n districten stelsel De haven van Stail in haar winterslaap Garage Knöps I 2 candidaten-deurwaarder in één „klap Meditatie FLCKORTEWECüZOONll u> jaargang Vrijdag 24 februari 1967 No. 3564 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschiint tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond LHA Jezus' heiliging in het lijden. Legt U nog een waterslang door uw gang X Tank óók MOBIL BENZINE Eerste Flakkeeënaars die voor dit examen slaagden Fruitmanden eo Fruitbakjes „De Fruilcentrale' HENDBIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS ctie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdljk (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 20 25 -^ Giro 167930 ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. In enze artikelenserie over hervor- jne van ons partijstelsel hebben we, ,als belangstellende lezers zich nog illen herinneren, ook een hoofdstuk igelast over ons kiesstelsel. Al vóór verkiezingen klonk n.l. van verschil- •nde kanten de roep om verandering aarvan. Na de nogal sensationele uit- iag is deze nog veel luider geworden, Vordat de versplintering van de par- jen toenam en naar men aanneemt de arming van een nieuw kabinet steeds loeilijker wordt. Velen zijn van me- it een groot deel van de schuld verbrokkeling gelegen is in ons ^^^J/an evenredige vertegenwoor- iBBen men dringt nu aan op terug- ■Cr naar het oude districtenstelsel of H^Êkriatie daarvan, ^^^"md is terecht een parlementai- [ocratie,, d.w.z. de staatsvorm 'idanig zijn, dat een gezonde .oed gewaarborgd is op de wij- richting, waarin ons land ge wordt en dat dient te geschie- een volksvertegenwoordiging f parlement, officieel genoemd de Sta- eraal. Aangezien nu het volk [enkel land in godsdienstig, ker- olitiek en maatschappelijk op- icht 'Wn eenheid vormt, dienen er goe- waarborgen te zijn, dat zoveel mo- alijk elke groep of stroming- in het "arlement haar stem kan doen horen ^^«4444a invloed kan uitoefenen. Gebeurt dit iet, dan is er ,van een echte demo- W- jBÜ^ateraard geen sprake. y^^^K'lijk moet er echter wel een "PBiletrokken worden, want het is MfteraS:d onmogelijk elk klein groep- in het parlement op te nemen. Zulk an grens is altijd willekeurig of men i stelt op het aantal stemmen voor sn zetel (thans 46.000), voor drie f voor vijf, zoals in Duitsland. In ons üB^yÜg het nu één zetel, zodat alle Ide versteflMK die beneden 45.856 stemmen pporgelklailiBplf bij de jongste verkiezingen 5ioest|n afvallen. Er kwamen tenslot- •J^fcnog 11 partijen uit de bus en ^"^~|elde slechts een paar honderd of we hadden er 13 gehad, Ide Noodraad afgescheiden Boe- -i -i ------*1p CD.U. resp. 45.412 en 45.250 H "^tS^'IB^haalden. f® zuivere 1 jjgj^ j^^j^ gj. begrip voor hebben, dat elen bezwaar hebben tegen zulk een I 4fin ergaande versplintering. Er wordt dan l'wUU ergeleken met Engeland en de Ver- orgel ine'Mgde Staten, waar praktisch slechts lelklank, wee partijen strijden, om de macht. »at werkt inderdaad gemakkelijker en IW CXls nieuwe regering staat al klaar als e zittende wordt weggestemd, maar len mene niet, diit de politieke situatie ^mj^zen gezonder is dan hier. Daar Ibruari var.9nÉi|^r andere moeilijkheden. Of- ïari van %m^0^ Nederland de kleine partijen |EN", Kerte" debatten ongetwijfeld verlengen, 70rdt de dienst uiteindelijk toch prak- isch uitgemaakt door de vijf grote. Van 1848 af tot aan de Grondwets herziening van 1917 heeft hier het dis- rictenstelsel gegolden. Heel het land Ij - Tfl'^ verdeeld in zoveel districten als pren - j, j^gjj .Kamerzetels waren n.l. na 1887 londènt Ieder district had dus zijn [^^^^^^(jigen afgevaardigde, die direct of bij r^w lersteraming de volstrekte meerderheid --noest halen. Bij dit stelsel zijn vrijwel Itijd stembuscoalities nodig behalve n Brabant en Limburg, waar de room- en de meerderheid vormen. Vandaar lING bondgenootschap- len bestonden zoals de rechtse coalitie te MidóiR'K., A.R. en C.H.) en de linkse con- ,entratie (lib., vrijz., dem. en soc.) Het 'el. 2b.i»,-s gedurende de 70 jaar, dat het dis- rictenstelsel heeft bestaan in 1918 adden de eerste verkiezingen plaats op jg^grondslag van de evenredige verte- „M^'^Sing wel gebleken, dat aan |ing zal wm stelsel enorme gebreken kleefden, te drukKm eerste geeft het een zeer verte- leester C. «.