L! 9 confessionele partijen Prettig werlien in nieuw atelier Nederland-Kattenburg Garage Knüps Roode Kruis afd. Ouddorp Meditatie Vrouw door vracht wagen aangereden 145 Wonderolie? Brrrr...! F^C.KORTEHECkZOON ^♦♦♦J kargang Vrijdag 3 februari 1967 No. 3558 ileerJ pril CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ZUIVERE HUID PUROL en PU ROL-poeder rijvins Wakker zijn - _J Hs B'*' Brillant' van Andel Kerkramen in Tholen vernield Zondagsdienst artsen X Tank óók t X IVIOBIL BENZINE fruitmanden en Fruitbakjes «De Fruitcentrale" Dominees-Kamer leden mogen blijven preken ^NS HENDRIKSTKAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS jjactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds. Tel. 20 25 Giro 167930 ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVKRTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. - 20 - hn ons land bestaande politieke 'in worden traditioneel verdeeld e groepen: de confessionele en de infessionele. Met de eerste v^or- >doeld de partijen, die hun basis in een bepaalde godsdienst of ijke nuance daarvan, in casu het tótorische en het rooms-katho- fchristendom. Met de laatste die sn, welke het directe verband van '.tiek met de religie als zodanig pen. Tot de eerste groep behoren rK.P., de G.H.U., de KV.P., de en het G.P.V, en tot de laatste ,d,A,, de V.V.D., de P.S.P. en de De scheidingslijn tussen, beide zoals we zagen altijd de ïse genoemd. f term „c-onfessionele partij" is ,!^eiuijk niet helemaal juist. Ze sugge reert immers, dat zij haar grondslag ióndt in een bepaalde confessie of tae- Jijdenis. Nu is een confessie in feite een specifiek kerkelijk begrip, in de politiek als zodanig. Men larom beter kunnen spreken van iristelijke partijen. Zij werden ÏTUK om van ledereede, lO A. 25 CA. (21 Ida KooK pede sec! Is CA. Ide Rooi!.; 1 sectie A 7.m.) g* kad. g. 285 r.i tie HooÖ fnr. 292; g. 156 r.i bek. f '.m.) g* |)oievaarsi nr. 858. 85 r.v.ffi.''^ Igem. Gft' Goederi^ oercelen iv.m.) g* k. gem. I na bef ^nstaandt -■ de kavfj In ingesc- Lvelings"': (het in2»*j. februari 1 alwaar 'j vroeger en nog wel de rechtse partijen genoemd en de andere de linkse. Men weet, dat deze termen ■^ans meer gebruikelijk zijn voor con- ief en progressief, aaste aanleiding tot het ontstaan e rooms-protestantse coalitie, ge beerd op de antithese, was de strijd et vrije christelijk onderwijs, jwoordig kan men dat van linkse lOg wel billijken, destijds natuur- esbehalve. De P.v.d.A.-voorzitter ,s erkende zelfs onlangs, dat het isionele partijpatroon inderdaad laste bij de antithetische houding e 19e eeuw. Daar volgens hem de antithese zichzelf overleefd heeft, moet de confessionele partijvorm in discussie worden gesteld en is dit sedert 1945 dan ook gebeurd. Hij vergat echter, dat ze van linkse zijde door al wat vrijzinnig of socialistisch was, de hele parlemen taire historie door bestreden' is. In elk geval erkende Tans, dat de poging tot deconfessionalisering d.i. het elimine ren van godsdienstig-principiële ele menten uit de partijvorming, bij de „doorbraak" is mislukt. De laatste tijd worden deze pogingen herhaald en dringt de linkerzijde erop aan, dat er in plaats van beginselpartijen program- partyen zullen zijn d.w.z. dat de diverse partijen hun politiek alleen zullen voe ren met zakelijke verkiezingsprograms. Op die manier wil men dus de grond slag van ons partij-stelsel, de antithese, wegwerlten. In de K.V.P, is een brede groep, die daar wel voor voelt. Dit hangt uiter aard samen met de geestelijke ontwik keling, die daar met name sedert het begin van het tweede Vaticaans Con cilie (1962) aan de gang is. De K.V.P. heeft de directe band met de kerk en het kerkgezag al losgemaakt en er wordt door een deel der