let lot van de Europese Joden fotocopieën N.C.R.V.-Studiotoclit Burgemeester Van der Harst van Oostflakkee nam deel aan Internationaal Congres te Thailand Plaatselillc nieuws Gecompliceerde botsing op Ri]l(sweg Tractorbestuurder had geluk bij een ongelulc CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond TAAN pece/ 1939-1945 -1 - Ide Vereniging voor Bedrijfsvoorlicliting ,Goeree-Overflal(l(ee' Streekverbetering Grijsoord organiseert excursie Coöp. Raiffeisenbanic Ooltgensplaat Wij maken vanaf heden ook Klaar terwijl U wacht. FOTOGKAFIE J. ZANDSTRA SOMMELSDIJK CENTRALE VEILING Middelharnis Srs HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS ^.''Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk ^Ti (01870) 26 28, na 6 uur 's avonds Tel. 20 25 Giro 167G30 ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. |in de laatste weken de dagblad- ote verslagen publiceerde over iünchen gevoerde proces tegen ^tal generaal Harster, dr. Zöpl klein Slottke werden we meer intig jaar na de bevrijding we- [idankV-ê^» bepaald bij de verschrikkelijke tijen lachting, die van 1933 tot 1945 in mitsland en in vrijwel geheel Europa -loor het Hitleriaanse nazidom is aan gericht, een moordpartij, die in de we reldgeschiedenis van de moderne tijd ^eerga niet vindt. Wat toen door ot deel van het Duitse volk on ding van een door satanische en bezeten „Führer" met het ^_^_i volk is geschied, zal altijd ge- 'joêkstaafd blijven als één van de don- eerste en beschamendste bladzijden uit Je historie van Europa. Ook het Neder landse volk heeft zijn tol moeten beta- ap—aan deze massamoord en onze |Rf||lBMf medeburgers van Goeree en '"WÜMkkee hebben vrijwel allen de kpL.iood gevonden in de Poolse concentra- ÏOflIJtiekampen. la Toch zullen niet velen onzer lezers in Il O Jl| bijzonderheden weten, welke vreselijke '■**"ltonelen zich in die jaren hebben afge speeld en hoeveel mensenlevens daarbij sprak |jgtjoi5jjen zijn geweest. Er bestaat pnamen" daarover een zeer uitgebreide literatuur jjjj maar die staat niet iedereen ter be- onkrar schikking. Jongeren beneden 35 a 40 latie n'i^sr hebben het niet bewust meege- |,ai.vp„°>aakt"en zeer veel ouderen zullen ver- fi Tmoedelijk na de oorlog, toen het droeve reenZSiÖI? het Joodse volk pas goed be- ■chikh '^BB^^^'^' weinig meer van hebben L ".f'^Sronen dan wat algemene gegevens, aerine dachten, dat het daarom wel goed reehn f'^^^ 'n een aantal artikelen minder be- ^g°" kende bijzonderheden te verwerken ■- ^JBieLjie wijze, waarop deze poging tot tr hPt^H^^ uitroeiing van het hele Euro- it jp '5BHkJodendom door nazi-Duitsland In hptT plaats gevonden. We willen daar- ■pl.yf',°'toe dit onderwerp in drieën verdelen: eeite ii:; j^^ Europese, der Nederlandse l e*. 1 en der Flakkeese Joden. Het verschijnsel van de Jodenhaat het jaa' bekend onder de naam anti-semi- ■zing tiswe,- een term, dia in 1879 voor het eerst werd gebruikt. Letterlijk bete- lursverkit kent ze: tegen de Semieten. Eigenlijk is Ee:niet helemaal juist. Onder Semieten leeft be verstaan we de volken, die afstammen &ats wen van Noach's zoon Sem. Maar daartoe veg, hij behoren niet alleen de Joden, maar ook Ing zijc de Arabieren. De eersten hebben als stamvader Abraham via Jacob of Isra ël en de laatsten ook, maar dan via Is- dhr. fc