Verkoopster J. SETON kapsalon „flii goed en degelijk WINKELPAND Staatkundig Geref. Partij Goeree-Overflal(l(ee VAN VLIET EN VANDULST leerling-ambtenaar I een Verkoopster 1 twee hulp verkoopsters Fa. L. W. OVERW ét lol akke Bestrijdingsmiddelen onkruiden, insecten, en sdiimmelbestrijding Nieuws uit Zeeland Fa. M. DE JAGE accurate vrouwelijke kraclit I Fa. C. V. d. Meide I mooie woning GEOPEND PIETER VAN DER VLIET P. R. BAKKER afwezig PIETER VAN DER VLIET P. VAN DER VLIET DER VLIET P. VAN DER VLIET P. VAN Personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens Uw goede ster op alle wegen Bw Belangrijke expositie in onze garag, aan de Rijkssti-aatweg op donder( en vrijdag /'S april van 15 22 ui Zaterdag 29 april van 10-22 u YERMIIilT'S nUTOBEDRBji Rijksstraatweg 36, Hellevoetsluis ft Telefoon 01883-2310 Salonwagen MEISJE WERKSTER Te koop in centrum van MIDDELHARNIS annex garage en grote tuin. Geschikt voor vele branches. P. BOTH - Hobbemastraat - Middelharnis Swinger-Polaroid Land Camera FotoHameeteman Fa. G. V. d. Stoep GESLOTEN Van Vliet en Van Dulsfs Bouwbedrijf N.Y. Gemeente Dirksland VOOR EEN GOED VERZORGD KAPSEL ff -- - Waarom saai als 't zó kandeze vlotte set, aar van pasvorm en kwaliteit. Toch maar S.-lB 14.50 (stepin). Voorstraat 1 MEUSSANT - Tel. 01877-51 maken bekend Jachthondjes Handleiding voor de l(leurl(anarie- kweker DE WAAL ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«««n KAPSALON te Stellendam PUBLICATIE Het slopen van FAMtLIË-SERlCHTEN Door 's Heeren goedheid werden wij verblijd met de voorspoedige geboorte van onze dochter en zusje JACOBA LENA Wij noemen haar Jaqueline W. Verhage W. Verhage-Kieviet Jan Peter Middelharnis, 21 april 1967. Steeneweg 57 Op zondag 30 april a.s. hopen onze gelief de oom en tante P. van Lente en N. van Lente- Groenendijk te herdenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Dat zij nog lang voor elkaar gespaard mo gen blijven is de wens van hun nichten en neven. Sommelsdijk, april 1967. Hyacintenstraat 44 Gelegenheid tot feli citeren op maandag 1 mei in gebouw „Vita Nova", Van Aerssen- straat, Sommelsdijk, na 7 uur. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een zeer langdurig en moedig gedragen lijden, in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam, mijn lieve man en onze zorgzame vader, zoon, behuwdzoon, broeder, behuwdbroeder en oom echtgenoot van Maatje Willempje de Leeuw in de leeftijd van 55 jaar en 8 maanden. M. W. van der Vliet-de Leeuw M. J. van der Vliet F. C. M. van der Vliet en verloofde C. J. van der Vliet en verloofde A. van, der Vliet Ooltgensplaat, 24 april 1967. Kastanjestraat 2 De begrafenis zal plaats hebben op vrijdag 28 april a.s. des n.m. 2 uur op de Nieuwe Begraaf plaats te Ooltgensplaat. Gelegenheid tot condoleren van 3 - 5 en van 7-9 uur n.m. Hedenmorgen behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen on ze innig geliefde zorg zame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoe der, zuster, behuwdzus- ter en tante, mevr. ADRIANA DEKKER weduwe van P. V. Alphen J.zn. in de ouderdom van 81 jaar en 6 maanden. Zij die haar van nabij gekend hebben zullen beseffen wat wij in haar verliezen. Ons van uw deelneming overtuigd houdende, Nieuwe Tonge: J. van Alphen S. van Alphen- Koppenaal J. van Driel- van Alphen M. van Driel Klein- en achter kleinkinderen. Nieuwe Tonge, 23 april 1967. Burg. Overdorpstraat 15 De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op woensdag 26 april a.s. des nam. 2 uur. Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen onze in nig geliefde oma ADRIANA DEKKER weduwe van P. V. Alphen J.zn. in de ouderdom van 81 jaar en 6 maanden. Nieuwe Tonge: P. van Alphen J.zn. (Sjaak) P. V. Alphen-Kievit M. Oversier- van Alphen C. Oversier A. van Alphen A. A. H. van Driel We hopen haar nimmer te vergeten. Nieuwe Tonge, 23 april 1967. Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid na een droevig ongeval van ons weg, onze enige lieveling, WILLEMPJE LENA op de jeugdige leeftijd van 16 jaar. „De Heere, die geen re kenschap geeft van Zijn daden, doe ons in Zijn heiligen wil berusten". C. Tieleman J. L. Tieleman- van der Sluis Rotterdam-27, 22 april 1967. Cranendonckweg 63 De begrafenis zal plaats vinden donderdag 27 april a.s. om 1.10 uur n.m. op de begraafplaats te IJsselmonde. Vertrek vanaf het woon huis om 1 uur. arts te Sommelsdyk van 1 mei t.m. 7 mei. Waarneming door de an dere doktoren. Hiermede vervullen wij de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van mijn lieve zoon, broeder, zwager en oom, de heer Zijn nagedachtenis zal steeds in onze herinnering blijven voortleven. Ooltgensplaat: M. van der Vliet C. van der Vliet N. van der Vliet-Kammeraad Harderwijk: J. van der Vliet C. van der Vliet-Koldijk Ooltgensplaat: F. van der Vliet L. van der Vliet-de Leeuw Vlaardingen: IJ. van der Vliet M. van der Vliet-Leijdens KI. van der Vliet Ooltgensplaat: Goes: Ooltgensplaat: Twello: Beekbergen: Rhoon: C. van der Vliet C. van der Vliet-Loof A. de Vos-van der Vliet Jac. van der Vliet D. van der Vliet-Horstman W. van der Vliet K. van der Vliet-Westerik D. van der Vliet M. van der Vliet-de Koomen Neven en Nichten Ooltgensplaat, 24 april 1967. Met diep leedwezen geven wij hiermede kennis van het overlijden van ons oud-raadslid en be stuurslid van de afdeling van de Partij van de Arbeid, de heer Met dankbare herinnering zullen wij aan hem blijven gedenken voor het vele dat hij in het belang van de gemeenschap heeft gedaan. Namens het Bestuur van de P.v.d.A. en de afdeling van de Vrouwenbond te Ooltgensplaat. Ooltgensplaat, 24 april 1967. P. Luijendijk, voorzitter. E. D. Overbeeke, sekretaris. gevraagd voor onze zaak te Middelharnis. OUDE TONGE MIDDELHARNIS Bestuur en Raad van kommissarissen van de Woningbouwvereniging „Beter Wonen" Ooltgens plaat geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van de heer waarnemend voorzitter De wijze waarop hij gedurende 22 jaar als be stuurslid met volle inzet van zijn persoonlijkheid de belangen van de woningbouwvereniging in het bizonder, en die van de Volkshuisvesting in het algemeen, heeft behartigd zullen ons steeds in gedachten blijven. Ooltgensplaat, 24 april 1967. Met diep leedwezen berichten wij U het overlij den van onze gewaardeerde medewerker, de heer te Ooltgensplaat. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. Het personeel van de Provinciale Waterstaat op Goeree-Overflakkee. Middelharnis, 24 april 1967. Show Mercedes-Benz NS HK DANKBETUIGING Voor de vele blijken ^lan deelneming ontvangen bij het overlijden van onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder Aaltje Visser- van Broekhoven betuigen wij U langs deze weg onze hartelijke dank. A. van Eek-Visser G. van Eek en kinderen. Amsterdam, april 1967. DANKBETUIGING Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond na het overlijden van mijn lieve zoon, onze beste broer zwager en oom Marinus van der Meyde betuigen wij onze oprechte dank. Namens de gehele