PORTREÏÏEN Van hier en daar fsteren, vandaag en morgen het wegvervoer Disco-nieuws STRU9K. HAARUITVAL Gewoon schorem Garage Visser laarverslag N.p. Bestuurdersbond Demonstratie grondbewerking van aardappelen Boekbespreking DUjes en Daijes Vergane glorie ^rmsdag 25 april 1867 ^ILAWDSW-NIBÜWS" I Land- en Tuinbouw Ook voor FOTOGKAFIE J. ZANDSTRA SOMMELSDIJK groet' ^l enk* Te koop bij inschrijving WOONHUIS Openbare verkoping BOUWLAND Zomerhuisje v/h Nieuwaal NUNSPEET ROOS of andere haarzorgen? Veiiingberichten Ooitgenspiaat l' ,1' Ipril Bladz. 3 N.B.O.-CONGRES: r*e dipiHlÉren, vandaag- en morgen: onder F wonjO^otto organiseert de N.O.B Weg- 1 (25 apSlfflwrt op zaterdag 6 mei a.s. het 20- Ihuizenste Beroepsvervoercongres. De organi- F- gebüötie van de wegvervoerondernemers lat. Beiril dit lustriim-congres aangrijpen om pr. Na ae balans op te maken van hetgeen in Iptie ai^^fcelopen 20 jaar men kan wel Irogran^^B: sinds de bevrijding door het FJe. EcWBandse particuliere wegvervoer fok ha-;&den niet is bereikt. Hoe stonden we I ec vlak na de bevrijding voor, waar ftiging «taan we nu, waar gaan we heen: vra- Inam. ;»en, die op het congres aan de orde ko lf e huv,.^ en die het ook zijn motto ver- P van jchaften. j IWillv -. Deze vragen zullen worden behandeld Ids. A door Dr. Huub van Doome. In de och- tendbJjeenkomst van het congres, die wordt gehouden in de grote zaal van "liet BAI-congrescentrum te Amsterdam kal de Heer Van Doome zijn visie geven op een aantal ontwikkelingen in het kGING wegvervoer. Tegen de achtergrond van zijn betoog wordt een tweetal fihns ge- Iffojecteerd. Eén film dateert uit 1947 voor en laat zien, hoe het Nederlandse be- (■^ederlatjoepsgoederenvervoer over de weg in Ooltgerke dagen zijn taak vervulde. Het is een J 'Hlmpje met paarden en bakfietsen, met I j, -virtjde broeken en smalle autoneuzen. led vp„"Hoe enorm veel er intussen is veran- Tzo'n h'derd, kan niet beter worden gedemon- on,! rstreerd dan aan de hand van de tweede Lnze ip'^rTDat is een film, die de N.O.B. LrPlriiJ'Wegtransport zo pas heeft doen ver- lompt vaardigen door de cineast Peter Pen- IsdTp l-narts en waarin het werk van de Ne- h ^e„„ derlandse internationale wegvervoer- Tas i^fders wordt belicht. Onder de titel U-!tioir»Vrachtvaarders van Europa" laat deze Wpt film een en ander zien over de bete- »n" n ''fenis van Nederland als vervoersland, LniStnfover het werk van de internationale Kpnt chauffeurs en de moeilijkheden die zij I nrn^oP h"» P^^ ontmoeten, over nieuwe L-^""""^ ontwikkelingen in het vervoer waarbia de vrachtauto nauw is betrokken: con- tainervervoer, ferryvervoer, lucht- Keifwf.'vrachtvervoer. at aa f De N.O.B. Wegtransport heeft deze -ruim 30 minuten durende film in de Ionp„"'eerste plaats laten vervaardigen om InWr Jonge mensen voorlichting te geven; om Cn ri /'^s" te laten zien wat het internationale ■en, °a'wegvervoer is en doet en om daarmee II ff ri'^t *^vens te wijzen op de mogelijkheden np'rkt w' van een loopbaan in dit vervoer. [lerKï B; Zaterdagmiddag 6 mei wordt in het |:J^^°; kader van het congres een transport- liiQt- georganiseerd in de Westhal van rustig naï j^^j RAI-tentoonstellingsgebouw. Leden uerei. jo: N.O.B. Wegtransport zullen r P'' i^aafhii rJe^mnnQ+rf^rf^n mpt ppn IfPIir van positie'. daarbij demonstreren