Katholieken aangedrongen op naamsverandering: voor Kath. Volkspartij (K.V.P.) zou moeten komen Algemene Volkspartij (A.V.P.), zodat ze voor iedereen toe gankelijk zou zijn. Dit zou een stap zijn naar de deconfessionalisering. De Prot. Chr. partijen zijn echter niet bereid hun confessioneel karakter prijs te geven. Dr. Berghuis, voorzitter van de A.R.P., verklaarde op het Volkskrant-Congres, dat hij christelijke partijvorming nog steeds wenselijk acht, ja zelfs dat con fessionele partijen meer nodig zijn dan ooit, met als drijfkrachthet christelijk geloof. Ook drs. Tilanus, de voorzitter van de C.H.U., sprak zich daar in de zelfde geest uit: „Ik hen nog niet be reid om het Evangelie als uitgangspunt voor mijn politieke keuze los te laten". In de K.V.P. is er volgens dr. Cou- wenberg (r,k.) nog altijd een belang- n]ke stroming, die met allerlei kunst grepen wil vasthouden aan een levens beschouwelijke grondslag, terwijl daar tegenover een groeiend aantal mensen radicaal wil breken met het confessio- naüsme. Hijzelf behoort ook al lang tot de laatste groep. De belangrijkste SF™oslag van ons partijstelsel is nog altijd de godsdienstig-politieke antithe se, die volgens hem is voortgesproten Uit de Franse revolutie. Het was een antithese tussen de kerk en de moderne wereld. De relatie tussen, deze twee is echter thans lang niét zo controversi eelmeer. De kerken stellen zich nu heel anders op tegenover de moderne we- «iJ" plaats van het accentueren der antithese streeft men nu naar de dia loog, naar het zich open stellen ervoor. Men wil zelfs een. dialoog aangaan met net communisme! Door deze klimaat verandering in theologische en kerke- hjke kringen is het hele bestaan der confessionele kringen dubieus gewor den. Men kan b.v. de apartheidspolitiek zowel bestrijden als verdedigen met be hulp van de christelijke godsdienst en üat gebeurt ook. Daarom is volgens nem tot gezondmaking van de politieke verhoudingen nodig ontideologisering van alle partijen, hetgeen voor de chris- eli]ke deconfessionalisering betekent. Daarmee wordt dusbedoeld, dat alle partijen ontdaan worden van hun prin cipiële basis en louter zakelijke pro- grampartijen warden. „Zo laat ons dan niet'si pen. gelijk als de anderen, maar laai '-'ts it-oIRzn en nuchter zijn. Want am c-t m, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid." (1 Thess. 5 6—8) Een dief komt bij voorkeur in de nactit, als de mensen slapen. U weet niet, in welke nacht. U kunt er wel op rekenen, dat hij komt. Maar u kunt niet uitrekenen, wanneer hij komt. Hij meldt zijn komst niet. Hij komt zo niet onverwacht, dan toch wel onverwachts. Hij komt, als de duisternis de men sen de ogen doet sluiten. Zó komt Jezus ook! Als een dief in de nacht. Voor velen onverwacht. Voor allen onverwachts. De mensen slapen, als Hij verschijnt, want de nacht beheerst hun leven. De nacht van de zonde en de God loosheid. De nacht van de zorgeloosheid en de onverschilligheid. De nacht van het materialisme en de cultuur-aanbidding. De nacht van de tijdgenoten van Noach. Die tijdgenoten van Noach waren niet bang. Noach wèl. Zij gingen gewoon hun gang. Zij aten en dronken en trouwden. Heel normaal. Om de toekomst bekommerden zij zich niet. Want zij waanden zich sterk. En zij keken meewarig naar Noach, die in de God van het gericht geloof de. Zij lachten om Noach, die voor dat gericht vreesde. Merkwaardige man, die Noach! Hij geloofde en vreesde. Zij geloofden niet en vreesden niet. Totdat het ging regenen! Gelijk de dagen van Noach, zo zal ook de toekomst van de Zoon des men sen zijn. De mensen slapen. In hun slaap zien zij mooie dromen. Zij dromen van vrede en geluk. Zij dromen van een heerlijke tijd zonder gevaar, zonder