xnasï. In feite is de term anti-semitisme L xfj.p.f dus niet synoniem met „afkeer van de pest) hari i.v. de s: werd: naakt. Jwerk \t lltijd: int Dr uw t ren J. Ter.: Hen: •oord. en e; vraag vadê etere P^^ hun k TOor moe wel; maar I kunnen maken I hemelsei iHeere J' ouden' Lis. Ze git; Irister-oï lieten. [roord. D»' zelf? loop) ots. aat Jez« een s? ie baal oiBh in de jet tef hei V>. Jezus". Ihand v* aldus '0^, ndactó frn voof; zakelijH,; Ds. P. 1' deze Iheid va»; deze a''- GeW* Jer. Kef'; Heem* en 5' iKerkl": pred. K Jen 5 uut; |10 en 10 en 6 jr. -;^ G- en 2.* j ■werker?'.,! 6 uur Vandaar dat na de overneming van de macht in Duitsland door Hitler en zijn 'nazi's (1933) de Joden buiten het sociale economische en culturele leven werden gestoten, het land werden uitgejaagd of in concentratiekampen werden opgeslo ten, an de ongeveer 500.000 Joden, die in 1933 in Duitsland woonden, zijn er 200.000 nog tijdig uitgeweken, vooral naar Nederland, Zweden en Zwitser land. Vrijwel de gehele rest kwam ge durende de oorlog om. Bij de ineenstor ting in 1945 waren er nog slechts 20.000 in leven! Toen de Duitse legers in 1939 'en 1940 Polen, Denemarken, Noorwegen, Neder land, België en Frankrijk veroverden en reeds daarvóór zich meester ge maakt hadden van Oostenrijk en Tsje- cho-Slowakije konden de nazi's hun anti-semitische instincten gaan botvie ren op de Europese Joden. Later kwa men daar nog bij de Balkanlanden, het bezette deel van de Sovjet-Unie en Noord-Italië na de val van Mussolini, dat in juli 1943 ook door de Duitsers werd bezet. Aanvankelijk schijnen de nazi-leiders het plan gehad te hebben de Joden niet massaal uit te roeien, maar hen naar buiten Europa te deporteren. Daarvoor zagen ze een kans na de val van Frankrijk in juni 1940. Ze dach ten toen ook te kunnen beschikken over het grote eiland Madagascar bij Zuid- Afrika in de Indische Oceaan dat een Franse kolonie was. Zij zoudlen het wel nemen als mandaatgebied. Onder Duits bewind zouden alle Joden uit Europa met een geringe mate van zelfbestuur daarheen gebracht worden. De bedoe ling was dus via het „Madagascarplan" van dit eiland een „Grosz-ghetto" te maken (een ghetto is een afgesloten Jodenkwartier), dus een hermetisch van de buitenwereld afgesloten gebied. Dit plan is niet doorgegaan. Toen En geland in september 1940 niet door de knieën ging, maar nog altijd met zijn machtige oorlogsvloot de wereldzeeën beheerste en Hitler bovendien niet over voldoende scheepsruimte beschikte, moest het worden opgegeven. De „Füh rer" koos een andere oplossing, die ver gemakkelijkt zou worden door zijn nieuwe plan, dat bekend staat als „die Endlösung der Judenfrage" (de eindop lossing van het Jodenprobleem). De be slissing daaromtrent moet eind 1940 of begin 1941 zijn genomen. Hitler was n.l. van plan na het opgeven van de invasie in Engeland de Sovjet-Unie te ^aan veroveren. Gelukte dit, dan wa ren er in Polen en Rusland mogelijkhe den genoeg om er aUe Europese Jo(^en samen te brengen en definitief te liqui deren. Het Madagascarplan was fanta sie gebleken, maar de concentratiekam pen in het Oosten zouden ervoor zor gen, dat het nieuwe satanische plan tot uitvoering kon worden gebracht. De bedoeling was de algehele fysieke uit roeiing van alle Europese Joden. Dit monsterlijke massamoordplan