iS leer grote belangstelling bij begrafenis van de heer J. a. van Nieuwenhuijzen fotocopieën Ringdijk om bouwput doorbroken »5/i Dhr.nj.C.v.Rossum overleden Plaatselijk nieuws Kinderbesclierming in Nederland komt miljoenen tekort Steilendamse reddingboot voer naar brandende Liberiaanse tanker Ingezonden stukken Gezamenlijke kerkdienst Gezameniiike kerkdienst Oostflakkee t.g.v. geboorte Prinsenkind B.B. ploeg van Ouddorp werd weer winnaar Dinsdag 18 aprU 1967 No. 3578 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond 0.8 Indrukwekkende stoet trok door de straten van Ooitgensplaat Jtvoerig (den, wa2" Ier mod; fheer A^ lie herW let aftrek L Melis* [j Kno»!». JktedeV*. foor zijn»! l-jarige- ■eed dl verkals- teen f 1 ïiitle* ♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i X Ook voor Klaar terwijl U wacht. FOTOGKAFIE J. ZANDSTRA SOMMELSDIJK Nieuws uit Zeeland IbINS HENDRIKSTBAAT 14 - POSTEOX 8 - MIDDELHAKNIS Cedactie en advertentie»: Kantoor Langeweg 13, SommelsdiJk Cel. (01870) 26 2B, na 6 uur 'b avonds TéL 2025 Giro 167830 ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. pyoLm'i '^^S^^ilï^-i^^^^^^^^^S?^^^ |ing, stel Iven nai': Swembïf ibaar. j Ihten aarf Btraat o!' SSTUUEl iRNISSFi 1880—241i| lerares). ^•gangsbe- at MMS. linen ziel welkoc; die nai koni telissant; Irs voor ^nwezig* f)r secret!' fanderds- Verslag pet consn' mocht i ■stelling ■racht z& Iverk, z» (het conï IJ. Korte»; lover len. Gea* [g daar Igmeesterf 1966, dat iroting. ^ioestuuï' -X doen- fnog OP.' Ize gf%* (slechts Maandag 17 april had onder zeer gro te belangstelling de begrafenis plaats van de heer J. A. van Nieuwenhuijzen, die woensdag 12 april j.I. op de leeftijd van 69 jaar, tijdens een studiereis door Zuid Afrika, in de plaats Klerksdorp dicht bij Pretoria (Transvaal) plotseling is overleden. Met zijn echtgenote maak te hij deel uit van een groep van 60 personen, die als leden van de Rotary ftüjfernationaal een trip door dit land tóSakten. Dat er voor deze teraardebestelling enorme belangstelling bestond valt niet te vei-wonderen. In ons vorige nummer hebben we reeds gereleveerd de func ties die de heer Van Nieuwenhuijzen in en buiten onze gemeente bekleedde. Hij nam overal een vooraanstaande plaats in en beijverde zich voor alles waarmede hij te maken had. Hierbij behoorden ook de streek- en dorpsbe- langen. Tussen de dorpsgenoten wenste hij ook begraven te worden. Rouwdienst De rouwdienst had plaats in het Ver. gebouw „'t Centrum", dat voor alle l fêlegenheden en ook voor deze uitvaart doelmatig werd ingericht. Op verzoek van de familie werden er slechts twee toespraken gehouden. De plaatselijke hövormde predikant ds. P. Vermaat leidde de rouwdienst, terwijl Ir. D. S. Tuijnman uit 's-Gravenhage sprak na mens alle instanties en speciaal namens de IloUandsche Maatschappij van Landbouw, waarvan de heer Van Nieu wenhuijzen voorzitter was. De lijkwagen werd gevolg door een rijdende baar met bloemen en kransen, die vele in stanties als een laatste groet hadden gezonden. In totaal 20 stuks. ■Daarna volgden een achttal auto's niet de familie, terwijl alle andere vrienden en belangstellende tevoet volg den. Het was een indrukwekkende stoet die door de straten van Ooitgens plaat trok naar de Niéuwe Begraaf plaats aan de Dorpsdijk. Ruim 350 per