De heer P. van der Vliet overleden MUTSSPAARBANK 6 miljoen aan spaargelden bereild Bondsdag 1967 Plaatselijk nieuws men De burgemeester: benoemd of gekozen? Feestprogramma Middelharnis Volgende week twee kranten Nieuws uit Zeeland jaargang Dinsdag 25 april 1967 No. 3580 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond In betreft Jongeman lag dood naast bromfiets Ooltgensplaat Veel werk verricht als raadslid en In de woningbouw Een^sociale instelling zonder winstoogmerk. VOORSTRAAT 36 - MIDDELHARNIS Bijk: LANGEWEG 15 OOLTGENSPLAAT Stiekeme spaarster de gelukkige sLSet^i^^'vfr^^"'""Coöp. Raiffeisenbank „Stellendam en Goedereede" •;s?i;^ PBINS HENDBIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDBI^HARNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdljk TèL (01870) 2628, na 6 uiir 'b avonds TeL 2025 i-h Giro 167030 ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm- Bij contract speciaal tarief. iefiniti^i brden M lestantew kaar LstellinS trs zowel iet alge- h tevre- bioeme"' de i"' mindef ïaar «a» lerken. .erden |l,35, B« nerden 2.3»- 12,80-3,4»' Over de vraag of de burgemeester van een gemeente benoemd of gekozen moet worden, hebben de meningen "steeds uiteengelopen. De kwestie was echter lot voor kort helemaal niet ac tueel. Er mochten in theorie voorstan ders zijn van een gekozen burgemeester, 'iet feit, dat al sedert 1814 de Neder- mdse Grondwet voorschrijft, dat hij :oor de Koning wordt benoemd, was er jrzaak van, dat aan deze zaak weinig if geen aandacht werd geschonken. De aatste tijd echter is dit probleem in de [ctualitiet getreden, met name doordat Ie nieuwste politieke partij n.l. D.'66 Ie verkiezing in haar program heeft op- [enomen. Vandaar ook, dat onlangs 'Oor de tv. een interessant debat plaats 'ond over deze kwestie tussen de heren Jr. van Mierloo en burgemeester Scha- el, resp. Kamerlid voor D'66 en de ..R.P. p die t.v.-bijeenkomst bleek dat ruim .'0"/o van de aanwezigen voorstander was van een gekozen burgemeester en der halve tegen het bestaande systeem. Verleden jaar is in Amsterdam een opinie-onderzoek ingesteld naar deze vraag en daaruit bleek, dat 53"/o voor stander was van een door de burgers gekozen burgemeester. Wat de partijen betreft, waartoe deze kiezers behoorden liepen de percentages nogal uiteen: on der de provo-partij bleken de meeste voorstanders te zitten n.l. 84''/o en on der de A.R. en C.H. (samen genomen) slechts 34''/o. De communisten waren met hun 81% ook erg „democratisch", ivenals de P.S.P. (69»/o) en de Boeren- artij (70»/o). Bij de P.v.d.A. bedroeg iet percentage slechts 49 en bij de V. ,D. 40. Men ziet dus: hoe linkser, des ie meer voorstanders van een gekozen lurgemeester, hoe rechtser, des te meer lanhangers van het benoemingssysteem 'och vestigen we er de aandacht op, lat ongeveer een derde deel van de 'Prot. Chr. ondervraagden voor een ge kozen burgemeester was. Daar deze kwestie wellicht bij de lerstkomende Grondwetsherziening aan e orde zal komen, lijkt het ons wel nuttig er eens wat nader op in te gaan. :n de huidige grondwet staat (art. 152): pDe voorzitter wordt door de Koning, ik buiten de leden van de raad, be- lOemd en door hem ontslagen." Met „voorzitter" wordt hier de bur- ;emeester bedoeld, die immers ambts- alve voorzitter van de raad is. De :erm burgemeester komt in de huidige grondwet helemaal- niet voor, wel na- ,tuurlijk in de Gemeentewet. Zo'n benoeming geschiedt dus door de oningin, staatsrechtelijk eigenlijk door e Kroon d.i. de constitutionele Konin- m n.l. het