was ontsproten aan het abnormale patholo gische brein van de „Führer". Zijn tra wanten hebben het voor e^en groot deel met geestdrift uitgevoerd. Volgens hun berekening ging het in totaal Over elf miljoen Joden. Ieder land prijkte op de lijst met zijn totale Joodse bevolking. In hun zelfoverschatting plaatsten ze er ook op de 350.000 Engelse, 4000 Ierse, 18.000 Zwitserse en 6000 Spaanse Joden, want die zouden hun ook nog wel in handen vallen! Joden", want ook de Arabieren zijn er in begrepen, wat niet de bedoeling is. Een betere benaming zou zijn „anti- judidsme", doch we houden ons maar ?an het spraakgebruik. Het anti-semitisme is heel oud. Re acties van haat en afkeer tegen het Joodse volk vindt men al in het Bijbel boek Esther, waarin Haman de incar natie is van de Jodenhaat. Hij wil de Joodse diasporagroep in het Perzische Rijk 500 j. v. Chr.) uitroeien, maar wordt door het optreden van de Jood se koningin Esther daarin verhinderd. De hele historie door is een merkwaar dige antipathie op te merken tegen het Joodse volk. Aanvankelijk berustte de ze op religieuze gevoelens van de hei dense volken tegen het monotheïstische Jodendom, dat de goden verwierp. La ter krijgt het anti-semitisme meer eco nomische achtergronden, omdat de Jo den op dit gebied een grote invloed hadden, die niet in verhouding stond tot hun., aantal, met name gedurende de Middeleeuwen. In die periode hebben ze Ji^t zwaar te verduren: vervolgingen, plunderingen en brandstapels zijn hun deel, vooral gedurende de Kruistochten en de epidemie van de Zwarte Dood (de pest) in 1348-49. Uit verschillende Euro pese landen worden ze verdreven, met name uit de Duitse landen, vanwaar velen naar Polen vluchten. In Rusland hadden ze het in de laatste eeuwen ook 2eer slecht. Berucht zijn de z.g. pogroms (ru^pch woord voor „relletje"), waar- bij.^fooral in de 19e eeuw vele doden viSlpi. Ook nu onder het Sovjet-regiëm worden ze veelal gediscrimineerd. Met name in Duitsland is het anti semitisme altijd heel sterk geweest. Daar hebben de Joden zich vooral in de 19e eeuw sterk geëmancipeerd en ver kregen ze Invloedrijke posities in de bankwereld, de pers, de kunst, de we tenschap en de vrije beroepen zoals arts en advocaat, inderdaad buiten ver houding met hun getalsterkte. Daar de Hervormer Maarten Luther ook tame lijk anti-semitische geschriften heeft geubliceerd en vele Duitse Joden la ter in het socialisme en communisme een grote rol speelden, werd daardoor het anti-semitisme steeds meer aange wakkerd. Tenslotte verscheen Hitler op het toneel. Wie destijds zijn beruchte boek „Mein Kampf" heeft gelezen, die weet, dat daarin de Jodenhaat in opti ma forma werd gepredikt; aan de na tionaal-socialistische ideologie lag een primitieve rassenleer ten grondslag: het Germaanse ras had in de Duitsers zijn volmaaktste vertegenwoordigers gevon den, terwijl de Joden het produkt wa ren van een minderwaardig, gedege nereerd ras. Daarmee deed de biologie, toegepast op rassenkunde, haar intrede in het Jodenprobleem. De Joden be dreigden volgens Hitler de zuiverheid van het superieure Germaanse ras. In overleg met de Commissie Tech nische Voorlichting aan Agrarische werknemers zal op vrijóMg 3 maart 1967 's middags om 14.00 uur in Hotel Spee te Sommelsdijk een bijeenkomst worden belegd, waar door de heer J. Booy, me dewerker van de Landbouwveiligheids- inspectie een inleiding wordt gehouden over: „De veiligheid in het agrarische bedrijf". Tevens zal door de heer J. K. Leusink van de Landbouvvrvoorlichtingsdienst een inleiding worden gehouden over: „De chemische onkruidbestrijding in de be langrijkste gewassen." De inleidingen zullen met dia's wor den toegelicht. Leden te Ooltgensplaat en Krabbendijke uitgenodigd Zaterdag 11 maart a.s. kunnen 80 N.C.R.V.