telef. 01877- 500, Dirksland. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Dienst heeft dierenarts Levy, telef. 01870-2897, Middelharnis. THOLEN Zondagsdienst artsen. Zondag 28 mei hebben voor de gemeenten Poortvliet, Tholen, Nieuw Vossemeer, St. Philips- land en Oud Vossemeer dienst dokter Duinker, tel. 01660-500 of 458, Tholen en dokter Menger, tel. 01677-500, St. Phi- lipsland. NAAR DE MID0EtHRRNI5-TEL:Z3Z8 SOMMELSDIJK De Christoffeldijk te Sommelsdijk (in de volksmond „de Polderdijk" genoemd) is door Staatsbeheer aangekocht voor Natuurbscherming. Deze dijk is eigen dom van mej. Moolenburgh te Hilver sum, Ambachtsvrouwe van Sommels dijk. Rentmeester is notaris.J; de Vries te Dirksland. De Polderdijk biedt door zijn mooie boomgroei en bebossing een prachtig stukje natuurschoon; het is verheu gend dat Staatsbosbeheer zich hierover heef ontfermd, anders was deze mooi^ flora mogelijk door slechting vart- de dijk, door kappen en rooien ten dode opgeschreven geweest. Nu zijn wij er zeker van, dat een deel van het wei nige natuurschoon dat we in deze om geving hebben, wordt behouden. De Christoffeldijk ligt om de „Chris- toffelpolder", die door fusie met drie naastliggende polders een nieuwe naam krijgt. De fusie betreft n.l. de polders Oud-Kraaijer en Nieuwland, Kraaye- stein, Oud-Onwaard en Christoffel, wel ke polders de naam zullen krijgen van: Polder OOST KRAAIJER". Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land hebben tot secretaris-penningmees ter van deze polder benoemd de heer M. Rooy te Dirksland. Donderdagavond is voor de polder Oost Kraayer een nieuw bestuur ge kozen. De samenstelling daarvan treft U in een bericht aan de binnenzijde van dit blad. Het Bestuur van Muziekvereniging „DE HOOP" te Stellendam deelt mede, dat het concert door bovengenoemd muziekkorps op a.s. zaterdag aanvangt om 19.30 uur; bij gunstig weer op de muziektent op het Raadhuisplein en on gunstig weer in het Haegse Huus. Om misverstand te voorkomen wordt nog maals medegedeeld, dat voor het bui tenconcert een toegangsprijs van 2,50 geldt; moet het onverhoopt een zaal concert worden, dan zal een entreeprijs van 3,50 gelden. Degenen, die vooraf kaarten kochten zullen bij een buiten concert op vertoon daarvan 1,re ductie krijgen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1