staatshoofd met haar ver- ntwoordelijke minister(s). Daarom ordt elk benoemingsbesluit gecontra signeerd (medeondertekend) door de inister van Binnenlandse Zaken. Velen menen, dat met de voortschrij- ig van de democratie dit systeem van )enoeming van bovenaf uit de tijd is. >e samenstelling van onze landsrege- Ering is in feite afhankelijk van de uit- [slag der verkiezingen. Op de aanwij- :ing van de burgemeester heeft echter loch de burgerij, noch de raad van de [gemeente een directe invloed. Terwijl in |de Gemeentewet de raad het hoofd der [emeente wordt genoemd (en niet de mrgemeester), wordt door het centrale jgezag als voorzitter ervan een burge- leester gezonden vanuit Soestdijk - |Den Haag. Dit nu vinden velen niet in [overeenstemming met de beginselen Ivan de democratische staatsvorm. En |men wijst dan op andere landen. In rankrijk, waar hij „maire" heet en in [Engeland met zijn „mayor", wordt hij [gekozen door de gemeenteraad of de )urgerij. Onze grote Nederlandse staatsrecht- [geleerde prof. Oud schreef in zijn drie- ^'delig werk „De gemeente", dat hij de 'I benoeming door de Kroon vreemd vindt jDe raad wordt als hoofd van de ge- Imeente door de burgers gekozen, maar |de centrale overheid stuurt dan uit [Den Haag een voorzitter van dit colle- !e! Dit vindt hy minder democratisch, [temeer omdat de burgemeester, al heeft [hij dan geen stem in de gemeenteraad, [deze in het college van B. en W.' wel theeft. We kunnen hieraan toevoegen. Mat in de praktijk de burgemeester de I man is die als hoofd van de gemeente optreedt en niet de Raad. Men kan het dus inderdaad niet juist vinden, dat de ze invloedrijke functionaris buiten de ^burgerij om benoemd en gestuurd ftvordt. De raad behoeft niet over de be- tóeming te worden gehoord en van eien [officiële aanbeveling is geen sprake. De [«nige adviseur van de regering is de jcommissaris van de Koningin in de [provincie. De gemeente moet verder pnaar rustig afwachten wie haar vanuit pen Haag wordt gestuurd. Het is dus geen wonder, dat er in de loop der jaren meermalen is aangedron- |gen op benoeming door de raad of de iele burgerij, niet alleen door de link se partijen, maar ook wel van A.R. zij- toe. In de IQe eeuw en zelfs nog in het [begin van de onze gebeurde het vaak, pat een vooraanstaand man uit de bur- perij werd benoemd. Ook op Goeree- [Overflakkee was dit het geval in N.- ponge dhr. Overdorp, in Ooltgensplaat [dhr. Donkersloot, in Goedereede de fa- [Riüie Goekoop). Tegenwoordig gebeurt |dit zelden meer. Het moeten nu blijk- [baar per se vreemden zijn. f Er is ongetwijfeld voor beide syste men iets te zeggen en beide hebben ook [hun bezwareir. We moeten in elk geval >er wel rekening mee houden, dat aan een burgemeester thans veel meer en heel andere eisen gesteld moeten wor den dan voorheen. Met name na de tweede wereldoorlog is het besturen van een gemeente zoveel gecompliceer der geworden, dat er in de dorpen slechts zeer sporadisch iemand gevon den zou kunnen worden, die de be kwaamheid en de geschiktheid voor dit ambt in zich verenigt. Een middelbare opleiding, grondige kennis van de ge meenteadministratie met ervaring op een secretarie, een veel zijdige ontwik keling en belangstelling op het gebied van het maatschappelijk leven enz. vor men thans de voornaamste vereisten. En daarbij komen dan nog het bezit van bepaalde karaktereigenschappen, goed representatief optreden etc. Door dit alles is het thans onmogelijk een be noemingsbeleid te volgen als dat van 100 A 50 jaar terug. De vraag, die