-leden uit Ooltgensplaat en 80 N.C.R.V.-leden uit Krabbendijke deel nemen aan een studio-tocht naar Hil versum. De begroeting vindt plaats om 12.30 uur in Restaurant „de Karse- boom", waar gelegenheid wordt gege ven de meegebrachte boterham op te eten. Tevens worden in „De Karse- boom" kleurendia's vertoond van het N.C.R.V.-omroepbedrijf, terwijl de Cefa een filmvoorstelling zal verzorgen. Waar de studio Om 14.30 uur worden de deelnemers in de grote zaal van de N.C.R.V.-stu- dio verwacht, waar ze getuige kunnen zijn van de opname van een steravond programma. De dag zal worden besloten met een gemeenschappelijke maaltijd in restaurant „De Karseboom". De bussen vertrekken uit Ooltgens plaat op 11 maart om 9.45 uur van het Weespad (bij de O.L. School). Kaarten f 9,per persoon zijn verkrijgbaar bij mej. E. Breeman op donderdag 2 maart van 's avonds 7.30 tot 8.30 uur in de winkel. Weespad 42. Uit Krabbendijke vertrekken de bus sen op 11 maart om 9.00 uur vanaf Hotel De Koophandel, aan de Dorps straat. Kaarten a f 8.00 per persoon zijn verkrijgbaar bij de heer C. Bou- cherie, J. W. Frisostraat 22 op woens dag 1 maart, 's avonds van 7.00 tot 8.00 uur. Uit één gezin mogen twee personen aan de tocht deelnemen. De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar. Het belooft een zeer interessante dag te worden. Maandagmorgen kwamen op de Rijks weg naar de Haringvlietbrug meerdere auto's in de knel wat tenslotte resul teerde in een fikse botsing. De automobilist P. v. N. uit Sommels dijk stond met pech op een parkeer- strook; hij hield de naderende J. v. d. H. uit'Ooltgensplaat aan om hem een crick te vragen; een achteropkomende V.W.-bus zwaaide nog juist om de stil staande wagen heen. De volgende, weer een V.W.-bus bestuurd door C. K. uit Middelharrds kwam dwars op de we^ te staan en werd aangereden door dhr. P. K. te Oude Tonge. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. TOEPASSELIJKE BRIEFJES Een anglicaanse dominee in Engeland zette onlangs zijn auto neer op een plek waar hij niet parkeren mocht, met dit briefje achter de voorruit: „Ik moet naar een bespreking waar ik steevast al 15 jaar kom. Ik ben wat laat, en er is nergens meer plaats voorm'n wagen. Vergeef ons onze schulden." Bij zijn terugkeer trof hij achter zijn voorruit dit briefje aan: „Ik ben van de politie en ik werk hier al 20 jaar. M'n baas komt hier straks langs, en hij wordt erg stipt. „Leid ons niet in ver zoeking." (Uit de „Groene Amsterdammer") GOEDEREEDE Inschrijving. Gistermorgen heeft de inschrijving plaats gehad op de aanleg van persleidingen v.h. rioolgemaal te Stellendam. Van de 12 inschrijvers was de fa. A. J. Dijkers en Zn. te Middel- harnis de laagste met f 67.900. streekverbetering Grijsoord organi seert een excursie naar de bloemen veiling te Aalsmeer en het