«a beeld van de politieke verhoudin- Ijn wegens» in een land. In 1918 bleek, dat met 11 maart, l^fce de liberalen en de A.R. boven hun lilst zal '"■|d hadden geleefd en de R.K. en de Iwensen teip-A.P. eronder. De evenredigheid met Is aanweziJlTware aanhang was altijd zoek ge il uur. veest. Anderzijds kwam in de uitslag >ok de zwakke zijde van de e.v. tot GEN utdrukking n.l. een vermeerdering van Hp dük*f partijen en partijtjes in de Igen) ruiJ«, Itwee 5-otj letmaten ...en geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hevi gehoorzaam zijn, een oor zaak der eeuwige zaligheid ge worden... (Hebr. 5 9). I. De brief aan de Hebreeën predikt ons dat Jezus de vervulling is van al wat van ouds door de woorden der pro feten is gepredikt en wat in de plech tige eredienst van Israël aan het volk is voorgesteld. De dienst van de aaro- nietische priesters neemt een einde, wanneer de dienst van de grote Hoge priester naar de ordening van Melchi- zedek aanvang neemt. De offers, die op het altaar üi de tempel van Jeruza lem gebracht worden, verliezen hun zin, wanneer het enige offer, dat in waarheid de schuld kan wegnemen ge bracht wordt. Nu dat enige offer is door Hem ge bracht, die als Hogepriester het offer van Zijn eigen leven brengt. Dat offer voldoet aan de eis van Gods gerech tigheid en bevredigt de wraak eisende Majesteit van de door de zondenbele- digde Schepper van Hemel en aarde; maar in dat offer brengt ook Die God tot heerlijkheid van Zijn Naam Zijn onbevattelijke liefde tot openbaring, daar Hij Zijn eigen Zoon overgeeft, opdat in Hem de gerechtigheid de vre de omhelzen en de goedertierenheid en de waarheid elkander ontmoeten. Nu zegt onze tekst van Jezus dat Hij geheiligd is. Dit woord geheiligd is aan de offerdienst ontleend. Het wil zeggen „gewijd". Hij is als offer gewijd, zoals de offerdieren op het altaar gewijd werden aan de God~van Israël. De gro te Hogepriester heeft het offer van Zijn leven gebracht. Hij werd gehoor zaam tot in de dood. Er is geen sprake van ongehoorzaamheid of overtreding. Ook al heeft Hij met gebeden en sme kingen tot Degene, Die Hem uit de dood kon verlossen, geroepen. In Zijn roepen was geen ongehoorzaamheid. In Zijn smeken was geen afwijzen vari de Wil Gods. In zijn bittere beproeving in de hof van Gethsémané heeft Je zus gehoorzaamheid betracht en heeft Hij Zich geofferd, d.w.z. overgegeven tot de Wil Gods. In Zijn offerande voltrekt Zich de daad van Zijn hoogste liefde en gehoorzaamheid. Het is de liefde tot de eer Zijns Vaders, maar ook tot de zaligheid van Zijn gemeen te, welke Christus Zichzelf Gode doet heiligen. En juist in Zijn gehoorzaam heid tot in de dood heiligt Hij Zich. Wat is dat een gezegend en volkomen werk, dat Jezus heeft volbracht. En ziet wat heerlijke vrucht dit werk voor Zijn gemeente draagt. Een oorzaak van eeuwige zaligheid is Hij geworden. Al leen zo kon Hij dat worden. De eeuwige zaligheid moest ons men sen vanwege de zonden ontgaan. Wij kunnen die mensen vanwege de zonden ontgaan. Wij kunnen die ons niet meer verwerven. Geen mogelijkheid is ons meer over gebleven. Van alle gaven heeft de ge vallen mens zichzelf beroofd. De ramp zaligheid is ons deel, namelijk de ver vreemding van God en Zijn genade. Het recht Gods bant de mens