ons hier bezighoudt, is deze: welke benoemingsmethode biedt de beste waarborgen voor een goede keuze? Als argumenten voor een ge kozen burgemeester worden wel aange voerd: de burgers interesseren zich dan meer voor de plaatselijke aangelegen heden; van zulk een burgemeester kun je ook weer afkomen (de ambtsperiode is wettelijk zes jaar); de keuze van een biu-gemeester is voor de burgers zo be langrijk, dat zij zelf een vinger in de pap moeten hebben; het is een demo cratisch recht; de wens van de meer derheid der bevolking moet de door slag geven; de afstand tussen burge meester en inwoners is niet zo groot; de burgers kunnen het beste beoordelen, wie geschikt is voor hun gemeente. Anderzijds worden als bezwaren te gen een gekozen burgemeester aange voerd dat de kiezers, hetzij dit de raadsleden zijn of alle stemgerechtig den, minder goed kunnen oordelen over de capaciteiten en geschiktheid van de kandidaten dan de centrale overheid, die over een veel bredere keus beschikt; een verkiezing zou plaatselijk teveel politieke controversen oproepen; de ge kozene zou in de verleiding komen niet helemaal neutraal te staan t.o. „zijn" kiezersgroep(en), hetgeen niet alleen op zakelijk gebied een bezwaar zou zijn, maar ook als hoofd van de politie enz. Een' benoemde staat volkomen vrij te genover alle burgers en dat is één van de voornaamste eisen, die aan een bur gemeester moeten worden gesteld. Overwegingen van politieke aard kun nen we gerust uitschakelen, want zowel bij de éne als bij de andere methode zal de politieke richting een rol spelen. Wij neigen ertoe onze voorkeur te geven aan het huidige systeem van be noeming door de centrale overheid. Dit lijkt ons relatief de beste waarborg voor een juiste benoeming, temeer omdat aan de regering de wensen van de raad en de burgerij kenbaar kunnen worden gemaakt en deze daarmee zo mogelijk ongetwijfeld rekening zal willen houden De 21-jarige bromfietser A. de Vis ser uit Serooskerke op Walcheren is in de nacht van zaterdag op zondag dode lijk verongelukt. Hij werd op de Noord weg te St. Laurens bloedend naast zijn voertuig aangetroffen. Hij was tegen de achterkant van een stilstaande vracht auto opgereden. Na een zeer langdurige ziekte is maandagavond in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam op 55-jarige leeftijd over leden, de heer P. van der Vliet, wo nende Kastanjestraat 2 te Ooltgens plaat. Met hem is weer een inwoner heengegaan die zich met inzet van al zijn krachten voor de gemeenschap heeft gegeven. Voornamelijk gaf hij zich ten volle voor de woningbouw. Het woningprobleem lag hem na aan het hart en als raadslid voor de PvdA beijverde hij zich om dit probleem tot een goede oplossing te brengen. Kantonnier Pieter van der Vliet werd op 13 aug. 1911 te Ooltgensplaat geboren. Hij kwam uit een groot gezin en ging na zijn schooljaren het land in. Later kwam hij (in 1947) bij de Prov. Water staat als hulp-kantonnier. Ook zijn va der, de heer M. van der Vliet was hier als zodanig werkzaam. In 1950 werd hij benoemd als kantonnier. Zijn arbeid langs de wegen gaf hem een meerdere bekendheid als iemand anders. Het spreekwoord „Wie aan de weg tim mertwas voor hem letterlijk van toepassing maar ook op een ander ter rein, daar hij in zijn vrije uren meer dere functies bekleedde. Raadslid In 1959 kwam hij in de gemeenteraad van Ooltgensplaat in de vacature van wijlen de heer P. van der Woude. We gens zijn ziekte heeft hij voor dit raadslidmaatschap een paar maanden geleden bedankt. Op de vergaderingen vroeg