sonen woonden de plechtigheid bij. Wie er waren: Van de vele vertegenwoordigers noe men we er slechts enkelen; allereerst Ir. C. S. Knotnerus, voorzitter van het K.N.L.C. met de secretaris. Mr. E. tiyman; Ir. G. F. Royackers, secreta- van het Landbouwschap; de heer khorst van de Gelderse Landb. Mij.; bijna het gehele hoofdbestuur van de H.M.V.L. met de ondervoorzitter de heer M. Blauw; vertegenwoordigers van de Jongeren Org. van de H.M.v.L.; van do C.B.T.B.; van de L.T.B.; van de plaatselijke Coöp. Raiffeisenbank en de Ring van Raiffeisenbanken op kkkee; Burgemeester en mevr. Van Harst met de beide wethouders, de neenteraad en de gemeente-secreta- S; dr. G. Stoel; de notarissen de Vries Hl Itompenius; de afd. Goeree-Over- "^kkoe van de H.M.v.L.; de afdeling "kkee van de V.V.D., waarvoor de Pr Van Nieuwenhuijzen in de ge- penteraad Oostflakkee zat; de Suiker >ie; ook kwam een zoon van baron fevers uit 's -Gravenhage namens zijn vader de fam. Nieuwenhuijzen condo- 'fen. Bloemen en kransen pr was een schat van bloemen en ansen; op de kist lagen alleen bloem- ukken van de familie, de andere kost- bare stukken waren gezonden door de "ngeren H.M.v.L. Goeree-Overflakkee; uverneurs Rotary Nederland, Coöp. liffeisenbank „Ooitgensplaat"; Ring ^n Raiffeisenbanken G. en O.; afde ling V.V.D.; laatste groet van Platte landsvrouwen Noord- en Zuid Holland; uist. van Landbouw Bedrijfsgebouwen Wagoningen; Het Boomgaardpersoneel; L.T.B, afdeling Flakkee; Gemeentebe stuur van Oostflakkee; Lagere Tuin bouwschool Sommelsdijk; de Landelijke Jongeren Org. van de H.M.v.L.; perso neel H.M.v.L.; Hoofdbestuur H.M.v.L.; ^n. Ned. Landbouw Comité; de Sui- jfer Unie en een prachtig zeer bijzonder Woemstuk uit Zuid-Afrika van de Ro tary, aldaar. Ir. Tuijnman J^e grote zaal van „'t Centrum" was ampvol, velen moesten in de hal blij ven staan. Toen de familie was gezeten en de kist was binnen gedragen sprak allereerst Ir. Tuijnman als vriend, als secretaris van de H.M.v.L. en namens alle instanties o.a. het volgende: Van de vele kernachtige uitspraken van Johan heb ik hem pas horen zeg gen, dat er nergens zoveel leugens wor den uitgesproken als bij begrafenissen. Hij had een tegenzin om de dingen te overtrekken. Daarom moet ik mij ook grote beperking opleggen en geen op somming geven van alles wat hij heeft- gedaan, maar enkel wat hij is en wie hij is geweest. Hij was, aldus de heer Tuijnman een boer met een hart, daar bij stonden zijn vrouw en kinderen centraal. De overledene kon ook intens blij zijn met behaalde successen, aldus spreker. Teleurstellingen aanvaardde hij zo ze waren en zag dan weer een nieuwe taak om verder te gaan. Zijn bekwaamheid hield hij niet voor zich zelf; tal van organisaties gaf hij lei ding en maakte van hem een goed en boeiend leven. Wij 'zullen in zijn geest handelen en zijn werk voortzetten, al dus Ir. Tuijnman, die tot slot zich in een persoonlijk woord tot de familie richtte. Ds. P. Vermaat Hierna kreeg ds. Vermaat het woord, die allereerst een gedeelte uit Hebreen 13 las, met het oog gericht naar vers 14: „Want wij hebben hier geen blijven de stad, maar zoeken de toekomende". De mens is een reiziger, vooral in deze twintigste eeuw, aldus spreker, die dit overbracht op de Joden die ook Jeru zalem moesten verlaten. Dat was heel