onrust, zonder angst, zonder oorlog. Zij dromen van voorspoed en vooruit gang. Maar onverwacht en onverwachts wordt hun slaap verstoord. Plotseling is hun slaap voorbij. Het haastig verderf overvalt hen. Eii een schuilplaats kunnen zij niet meer vinden, want er is maar één ark. En toen het begon te regenen, had God de deur van de ark gesloten. Nu geloven zij wel. Nu zijn zij ook bang. Maarte laat. Te laat wakker worden is een zeer kwalijke zaak. Het betekent het eeuwig verlies. „Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn." Het is geen wonder, dat God ons de ze opdracht geeft. Zo ooit, dan hebben wij dit woord nu ter harte te nemen. Want de nacht valt. Niet plotseling maar wel snel. De mensen gaan slapen. Niet plotseling, maar hun ogen vallen dicht. Zij sluimeren in. Sommigen pogen nog wakker te blij ven in de nacht der tijden. Maar zij worden door de slaap over mand. Voor zij het weten, zijn zij weggezon ken in een diepe slaap. Daarmee zijn de dagen van Noach teruggekeerd! Het is niet gemakkelijk om in een zorgeloze omgeving wakker te blijven. Het is niet eenvoudig om te waken, als de anderen slapen. Waken in de nacht vereist grote in spanning. Waken betekent vechten tegen de slaap. Wakker zijn betekent strijd. Het woord „-vvaliker" heeft ook de betekenis van „dapper, moedig." Paulus wijst daarop aan het einde van onze tekst, als hij spreekt over de wapenrusting, die nodig is om wakker te zijn en te blijven. Dat maakt dan ook juist het verschil uit tussen de kinderen van de dag en „de anderen." De anderen slapen, maar de soldaat op wacht waakt! Het is vreselijk, als dit verschil weg valt, doordat deze soldaat in slaap valt. Daar is geen verontschuldiging voor. Want nu is het gevaar onafwendbaar. Dan is de dag ondergegaan in ae nacht. Dan zijn de wijze maagden dwaas ge worden. Zo laat ons dan niet slapen. Laat ons vechten tegen de slaap. Laat ons wakker zijn, als de nacht valt. Ook als de Bruidegom vertoeft. Want gij weet zelf zeer wel, dat de dag des Heeren zó komt: als een dief in de nacht! (Wordt vervolgd) Polsbroek. Ds. E. F. Vergunst. schitterend bezit voor altijd 1 Hoogstraat 1^152 Beyerlandsdun m Rotterdam Dr. Couwenberg zei het bovenstaande op de Volkskrant-congres. Enige, tijd geleden schreef hij in „Het Parool" eni ge artikelen, waarin hij dezelfde ge- dachtengang volgde. „De oude antithese tussen christelijke en niet-christelijke partijvorming en politiek dient voorgoed te worden prijs gegeven, omdat zij geen reële politieke betekenis meer heeft en een echte po litieke keuze belemmert. Laat men ein delijk eens ophouden Gods of Christus' naam te misbruiken voor politieke stre vingen van zuiver menselijke aard". Deze roomse politicoloog wil een z.g. centrum-linkse partij, dus niet radicaal -links, zonder geloofsbinding. Dat de liberalen tegen confessionele partijvorming zijn, spreekt vanzelf. Zij hebben vanaf hun eerste optreden de christelijke partijen steeds scherp be streden. Tegenwoordig erkennen zij in het beginselprogram van de V.V.D., dat er voor de individuele mens een nauw verband bestaat tussen levensbeschou wing en staatkundig beginsel, maar ze menen tevens, dat men een gelijk in zicht aangaande de politieke problemen kan hebben ondanks verschil van me ning omtrent de diepste levensgrond. Ze willen dit aan het individuele gewe ten overlaten m.a.w. de partij als zo danig laat zich daarmee niet in. In feite is echter de V.V.D. gebaseerd op het humanisme, dat ook een levensbeschou wing is. Men weet, dat de oude S.D.A.P. en de nieuwe P.v.d.A. eveneens de christelijke levensconceptie als partij uitschakel(d)- en. De eerste baseerde zich op het mar- icisme met zijn atheïstische grondslag en de laatste op de z.g. doorbraakideeën