met een keur van ni gespecialiseerd vervoermaterieel. Met p. trouf wjggjjg ygjj jje meest uiteenlopende I ^"'^f p' soort zal getoond worden, welke moge- I "S^"-^''*; lijkheden het beroepsgoederenvervoer iname at vandaag aan het verladend verenigm; bedrijfsleven te bieden heeft. ve van ee, art om f^"^™' VERG. NED. VER. VAN ze samet- SUIKERZIEKEN, hede err.' Eats waa:- afdeling Goeree Overflakkee en K niet zoi'^'"^'^^^^'^ van de Nederlandse Vereni- I Dan hof' ^S van Suikerzieken houdt op woens- thamen f avonds 19.30 uur een It van zF vergadering in de aula van de R.H.B.S. T™„„„ji'' te Middelharnis. De directeur van de ,N.V.S. dhr. J. Rotte zal een toespraak ------houden, gevolgd door een medische i^tr>c* causerie door dr. J. J. Witte, medisch ^'""^j adviseur de N.V.S. Om het bezoek te I vergemakkelijken zullen van beide zij- 1 den van het eiland bussen rijden, het 'vervoer daarmee is gratis. Opgaven j voor 6 mei a.s. bij dhr. K. v. Putten, Wilhelminalaan 4, Dirksland. j VOORKOM LEGERING VAN TARWE De trieste beelden van percelen ge- legerd graan zijn algemeen bekend. Het gevolg van legering is een sterke op- i brengst vermindering. j Tevens wordt het oogsten bemoeUijkt. t De gevoeligheid voor legering van een j graangewas hangt in belangrijke mate ■i af van de lengte en de stevigheid van de halmen. I Sedert 1966 is een middel in de han- 1 del dat halmverkortend werkt n.l. CYCOCEL. I Behalve een verkorting van de sten- 1 gel vindt ook een verdikking van de Irta I stengelwand plaats. Hierdoor wordt de strostevigheid bevorderd. Legering van tarwe is door toepassing Van Cycocel eenvoudig te voorkomen. Het middel dient te worden verspo ren bij een gewaslengte van 20 tot 35 ogal bel*' cm. Dit is het stadium waarin door gaans de groeistoffen voor onkruidbe- strijding wordt toegepast. Het middel kan ook eventueel vermengd met ver schillende groeistoffen worden verspo- bf dat niï Ivartier gf Itaat Wj h naar hf keen hin* ■e bewegiij' let hij êo^' (zijn vooi' Ikruimela»; Tjaar wf J want i'i ïar het fvernau*', lij daar*. laakt Evej It gaat ii«- ■^rechtenf ■opzijn Ie weer 1»^ ^an gaan^^ En G^j: Wie koni'; n Met Ie zw: M het verslag van N.V.V. Bestuur dersbond Goeree-Overflakkee over 1966 verklaart het N.V.V. zich mede verant woordelijk te voelen voor het wel en Tvee ook van Flakkee. De N.V.V. struc- wur commissie heeft zich daarom ook m 1966 weer beziggehouden met de specifieke Flakkeese -vraagstukken als seizoenwerkloosheid, pendelarbeid, re creatie, bouwnijverheid en industrieves- ^gmg. De opstellers van het rapport .«lenen dat voor de toekomstige ont wikkeling van Flakkee met de reeds wstaande en komende verbindingswe gen een sterke vakbeweging als pres siegroep van bijzonder belang is waar om het N.V.V. vooral een beroep op de jongeren doet. „Het nog altijd te grote aantal onge organiseerden moet worden overtuigd van het nut en de noodzakelijkheid van p" sterke vakbeweging" aldus het rap- A.s. donderdag 13.30 uur wordt in Kortgene (N. Beveland) een demonstra tie met werktuigen voor de grondbe werking van aardappelen gegeven. De demonstratie wordt georganiseerd door de federatie van verenigingen voor be drijfsvoorlichting en de Rijkslandbouw- voorlichtingsdienst op de Zeeuwse eilan den. De demonstratie wordt van grote waarde geacht