11 et lot van de Nederlandse loden 'St Nieuws uit Zeeland Gladiolen enquête Koninklijke onderscheiding voor de heer 1. Bos laarvergadering C.B.T.B. afd.Flakkee Piaatselill lieiiws Burgemeester Bos opende nieuwe zaak van fa. W. l Nieuwland S Zn. te Birksland Be zwarte kousen van Calvijn 10 R.D.M. sloot contract met twee Japanse werven De muni Gods maart 1967 No. 35e7 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZXHD-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond jaar iEN e?^ Een beloning van f 40^ PREDIKBEURTEN CENTRALE VEILING Middeiharnis Predikbeurten Uit de kerkelijke pers PBINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdyk Tel. (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 20 25 Giro 167830 5 -1 - Vanneer men een volkenkundig pro em goed wil behandelen is het be- ,t nodig eerst de geschiedenis ervan te gaan. Het spreekt vanzelf, dat lot van de Nederlandse Joden in |e mate afhankelijk is geweest van srlei historische gebeurtenissen, niet ;en iri ons land, maar in geheel Eu- »a. yifg gaan daarom eerst eens de pas^isas na van het Nederlandse tendc%. iet is*, niet onmogelijk, dat er al met Romeinen omstreeks het begin on- jaartelling Joodse kooplieden mee- wmen zijn. Het volk van de Bijbel s n.l. al vóór de verwoesting van Je- jalem in het jaar 70 na Christus voor ■1 deel.in de diaspora (de verstrooiing) ;aan. In elk geval vermeldt de his- ■ie dat er in de Middeleeuwen Joden londen in Kampen en Deventer, die ■n flinke koopsteden waren. Het anti- ^tisme was er toen echter ook al. it bleek in 1350, toen ze in verband 't het heersen van de „Zwarte Dood", 'i velen aan de Joden toeschreven, uit land verdreven werden. De Neder- kdse Joden stammen aUen af van nport", gedeeltelijk uit de Zuideuro- se en voor een groter deel uit de isteuropese landen. De eersten zijn somstig uit Spanje en Portugal, de psXea vooral uit Polen en de Oekraï- (Rusland). pe Spaanse en Portugese Joden zijn iar pas na 711, toen de z.g. Moren uit )ord-Afrika onder leiding van Farik Gibraltar (deze naam is een ver- jstering van Dzjebel al Farik, berg [n Farik) Spanje binnendrongen, als meenschap ontstaan. In de Middel uwen hadden ze er tamelijk veel in- ped, want de Arabieren waren toen ig niet zo antisemitisch. Na 1400 werden ze er echter Moranen inoemd (Spaans voor „zwijnen"). Toen Spanjaarden erin slaagden de Mo- n steeds verder naar het zuiden te itdrijven, begon de roomse kerk de jden te onderdrukken en werden ze |dwongen rooms te worden. De mees- in bleven echter in 't geheim Joods in in godsdienst. Na 1450 begonnen öedige vervolgingen en in 1480 begon I Spaanse inquisitie haar werk tegen In. In 1481 werd voor het eerst een g. auto-da-fé gehouden (d.i. daad van Woof!) en werden zes Joden publieke- \jf. verbrand in Sevilla. Omstreeks 1492 Irak de storm op zijn heftigst uit. Ze terden uit heel Spanje verbannen en Roesten een goed heenkomen zoeken, n totaal moesten er 150.000 vluchten, ien deel vluchtte naar de Zuidelijke lederlanden, vooral naar Antwerpen. ta de verovering van Portugal door de ipanjaarden in 1580 waren ze ook daar let meer veilig en vertrok een gedeelte aar Noord-Nederland. In en na 1592 rwaraen er enige honderden in Amster- lam aan. Daar hielden ze in 1602 hun erste godsdienstoefening. Ook in Alk maar en Haarlem kwamen er terecht, i^ant daar werd het openlijk belijden fen hun godsdienst ook toegestaan. 