Partijvorming op grondslag van een godsdienstige belijdenis acht zij als be ginsel verwerpelijk en in de huidige Nederlandse verhoudingen schadelijk (Beginselprogram). Ook de alom geres pecteerde dr. Drees propageert nog steeds dit standpunt. Ofschoon afkom stig uit een belijdend Hervormd gezin zijn vader stuurde hem ter catechi satie en stemde zelf A.R. ging de jonge Willem een andere weg en trad hij al met zijn achttiende jaar toe tot de Nederland-Kattenburg heeft dezer dagen het nieuwe naai-atelier, gebouwd op het industrieterrein achter de haven van Sommelsdijk in gebruik genomen. Daarmee kon het personeel de z,g. „Fin- se-barak" die sinds juni '65 als tijdelijke voorziening dienst deed alsook een ver vallen lïrotwoning, met een opgeluchte zucht verlaten om over te stappen naar een heel wat frisser en doelmatiger werk ruimte waar licht en lucht vrij spel hebben en waar in een gezellige sfeer kan worden gewerkt. In het atelier wer ken ongeveer 50 meisjes achter even veel snorrende Pfaff naaimachines. Als van een lopende band worden er talloze uniformen genaaid voor rijks- en ge meentebeambten, voor personeel van de R.E.T. te Rotterdam, ook gala-uni- formen enz., alles onder het vakkundige oog van de bedrijfsleider, dhr. J. J. Hoenderkamp. De uniformen worden „gesneden" uit het atelier te Rotterdam aangevoerd waarna vaardige handen ze in Sommelsdijk naaien. De „finishing- touch" het persen gebeurt nog in Rotterdam maar ook dat zal binnen- korte tijd in Sommelsdijk worden ge daan. Met de meisjes is ook dhr. Hoender kamp bijzonder ingenomen met het nieuwe onderkomen waarin een prach tige cantine, compleet met cantinejuf- frouw, een grote aanwinst is. Architekt was Ton v. d. Dop te Oude Tonge, aannemer fa. Boeter, timmeren fa. Osseweijer, schilder fa. v. Splunter, fa. P. Kievit, vloerbedekking, sanitair enz. fa. Sprong Oude Tonge, fa. Schip per, lectriciteit, centrale verwarming fa. van Giessen Numansdorp. Maar er is nu een andere won derolie. Ze heet Mobiloil Super met de toepasseiyke bijnaam „The Big Oil". Iets duurder maar stukken beter. En het is een echte 10 W 40. We hebben ze in voorraad. MIDDELHARNIS oude S.D.A.P. Niet lang geleden nog stelde hij „dat de geloofsovertuiging als grondslag voor politieke partijvorming geen richtsnoer kan zijn voor het be leid ten aanzien van de staatkundige problemen". Al wat vrijzinnig-huma nistisch is verzet zicb begrijpelijkerwij ze tegen christelijke partij vorming. Dat is al een eeuw zo en dat zal wel zo blijven, want het is een principiële kwestie. Als argument tegen het bestaan van de confessionele partijen wordt vooral ook aangevoerd, dat zij de onduidelijk heid in de politiek in hoge mate ver groten, doordat de band, die hun leden en kiezers verbindt, religieus van aard is en niet sociaal-economisch. Uit hoofde van hun grondslag en karakter zijn het z.g. volkspartijen d.w.z. dat alle sociale lagen van de bevolking erin ver tegenwoordigd zijn, waardoor ook al lerlei visies op sociaal-economisch ge bied aanwezig zijn, van ultra-rechts tot radicaal links. De principiële antithese loopt inderdaad dwars door alle volks lagen heen, van kapitalisten af tot de minimumloners toe. Binnen deze par tijen komen dus de meest verscheiden en tegenstrijdige sociale groepen voor. Het gevolg daarvan is, dat deze par tijen, wat de opvattingen omtrent so ciale en economische politiek betreft, intern verdeeld zijn, dus meestal ook een rechtervleugel, een centrum en een linkervleugel hebben. De leiding moet daarom dikwijls laveren en schipperen om de partij bijeen te houden. Met na me in de K.V.P. is dit heel moeilijk. Daar worden acrobatentoeren verricht, die heel Nederland met verbazing gade slaat. Het