omdat de laatste ja ren tal van nieuwe werktuigen ontwik keld zijn waarvoor de practijk zijzonder veel belangstelling toont daar het veel al verbeteringen in de bestaande met hode betreft. Het programma vermeldt demonstraties met toelichting door dhr. J. T. Andringa, specialist voor landbouwwerktuigen en arbeidersvraag stukken te Goes met een reeks van werktuigen. ST. MAARTENSDIJK Aula op begraafplaats. Het oude lij- kènhuisje op de begraafplaats is afge broken en hiervoor in de plaats zal een aula worden gebouwd. „Schotse Geloofshelden", door John Howie. Uit het Egels vertaald door P. V. Woerden. Tweede druk. Uit gave W. M. den Hertog, Utrecht. Er komen de laatste tijd tamelijk wat herdrukken van oude schrijvers e.a. belangrijke theologische werken in het licht, wat ook het geval is met boven genoemd boek. Deze herdrukken zou den niet mogelijk zijn, wanneer het nieuwe drukprocedé, om dit langs foto mechanische weg te doen, niet kon worden toegepast. Dit brengt een grote besparing op de kostprijs. Wel moet men dan de oude spelling voor lief nemen, waarbij men echter zeker is, dat het onveranderd wordt uitgegeven. De geloofshelden die in dit boek wor den beschreven betreffen: Patrick Ha milton; George Wishart; Walter Mill; John "Welck; John Gordon; James Dur ham; Hugo Binning; Andrew Gray; Sa muel Rutherford; James Guthrie; Wil liam Guthrie; Hugh M'Kail; WUliam Gordon van Earlstoun; John Li-ving- stone; John Bro-wn; Henry Hall van Hanghhead; Richard Cameron; Donald Cargül; James Renwick. U ziet daar zijn vele bekenden, van wie vele predikaties in het Nederlands zijn vertaald, die nog onder ons gang baar zijn. Wij noemen slechts Durham, Gray, Hugo Binning, Rutherford en de Guthrie's. Vele van bovengenoemden hebben hun leven terwüle van het Evan gelie van Jezus Christus, met de mar telaars dood moeten verzegelen. Het is ontroerend te lezen, met hoeveel -vrij en blijmoedigheid zij hun leven ter- wille van de belijdenis van 's Heeren Naam en Zaak, konden afleggen. Aan hen werd bewaarheid Lucas 12 412, waar de Heere Jezus zegt; Vreest nie-t degenen die het lichaam doden en daar na niet meer kunnen doen; en: Een iegelijk die Mij belijden zal voor de mensen, die zal de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods." In deze tijd van oecumene, waarin verbroedering gezocht wordt met aller lei richtingen, die een zielverdervende leer brengen, is het beschamend te le zen, hoe deze geloofshelden pal gestaan hebben voor de waarheid Gods, en er goed en bloed voor veil hadden. Wij bevelen dit boek, dat reeds lang was uitverkocht, van harte ter lezing aan. Vooral ook voor jonge mensen. Het beslaat 256 blz., gebonden in fraai bandje. „GODS MEDE-ARBEIDERS" In deze tijd van toenemende onker kelijkheid ontbreekt het de ambtsdra gers en bezoekbroeders dikwijls aan een eenvoudige handleiding voor het bezoek aan hen die min of meer van de kerk zijn vervreemd. In de brochure- reks van de Bond voor Inwendige Zen ding is nu in deze leemte voorzien door de uitgave van de 2e druk van „Gods Mede-arbeiders" door Ds. C. den Boer, Hervormd Predikant te Zeist. In 1964 verscheen de Ie druk als handleiding voor de ambtsdragers in zijn vorige gemeente Sliedrecht. Door de grote vraag uit het gehele land was de oplaag na enige tijd uit verkocht. In de