bouw centrum te Rotterdam op donderdag 9 maart 1967. Vertrek 's morgens om half acht uit Nieuwe Tonge en kwart voor acht uit Oude Tonge. Opgave en inlichtingen voor zater dag 4 maart bij een der werkgroep le den. Omzet stabiel, winst hoger, aantal posten gestegen De omzet van de Coöp. Raiffeisenbank te Ooltgensplaat is in 1966 stabiel ge bleven. Ze bedroeg f 24.579.651,of iets minder dan in 1965, toen f 24.785.849, werd omgezet. De winst is echter met ongeveer f 900,omhoog gegaan en kwam va nf 13.626,88 in 1965 op fl4. 504,98 in 1966. Is de omzet practisch gelijk gebleven, het aantal verwerkte posten is weer belangrijk omhoog ge gaan en steeg van 39724 in 1965 tot 43000 in 1965. Er is dus op het kantoor meer werk verricht met een gelijke omzet. Meer spaarders Het aantal spaarders liep van 1914 in 1965 op tot 1953 in 1966. Het bedrag aan spaargeld ging met rond f 250.000,— omhoog en kwam van f 6.156.409,in 1965 op f 6.409.544,— in 1966. Op de ba lans is de post reserve f 251.917,61; de post belastingreserve f 10.857,91 en de reserve voor machines f 6.000,Aan spaargelden werd in 1966 ontvangen f 2.264.616,55 (in 1965 f 2.315.480,60) en terugbetaald f 2.011.481,50 (in 1965 f 1.935.847,45. De ontvangsten en uitga ven voor rekeninghouders maakt weinig verschil, resp. f 12.110.515,92 en f 12. 315.803,32. Voor spaargelden werd f 236.899,98 rente uitbetaald, tegen f 204. 093,97 in 1965. De rente voor rekening houders steeg aanmerkelijk, van f 8. 733,27 in 1965 tot f 13.230,90 in 1966. Algemene Vergadering Donderdag 2 maart a.s. des nam. 7 uur zal in Hotel „Hobbel" de Algemene Vergadering gehouden worden. De re kening en balans zullen dan aan de le den worden overlegd. Van het bestuur treedt af, de heer J. A. van Nieuwen- huijzen, welke herkiesbaar is. Als lid van de Raad van Toezicht treedt af, de heer C. P. Hokke, die eveneens herkies baar is. Na de huishoudelijke zaken zul len door de heren J. en M. Boomsma dia's worden vertoond over hun reis naar Mesopotamië. Familieleden van de le den worden hiertoe ook uitgenodigd. Ze worden verzocht omstreeks 8.45 uur aanwezig te wUlen zijn. Burgemeester W. M. v. d. Harst van Oostflakkee is kortgeleden met nog plm. 15 landgenoten in de unieke gelegen heid geweest ambtshalve in het verre Thailand te zijn. Op bovenstaande foto is hij op een bijeenkomst in Bangkok in een ongedwongen gesprek met ko ningin Sirikit, 's werelds meest char mante vorstin, echtgenote van koning Bumiphol Adulyadej Rama IX van Thailand. Burgemeester v. d. Harst nam deel aan een internationaal congres dat on der auspiciën van de Internationale Unie van plaatselijke Overheden de lULA om de 2 jaar telkens in de hoofdstad c.q. de residentie van een der vele deelnemende landen wordt ge houden. Op het congres wordt een ac tueel onderwerp besproken. Ditmaal handelde het over „de bedrijfsvoering van Openbare werken" waarin het voornamelijk ging over de vraag of de nutsbedrijven beter door particuliere maatschappijen of door de Overheid kunnen worden geëxploiteerd. In de con greszaal waren koptelefoons beschik baar waarbij men uit 3 talen keus kon maken in welke taal men de inleidin gen wilde horen. Burg. V. d. Harst vond bijwoning van het congres voor zijn bestuurlijke taak en visie van groot belang „het grote nut is ook dat