kabinet-De Quay (1959-1963) stond als rechts bekend: de drie chr. partijen werkten samen met de V.V.D. Nochtans zaten de linkse r.k. ministers Cals, Veldkamp en Klompé erin. Het kabinet-Marijnen (1963-1965) was even eens rechts, maar Veldkamp bleef en Bogaers (zeer links) kwam erin! Het kabinet-Cals was links (samenwerking met de P.v.d.A.), maar de meer rechtse Luns, De Jong en Bot bleven zitten. In november 1966 werd dit kabinet door vrijwel de hele roomse Kamerfractie VOOR BETER f. ---------NAAR DE MI0DELHRRNrS-TEL:23Z8 weggestemd, dus toen was de fractie weer rechts. Maar in de partij brak toen een soort linkse revolutie uit! Er is dus geen touw aan vast te knopen. En nu in de verkiezingsstrijd wil de K.V.P. als vanouds weer niet zeggen, of ze straks met de P.v.d.A. of met de V.V.D. in zee gaat. Dat kan ze ook niet, want dat zou haar altijd een groot aan tal stemmen kosten. Met de A.R.P. is, zij het in mindere mate, hetzelfde het geval. Al dat gedraai en gemodder doet deze partijen geen goed. Van linkse zij de noemt men dit, niet geheel ten on rechte, pogingen oui het onverzoenlijke te verzoenen. Inderdaad ligt hier de meest kwets bare plaats van de confessionele par tijen. Hun eenheid op religieuze basis impliceert een intern dualisme op so- ciaal-economisch-financieel vlak. De tegenstelling tussen werkgevers en werknemers b.v. speelt altijd een voor name rol. Zelfs wetenschappelijke eco nomen, die het in de hoofdlijnen meest al wel ongeveer eens zijn, hebben ook hun persoonlijke rechtse of linkse ac centen zoals b.v. resp. Wemelsfelder en Pen. De praktijk van het politieke leven, speciaal die in het parlement, bewijst, dat dwars door de principiële antithese heen een andere loopt, die betrekking heeft op de sociaal-econo mische problematiek. Dit stelt de con fessionele partijen nu en dan voor grote spanningen naar aanleiding van be paalde wetsontwerpen, de rijksbegro ting, het loonbeleid en last but not least bij de samenstelling en het weg stemmen van een kabinet. Wat de sa menwerking van de confessionele par tijen met de P.v.d.A. en de V.V.D. be treft een kardinaal punt in onze landspolitiek deze wordt niet be heerst door het antithese-beginsel, want beide zijn links in de oude betekenis. Zij wordt bepaald aan de hand van soc. economische opvattingen en door de vraag, welke groep, de linkse of de rechtse, op een zeker moment boven drijft. Bij de C.H.U. is dat de rechtse, vooral na het optreden van mr. Beer- nink als fractieleider, bij de A.R.P. de linkse, bij de K.V.P. in 1965 de linkse en in 1966 de rechtse. Moeten nu vanwege de soc. economi sche onduidelijkheden in de confessio nele partijen deze verdwijnen? Wij me nen van niet. Ondanks het feit, dat de specifiek principiële kwesties thans in aantal ver overschaduwd worden door de materiële, blijven ze van primordiale betekenis voor de partijvorming. De po litiek mag niet totaal verzakelijkt wor den. Dit is voor reformatorische chris tenen onaanvaardbaar. Maar toegege ven moet worden, dat de huidige situ atie onbevredigend is. Voor de duide lijkheid is het nodig, dat ze zowel prin cipieel als sociaal intern homogeen zijn, dus sociaal óf rechts óf links. Ook voor dit probleem bestaat wel een oplossing. Gistermiddag is de 23-jarige mevr. Nagtegaal-Melissant, wonende te Me lissant door een vrachtwagen aangere den. Zij liep even voor vijf uur op de smalle NoUendijk, zoals voorgeschreven links van de weg, toen een zware DAF vrachtwagen die haar tegemoet kwam haar raakte; zij werd van de weg in de langs de dijk gelegen tuin geworpen. Zij is ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. De wagen, eigendom van aannemingsbedrijf Lodewikus te Raams donkveer, werd bestuurd door