enigszins herziene en in keurig offset-druk uitgevoerde 2e druk vindt U hoofdstukken als: „De verhouding Doop-belijdenis- avondmaal op het huisbezoek" „Zonen van verloren zonen" „Typen van buitenkerkelijken" „Schriftlezing en Gebed tijdens ons huisbezoek" enz. Het loont de moeite als U zich dit boekje aanschaft. Sommige kerkeraden bestellen voor elke ambtsdrager een exemplaar. De prijs is zeer laag, namelijk 2, per stuk. Hoe te bestellen? Stort 2,voor elk exemplaar op giro 980980 t.n.v. Bond Inwendige Zen ding te Bennekom. Schrijf achterop de girokaart: „Zendt mij brochure nr. 62". Voor bestellingen waarbij achteraf betaald wordt, moeten de portokosten in rekening worden ge bracht. RIJMEN VAN TIJMEN Statiegeld van flessen. Straks voorgoed voorbij. De grossiers natuurlijk. Dus al lang al blij. Wegwerp-flessen, potten, Strakjes bij de vleet. Of men met die dingen. Dan wel raad ook weet? Het is maar te hopen. Dat de vuilnisman. Al die wegwerpdingen, Goed gebruiken kan. Anders wordt het vreeslij k. Denk aan bos en hei. Ja, ook die problemen, Horen er straks bij. Er zwerft al zo heel veel. Let maar op de straat. Zijn de consumenten, Er wel mee gebaat? Al die nieuwe dingen, Moeten toch betaald. Alles weer veel duurder. Niet zo leuk bepaald. Amsterdam besprak men, Op het Binnenhof. En men had hierover. Nu bepaald geen lof. Alles in de hoofdstad. Toont wel duidelijk aan. Dat men voor problemen, Telkens komt te staan. Veel verwarde geesten, Lopen daar nog rond. Iets wat men natuurlijk, Lang niet prettig vond. Veel geleerde sprekers, Voerden weer het woord. Er is in de Kamer, Klacht op klacht gehoord. En dat 't zo kan blijven, Dat begeert niet een. Trouwens ook de hoofdstad, Klaagt nog steen en been. Dat kan in de zomer. Weer wat worden daar. Amsterdam komt telkens. Goed in 't openbaar. In 'n gunstig daglicht. Staat de hoofdstad niet. Er is variatie, Op schier elk gebied. Waar vindt de stedeling nog rust, In al die huizenblokken. Waar men als bijen op een klit. Weer steeds moet samen hokken. Waar de muren zo gehorig zijn, Dat iedereen wel weet. Wat buurman koopt, wat buurvrouw doet, En wat men dagelijks eet. Waar schetterende radio's, De nachtrust zelfs verstoren. Die huizenblokken zijn wel goed, Maar dan voor dove oren. 't Is een complete bijenkorf, Zo'n erg gehorig flat. Er is daar immers bij de bouw. Op heel veel niet gelet. En daarvoor is het nu te laat. Men kan niet meer veranderen. Hoe het zo reilt en hoe het zeilt? Ach men moet met eikanderen. Daar leven in een Maatschappij, Van vaak nerveuze mensen. Ja, flatbewoners hebben wel Heel speciale wensen. TIJMEN. Over Jan Pieterszoon Sweelinck ge sproken; Qua programma minder veel zijdig maar qua spel zeer de moeite waard is de 30 cm LP plaat met orgel muziek van de „Nederlandse organisten maker" Jan Pieterszoon Sweelinck, ge speeld door de Amsterdamse organist Haite v. d. Schaaf, opgenomen op e'en „Glorieklanken" plaat. Dit merk is be kend om zijn opnamen met „populaire" geestelijke muziek. Een dergelijke plaat als deze hadden wij bij deze maat schappij beslist niet gezocht. De plaat is echter van zo goede kwaliteit, dat wij de wens uitspreken dat er spoedig meer op dit terrein worden uitgebracht. Ook deze „Sweelinckplaat" kost maar 9,90. De opnamen zijn op twee ver schillende plaatsen