'Deze Portugese en Spaanse Joden ^erden de Sefardim genoemd, welke ^am is afgeleid van het Hebreeuws jafarad d.i. Spanje (zie profetie van Pbadja vers 20). In 1610 woonden er li Amsterdam ongeveer 400 Sefardische loden. In 1720 woonden er in totaal WOO Joden, maar die welke in de tus- ienliggenfle eeuw gekomen waren, ïwamen niet uit Potugal en Spanje, Baar uit Oost-Europa, voornamelijk uit Polen en Duitsland .Deze werden de ^jkennazim genoemd naar de naam (Vzkenaz, een kleinzoon van Jafeth, de i) soon van Noach (zie Genesis 10 3). tn en na 1650 waren in Polen vervol gingen uitgebroken, vandaar de exodus naar het Westen. Een deel van hen Kwam ook in Amsterdam terecht en zo treffen we daar in 1674 ongeveer 7500 Joden aan, waarvan 2500 Sefardim en 5000 Azjkenazim. De Oostjoden over vleugelden dus in aantal steeds meer de Portugese. In 1870 was de verhou ding al resp. 3000 en 19.000, maar de Portugese hielden nochtans de leiding. Dit veranderde echter in de Franse tijd toen de Azjkenazim overheersend werden. Intussen is het aantal Joden in Ne derland steeds blijven groeien geduren de de 19e en 20e eeuw tot 1940. Bij de laatste volkstelling vóór de oorlog dat was in 1930 woonden er alleen in Amsterdam65.500, waarvan er 4500 behoorden tot de Portugese Israëlitische en 61.000 tot de Nederlands Isr. synago ge. Wat heel Nederland betreft zijn de cijfers als volgt: 1840 52.000 1889 97.000 1920 U5.000 ,1930 U2.000 fioYn'* opgave voor 1960 waren er U.300 Ned. Israëlitisch, 446 Portugees Isr. en 7088 Liberaal Isr. (volgens eigen opgave dus). Het Nederlands Isr. Kerk- ,iir, hef l' flnS^**^P seeft voor dat jaar op i^rr^pn 8' U-: 4000 verschil geven ^rfan*' klaarblijkelijk bij een volkstelling 0P=' op als Ziinde ynnripr toi-l!-CTor,r>r>+c,^V.or, bij het laatste nog te staan voor de vraag in verband met allerlei ge mengde huwelijken hoeveel Joodse grootouders iemand moet heben om Jood te zijn. Gezien deze onzekerheden in de maatstaven zijn de opgaven van het aantal Joden in Nederland nogal uiteenlopend. Volgens een Rapport 1961 van de Commissie voor Demografie der Joden in Nederland waren er in dat jaar ongeveer 25.000, dus nog beduidend meer dan de Volkstelling-1960 en het kerkbestuur opgeven. Vanaf de komst van de Joden in Ne derland omstreeks 1600 tot nu toe heeft het grootste deel ervan in Amsterdam gewoond. Dat was steeds hun favoriete stad, vooral door de handel. Ze hadden er al spoedig een aparte Joodse wijk en dat is steeds zo gebleven. Het is het gebied rondom het bekende Waterloo- plein en de Montelbaanstoren. Ook Rembrandt heeft daar lange tijd tussen hen gewoond, want hij schilderde graag Joden. Dicht daarbij is ook het bekende Jonas Daniël Meyerplein, zo genoemd naar een beroemde Joods-Amsterdam- se jurist van die naam, die omstreeks 1800 leefde. Andere bekende personen uit hun kring zijn b.v. geweest de wijs geer Baruch Spinoza (17e eeuw) en Izaak da Costa, de bekende dichter van het Réveil, die uit de synagoge werd geworpen, omdat hij christen was ge worden. Deze laatste werd in 1798 ge boren in een huis op de Nieuwe Heeren gracht, ook in de Joodse wijk. Het Waterlooplein werd ±1890 een tweedehands marktplaats. Gedurende de bezetting werden dikwijls de opge pakte Joden er verzameld. Wie nu door deze oude Jodenwijk loopt, die tijdens de oorlog in een Joods ghetto werd ge transformeerd, ziet nog altijd de gevol gen van de razernij der