wat als men weet wat deze stad voor de- Joden betekende. Ook onze stad en ons dorp moeten we verlaten. De dood vraagt ieder mens, het is een blin de muur waar we tegenaan lopen. Hoe rijk een leven ook is besteed er komt een punt achter, de Schrift noemt het een komma. We verbergen dat ons le ven tijdelijk is, maar door de muur des doods is een gat geslagen. Met Pasen is Christus opgestaan en het rechtvaar dige volk zal binnen gaan. Ook wij we ten dat we hier geen blijvende stad hebben en daarom raadde spreker aan de toekomende te zoeken. Nadat ds. Vermaat in gebed was voorgegaan werd door de bedienaar, de heer A. Mans de stoet opgesteld, die wel meer dan een kilometer lang was. Op de begraafplaats Bij de begraafplaats stonden nog ve len te wachten, die zich aansloten naar het graf. Nadat de kist was neergela ten sprak ds. Vermaat de Apostolische Geloofsbelijdenis uit. De oudste zoon,' de heer J. A. van Nieuwenhuijzen sprak een kort woord van dank. Allereerst tot de Rotary Zuid Afrika voor de bij stand aan zijn moeder en de familie verleend, vervolgens tot Ir. Tuijnman en ds. Vermaat voor hun oprechte en hartelijke woorden gesproken en verder tot allen die hun belangstelling toonden. Terug in „'t Centrum" las ds. Vermaat Ps. 23 en ging voor in gebed. Hierna was er gelegenheid de familie te condoleren en de condoleantie regis ters te tekenen. Allen namen hiervan gebruik. Vervolgens werden de belang stellenden door de concierge koffie aan geboden. Een indrukwekkende plechtigheid was hiermede teneinde. Geachte redactie, Mag ondergetekende s.v.p. een kleine plaatsruimte in uw blad waarvoor bij voorbaat dank. Toen wijlen Prinses Wilhelmina ons volk door de dood ontviel hebben vijf kerkelijke organisaties uit Middelhar- nis en Sommelsdijk, t.w. beide Ned. Herv. Kerken, Geref. Kerk, Chr. Geref. Kerk en Ger. Gemeente, gezamenlijk een rouwdienst georganiseerd in beide gebouwen der Ned. Herv. Kerk. Deze bijeenkomst was goed georga^ niseerd en ook niet minder uitstekend geslaagd. Nu ons volk thans voor een nieuwe laat ons hopen blijder nationale ge beurtenis staat n.l. de geboorte van een eventuele prins of prinses zouden we weer eenzelfde georganiseerde kerke lijke samenkomst hebben verwacht om in dank en bede Gods zegen van de nog te geboren staande Oranjetelg af te smeken. Nu is de eventuele herdenkingssa menkomst wel georganiseerd, maar op vallend voor ons missen we hierin de Ned. Herv. Kerk uit Sommelsdijk en de Geref. Kerk te Middelharnis. We zouden gaarne via „Eilanden- nieuws" van de hierbij betrokken orga nisatoren enige opheldering.willen vra gen waarom beide laatstgenoemde ker ken thans ontbreken. Mij hieromtrent tot mijn plaatselijke kerkeraad te wenden achten we in dit geval onjuist, omreden we dan voor onszelf alleen antwoord zouden ver krijgen. Maar aangezien het ook nu een natio- 'nale aangelegenheid betreft lijkt het ons zeker op z'n plaats dat ons chris telijk öf wilt U ook gereformeerd denkend deel der dorpsbewoners recht heeft te mogen weten waar de schoen knelt. Toch zeker niet dit staat voor ons vast uw meerdere of mindere ge hechtheid aan ons geliefde Oranjehuis. Maar waarin is dan de oorzaak gele gen? We vragen slechts: Zijn b.v. de Geref. Kerk te Middelharnis en de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk van meetaf reeds uitgeschakeld óf is met haar wél kontakt opgenomen maar hebben ze daarop afwijzend beschikt." De vragen zouden zijn te vermenig vuldigen doch we achten het wel in- droevig dat bij het eventueel nationaal gebeuren de eendracht en de eensge zindheid tot een gezamenlijk herdenken onder ons kerkvolk van welke forma tie dan ook, ontbreekt. M. Kats Dubbele Ring 14, Sommelsdijk Lid der Chr. Ger. Kerk te M'harnis OOLTGENSPLAAT Vrijdag 14 april is in het rusthuis „De Goede Ree" te Sommelsdijk op ruim 88-jarige leeftijd plotseling over leden, de heer A. J. G. van Rossum. In 1944 (met de evacuatie vertrok) de heer Van Rossum naar Middelharnis, voor dien was hij landbouwer op zijn boer derij aan de Noordzij dsedreef te Ooit gensplaat, thans in beheer bij zijn zoon, de heer J. M. van Rossum. De overle dene had tot aan zijn vertrek uit Ooit gensplaat enkele functies; hij was ja renlang voorzitter van de polder Het Oudeland, bestuurslid en penningmees ter van de Chr. Nat. Schoolvereniging, in welke periode de nieuwe school aan de P. Biggestraat verrees. Zijn zoon, de heer H. van Rossum, thans te Dirks- land, legde hiervan de eerste steen. Ook was de heer Van Rossum mede oprichter van de Lagere Landbouw school te Sommelsdijk en Dijkraad van de Dijkring Flakkee, waarin hij ook na 1944 nog zitting heeft gehad. In 1926 werd door hem het nieuwe waterge maal aan de Noord-Achterweg geopend. Heden dinsdagmiddag had de teraar debestelling plaats op de Algemene Be graafplaats „Vrederust" te Middelhar- OOLTGENSPLAAT Emmabloem kollekte. Deze week zal de Emmabloem-koUekte gehouden wor den t.b.v. de t.b.c. - bestrijding. Kerfcdienst. Vrijdag 21 april des n.ni. 7 uur zal voor de Oud Ger. Gemeente voorgaan ds. J. v. Prooijen te Graf horst (Ov.) Zie verder de adverentie in dit nummer. MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK Aan de bejaarden. De Ned. Chr. Vrouwenbond nodigt alle bejaarden uit om op dinsdag 25 april 's avonds om 7 uur naar Jeugdhaven te komen. Er zal dan een gecombineerde vergadering zijn met de Ned. Chr. Vrouwenbond. Een gezellige en geslaagde avond wordt verwacht. Alle bejaarden zijn heel hartelijk welkom. Voor eventueel vervoer kunt U zich telefonisch of schriftelijk wenden tot mej. den Boer, Secr. Nijghstr. 1, tel. 2968; mevr. Wes- dijk. Donkereweg 7, tel. 2499; mevr. Passchier Pr. Bernhardlaan 23, tel. 2147; mevr. Vlietland, Berkenlaan, tel. 2847; mevr. Groeneveld, Havenhoofd, tel. 27'73'; mevr. Kommers Ds. Mon- tijnstr. 28 tel. 2818 te Sommelsdijk. SOMMELSDIJK Rode Kruiswedstrijden. Tijdens ge houden wedstrijden te Mijnsheerenland van het district Zuid - Hollandsche Eilanden won de helpstersploeg van de colonne Middelharnis de eerste prijs. De eerste prijs voor de commandante ging naar de helpster 3e kl. mej. J. Westdijk te Ouddorp. Aan deze wed strijd namen deel helpsterploegen van de colonnes Mijnsheerenland. Middel harnis, Ouddorp, Stellendam en Voorne -Putten. De eerste prijs voor de helpers ging naar de ploeg van de colonne Mijns heerenland. De eerste prijs voor de commandant werd gewonnen door de helper dhr. P. van Nimwegen van de colonne Middelharnis. De helpstersploeg van Middelharnis en de helpersploeg van Mijnsheeren land zullen dit district vertegenwoor digen tijdens de Kruiswedstrijd op za terdag 22 april te Maassluis. MELISSANT De in Melissant gehouden collecte vor Simavi heeft f 170,83 opgebracht. Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank. OUDDORP Kerkdienst. Woensdagavond half acht hoopt ds. J. Karens van Nieuwer- kerk (Zld) voor de Ger. Gem. voor te gaan. NIEUWE TONGE Kerkdienst. I.v.m. de geboorte van een nieuwe Oranjetelg zal er in de Herv. Kerk een extra kerkdienst wor den gehouden, waarin ds. Verkade voorgaat. Als het geboortebericht voor 2.00 uur n.m. bekend gemaakt wordt, wordt er die avond om 8.00 uur dienst gehouden. Mocht het na 2.00 uur n.m. bekend ge maakt worden, wordt het de volgende avond 8.00 uur. STAD AAN 'T HARINGVLIET Kerkdienst. Donderdag a.s. half acht hoopt ds. Karens van Nieuwerkerk voor de Geref. Gem. alhier voor te gaan. Burg. Stand. Geboren: Jacob Mari- nus, z.v. M. V. d. Boogert en L. Arens- man. Overleden: A. van Zielst oud 81 jaar w.v. J. C. Borgdorff. VOORSPOED IS GEVAARLIJKER DAN TEGENSPOED Niemand moet zich in voorspoed ver heffen. Want velen vrezen de tegen spoed, maar de voorspoed vrezen zij niet. De voorspoed is gevaarlijker voor de geest dan de tegenspoed voor het lichaam. Eerst brengt de voorspoed ver derf aan, zodat de tegenspoed iets vindt dat hij kan breken. Tegen het geluk moet men scherper waken. AUGUSTINUS Ter gelegenheid van de a.s. blijde ge beurtenis in het gezin van Z.K.H. Prins Claus en H.K..H Prinses Beatrix, zal in de Ned. Herv. Kerk te Oude Tonge een bijzondere kerkdienst plaats vinden voor inwoners van Oostflakkee o.l.v. ds. P. Vermaat, Herv. predikant en ds. Noordhof, Geref. predikant en een nog niet met name bekend predikant der Ger. Gemeente. Deze samenkomst vindt 's avonds om 8.00 plaats op de dag van de geboorte indien de bekendmaking vóór 2 uur nam. geschiedt of op de dag daarna indien de geboorte na 2.00 uur in de nam. bekend wordt gemaakt. Als het zaterdag na 2.00 's middags of zon dags zou geschieden dan vindt deze bij zondere kerkdienst op de volgende maandag plaats eveneens sav. om 8.00 uur., 40.000 kinderen in ons land hebben hulp nodig De subsidie van de overheid aan de kinderbescherming in ons land moet ieder jaar met ruim twee miljoen gul den door giften van particulieren wor den aangevuld om dit werk zo goed mogelijk te laten verrichten. De opbrengst van de vorig jaar ge houden collecte bedroeg ruim 600.000 gulden. Dit houdt in, dat de Kinderbescher ming in Nederland ook dit jaar weer bijna anderhalf miljoen gulden tekort komt, nog afgezien van de miljoenen, die nodig zijn voor de vernieuwing en verbetering van tehuizen. Het geld dat door de kinderbescher ming moet worden bijeengebracht is be stemd voor de particuliere verenigin gen, stichtingen en instellingen, die op dit terrein werkzaam zijn. Het betreft werk ten behoeve van ruim 40.000 Ne derlandse kinderen, die op een of an dere manier te hulp van de kinderbe scherming nodig hebben. Om dit tekort van ruim twee miljoen gulden aan te vullen houden de geza- menijke Nederlandse Kinderbescher mingsinstellingen van alle gezind ten en ruim 400 in getal, voor dit doel verenigd in de STICHTING „SAKOR" jaarlijks een nationale inzameling. Dese collecte wordt dit jaar gehouden van maandag 17 tot en met zaterdag 22 april a.s. In deze week zal op onze gehele bevolking een beroep