gemaakt; de eerste kant is gespeeld op het orgel in de Ned. Herv. Kerk te Loenen a. d. Vecht, ter wijl Haite v. d. Schaaf op de keerzijde het koororgel uit 1511 in de Grote Kerk te Alkmaar bespeelde. Aan beide orgels is de naam van de Zaandamse orgelmaker Dirk Flentrop nauw verbonden door nieuwbouw en restauratie. De keuze uit Sweelinck's oeuvre wordt op de hoes van een zeer summiere toelichting voorzien, waarbij men ook de gebruikte registraties ver meld heeft. Deze registratie vermelding zou beslist op niet een hoes van eien orgelplaat mogen ontbreken. Haite v. d. Schaaf speelt op het orgel te Loenen a. d. Vecht de Toccata in C. Vervolgens Padvana Lachrimae. Dit werkje bestaat uit verschillende gecolo- reerde variaties op de melodie van Joh. Dowland. Daarna vier variaties op Ps. 116, en tenslotte Echo fantasie in D. Op het „Joh. V. Covelin" koororgel uit 1511 te Alkmaar speelt Haite v. d. Schaaf ook een viertal levendige werk jes. Hij begint met „More-Palatino", een leuk speelstukje bestaande uit vier variaties op een studentenlied je te Hei delberg. Verder een Preludium, zeer uniek van vorm in Sweelinck's oeu-vre. Daarna vier variaties op het bekende koraal „Vater unser im Himmelreich". Tenslotte de „grappige" Fantasie over „Ut, re, mi, fa, sol, la" Het is een ge noegen de verschillende werkjes van onze oud Nederlandse orgelmeester te beluisteren. De variaties op Psalm 116 zijn stuk voor stuk prachtig, waarin wij de zo beroemde colercer-techniek van Sweelinck beluisteren. Ook „More-Pa latino" is een juweeltje, dat beslist meer gespeeld moest worden. Wie Haite v. d. Schaaf ergens in de lande of via de radio één of meerdere werken van Sweelinck heeft horen ver tolken, kan verwachten wat deze plaat te bieden heeft. Hij speelt de bovenge noemde werkjes op briljante -wijze, en als op deze manier Sweelinck vertolkt wordt dan klinkt het beslist niet „dor" of academisch meer, het beluisteren THOLEN Geslaagd. De heren J. van Dijke, H. Geluk, G. de Jonge, L. de Lange en A. Roggeband uit Tholen behaalden vorige week het einddiploma aan de fruitvak- teeltschool te Steenbergen. Woningverdeling 1967. Het pro-vin- ciaal bestuur van Zeeland heeft me degedeeld, dat het woningcontingent voor 1966 in deze provincie 1350 wonin gen bedroeg. Daaronder is echter ook een extra contingent van 460 woningen, dat werd verkregen onder voorwaarde, dat 230 woningen ten laste van de toe wijzing 1967 kwamen. Deze 230 woningen werden dus in 1966 toegewezen waarvan Tholen er 24 kreeg, Stavenisse 12 en St. Annaland 12. Deze gemeenten zullen dus uit wo ningwetsaldo geen toewijzing kunnen ontvangen. Voor dit jaar is de provincie opnieuw 750 woningwetwoningen toegewezen en na aftrek van de reeds verstrekte toe wijzing van 230 woningen blijven er dus maar 520 over. Dit aantal moet nagenoeg geheel worden toegewezen aan de in uitvoe ring zijnde bouwstromen. Burg. Stand. Geboren: Mark Antho- nis Marinus, zoon van A. M. v. d. En den en A. M. Mertens. Overleden: Hugo A. Polderman, 66 jaar wonende te Renkum. Geen opheldering over ongeval met de TH. 20. De Raad voor de Scheep vaart heeft in zijn uitspraak over het ongeval op het vissersvaartuig „Wilhel- mina" TH 20 op 21 dec. 1966 waarbij tijdens het vissen op de Noordzee de schipper/eigenaar Joh. C. Schot en diens zoon, de