nazi's: lege plaatsen tussen de huizen, halve en hele ruïnes enz. Het is een droeve herinne ring aan de massamoord van de Edel germanen op onze Joodse medeburgers, van wie 57"/» in Amsterdam woonde. Over 't algemeen was de belangstelling van de Amsterdamse Joden voor hun religie niet groot, vooral onder het aan vankelijk doodarme Joodse proletariaat, dat later door de diamantindustrie in betere omstandigheden kwam. Velen hunner waren socialist of communist. Bekende Joodse socialistische" leiders waren vóór de oorlog Henri Polak, E. Boekman en De Miranda. De beide laatste waren jarenlang wethouder van Amsterdam. De bekende Wijnkoop was communist. Daar in vorige eeuwen gevluchte Jo den uit Polen dikwijls onuitspreekbare namen hadden, kregen ze in Nederland en speciaal in Amsterdam nieuwe. Aan vele daarvan kan men direct aflezen, dat ze bij de Joden horen. Zo was er in de 18e eeuw in Amsterdam ook een Joods vissersgilde. Het waren niet zelf vissers, maar ze kochten de Zuiderzee- vis op en brachten ze op de markt. Toen zijn er b.v. vele eigennamen ont staan als Baars, Snoek, Zalm, Mossel, Lever, Stokvis, Schellevis etc. Na deze historische en demografische bijzonderheden hopen we in een volgend artikel het lot van de Nederlandse Jo den in de oorlog te bespreken. 1941 1947 1960 140.000 14.300 14.500 jreken op als zijnde zonder kerkgenootschap. is met het Joodse volksdeel name- erg moeilijk op het punt van re gistratie. Het gaat erom wie men als Joden moet aanmerken. Is het criterium uiJoodse godsdienst of het ras rertC" ("ia dit onsympathieke woord maar eens te gebruiken)? En dan komt men ROTTERDAM De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. heeft, als vertegenwoordigster van de Rijn-Schel- de Groep, een overeenkomst gesloten met twee Japanse werven, waardoor de positie van de in de Rijn-Schelde Groep samenwerkende bedrijven aan zienlijk wordt versterkt. De overeen komst is gesloten met Nippon Kokan K.K. en Mitsui Shipbuilding and En gineering Co Ltd, beide gevestigd in Tokio. Zij voorziet in het over en weer in Nederland en Japan ter beschikking stellen van bases, waar garantie-re paraties en andere diensten aan door de betrokken werven gebouwde sche pen kunnen worden verricht. Een steeds groter aantal' door Nippon Kokan en Mitsui gebouwde schepen doet dienst in de Europese wateren. Het was daarom van belang voor een goede service-verlening, dat de bouw werven de mogelijkheid kregen voor dok- en reparatiefaciliteiten in grote Europese havens. Voor de Rotterdam sche Droogdok Maatschappij liggen hier goede mogelijkheden iiaar contacten met de reders te verstevigen. De Nederlandse Gladiolus Vereni ging heeft, in samenwerldng met de Commissie Marktontwikkeling en Ver- koopkunde het initiatief genomen een enquête te houden onder de gladiolen- exporteurs, om na te gaan in hoeverre de bij de exporteurs aanwezige kennis en ervaring kan leiden tot aanwijzin gen, die voor de hele gladiolen-afzet van belang zijn. In totaal hebben 75 gladiolen-expor teurs gereageerd, die tezamen ca. 1/5 van de Nederlandse gladiolen-export voor hun rekening nemen. Uit de konklusies blijkt, dat in de gladiolenteelt twee derde wordt ge bruikt voor de bloemproductie en de rest voor droogverkoop. Er zijn vele nuttige gegevens in de ze enquête verwerkt. Hieronder noe men wij er een paar. Kleuren. Wat de kleuren betreft wor den in de meeste landen rood en