worden gedaan het werk van de kinderbescherming financieel te steunen. Aan U de keus uw bijdrage te voldoen aan één der vele collectanten of uw „offer" over te maken op giro 40 40 40 van de Stichting „SAKOR" te Utrecht. De reddingboot „Koningin Wilhelmi- nai" van het reddingsstation Stellen- dam is gistermorgen uitgevaren nadat het bericht was ontvangen dat plm. zes tig kilometer uit de kust van Hoek van Holland, in de nabijheid van het licht- schip Goeree de 60.000 ton metende Li beriaanse tanker Diane in brand stond. De tanker had in Rotterdam haar la ding gelost. De brand ontstond na een botsing met een Duitse vrachtboot tij dens dichte mist. Het Nederlandse vrachtschip „Steenkerk" heeft 28 be manningsleden aan boord genomen, 8 bleven aan boord, twee Spaanse matro zen die bij de botsing op het motorschip waren worden vermist. Sleepboten van verschillende bergings bedrijven snel den te hulp; de Diane zal echter op eigen kracht de Rotterdamse haven kunnen bereiken. De Koningin Wilhel mina verleende op verzoek van de ka pitein van de tanker „stand-bij". Om kwart over twee vannacht arriveerde de reddingsboot weer in Stellendam. De B.B. ploeg van Ouddorp is bij de zaterdag te Stad aan 't Haringvliet ge houden zelfbeschermings wedstrijd eer ste geworden. Ook vorig jaar behaalde deze ploeg de wisselbeker. De opkomst van de ploegen was teleurstellend; slechts die van Ouddorp, Oude Tonge, Herkingen en Sommelsdijk namen aan de wedstrijd deel. Burgemeester Eysin- ga van Hellevoetsluis, die in zijn func- toe van tweede voorzitter van de B.B. kring de prijzen bekend maakte heeft dan ook op een betere opkomst bij vol gende wedstrijden aangedrongen. De ploeg van Oude Tonge werd twee de. Herkingen werd derde en Sommel- dijk vierde. De ploegen van Middel harnis en Stad aan 't Haringvliet die aanvankelijk zouden deelnerhen vielen op het laatste moment af. GOEDEREEDE De Simavi collecte heeft 500,06 (vorig jaar 546,15) opgebracht, w.o. 34,21 (vorig jaar 49,—) door de leerlingen van de Christelijke School Geefsters, gevers en collectanten har telijk dank. OUD VOSSEMEER Geslaagd. Mej. J. A. Capelle slaagde dezer dagen te Bergen op Zoom voor het examen machineschrijven. Kerknieuws. Ds. Ph. J. Leenmans, Ned. Herv. predikant, ontving een be roep naar Hazerswoude. POORTVLIET Opbrengst collecte. De te Poortvliet gehouden collecte voor de rheumabe- strijding heeft f 640,— opgebracht. BRUINISSE Nieuw wegdek op Noorddijk. Door de Centrale Dienst Noord Zeeland werd aanbesteed het verbeteren van het weg dek van de Noorddijk. Het werk werd gegund aan de laagste inschrijver, M. V. d. Velde te Bruinisse voor de som van'f 26.800,—. Vrijdagmiddag om vijf uur is de bouwput waarin het sluizencomplex is gebouwd in open verbinding met de zee gekomen. De ruim 300 ton metende cutterzuiger „Gouda" van de N.V. Del tacombinatie brak toen ten Oosten van de put door de Ringdijk die tevoren van de bitumen bekleding was ontdaan. Voor het eerst na het begin van de bouw 10 jaar gleden treedt nu binnen de ringdijk de getij-beweging weer op. De „Gouda" zal de 4V2 km lange Ring dijk „wegzuigen", Het zand wordt via een enkele km lange pijpleiding richting Goeree-Havenhoofd gebracht waar een kunstmatig duin wordt aangelegd.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1