lichtmatroos Joh. C. Schot zijn verdronken, zijn mening uitgesproken; dat de oorzaak van het te water gera ken niet is opgehelderd. Men kan geen gezamenlijke verkla ring vinden hoe en/of waardoor de twee slachtoffers, die alleen aan dek waren, overboord zijn geslagen. STAVENISSE Bejaardenwoningen gegund. De centrale dienst Noord Zeeland heeft na mens de Stichting Goed Wonen het bouwen van 3 bejaardenwoningen in het Bos te Stavenisse gegund aan de firma J. P. Letzer en Zn. te Stavenisse voor de som van f 44,154, POORTVLIET Collecte. De te Poortvliet gehouden collecte voor Simavi heeft f 295,op gebracht. SCHERPENISSE Schilderwerk. Het verrichten van onderhouds schilderwerk aan diverse gemeentegebouwen werd door de cen trale dienst Noord Zeeland opgedra gen aan de firma J. Verkerke en de firma J. L. M. Noom. BRUINISSE Evenementen. Behalve het Mossel- feest op 15 juli en de ■wielerronde van Bru op 12 augustus staan nogal wat andere toeristische evenementen op het V.V.V. programma, onder meer een in ternationale viswedstrijd in juni. Door het muziekgezelschap zijn tal van be kende muziekgezelschappen uitgenodigd om 's zaterdagsavonds concerten te ge ven, zoals Kunst en Eer Zierikzee, en de muziekverenigingen van Goedereede en Kloetinge, gezelschappen die bekend zijn in muziekminnend Nederland om hun uitzonderlijke muzikale prestaties. Secretaris sloeg eerste paal. De wo ningbouw (20 premiewoningen) ging te Bruinisse donderdagmiddag snel van start, omdat de heiersfirma Advocaat uit Sliedrecht een ploeg vakmensen heeft gestuurd, die met een heistelling weet om te gaan. De eerste paal, van de 220 die de Bruinisser grond in moeten werd ech ter geslagen door de heer B. de Groot, gemeentesecretaris van Bruinisse, die op zijn eigen wijze eveneens het haast ongelofelijke heeft gedaan om deze wo ningbouw te doen starten. Oud papier. De jongensclub, onder leiding van de heren A. de Koning en H. Schot gaat ter versterking van de kasmiddelen oud papier verzamelen. Men zal daartoe 's zaterdagsmiddags rond komen om dit op te halen. HAAMSTEDE Veertig vakantiehuisjes. Het archi tectenbureau Brakel en Buma te Haar lem heeft namens de Stichting Vakan tieverblijven te Amsterdam het bouwen van 40 vakantiehuisjes te Haamstede opgedragen aan de firma F. den Har- tog te 's Gravendeel/Zierikzee voor de> somma van f 595.000, GAES Afscheid bureauchef P.T.T. Wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd is aan de heer A. P. H. Goossen, bureauchef der P.T.T. bij de technische dienst met ingang van 1 mei a.s. eervol ontslag verleend. Het af scheid van de heer Goossen zal plaats vinden op 27 april a.s. Geslaagd. Aan de Rijks Middelbare Land- en Tuinbouwschool slaagden voor het examen landbouw o.m. de heren W. M. V. d. Heuvel te St. Maartensdijk. M. Lindhout te Poortvliet en M. v. Vos sen te Oud Vossemeer. wordt dan een waar genoegen. Was dit al reden genoeg om de plaat aan te schaffen, vermeldenswaardig is ook nog dat practies alle gespeelde werkjes stuk voor stuk hun plaat-première beleven, waaruit blijkt dat ook aan de samen stelling van het programma op deze plaat zowel door de organist als ook door de maatschappij zorg is besteed. Een belangrijke uitgave dus, die men beslist niet over het hoofd moet zien. Haite v. d. Schaaf werd in 1927 ge