hij vele malen het woord. Zoals reeds gezegd bepleitte hij een flinke woningbouw en met name voor eventu ele industrievestiging was hij in de weer. Ook was de heer Van der Vliet bestuurslid van de afd. Ooltgensplaat van de Partij van de Arbeid, terwijl hij in de Coöp. Verbruik Vereniging Vooruitgang Rotterdam U.A. in een van Mevrouw Grinwis-'t Mannetje van Goeree - Havenhoofd doet overi gens in alle eer en deugd nogal eens wat stiekem. Nu is het uitgeko men maar van haar man mag ze het hem elke week „lappen." Haar voor laatste stiekume gang naar de zitting op Goeree-Havenhoofd van de Coöp. Raiffeisenbank bracht de verrassing waarvoor ze j.l. vrijdag op de bank in Stellendam werd genodigd. Mevr. Grinwis berekende dat er best wat afkon van de verdienste die haar man die week op de visserij had ver diend. De kassier, dhr. Naber, had de trommel eigenlijk al gesloten toen ze met de buit binnenkwam en daarmee de 6 miljoen aan spaargelden volstort- te. Vrijdagavond werden dhr. en mevr. Grinwis op de bank in Stellendam ont vangen en werd dhr. Grinwis op wiens naam het boekje tenslotte staat een prachtige verrekijker uitgereikt. „We hebben met uw kalf geploegd" be kende de voorz. van het bestuur dhr. A. E. Snijder eerlijkheidshalve. Voor dhr. Grinwis betekende het een grote verrassing; hij zei onwetend te zijn van de overigens zeer prijzenswaardi- Bij de foto: Dhr. en Mevr. Grinwis met verrekijker en bloemen. Links dhr. Biemond die het geschenk overhandigde. Het bestuur vond het aanbieden van een geschenk dit maal attractiver dan de traditio neel wordende enveloppe met inhoud. ge activiteiten van zijn vrouw; dankzij de krachtige verrekijker kan hij nu vanaf zee een oogje in het zeil houden. Mevr. Grinwis kreeg een prachtig boeket bloemen „Minstens zo mooi als het bruidsboeket" werd geoordeeld. Voorspoedige groei Ook bij het bestuur van de Bank heerste vreugd over de voorspoedige groei van de Bank al werd aanvanke lijk gemeend dat de 6 niiljoen eerder bereikt zou worden. Enkele maanden schommelde het door inbreng en uit zettingen rond dit bedrag. Overigens was het nog geen jaar geleden dat in 1966 op 20 april de 5 miljoen werd bereikt. Voor het eerst werd een miljoen binnen één jaar volgestort. D.V. 4 mei. Hemelvaartsdag, wordt de Bondsdag weer gehouden van de Ned. Herv. Jeugdbonden op G.G. in de Doelen te Rotterdam. AGENDA: Tussen 9.45 en 10.15 uur ontvangst met koffie. Opening 10.30 uur door de Bonds- voorz. ds. N. Kleermaker te Rotterdam. Toespraak door ds. J. Smit van Put ten over „Bevrijding nu". Declamatie door D. S. Sugfried Ges- sulath met Duitse Jongeren uit Rijn land (Duitsland) over Christenen en Israël. Ds. S. Gerssen, antwoord hierop, ter wijl mevr. Plomp Israëlische liederen zingt. Pauze van 12.45 tot 2 uur. Heropening door mej. W. J. Sneep, Bondspresidente. Toespraak door ds. A. Romein over: „Bevrijdend wachten". Afscheid van de Jeugdpredikant ds. A. J. Jorissen. Muzikale leiding Jan van Rossum. Voor deze gelegenheid is er weer een bus gereserveerd. Zo er voldoende deel nemers zijn. De prijs bedraagt f 5, p.p. Bruggeld inbegrepen. Aanmeldin gen alleen via girostorting of telef. melding op giro no. 591024 t.n.v. L. J. C. van Alphen te Nieuwe Tonge, tel. 447. Toegangsbewijzen voor deze Bonds dag kunnen alleen schriftelijk of te lefonisch worden besteld, aan het Herv. Bondsbestuur te Bilthoven f 2,50, Tel. 03402-5402. Giro 398081 t.n.v. Herv. Bondsbureau te Bilthoven. Vertrek bus: Ouddorp kerk 7.30 uur; Goedereede bushalte station 7.40 uur; Stellendam