men de eigen gebo- neerdheid wat verliest en in meerdere mate toegankelijk wordt voor andere verenigingen; het is goed de ervaringen met collega's uit de gehele wereld uit te wisselen en te vergelijken" aldus dhr. V. d. Harst. Niettemin betaalde hij de reis geheel uit eigen middelen. Na het congres werd nog een enkele dagen durende studiereis door Thai land gemaakt. Dhr. V. d. Harst is zeer onder de in druk gekomen van het kleurrijke en vooral geordende leven in Thailand, het vroegere Siam, buurland van Viet nam. Het is hem opgevallen dat de mensen er, kennelijk zonder uitzonde ring gelukkig zijn. Hij schrijft het toe aan het feit dat er geen politieke par tijen of vakbonden zijn die de mensen kunstmatig ontevreden houden. De be volking van Thailand is proper en zin delijk, zelfs in de kleinste woninkjes zijn zij het provisorische sanitai re voorzieningen. Het is burgemeester V. d. Harst duidelijk geworden dat de afwezigheid van technisch personeel de ontwikkeling van het sprookjesachtige Thailand stremt; volgens hem moet het heerlijk zijn in dat land te gaan orga niseren uiteraard met vermijding van de fouten die in de overontwikkelde landen al zijn gemaakt. „Als je ziet waartoe het gemis ervan leidt dan pas leer je de waarde kermen van een goed ambtenarenkorps" is een van de wijsheden die burgemeester v. d. Harst uit Thailand meebracht. MIDDELHARNIS Verplaatsing bibliotheek. Met ingang van 3 maart a.s. zal de Openb. Chr. Leesbibliotheek gevestigd zijn in het perceel Nieuwstraat 17 te Middelhar- nis. Boekenruilen iedere vrijdagavond van 7 tot 8.30 uur. Botsing. Op de splitsing Zandpad Chr. de Vrieslaan had gistermiddag een botsing plaats tussen een personenwa gen en een bromfiets. De bromfietser L. Westdorp uit Nieuwe Tonge sloeg links af juist toen hij werd ingehaald door ir. M. van Eek te Middelharnis; die een vergeefse uitwijkpoging deed. De wagen werd beschadigd; er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. HERKINGEN Koster, Met ingang van 1 maart is tot koster der Herv. Kerk benoemd de heer Jac. v. d. Ochtend. Ledenvergadering. A.s. dinsdag 28 februari des avonds om kwart over ze ven zal er een ledenvergadering der Ned. Herv. Kerk plaats hebben ter voorziening in de vakature van een no tabel en een kerkvoogd, n.l. de heren Jac. V. d. Ochtend niet herkiesbaar en Chr. Huizer L.z. herkiesbaar. Geen bietenverschepingen. Naar we uit goede bron vernemen zal er dit jaar in de a.s. bietencampagne geen versche ping van bieten plaats hebben te Bat- tenoord, Sommelsdijk, Std a. h. Haring vliet en Ooltgensplaat. Maar Herkingen zal ook dit jaar de bieten naar diverse fabrieken mogen verschepen. OUDDORP De zeug van de fam. Bakelaar in de Oostdijk te Goedereede heeft in een worp 23 biggen ter wereld gebracht! NIEUWE TONGE Kerkdienst. A.s. woensdagavond half acht hoopt ds. Mouw voor de Geref. Gem. alhier voor te gaan. OUDE TONGE Overplaatsing. De heer B. J. Wisse Adjudant-Groepscommandant Rijkspo litie te Oude Tonge is met ingang van 1 maart 1967, in de gelijke functie over geplaatst naar 's Heer Arendskerke. Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: Speelgoedauto, wollen want (groen); kinderportemonnaie met inhoud; wollen muts en een korenschop, halsketting (kruisje). Verloren: Gouden armband, kenteken plaat (HA-23-54); bankbiljet van f 10,- en een zwarte schoen, maat 36. Inlichtingen Groepsbureau der Rijks politie te Oude Tonge (Oostflakkee). Tussen v.m. 912 uur en 1418 uur. De uitslag van de verloting Mu- ziekver. „Vooruit". De nummers zijn als volgt: no. 242 radio; 061 wollen de ken, 062 1 hl kolen; 441 ramehwasser, 105 fruitmand, 102 1 kg carbonade. OOLTGENSPLAAT Biddag Oud Geref. Gem.. Donderdag 2 maart a.s. zal in de Oud Geref. Ge meente biddag voor het gewas gehouden worden. Aanvang nam. 2.30 uur en 7 uur. Voorganger is ds. L. Gebraad te St. Philipsland. (Zie verder de adver tentie in dit nummer). Vrijdagmorgen is de tractorchauffeur A. de Waal uit Achthuizen nog juist aan een groot gevaar ontsnapt.. Met een Nuffield tractor van het loonbedrijf fa. wed. W. Kardux en Zn. CV. te Oude Tonge zou hij op de Oostdijk aldaar grond storten om de gapende opening waar kortgeleden enkele panden werden afgebroken op te vullen. Al bij de eer ste rit ging het fout; bij het kippen van de vracht duikelde de wagen in het gat, de tractor meeslepend. Won derlijk genoeg bleef de trekker halver wege op de trekstang van de wagen hangen, waardoor hij niet onderste bo ven kon slaan waarbij de chauffeur er zeker minder goed zou zijn afgekomen. Met behulp van een takelwagen en een Atlas grijpei- werd de trekker weer op de weg gezet. STAD AAN 'T HARINGVLIET Jaarfeest. De Herv. Vrouwenver eniging en de J.V. en de verdere jeugd verenigingen zullen op vrijdag 3 maart, 's avonds half acht gezamenlijk hun jaarvergadering houden in het Ver. ge bouw Trefpunt. Openingswoord door ds. Jongebreur. DEN BOMMEL Bejaardenreis. Te houden op 24 mei. Opgave vóór 11 maart bij mevr. Ka merling-de Bakker, Emmaplein 12, Den Bommel. Jaarvergadering M.C. en G.J.V. De meisjesclub „Bidt en Werkt" en de G. J.V. „Zonder mij kunt gij niets doen" te Den Bommel hopen hun jaarfeest te houden D.V. op zaterdag 4 maart 1967 in het verenigingsgebouw aan de Be neden Oostdijk, aanvang 7.30 uur n.m. ledere belangstellende is hartelijk wel kom. Beroep aangenomen. Ds. J. Noordhof Geref. predikant te Den Bommel, welke vanaf oktober 1960 aan deze gemeente is verbonden, heeft het beroep naar de Geref. Kerk van Wemeldinge aanvaard, waar hij tevens de arbeid onder de schippers op zich zal nemen. Algemene ledenvergadering Coöp. Raiff. Banlc. De Coöperatieve Raiffei senbank Den Bommel heeft tegen dins dag 28 februari 1967, 's avonds half acht in het verenigingsgebouw een al gemene ledenvergaering uitgeschreven. De agenda vermeldt: Opening. Notulen alg. verg. 25 febr. 1966. Jaarverslag. Vaststelling rekening en balans 1966. Bestemming winst 1966. Bestuursver- kiezing. Aftredend zijn J. A. Mijs (her kiesbaar). Voordracht: J. A. Mijs Wz. en Abr. Lokker Antz.; Verkiezing Raad van Toezicht. Aftredend A. C. de Lint (herkiesbaar). Voordracht: A. C. de Lint en Jn. Kamp Joh.z.; Mededelingen van bestuur en Raad van Toezicht; Rond vraag en sluiting. Na afloop van de vergadering zal door de heren Boonasma een lezing met kleurendia' sworden gehouden over hun reis naar Marocco. Uienveiling van dinsdag 28 febr. 1967 Klasse I: Grove 55,10; Middel 55,—; Drielingen 55, Klasse II: Grove 55,Middel 55, Drielingen 55,Picklers industrie 35,-. Aanvoer 12 ton.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1