boren. Hij was leerling van Jacob Bijster aan het Amsterdams conserva torium, waar hij in 1948 het eind-exa men „cum-laude" behaalde. Hij gaf vele orgelconcerten voor de radio, speciaal met orgelmuziek uit de Renaissance en de Barok. Bestelnummer „Glorieklan ken" G.L.P. 6504. het met aanbehoren, erf en tuin aan de Burg. Sterk- straat 11 te Stad aan 't Haringvliet, kad. no. 1370, groot 2 a. 75 ca. Mits met toestemming van B. en W. van Middelharnis op 1 juni 1967 vrij te aan vaarden. Inlichtingen te verkrijgen en inschrij-vingsbiljetten in te leveren vóór of op 6 mei 1967 ten kantore van no taris mr. J. M. Hempenius te Middelharnis. M. A. KORBIJN, benoemd notaris te Oude Tonge, zal op dinsdag 25 april a.s., in Hotel de Weerd te Oude Tonge, bij inzet, en op dinsdag 2 mei a.s., in café Karel te Oude Tonge, bij afslag, telkens des avonds om 7.30 uur, krachtens rechterlijk bevel PUBLIEK VERKOPEN Het perceel gelegen aan de Oudeland- sedijk te Oude Tonge, kad. gem. Oude Tonge, sectie A, nr. 521, groot 1.65.20 H.A., eigendom van de erven T. Holleman, verpacht aan: B. Holster, C. Breur, A. v. d. Boom en M. Zweerus, allen te Nieuwe Tonge, voor to taal 330,17 p. j. Lasten plm. 182,p.j. Inzet en afslag geschiedt in kavels, zoals verpacht is. Afslag ook in combinatie. Nadere inl. ten notariskan- tore te Oude Tonge. WESTDUKIS MIDÜEIHHRHIS Te Ouddorp aan zee door omstandigheden te huur gemeubileerd voor 4 personen. Van 27 mei tot 17 juni. Voorzien van electrisch licht, butagas, koud en warm water en douche. A. Wielhouwer Dorpsweg 45 Sommelsdijk Tel. (01870) 2412 by geen gehoor 2682 Onveranderlijk goed, hoge inruilwaarde. De meest geëxporteerde Franse wragen. Ds. V. d. Poelstraat 1 DEN BOMMEL Tel. (01871) 336 63 Chr. Jeugdvakantieoord „De DuiventU". Uitste kend gelegen in ideale omg. van bos en nabij het Veluwemeer. Moderne accommodatie, 4-6 pers. kamers. Prettige sportieve sfeer. Pr. verzorging. Vr. uitgebr. Prospectus. Tel. 03412 - 2352. Belangrijke intensieve onderzoe kingen leidden na jaren tot de op- zienlaarende ontdekking van liet weten schappelijk haartonicum TIOSIN. Ivlen is er nu in gesiaagd een haartonicum samen te stellen, dat wer kelijk afdoende helpt. TIOSIN heeft reeds ontelbaar vele mannen en vrouwen hun haar en daar mede hun jeudig ^en verzorgd uiterlijk teruggegeven. Twijfel dus niet langer, doe eens een kuur met het on schatbare haartonicum TIOSIN en ook U zult enthousiast zijn. Verpakking voldoende voor 1'/2 maand f. 15,70. Duidelijke gebruiks aanwijzing Ingesloten. Betaling bij ontvangst of bij vooruitbetaling op giro 341224. Alle bestellingen te richten aan: Laboratorium ROTAL afd. Cosmetica, Postbus 200, Leiden. RIJMEN VAN TIJMEN Dirkslands „Soete Inval" Straks voorgoed voorbij. Ja, dét zal ze heugen, In de maand van mei. Er dient uitgetrokken, Menig lekkere tand. Geen Victoria meer. Daar in Dirksland. Alles gaat straks over. Naar de stad van Dordt. Zodat al dat lekkers. Daar verwerkt dan wordt. Alkmaar, zo we weten, Was victorie stad. Iets wat men op school al. Ons geleerd ook had. Daar is het begonnen, Enin Dirksland 't end. Nou dat scheelt voor velen. Ook 'n fUnke cent. Wel goed voor de tandfen, Van zo menigeen. En een brok geschiedenis. Hoort weer tot 't verleen. Negentien-zeven-en-zestig Leert de jeugd aldra, Dan