dhr. Kroe- se te Ouddorp. Hij verklaarde voor een tegenligger te zijn uitgeweken. De wa gen kantelde en kwam zijdelings langs de dijk terecht. De rijkspolitie van Tholen heeft 3 jongens van 16 en 17 jaar uit die ge meente aangehouden, die in dronken toestand de glas-in-lood ramen van de r.k. kerk op de markt met lege bierflesjes hebben bekogeld. Verschillende geëtste ramen werden vernield. Tegen de jeugdige vandalen werd procesverbaal opgemaakt. Van zaterdag 4 februari v.m. 12 uur t.m. maandag 6 februari v.m. 9 uur Middelharnis-Sommelsdijk: Dienst heeft dokter Bakker, telef. 2710, Sommelsdijk. Dirksland-Herkingen-Melissant: Dienst heeft dokter Boot, tel. 01877- 227, Dirksland. Oostflakkee: Dienst heeft dokter Voogd, telef. 01874-259, Oude Tonge en dokter Bou- man, tel. 01871-269, Stad aan 't Haring vliet. DIENST WIJKVERPLEEGSTER J\leïissant-Dir!csIond-Her'i!cingen; Van vrijdagavond 6 uur tot maandag ochtend 8 uur Zr. van Noort, tel. 01876- 224, Herkingen. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Dienst heeft de heer Wagner, dieren arts te Dirksland, Stationsweg 35, tel. 01877-281. THOLEN Zondagsdienst artsen. Zondag 5 febr. hebben voor de gemeente Poortvliet, Tholen, Nieuw Vossemeer, St. Philips- land en Oud Vossemeer dienst dokter Kugel, tel. 01662-400, Poortvliet en dok ter Vermet, tel. 01675-415, Nieuw Vos semeer. Mobil bestaat nu 100 jaar. Vindt J j U die tijd voldoende om de beste J benzine te leren maken? X S. v. d. Valk. X Speciaal in het opmaken van B. V. d. VEER Telefoon 2682 Westdyk 36 MIDDELHARNIS Lectuurinzameling. In 1966 waren de lectuurkastjes weer goed gevuld met tijdschriften en boeken. Een dezer dagen mochten we van het hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis de totale opbrengst van 1966 vernemen 1.121.144 kg tijdschriften en 180.593 boeken. Het aandeel dat Ouddorp hier aan heeft bijgedragen was 1534 kg tijd schriften en 17 boeken. De tijdschriften en boeken zijn naar honderden ziekeninrichtingen en soci ale instellingen gegaan, alsmede in kleine pakjes naar de vele chronische patiënten. Bovendien gingen iedere maand uit gebreide tijdschriftenzendingen naar Suriname en de Ned. Antillen. De afd. Ouddorp van het Ned. Roode Kruis hoopt dan ook dat in het jubi leumjaar 1967 de lectuurkastjes niet vergeten zullen worden. Iedereen die aan de inzameling heeft meegewerkt zeggen we hiervoor har telijk dank. Ledenwerfactie. De ledenwerfactie welke het Roode Kruis in okt. en nov. van het vorige jaar gehouden heeft, is een groot succes geworden. Nu al de gegevens verwerkt zijn blijkt dat er 433 nieuwe leden zijn ingeschre ven, er waren reeds 523 leden, dus to taal heeft de afd. Ouddorp nu 956 le den. Het bestuur is een ieder die op de een of andere manier hieraan mee gewerkt heeft zeer erkentelijk. Uit bovenstaande blijkt dat het Ned. Roode Kruis in Ouddorp; het aan be langstelling niet ontbreekt. Laten de leden deze belangstelling dan ook tonen door, donderdag 9 febr. op de algemene vergadering aanwezig te zijn. Dit zal door het bestuur zeker worden gewaardeerd. Op de Hervormde Synode, die in Hyde Park te Driebergen gehouden wordt was een voorstel, dat predikant- Kamerleden niet meer zouden mogen preken. Dit voorstel is verworpen; het verwierf slechts vijf stemmen. Wel moeten zij en dit was voorheen reeds bepaald uit hun ambt ontslag nemen en kunnen ook hun rechten als van een emeritus behouden. Op het ogenblik zijn twee Hervormde predikanten Kamerlid, n.l. ds. H. G. Abma voor de S.G.P. en dr. J. W. Bee- rekamp voor de C.H.U. DIRKSLAND Beroepen. Ds. P. Blok, predt. bij de Geref. Gemeente alhier heeft twee be roepen ontvangen, n.l. naar Vlissingen en Rhenen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1