familie, T. van der Meyde- Gouswaart Kijkduin, april 1967. Narcislaan 329. Te koop: zo goed als nieuwe gestoffeerd. P. de Visser Breeweg - Koudekerke (W) Telef. (01185) 374 Gevraagd een net voor huishouding en win kel. Tevens gevraagd een voor één of 2 dagen per week. A. H. TEN HOVE Voorstraat 5 - Dirksland Tel. (01877) 471 BLOEMEN, BLOESEM, VOORJAAR! Kijk, knip en tien seconden later heeft u uw mooiste foto van de mooiste tijd van het jaar met de nieuwe Prijs 74,50; kostenloze demonstratie bij: Weststraat 35 - Ouddorp Lichtdnikkery en Kopieerinrichting is vrijdag 28 april de geliele dag Van Aerssenstraat 31 Sommelsdjyk Het bestuur van de Centrale van S.G.P. - kies verenigingen zal D.V. zaterdag 29 april a.s. des n.m. half drie bijeenkomen in de vergaderzaal van de kerk der Geref. Gemeente te Dirksland. Uitgenodigd worden: alle S.G.P. - raadsle den van het eiland, voor een bespreking. Ook leden zyn van harte welkom. Agenda's zijn niet verzonden; de uitnodiging ge schied alléén met deze advertentie. Het bestuur hoopt op een trouwe opkomst. T.b.v. onze hoofdboekhouding zoeken wij een voor het mechanisch, verwerken van boekhoudkundige gegevens. Aan een kracht met een grote dosis werklust en bij voorkeur met ervaring kunnen wij aantrekkelijke voorwaarden aanbieden, waarbij met vakantieafspra ken rekening wordt gehouden. Sollicitaties onder vermelding van de letters F L, te richten aan POSTBUS 534 ROTTERDAM Ter secretarie dezer gemeente kan binnenkort een worden geplaatst op een nader overeen te komen salaris. Zij die in het bezit zijn van een diploma uitge breid lager of middelbaar onderwijs, of die daar voor dit jaar examen doen, kunnen naar deze be trekking solliciteren. Sollicitaties dienen binnen 10 dagen te worden ingezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders. De gehele week geopend (op maandag gesloten). VOORSTRAAT 10 STELLENDAM Telefoon: (01879) 331 J GEVRAAGD: voor de zaterdagmiddag. KEYZERS SCHOENENHANDEL Westdjyk - Middelharnis hel de artikeli respect! ropese len, willen met één over len gedurei We haddi je artikele: !k, dat rjens veel ivankelijk |veel meer loedden. terstelling; log vrij we f vens verloren dgor de Duit laad met het over! lot van I^urgers te Alvorens te gaan •ne onze _^tanties, ins "ërè met grot' igèvens ter Of de onze denken hierbi directeur van Oorlogsdocum aan de direct 01 van het Den Haag tenaren van ^Middelharnis die ons i verschaft eau voor Zeer grote da ichuldigd aan ïiende op die de s woont ;e Apeldoo iderheden .malige |kken perso was om h« elpen. wilt U ons dan even bellen? o.a. voor g ook alles in kleinverpakking. I MIDDELHARNIS - Tel. (01870) 2778 en 2346 1 I TE KOOP: s aan de Dirk Bosstraat te Middelharnis. 1 P. BOTH i Hobbemastraat 37 - Middelharnis - Tel. 2079 Burgemeester en Wethouders van Dirkslaicj dat ter secretarie der gemeente Dirksland tot en met 31 mei 1967 voor belanghebbende inzage Ugt een ontwerp-besluit van Provinciale van Zuid-Holland met toelichting tot trekking aan het openbaar verkeer een gedeelte van de weg op de binnetl van de Klinkerlandse Zeedyk ondd voormalige gemeente Herkingen, voorkomende onder nummer 1 op de wei ger van de voormalige gemeente Herkin en ander zoals nader is aangegeven op het b, ontwerp-besluit behorende kaartje. Met verwijzing naar het bepaalde in de arti: 8 en 10 van de Wegenwet worden belangheite'^i ofSci den in de gelegenheid gesteld hun eventuei .,j^en gjj (jg zwaren van 2 mei tot en met 2 juni 1967 st.