dijk Haven 7.50 uur; Me lissant (station) 8.05 uur; Dirksland Schelppad, weegbrug 8.15 uur; Sommels dijk Kade 8.25 uur; Middelhamis mu- ziektent 8.30' uur; Nieuwe Tonge molen 8.40 uur. Oostflakkee nader te regelen. Feestelijkheden op 1 mei a.s. geor ganiseerd door de Oranjever. „Ons Vorstenhuis te Middelharnis 08.00 uur uitsteken van de vlaggen; 9.30 uur op tocht van alle schoolgaande kinderen voorafgegaan door Sempre Crescendo, zingen voor het gemeentehuis, toe spraak door de burgemeester, 10.30 uur jeugdspelen; 12.00 uur 2e Nat. Wieler ronde van Middelharnis, start a.h. Zand pad. Nieuwelingen 12.00 uur, amateurs 13.30 uur, 4.15 uur kussengevecht op het plein van de O.L. School; 6.00 tot 8.30 uur Volleybalwedstrijden; 8.00 uur concert in de grote kerk; 9.00 uur lam pionoptocht. Woningbouw Als dagelijks bestuurslid van de Wo- ningbouwver. „Beter Wonen" heeft de heer Van der Vliet 22 jaar deze ver eniging gediend. Hij was tevens waar nemend voorzitter en nam ook zitting op het klachtenbureau. In deze periode is er veel tot stand gekomen. Hij heeft de vereniging zien groeien vanaf de grond tot op heden met een beheer van 300 woningen. Tot aan de samenvoeging van de gemeenten was de heer Van der Vliet ook lid van de Woonruimtecom missie. Verder had hy zitting in de Perso neelsvereniging van werknemers bij Proy. Waterstaat. De begrafenis zal plaats hebben op vrijdag 28 april des n.m. 2 uur op de nieuwe begraafplaats te Ooltgensplaat. MIDDELHARNIS Beroepen. Ds. Mouw, predikant der Ger. Gem. alhier heeft een beroep naar de Ger; Gem-, te Vlissingen ontvangen. DIRKSLAND Centrale van S.G.P.-Kiesverenigin- gen. A.s. zaterdag 29 april D.V. komt de Centrale van S.G.P.-Kiesverenigin gen Goeree-Overflakkee in de verga derzaal van de kerk der Ger. Gemeen te alhier bijeen, voor een bespreking met de raadsleden. Aanvang half 3 uur. Men zie de advertentie elders in dit blad. Geslaagden voor coupeuse. Op het te Utrecht gehouden examen slaagden voor coupeuse; Dineke Arensman, Mid delharnis; Jozien Breen, Stellendam; Aat Moyses, Stellendam; Klaaske du Pree, Melissant. Voor tailleuse: Stiena Grinwis, Oud dorp; Katie de Jong, Dirksland; Dini Wolfert, Dirksland; Lenie Knöps, Dirks land; Tinie Kievit, Melissant; Rina v. d. Wende^ Middelharnis; Nel Doornhein, Middelharnis; Bets Wiersun, Nieuwe Tonge. Voor costumière: Adri Struik, Her kingen; Joke Bakker, Stellendam; Aag je Jans, Stellendam; Katie Melissant, Stellendam; Nel van Dam, Stellendam; Lena Overwoei, Melissant; Matty Leu- ne, Dirksland; Willy van Es, Dirksland; Willy v. d. Wende, Dirksland; Joke Breeman, Middelharnis; Katy Groenen dijk, Middelharnis; Betsy van Es, Mid delharnis; Leneke v. d. Sluis, Oude Tonge, Ria Jonker, Oude Tonge. Zij genoten hun opleiding aan de E.n.s.a.i.d Modevakschool te Dirksland, Lerares mevr. J. Kleijn. DIRKSLAND Tweede predikantsplaats. De Herv. Ge meente te Dirksland krijgt een tweede predikant. Ds. L. J. Geluk te Hoornaar heeft het op hem uitgebrachte beroep aangenomen. HERKINGEN Woensdag 26 april a.s. hoopt de Zuidhollandse Vereniging „Het Groene Kruis" afdeling Herkingen, des avonds om acht uur haar algemene ledenver gadering te houden in „Ons Huis". Naast de gebruikelijke opening en jaar verslagen zal er bestuursverkiezing worden gehouden, aftredend zijn de he ren M. de Geus (niet herkiesbaar) en J. A. y. d. Ster (herkiesbaar). In de va cature de Geus zijn gesteld C. Melis sant en J. V. d. Velde C.Jzn. De werkman L. van Putten kreeg tijdens werkzaamheden op de Delta- dam een stuk steen