uit de tegenwoordigheid Gods en zonder de voldoening aan de gerechtigheid is er ook van zaligheid geen sprake meer. Maar nu is het antwoord op de vraag naar de verlossing voor de verloren zondaar gegeven in het feit, dat de enige Hogepriester zichzelf geheiligd heeft om tot oorzaak van eeuwige za ligheid te worden. Hoe is Hij dat dan? Welnu, alleen door het feit van Zijn gehoorzaamheid, want daarin buigt Hij voor het recht Gods en aanvaardt Hij de toom Gods voor degenen, voor wie Hij heil be reiden zal. Een andere oorzaak van eeuwige za ligheid is er niet. Zal er ook nimmer zijn. Maar het ganse Woord Gods laat dat aan ons nu horen: Hij is oorzaak van eeuwige zaligheid. Waar de mens zich zelf de eeuwige veirvreemding van God bereid heeft, daar heeft Jezus eeuwige verlossing aangebracht. O, wat is dat een eeuwig wonder van souve- reine genade: Hij oorzaak van heil, van volkomen heil. Voor wie echter? Zou Jezus dit voor allen zijn? Zou ,het mogelijk zijn dat Hij voor alle mensen de zaligheid ver worven heeft? O, gewis in Zijn offer is geen gebrek. Al zouden alle mensen moeten zalig worden, er zou geen an der offer nodig zijn, want Zijn offer is overvloedig genoegzaam tot verzoe ning van de zonden van de ganse we reld. Maar naar het welbehagen Gods is dit offer van Christus oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen, die Hem gehoorzaam zijn. En daarom is dit voor ons de grote vraag: Wie zijn dat, die Hem gehoorzaam zijn? Het antwoord op deze vraag wordt belanrijk voor u en mij, omdat het daarin ook om de vraag gaat, of u en ik bij dit werk van Christus betrokken zijn. Aan de haven van Stad aan 't Ha ringvliet die zelfs nog op een geschie denis als veerhaven kan hogen is ?iet in de loop der jaren belangrijk minder druk geworden. Enkel in de herfst wanneer de bieten worden verscheept heerst er nog de vroegere bedrijvigheid die een flinke portie romantiek in zich droeg. Oudere Stadtenaren kunnen er nog genoeglijk over vertellen. Onder hen is de 76-jarige oud commissionair Jan Auwke Peekstok die vanuit zijn bo venwoning uitkijkt op de haven, waar hij in zijn „handels" tijd veel mee te maken had. „In de herfst werd er zo'n 15000 mud landbouwprodukten per week verscheept" herinnert hij zich. Elke commissionair had toen zijn eigen mensen die overigens niet in vaste .dienst waren. Soms wist men als baas niet of er de volgende morgen werk zou zijn en de mensen moesten dan de volgende morgen maar komen horen. Dhr. Peekstok denkt met genoegen te rug aan de tijd dat hij elke maandag morgen om 4.00 uur in Stad op de bus stapte om zijn producten op de beurs in Rotterdam te verkopen. Na 4 uur reizen was je dan in Rotterdam ge sjokt. Uit zijn prille jeugd herinnert dhr. Peekstolc zich dat zijn vader elke morgen met een roeiboot passagiers naar de „Bommelse" boot bracht. Als de boot die via het Spui naar Rotterdam voer vanaf den Bommel kwam werden voor de haven van Stad de passagiers uit die plaats aan boord genomen. Dhr. Peekstok kondigde in de vroege morgen zijn vertrek met een krachtige stoot op een scheepshoorn aan. De passagiers waren bij het over stappen veelal gewillig genoeg; het kwam ook meermalen voor dat een koopman een flink varken uit Rotter dam meebracht; alle hens moest dan aan dek om het dier in de roeiboot en later weer op de Stadse wal te krijgen. Later meerde de boot aan een steiger. Dhr! Peekstok kocht in de dertiger jaren een oud binnenschip dat hij in de haven meerde en als pakhuis gebruik te; de schuit werd „De democraat" ge noemd. In de oorlog hadden de Duitsers zelfs nog belangstelling voor de Democraat die prompt gevorderd werd. Na de oorlog werd ze op de keien bij IJssel- monde teruggevonden. Na een grondi ge opknapbeurt werd de Democraat verkocht aan iemand die er een woon schip van zou maken. Na gedane arbeid is het voor het ha ventje van Stad goed rusten. Zeker zal er voor de afvoer van de landbouw producten al gebeurt dat veelal per as nog gebruik van worden gemaakt. Misschien ook lonkt de haven naar de plezier vaartuigen en de watersport be oefenaars; best mogelijk dat dat een nieuwe toekomst voor haar wordt. Rotterdam (C.) (Wordt vervolgd) Ds. A. Vergunst lakt, de se»] eldde de ij brand njl /ermoedeli' )e politie Ds. ner van 8 in 1913 op 17 in 1918. Dit !Ste is echter al spoedig verbeterd. 