roze gevraagd. In W. Duitsland, Engeland f en U.S.A. vraagt men veel naar geel, in Frankrijk naar blauw en Italië naar wit. Kwaliteit. Over de verschillentussen buitenlandse en Nederlandse gladiolen- knollen wordt gezegd dat de laatste wegens betere gezondheid door de af nemers worden geprefereerd en ook door goede sortering en groter sorti ment. Concurrentie. Als grootste concurren ten worden Israël, de U.S.A., Frankrijk en Afrika genoemd. Grote en kleine bloemen. Op de vraag of er een voorkeur waar te nemen is voor grote of kleine bloemen werd ge antwoord: Voor de snijhloementeelt worden bij na uitsluitend grote bloemen gevraagd, met uitzondering van Engeland waar de verhouding is: groot klein 3:1. Voor de tuinbloemen is de verhou ding gemiddeld: grote bloemen 85 "h, kleine bloemen 15 "lo. Hoeveel stuks gladiolen hebt u in 1964/1965 geëxporteerd? Uit deze gegevens blijkt dat in 1964/ 1965 door de deelnemers aan de en quête werd geëxporteerd: Bestemd vpor: Kwekers Droogverk. W. Duitsland 71«/o 290/0 Engeland 67»/o 33'>/o Frankrijk 33»/o Italië 96«/o 4«/o U.S.A. 52»/o 48»/o Totaal 69»/o 31% „De munt Gods zijn wij, als een geld stuk zijn wij weggedwaald uit de schat kamer. Door het ronddwalen is het beeld, dat in ons ingedrukt was, afge sleten. Hij komt om het te hervormen, omdat Hij het gevormd had. Ook Hij vraagt zijn geldstuk, evenals de keizer zijn geldstuk vraagt. Daarom zegt Hij. „Geeft de keizer wat des keizers is en Gode wat Gods .is." Aan de keizer de geldstukken, aan God uzelf. Dan zal de waarheid in ons uitgedrukt worden." AUGUSTINUS Veertig jaar in dienst bij Lever's Zeep-Mij. te Vlaardingen Woensdag 1 maart vierde de heer J. Bos, toezichthouder in de Dependance te Ooltgensplaat, zijn veertigjarig dienst jubileum. In de loop van de ochtend werd de jubilaris met zijn echtgenote en kinde ren door de directie in het Sunlight Pa viljoen ontvangen om ter gelegenheid van dit feit te worden gehuldigd. De loco-burgemeester T. de Bruijn sprak als eerste de jubilaris toe. Van de vele kwaliteiten die de heer Bos in zijn loopbaan heeft getoond, be klemtoonde de heer de Bruijn vooral zijn trouw aan het bedrijf en aan de gemeente Vlaardingen. Het verheugde spr. hem de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, te mogen opspelden. De directeur, ir. C. C. Losecaat Ver meer, gaf vervolgens een overzicht van de loopbaan van de heer Bos en be trok ook mevrouw Bos in de huldiging. Spreker dankte de jubilaris voor het vele dat door hem in de loop der jaren voor de L.Z.M, was gedaan en mevrouw Bos voor haar indirekte bijdrage hier aan. Namens de collega's bracht de heer G. de Man zijn gelultwensen over. De heer F. Bangma feliciteerde de familie Bos met deze dag en overhan digde namens het Jubileumfonds een cadeau onder couvert. De heer Bos dankte tenslotte voor de Koninklijke Onderscheiding en voor alle waarderende woorden die tot hem gesproken waren. Hierna hebben vele collega's en vrien den de jubilaris en zijn gezin gefelici teerd. Naast de vele cadeaus, bloemen en felicitaties, was er ook een gelukwens- telegram van het gemeentebestuur van Oostflakkee. De heer Bos heeft n.l. bij na 10 jaar gewerkt in de dependance te Ooltgensplaat. De afdeling Flakkee van de C.B.T.B. houdt a.s. woensdag 15 maart haar le denvergadering, 's avonds 7.15 uur in hotel Spee te Sommelsdijk. De agenda bevat o.m.: bestuursver- kiezing wegens periodiek