tegen zijn hoofd. Doktershulp moest worden ingeroepen. Gevonden: een kinderbriJ. Inlichtin gen bij de postcommandant dhr. Smal. Oudste inwoner. De oudste inwoner van Herkingen dhr. C. Verschoor, her dacht zondag j.l. zijn 97ste geboorte dag. OUDDORP Kerkdienst. A.s. woensdagavond om half acht hoopt voor de Ger. Gem. al hier voor te gaan ds. Honkoop van Goes. Trekking verloting E.H.B.O. Op de Middenstandsbeurs heeft zaterdag de trekking plaats gehad van de verloting t.b.v. de E.H.B.O. De prijzen vielen op de volgende nummers: I Ie prijs no. 1930; 2e prijs no. 1838; 3e prijs no. 1824; 4e prijs no. 1134; 5e prijs no. 1398; de troostprijzen 6, 7, 8, 9, 10, vielen op de nummers: 1715, 1602, 1253, 1861, 1513. I Af te halen bij foto Hameeteman, j Weststraat, Ouddorp. OUDE TONGE Bij de gehouden huis-aan-huis-col- lecte voor „Sonnevanck" en „Zonneglo- ren" is f 257,35 ingezameld. De collecte voor de Kinderbescherming „Sakor" heeft opgebracht de som van f 202, Allen hartelijk dank. Brand in teerwagen. Maandagmid dag heeft de brandweer van Oude Tonge een brandende lading teer ge blust in een tank van een wagen van een wegenbouw mij uit Uithoorn. Vijf minuten na de brandmelding gaf de brandweer water! De schade bleef be perkt. STAD AAN 'T HARINGVLIET Kerknieuws. A.s. vrijdagavond 7.30 uur hoopt ds. Mouw voor de Ger. Gem. alhier voor te gaan. GOES iVederdnits Geref. Samenkomst. Donderdag 27 april half acht hoopt dhr J. Jorens van Hedel voor te gaan. Ondanks de twee vrije dagen in de a.s. week Koninginnedag en Hemelvaartsdag zullen toch twee nummers van ons blad ver schijnen. Adverteerders en agen ten verzoeken wij- dringend hun copy voor die nunmiers vroegtij dig in te sturen. VLISSINGEN Beroepingswerk Ger. Gem. Op de ledenvergadering van 21 april is uit het tweetal ds. Mouw en ds. Schipaanboord ds. Mouw met grote meerderheid geko zen en beroepen. Mooie order voor de Schelde. De Kon. Mij. de Schelde heeft een Rus sische order van f 100.000.000. Het be treft een gunning van 4 Russische koel- schepen voor de visserij. De Schelde heeft een fusie aange gaan met de Rotterdamse Droogdok Mij en motorenfabriek Thomassen in De Steeg. Na de eerste vergadering bereikten deze zaken, die zich de Rijn- Schelde groep noemen, een omzet van plm. f 300 miljoen. 4 koelschepen wer den reeds in 1965 opgeleverd. Dit jaar is reeds één schip overgedragen en er zal nog één schip overgedragen wor den in juni van '67. Schepen zijn voor rekening van V.O. Sudo import te Mos kou. - Plannen worden gemaakt tot het bouwen van een" nieuwe veerhaven te Vlissingen. Bij de rijkswaterstaat is men reeds aan het ontwerpen en te kenen. Deze haven is nodig voor de z.g. Dubbeldekkers veerboten. De ha ven komt oostelijk van de buitenhaven. De aanleghaven zal waarschijnlijk 500 m lang en 250 m. breed worden. Onderscheiden. Zeeloods W. v. Leeu wen is kon. onderscheiden te Vlissin gen wegens 40 dienstjaren. De kapt. ter zee G. V. d. Graaf directeur van het loodswezen spelde de jubilaris de orde, Ridder in de orde van Oranjenassau op de borst. Een heidens wijsgeer zeide tot een van zijn vrienden: „Klaag niet over uw ongeluk, zolang Cesar (de Keizer) uw vriend is!" Maar wat zeggen wij tot hen, die door de Koning aller koningen op aarde zijn zonen en broeders ge noemd worden? „Ik zal u niet be geven noch verlaten!" Moest dat woord niet voor altijd alle vrees en bezorgd heid de bodem inslaan? Wie Hem bezit, die alles heeft, die bezit alles! Dr. F. W. KRUMMACHER.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1