1922 waren er nog maar 10 tegen "!r het districtenstelsel van 1900 tot zeven. Men moet dus niet denken, dit laatste stelsel zoveel gemak- ji]ker tot solide kabinetten leidde als tót van de e.v. Aan de formatie ervan hét^f^f^f'^ ongeveer evenveel grote en |or het Dei niddelgrote partijen te pas als nu. bnkt to, Japans bt personeel! i aangezeg"', ïsinds kort? Iviissingen-*; 1 bedraago S' Waarom is men destijds van het dis- |g -OP DE iwwisseUng: lende berid"» lanier van sen dopeW alaats, pef; und werd* zittende in achter' Me volgdf^ Merna. Dy M^zonderlillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Of werkt V met emmers? Schaf 1 flie rommel af en komt Uw auto 1 bfl ons reinigen. Twee minuten shampobespuiting en ad libitimi 1 met water. Kosten 2,50. MIDDELHARNIS te dope"' trictenstelsel afgestapt? Om allerlei o.i. doorslaggevende redenen: omdat het onrechtvaardig was door de „onder drukking der minderheden", omdat de evenredigheid t.o.v. de partijaanhang totaal zoek was, zodat het totaalbeeld der verhoudingen geheel fout was, om dat zeer veel stemmen praktisch ver loren gaan; omdat er toen meer gelet werd op de populariteit dan op de kwa liteit van de kandidaten; omdat een deel der partijen, n.l. die welker kie- zersaanhang gunstig over het land ver deeld is, bevoorrecht worden; omdat stembuscoalities nodig waren en om dat men dikwijls moest stemmen op kandidaten, die men eigenlijk om prin cipiële redenen niet wilde. En waarom willen velen nu weer van de evenredige vertegenwoordiging af? Omdat ze menen, dat dit systeem de versplintering bevordert; omdat het vormen van kabinetten erdoor bemoei lijkt wordt; omdat de partijbesturen te veel macht hebben gekregen; omdat men meent, dat de partijverhoudingen te weinig manouvreerruimte bieden voor een nieuw bestel enz. Vandaar dat men van vele kanten geroepen wordt om een districtenstelsel. Wij doen daaraan beslist niet mee. Niet omdat de e.v. zulk een ideaal systeem zou zijn dat vindt men nergens maar omdat het naar onze mening het meest rechtvaardige en eerlijke is en omdat de bezwaren, die men ertegen aanvoert, grotendeels niet in het stelsel, maar in de partijen zelf liggen. Nu heeft het weekblad „De Haagse Post" verleden ^veek een schets gepu bliceerd van zulk een districtenstelsel en een verkiezingsuitslag berekend op grond van dit systeem. Het is wel in teressant om daarvan kennis te nemen, omdat dit vraagstuk ongetwijfeld aan de orde zal komen, daar de nieuwe partij D '66 en velen in andere partijen, met name in de P.v.d.A., er voorstan der van zijn. Wij hebben in het reeds genoemde hoofdstuk van onze artike lenreeks destijds geschreven, dat we het onmogelijk achten de uitslag van zo'n verkiezing vast te stellen. „De Haagse Post" heeft het erop gewaagd en kwam tot bepaalde resultaten. In derdaad kan dat, maar de H.P. be greep, dat ze niet één mogelijke uit slag moest berekenen, doch tot ver schillende uitkomsten moest komen i.v.m. allerlei denkbare combinaties. De moeilijkheid is n.l, dat de uitslagen zeei; uiteen kunnen lopen, omdat de indeling van de districten èn de aard van de stembuscoalities van zeer grote invloed kunnen zijn op de resultaten. Het ging dus om zeer ingewikkelde berekeningen en daarom werd ook