^-j^sentijdse, telijk bij Provinciale Staten van Zuid-Holte- Kit C.B.S. in te dienen. g ét is bek( verhouc Ze ware ïêeerd in Am: geneer SSo/o '^l leefde. ISÊidse gemeei ■Jftiheel de 'slechts 193 •eft. Ds. ïddelharnis, ■\Üg van he C^erflakkee" ejiomstreeks Joden -WO T de gem« ïsdijk, Dir ge en ééi I s^m aan is -*'% het in 19! hieronde Joodse ontbrekei wfeond. De hii^in Ds. Bro( ipo zijn gei Dirksland, 25 april 1967. Burgemeester en Wethouders voornoemd: De Secretaris, J. A. V. d. Ster. H. Bos. li Middelharnis S^melsdijk Dirksland De Burgemet| Qi|de Tonge öledereede Te koop nog 2 duitse staande 3V2 maand oud, 35,per stuk. Bel: (01878) 454 Verschenen: I gebonden in prachtband I 16,50. Een boek dat elke kanarie-Uefhebber moet bezitten. Bestel het bij: Boekhandel Zandpad 118, Middelharnis Plaats nw familieberichten in Eilanden-nleaws AAGTEKERKE Oudste inwoner werd 95. Gisteren, dinsdag 25 april, werd Floris Maljers 95 jaar oud. Hij is de oudste inwoner van Aagtekerke en op een na de oud ste van de Gem. .Mariekerke. Dhr. Maljers is nog elke dag als het goed weer is aan de wandel. Zelfs de laatste jacht heeft hij nog meegelo pen wat blijk geeft van een goede ge zondheid. Zijn gezicht is nog goed, hij kan met de bril nog goed de krant le zen. Ruim 35 jaar is dhr. Maljers ge meentewerkman geweest. 40 jaar ge meentebode, waarbij ook het oproepen bij verkoping verbonden was. Dhr. Maljers is een half jaar geleden nog vei-huisd, naar een nieuwe bejaarden woning aan Burg. Geuzestraat. Zijn vroegere woning viel onder de sane ring en is een maand geleden gesloopt, waar hij 65 jaar gewoond heeft. Hij woont bij zijn dochter in. Zijn vader is bijna 97 jaar oud geworden. Dhr. Maljers moet erkennen dat de jaren steeds vlugger gaan naar gelang men ouder wordt en dat ook het uitne- mendste daarvan moeite en verdriet is. Dhr. Maljers gaat nog geregeld naar de kerk, maar vanwege zijn slecht ge hoor kan hij niet alle sprekers meer verstaan. Hij had dinsdag een drukke dag. SINT ANNALAND Voor de SIMAVI. De te St. Anna- land gehouden lijstcollecte ten bate van de SIMAVI heeft het wel zeer respec tabele bedrag opgebracht van niet min der dan 932,15. Opbrengst collecte. De voor het stu diefonds en leerstoel van de Gerefor meerde Bond te St. Annaland gehouden collecte heeft een bedrag opgeleverd van niet minder dan 486,40. Dhr. J. Burgers overleden. Dhr. J. Burgers uit St. Annaland, die tengevol ge van een ernstig auto-ongeluk in het Algemeen Burger Gasthuis te Bergen op Zoom werd opgenomen, is vrijdag aan zijn verwondingen overleden. De verslagenheid in de gemeente Sint An naland is groot. Hij laat zijn vrouw zwaar gewond in het ziekenhuis achter en heeft twee kinderen. Bijzonder tra gisch, want vorige week herdacht dit echtpaar de dag, waarop het voor vijf en twintig jaar in de echt verbonden werd. is vrijdag en zaterdag 28 en 29 april a.s de gehele dag l^^tgensplaat Het is nie i-è<Éiiedenis v< gaan. Va n bij zond ijver de; eerste he tod woon( ïharnis er aid, zoals 'ddelbare za Namens het college van Burgemeester en houders der gemeente Oostflakkee, zal dergetekende, op 2 mei 1967, te 11.00 uur zijnen kantore, Voorstraat 31 te OoltgensFI onder erkende slopers, bij inschrijving, voo'| braak aanbesteden: een voormalige school met opstallen, gelegC- de Willemstraat te Oude Tonge. Het bestek en de inlichtingen worden ver> tot 28 april 1967, op mijn bureau. Ooltgensplaat, 21 april 1967. De Directeur van Gemeentewei' M. Goudkamp.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 4