aftreden van de heren C. A. van Loon, drs. K. C. V. Kempen en J. J. de Wit. (De heer v. Kempen stelt zich niet meer herkies baar). Over het onderwerp: „De toe komstige ontwikkeling van de land bouw" spreekt ir. H. Smeenk, secre taris van het Landbouwschap. te betalen aan degene, die inva lide nette heer aan een vrouwelij ke (desnoods mann.) HULP helpt boven 35 jaar. Br. onder no. 148, bureau van dit blad. Zeer gun stige condities! SOMMELSDIJK Weer kippen gestolen Uit een hok aan de Molenweg van dhr. L. Joppe, Voorstraat te Sommels dijk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een zestal kippen en twee konijnen gestolen. Het slot aan de deur bleek te zijn geforceerd. De politie heeft de diefstal in onderzoek. DIRKSLAND Zendingsbusjes der Geref. Gem. De besloten in de maand maart de uit zendingscommissie afd. Dirksland heeft staande zendingsbusjes te ledigen. HEBKINGEN A.s. woensdag 8 maart zal er in de Herv. Kerk alhier biddag worden ge houden, des v.m. 10 uur hoopt voor te gaan Ds. van Hensbergen van Dirks land, en des avonds om 7 uur Ds. H. Kraaij. Vanaf heden zal de klok 10 minuten vóór kerktijd worden geluid, voorheen was het 5 minuten er voor. OUDDORP Filmpje over bejaardenreis A.s. donderdag 16 maart 's middags 3.00 uur komen de bejaarden die vorige zomer aan het bejaardenreisje deelna men in het ver. gebouw bijeen. Dr. Ruizeveld vertoont een filmpje dat hij van die reis maakte. Tevens zal de in de a.s. zomer volgende reis worden be sproken. Allen boven de 65 jaar wel kom. OUDE TONGE Vergadering. Op donderdag a.s. hoopt de Vrouwenver. „Weest een Zegen" in het ver. gebouw aan de Kolfweg, des !iam. 7.30 uur een vergadering te hou den. DEN BOMMEL Bejaardenreisje. De bejaardenreis zal dit jaar plaats vinden op 24 mei a.s. Gegadigden gelieven zich vóór 11 maart a.s. op te geven bij mevr. L. KamerUng- de Bakker Kzn., Emmaplein, Den Bom mel. Biddag voor het gewas en arbeid. Op woensdag 8 maart 1967. Ned. Herv. kerk en Geref. kerk om 2.30 uur geza menlijke dienst in de Geref. kerk. Voor ganger ds. Biesbroek van Vlaardingen, liturgie ds. J. Noordhof. Ned. Herv. kerk: 's avonds 7.30 uur ds. Biesbroek. Geref. kerk: 's avonds 7.30 uur ds. J. Noordhof. WOENSDAG 8 MAART Bidstond voor gewas en arbeid MIDDELHARNIS Herv. Kerk 3 en 7.30 uur ds. K. Schipper. Bijzondere coll. diaconie voor de kerk Chr. Geref. Kerk 3 en 7.30 uur ds. Roos. Ger. Gem. 10, 2.30 en 7.30 uur ds. G. Mouw. SOMMELSDIJK Herv. Kerk 2.30 uur ds. H. Kraaij en 7.30 uur ds. H. C. Bultman. DIRKSLAND Herv. Kerk 10 uur ds. H. C. Bultman en 6.30 uur ds. H. N. van Hensbergen Ger. Gem. 10 en 7 uur ds. P. Blok. HERKINGEN Herv. Kerk 10 uur ds. H. N. van Hensbergen en 7 uur ds. H. Kraaij. MELISSANT Herv. Kerk 10 uur ds. J. d. Hoed van Meerkerk en 7 uur ds. G. Broere van Dinteloord. Ger. Gem. 2.30 en 7.00 uur ds. van Haaren uit Amersfoort, NIEUWE TONGE Herv. Kerk 2.30 en 7.30 uur ds. J. P. Verkade. OUDE TONGE Herv. Kerk 7.30 uur ds. J. V. Drenth van Ede. Extra coU. voor de kerk. STAD AAN 'T HARINGVLIET Herv, Kerk ds. H. Jongebreur. DEN BOMMEL Herv. Kerk 2.30 uur dienst voor de kinderen en 7.30 uur ds. G. Biesbroek van Vlaardingen. Biddagcollecte voor de kerk. OOLTGENSPLAAT Herv. Kerk 7 uur ds, P. Vermaat, Extra collecte voor de kerk. Ger. Kerk 7.30 uur ds. A. W. Meeder. Biddag Geref. Gemeenten WOENSDAG 8 MAART Middelburg 9.30, 2 en 7 uur ds. Zij- derveld. Vlissingen 9.30, 2.30 en 7 uur ds. Hakkenberg van Dordt West- kapelle 9.30, 2 en 6 uur ds. Hooger- land Zoutelande 9.30 en 2.30 en 7 uur student Baayens. Vienveiling van dinsdag 7 maart 1967 Klasse I: Grove 56,—; Middel 56,—; Drielingen 56,—; Industrie picklers 38,39. Aanvoer 15.000 kg. ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract specjaal tarief. Burg. Bos van Dirksland heeft j.l. vrij dagmiddag de officiële opening verricht van de prachtige nieuwe zaak van de fa. W. J. Nieuwland en Zn. op de Straatdijk te Dirksland. Het was die week voor de tweede maal dat de bur gemeester overigens zeer tot zijn voldoening een nieuw winkelpand op de Straatdijk opende. Het nieuwe bedrijf in radio, T.V., wasrnachines, ver lichting, electrische artikelen en gas- haarden vormt een opvallende mooie aanwinst voor de Straatdijk die nu toch heus een winkelstraat van allure is geworden. In zijn openingsspeech wees burg. Bos erop dat in Dirksland vijf bedrij ven zijn waaraan de naam Nieuwland is verbonden. De conclusie ligt daarbij voor de hand dat deze familie Nieuw land een gemeenschappelijke stamvader heeft gehad, wiens ondernemingsgeest in de generaties heeft doorgewerkt. Een en ander wordt gedemonstreerd in de moderne winkels die ten volle aan de verlangens van het huidige publiek te gemoet komen. Burgemeester Bos wist dat de nieu we zaak op een historische plaats is gebouwd. De naam van het naastgele gen straatje „Smidsslop" duidt erop dat één van de stamvaders daar als V.l.n.r. burgemeester Bos met het dochtertje Annette van de fam. J. P. Nieuwland op de arm; geheel rechts Ellie Nieuwland die de sleutel aanbood. smid begonnen is. Na de smidse kwam er een rijwielzaak, waarna de eerste radiozaak van Dirksland. De rol die de heer W. J. Nieuwland in de totstandkoming van het nieuwe pand heeft gehad werd door burg. Bos niet vergeten. Spr. wist dat de jeugd jaloers kan zijn op de manier waarop dhr. Nieuwland de bouw begeleidde. „Van de middenstand wordt veel ge- eist en het is zaak de hand aan de pols te houden" begreep dhr. Bos die de exploitanten de heren J. P. en M. Nieuwland alle succes toewenste. Ellie Nieuwland had de burgemeester de sleutel van de deur aangeboden. In een hartelijk dankwoord heeft dhr. J. P. Nieuwland de talrijke genodigden dank gezegd voor hun belangstelling. Burgemeester en mevr. Bos kregen bei den een fraaie attentie, t.w. een bat terij-schèerapparaat en een messen slijper. Vader Nieuwland kreeg voor al zijn bemoeienissen een prachtige ra dio ten geschenke. ST. ANNALAND Kijkavond School met de Bijbel. Donderdagavond werd in de School met de Bijbel te St. Annaland de jaar lijkse kijkavond gehouden. Er was vol op gelegenheid, om het werk der leer lingen te bezichtigen. Vooral de hand- werkstukjes en de nuttige handwerken troklien veel bekijks. Tevens was er volop gelegenheid, tot contact tussen de ouders der leerlingen en het onder wijzend personeel. Er bestond voor de ze kijkavond dan ook een flinke be langstelling, Jaarvergadering Vereniging Christe lijke School. De jaarvergadering van de vereniging tot stichting en instand houding van Scholen met de Bijbel te St. Annaland zal D,V. gehouden wor den op donderdag 9 maart a,s, des sav, om half acht in de School met de Bij bel, In verband met zijn hoge leeftijd zal de heer Johs, B, van Dijke zich niet meer herkiesbaar stellen, zodat er een nieuw bestuurslid gekozen moet worden, Burg. Stand