een computer gebruikt. Allereerst was het nodig Nederland in districten te verdelen en dit is een heet hangijzer, omdat daarbij absolute objectiviteit moet worden betracht: van „electorale aardrijkskunde" mocht geen sprake zijn. De Tweede Kamer telt 150 leden. Men ging dus 50 districten vor men, die elk 3 vertegenwoordigers moesten afvaardigen. Het totaal aantal inwoners van Nederland is thans 12.500.000 d.i. per Kamerlid dus 83.000 en per district met 3 Kamerleden 250.000 inwoners. Men moest der halve districten maken, die ongeveer zoveel bewoners telden (platteland en kleine steden), maar het was ook nodig de drie grootste steden te splitsen: Am sterdam zou 10, Rotterdam 9 en Den Haag 8 vertegenwoordigers leveren, sa men 27. De andere 14 districten 41 x 3 123, samen 150. Men moest dus het hele land gaan verknippen. Goeree-Ouer/lak/cee werd samen met Voorne-Putten, ^Hoekse Waard, Eiland van Dordrecht en nog een stukje Noord-Brabant rondom Wil lemstad en Moerdijk één district. Schouwen-Duiveland werd met St.- Philipsland gevoegd bij West-Brabant; Zeeuws-Vlaanderen werd een eenheid met Walcheren, Noord- en Zuid-Beve land, enz. De provinciale grenzen kon den dus niet in acht worden genomen. Als grondslag voor de berekeningen werd de uitslag genomen van de jongste Kamerverkiezingen. En met deze ge gevens ging de computer aan het werk. Hoe men gehandeld heeft bij de her stemmingen, die bij het districtenstelsel dikwijls voorkomen, vermeldt de toe lichting niet. Ook de „Haagsche Courant" heeft door enkele redacteuren het districten stelsel laten onderzoeken. Deze namen een andere indeling van het land aan, n.l. van 75 districten met elk twee af gevaardigden (het programma van D '66 doet geen keus tussen 50 of 75). De H.C. hield wel rekening met de pro vinciale grenzen. Het aantal kiezers in elk district was verschillend, tussen 90.000 en 100.000. De grote steden wer den elk als één district beschouwd. We geven nu hieronder eerst de uitslagen van de H.P. en H.C. en daarna de jong ste verkiezingsuitslag volgens de evenr. vertegenwoordiging. Partij distr. st. distr.^t. ev. vert. H.P. (50) H.C. (75) 1967 f ger m\jn station binnen. De 50 K.M. grens aan de Lange weg is verlegd. TJ rydt nu veili- S. V. d. Valk. K.V.P. 64 45 42 P.v.d.A. 55 63 37 V.V.D. 9 11 17 A.R.P. 12 15 15 C.H.U. 7 10 12 C.P.N. 2 2 5 P.S.P. 4 S.G.P. 3 G.P.V. 1 B.P. 2 7 D '66 1 2 7 150 150 150 Uit deze gegevens blijkt dus: a. dat het aantal vertegenwoordigde partijen zou worden gereduceerd van 11 tot 7 of 8. b. dat de twee grootste partijen de enige zijn, die ervan profiteren en onge veer IV2 maal zo groot worden als hun aanhang toelaat (bij de H.P.) c. dat de nog overblijvende, behal ve de A.R.P., worden gehalveerd. d. dat de kleine partijen geen kans meer hebben in de Kamer te komen of ten hoogste met 1 of 2 zetels als ze er gens een geconcentreerde aanhang heb ben (Comm. en D '66 in Amsterdam). Nu zijn bovenstaande cijfers geba seerd op een zelfstandig optreden van alle partijen. Wanneer ze echter stem buscombinaties vormen, veranderen de uitslagen grondig. Wanneer b.v. de A.R.P. en de C.H.U. een coalitie sloten, zou het resultaat zo zijn (volgens H.P.): K.V.P. 64, P.v.dA. 46, V.V.D. 4, A.R.- CH. 32, C.P.N. 1, P.S.P. 2, B.P. 1, dus grote winst voor de protestantse par tijen en sterk verlies voor de V.V.D. Ingeval van een herstel van de vroege re coalitie (K.V.P. A.R.P. C.H.U.) lireeg deze 104 zetels de P.v.d.A. 38, de V.V.D. 4, de C.P.N. 1, de P.S.P. 2 en de B.P. 1. En om maar niet meer te noemen: wanneer een chr. dem. front gesteld zou worden tegenover een rood volksfront (P.v.d.A.. P.S.P. en C.P.N.) zou het zo zijn: rechtse coalitie 96, rood front 50, V.V.D. 3 en B.P. 1 We zien, dat er in ieder geval, hij welke combinatie of helemaal geen combina tie ook er een volslagen electorale re volutie zou plaats vinden. De samen stelling van de Tweede Kamer hangt bij combinaties dan niet meer af van de echte politieke verhoudingen, maar van gemaakte afspraken. Nu is er echter nog een andere oplos sing mogelijk n.l. een combinatie van het districtstelsel en dat van de evenr. vertegenwoordiging. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. We kunnen dat hier niet gaan specificeren. Wel ge ven we nog een uitslag van een bepaald gemengd systeem: K.V.P. 42, P.v.d.A. 42, V.V.D. 17, A.R.P. 15, C.H.U. 12, CP.N. 5, P.S.P. 4, S.G.P. 3, G.P.V. 1, B.P. 7 en D '66 ook 7. Men komt dan op een totaal van 155 zetels (dat zou wisselend zijn). Het zoeken naar een tussenweg zou evenwel erg moeilijk zijn. Ieder kan uit het bovenstaande echter de conclu sie trekken, dat de laatste oplossing niet veel verandering brengt en de klei ne partijen laat voortbestaan, wat nu juist de bedoeling niet is. Wij verkla ren ons dan ook pertinent tegen het verlaten van het stelsel van evenredig heid. Het andere, gemengd of niet. VOOR BETER f ------NflflR DE »f ^.'/^::-;;ft>>>r-x;;;K:;'ï;;f HIDDCLHRRNIS-TEL:23ZS De heren J. Groen te Middelharnis en L. Timmer te Nieuwe Tonge, beiden resp. sinds 1958 en 1961 werkzaam op het deurwaarderskantroor van Kam penhout te Sommelsdljk hebben vorige weelc met succes het laatste gedeelte van het Staatsexamen voor candidaat deurwaarder afgelegd. Het diploma is hen vanmiddag (vrijdag) in het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag uitgereikt. De heren Groen en Timmer zijn de eerste „zonen van Flakkee" die voor dit examen dat in 1920 werd ingesteld slaagden; een dergelijke individuele prestatie zal misschien nog wel eens door een Flakkeeër worden herhaald maar het is niet waarschijnlijk dat Flakkee ooit weer 2 candidaten-deur- brengt öf geen baat öf het is de on rechtvaardigheid zelve. Verandering is bovendien o.i. helemaal niet nodig. De oorzaak van onze politieke malaise zit niet in ons kiesstelsel, maar in de on duidelijkheid van de partijen zelf. Wan neer deze steeds duidelijk positie ko zen op het punt van samenwerking met anderen ware het probleem van de stabiliteit onzer regeringen opgelost. Het knelpunt zit in het feit zoals we ook in de conclusies van onze artike lenserie schreven dat de confessio nele partijen weigeren positie te kiezen in de sociaal-financieel-economische controversen. Deden ze dit, dan ware de oplossing der moeilijkheden zo ge makkelijk, dat men geen experimenten iet het kiesstelsel nodig had en zou ie nieuwe regering geen Staatscom missie voor dit probleem behoeven in te stellen. V.l.n.r. de heren Groen, Van Kampenhout en Timmer. waarder in één keer zal leveren. De prestatie van dhr. Timmer, die pas 23 jaar oud is, mag daarom met des te meer ere worden vermeld; zo wel hij als de heer Groen genoten Ulo onderwijs als vooropleiding. Een „raak punt' 'tusseh de twee geslaagden is ook dat ze beiden ingedeeld zijn ge weest in de politiedienst van de Kon. Marechaussee van welke ervaring zij in hun verdere ontplooiing ongetwijfeld profijt hebben getroidten. Beide candidaten dienen in hun nieu we kwaliteit de verplichte stage van één tot drie jaar te doorlopen waar na ze naar een vacante standplaats kunnen solliciteren. Een deurwaarder wordt door H.M. de Koningin benoemd. De heer van' Kampenhout heft bin nenkort zijn praktijk te Sommelsdljk op om zich te Alphen aan de Rijn waar de deurwaardersplaats vacant is te vestigen waar hij mede directeur wordt van „Bureau van Kampenhout". De beide kersverse kandidaten zullen ook naar de nieuwe standplaats meegaan. Speciaal in het opmaken van B. V. d. VEER Telefoon 2682 Westd^k 36 MIDDELHARNIS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1