verdwijnt in Dirksland, De Victoria. TIJMEN. COöP TUINBOUWVEILING „BARENDRECHT OMSTREKEN" G.A. BARENDRECHT 21 april 1967. Aardbeien: 1,38—1,60 aanvoer 3.000 ds. Andijvie: 481,03 aanvoer 6.000 kg. Komkommers: 76—90: 48-49 61—75: 37 —13 51—60: 34—37 41—50: 31—33 35— 40: 30—31 krom: 60—61 aanvoer 42.000 st. Peterselie: 915 aanvoer 2.500 bs. Rabarber; 48—73 aanvoer 13.000 kg. Ra dijs: rood: 3849 aanvoer 58.000 bs. wit: 4043 aanvoer 6.000 bs. Selderij: 14—18 aanvoer 5.000 bs. Sla: glas: 14— 17 aanvoer 73.000 st. Spinazie 49—65 aanvoer 1.500 kg. Tomaten: A: 12,30— 12,70 C: 11,60—12,10 CC: 9,70—10,50 aanvoer 380 bakjes. FRUIT: Goudreinetten: 75-op: 86—96 7075: 84 —87 65—70: 77—78. Jonathan: 70-op: 72 —82 65—70: 70—75 60—65: 66—68. Gol den Delicious: 70-op: 85—95 65—70: 85 —89 60—65: 71—75. Conference: 65-op: 1,37 60—65: 1,31. Totaal aanvoer fruit: 49.000 kg. Toen het Provo-verschijnsel zich deed gelden, waren er al spoedig men sen, die hier iets jeugdigs en fris in zagen en meenden dat er allerlei posi tieve elementen in scholen. Niet alleen gaven pers, radio en vooral tv aan deze zaak een reliëf, dat de Provo's zelf nooit verwacht zullen hebben, maar ook hooggeleerde heren gingen zich met de zaak bemoeien en daaraan stu dies wijden. „Burgerrecht" waaruit vre deze karakterizering van de Provo's knipten vervolgt: Wij hebben dit altijd al bespottelijk gevonden en daarom deed het ons zo'n genoegen dat De Telegraaf in een inter view met een meisje uit West-Knollen- dam, dat enige tijd in de beruchte pro vo-schuit gewoond heeft, over deze lie den een boekje heeft open gedaan, dat er niet om loog en onze vermoedens volkomen bevestigde. Het bleek aan boord één vieze troep te zijn en dat in meer dan één opzicht. Immoraliteit vierde hoogtij, zoals allemaal te ver wachten was. Eén ding is duidelijk, namelijk dat het hele provo-verschijn sel niets met idealisme te maken heeft en niets positiefs bevat; alle „witte plannen" incluis. Het is treurig dat men in progressie ve kringen zo'n moeite heeft dit in te zien. Op alle mogelijke manieren pleegt men vergoelijkend over de provo's te spreken. Als de marinemensen en het overgrote deel der Amsterdamse burgerij stond achter hen de smeer- lapperij in de hal van het Centraal Station meer dan beu, daar grote schoonmaak willen houden, dan wee klaagt heel links, met inbegrip van D '66, over het feit dat zij het recht in eigen handen genomen zouden hebben. Maar toen die schandelijke toestand in genoemde hal bestond, hoorde men geen woord van afkeuring. Hier heeft men te maken met de provo's achter de pro vo's, de intellectuele, politieke en jour- nalistiake raddraaier, die zich over het wangedrag der provo's verknetteren, daaraan behoorlijk verdienen, zelf ech ter buiten schot blijven, doch daarom niet minder de geest van ons volk ver pesten. In wezen zijn déze lieden nog ge vaarlijker dan de provo's, zoals de heler in zeker opzicht gevaarlijker is dan de steler. Hogere opbrengst voor Sakor. Door de kinderen van de Chr. School werd een huis-aan-huis-koUekte gehouden voor de Samenwerkende Kinderbescher ming Organisaties, het z.g.n. SAKOR. De opbrengst was f 164,en hoger dan vorig jaar. Alle gevers te Ooitgenspiaat, Achthuizen en Langstraat hartelijk dank.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 3