over de maand febr. '67. Geboren: Johannis, zoon van Johs, Snoep en J. Overbeeke, Adriaan, zoon van P, van Ast en R, J, Briegoos, Ja cob, zoon van Jb, B, Moerland en A, L, Goedegebuure, te Bergen op Zoom: Marina, dochter van H, Westdorp en N. van Vliet. Overleden: Jacond. Rijnberg, 79 jaar, weduwe van L. Leune. Jacob Leendert Goedegebuure, 75 jaar, echtgenoot van A, J, Moelker, eerder gehuwd met J. van Haaften, L, J, N, Goedegebuure en Adr. Bouwense. Biddag Geref. Gemeenten op Zuid- en Noord-Beveland WOENSDAG 8 MAART Borssele 9.30, 2 en 6 uur ds. A. Kok Goes 9,30, 2 en 6 uur ds, A, F. Hon- koop Hoedekenskerke 9,30 en 2 uur student Snoep Krabbendijke 9,30, 2 en 6 uur ds. W. Hage Kruiningen 9.30, 2 en 6 uur ds. L. Rijksen Nieuw dorp 9,30, 2 en 6 uur student Schreuder Nisse 9,30, 2 en 6 uur ds, C, Ha- rinck Rilland Bath 9,30, 2 en 6 uur student de Boer Waarde 9,30, 2 en 6 uur ds, Chr, van Dam Wolfaartsdijk 10, 2 en 6 uur ds, A, Vergunst Yer- seke 9,30, 2,30 en 6,30 uur ds, Chr, v, d. Poel, Noord-Beveland. Colijnsplaat 10 uur student Schreuder, 6 uur student Snoep Kamperland 10, 2,30 en 6 uur ds, F, Harinck Kortgene 10, 2,30 en 6 uur ds, L, Huisman, Het bestuur van de stichting „Het Calvijnmuseum" zond ons het volgen de ter plaatsing: De zwarte kousen van Calvijn zijn vaak en worden anno heden nog be spot. De perverse schimp van sommigen, die nog zeggen, geestelijk van hem af te stammen, gaat nog verder. U kent de lastertaal wel van allen, die de waarheid Gods gram zijn. Zet het dit hedendaagse infaam sar casme betaald met „klinkende" of „rit selende" geldbedragen voor de opbouw van het Calvijnmuseum, dat de nage dachtenis wil eren van dezen grote in Gods koninkrijk. Donaties, giften, collecten, schenkin gen, renteloze voorschotten en leningen: Giro 15.9.64 Stichting „Het Calvijn museum", Rotterdam. Propaganda-materiaal verkrijgbaar: Secretariaat Stichting „Het Calvijnmu seum", Postbus 1520, Rotterdam. In „Hervormd Utrecht" schrijft Ds. M. Groenenberg, dat de kerkelijke pers de gewoonte moet aannemen om bij de be richtgeving leeftijden te vermelden. „Waarom staat er niet in de lijst van kerkdiensten b.v. Ds. v. d. Werf (36) en Ds. Burger (65). Wij hervormden heb ben immers zo'n last van onze „be hoeften". De ene week hebben we „be hoefte" om naar de kerk te gaan en de andere week weer niet. Waarom zou den we dan niet op een bepaalde zon dag zo echt behoefte hebben aan een dominee van 65, terwijl we veertien dagen later denken: nee, nu moet het er een van 36 zijn. Waarom zou er in de kerkeraadsver- slagen niet bij staan dat br. D (69) en br. E. (33) is? Dan weet u dat u zich niet meer op hoeft te winden over wat br. D. zei, want die treedt over een jaar toch af. Br. E. moet u ernstiger nemen, want hij kan de kerk nog vele jaren tot zegen of schade zijn. Ook zou het de kerkelijke pers ver levendigen, door de beroepen te ver melden. Denkt u eens- in, hoeveel le vendiger een kerkeraadsverslag wordt, als er staat: Politieagent (59) tegen nieuwe psalm-berijming, electriciën (41) wil meer avonddiensten. Hoeveel kleu riger zou de hele kerkelijke pers wor den dan ze nu is. BORSSELE Burg. Stand. Geboren: Adriaan, zoon van A, Veerhoek-L, N. Goetheer, OrvdertrouvM: P, Almekinders, 27 j, en J, J. Murre, 17 jr., W. M. de Vries, 22 jr, en B, Kroon, 18 jr. Overleden: L. Are, 52 jr., ongeh.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1