icht! Een complete prima SPORTKOMBINATIE dus voor79,50 OPRUIMEN BIJ BUIJSSE ael. 20521 MiHdelharnis Dam jSla Uw slag I Melissant - Molenaar UIENZAADi C de Ruiter FIAT SHOW Fiat 85Ü algehele opruiming Na de eerste STORMLOOP in onze GRANDIOZE OPRUIMING VSLE EXTRA KOOPJES Kom zien en profiteer I Nieuw Muziekschool Schoenhandel WIJBO Woensdag 18 januari Geachte klanten enz. van Ouddorp Gecombineerde vergadering S.G.P. jongeren-en studiever. In Zeeland Fa.C.v.il.Meide - Middelharnis hebben wij opnieuw onze icoiieicties uitgeiiamd en brengen opnieuw in alle afdelingen Naast onze extra aanbieding „Stijlgroep Groningen^' Kostuums voor f 129,75, wisten wij ook nog de hand te wmwf leggen op een fabriekspartij GRONINGER SPORTKOLBERTS van Ie klas fabrikaat, normaal 79,- tot 89,-. uQ M^% Deze gaan wij nu verkopen voor een SPOTPRIJS n.l.^tVy V Tevens PARTIJ ROODiVIERK „TERLENKA''PANTALONS nu voor 29|75 Voor ai onze afdelingen geldt: nog nét niet weggeven, maar wél voor een belachelijke prijs wegdoen, dat Is wordt voor ons een zeer bijzondere dag..,^ kv.p., ar Di ivan enz. fa. P. Kastelein Deuren Huisorgel I Huishoudster Huishoudster KIJK NAAR UW VOORDEEL. HET SCHEELT STUKKEN! AFSLAG VARKENSVLEES: Kievlt's Slagerij Ds. Hendrik van Gilst EXTRA REKLAiVIE waarin een artikel vermeld staat, wat U dan GRATIS MEE^^f^^f Heeft U al KUNT NÏMEN. P. BKSKiESTEAAT 43 - OOLTGENSPLAAT - Tel. (01873) Tijdens de opening betaling s.v.p. a contant. Uw bezoek zal djoor ons zeer gewaardeerd worden. VRIJDAG 20 en ZATERDAG 21 JANUARI houden ieder die interesse heeft een show speciaal met de 4 cil., 843 cc, 42 pk, gesloten koelsysteem, topsnelheid 125 km/u. besteld Origineel n 99 een nieuwe klasse die u zoveel beter past ^^^huidige sti Alle kleuren zijn dan aanwezig. Tevens hebben wij in voorraad de FIAT 600 D FIAT 1100 R FIAT 124 (DE AUTO VAN HET JAAR) FIAT 1500 Indien U denkt over te gaan tot de aanschaf van een GOED' KOFE en zuinige wagen, komt U dan vrijdag of zaterdag tusset 9 en 22 uur even langs bij BROEDELET West Achterweg 3 MIDDELHARNIS Tel. (01870) 35ó5j Dir. A. C. JOPPE Binnienweg 8 SOMMELSDIJK Tel. (01870) 29"*! „erenaam fldnaam" bJ'geschikt vo "if betoog o^ omdat z belast zij rmen links de sociaal jk^deze geven irscheiding jj|r geval eë aan het m t voor, dat d !ns ervan mee rm „rechts" w jeraal en fase linmunistisch 3ch. Het is di 'ippen zo goec ;n en aan te gf e ze hier gebr Vóór 1940 w: aar niet is mi fewoonte de cc __2Stémpelen me >n£essionele ms e ip. de laatste '*atStonden wer iristelijke part ler rechts van e andere link; üngen. Dat is '■-•■■ leven. Zo zitter et G.P.V. aan Des nam. 2 uur zal onze geheel nieuwe Brood- en Banketbakkerij, Pieter Biggestraat 43 WORDEN GEOPEND. Wij hebben de edelachtbare heer burgem. W. M. van der Harst bereid gevon den deze opening te verrichten. Voor deze gelegenheid FAMILIE-BERICHTEN Inplaats van kaarten. Zaterdag 14 januari 1967, kregen door 's Heeren goedheid, Jan - Wim - Elza Karin - Adwin er een broertje MARTIN bij. A. Verhage M. B. Verhage- Akershoek Middelharnis, Marietjespad 43. Met grote blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van onze zoon JOHANNIS ADRIAAN (Han) De Heer en Mevrouw Nipius-Zij derlaan Middelharnis, 16 jan. 1967. Voorstraat 36 Tot onze diepe droef heid geven wij u kennis dat na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, nog onverwacht, van onze zijde is weg genomen onze innig ge liefde moeder, behuwd- moeder, groot- en over grootmoeder en tante Lena Breiir weduwe van Cornells van Lente in de ouderdom van ruim 78 jaar. Ons van uw deèlnerning overtuigd houdend, Sommelsdijk: D. Schellevis- van Lente J. Schellevis Vlaardingen: T. van Delft- van Lente G. van Lente Sommelsdijk: P. van Lente N. van Lente- Groenendijk M. van Lente M. van Lente A. van Lente- de Ruiter C. van Lente Melissant: L. de Vogel- van Lente W. de Vogel kleinkinderen en achterkleinkind. Sommelsdijk, 13 januari 1967. Binnenweg 26 De teraardebestelling heeft plaats gehad op dinsdag 17 jan. des n.m. 2 uur, op de algemene begraafplaats te Som melsdijk. Hedenmiddag omstreeks 1.30 uur behaagde het de Heere in het rust huis De Goede Ree te Sommelsdijk, na een langdurig geduldig ge dragen lijden van ons weg te nemen, onze ge liefde zuster, tante en nicht Johanna van Dalen in de ouderdom van bij na 78 jaar. Ons van uw deelneming overtuigd houdend. Bristol U.S.A.: H. van Dalen neven en nichten Sommelsdijk, 14 januari 1967. Rusthuis „De Goede Ree" Gelegenheid tot condo leren: dinsdagavond 17 januari van 7-8 uur in de bestuurskamer van het rusthuis. De begrafenis zal D.V. plaats hebben woensdag 18 januari a.s. des nam. 2 uur op de algemene begraafplaats „Vrede rust" te Middelharnis. Heden overleed onze geliefde oom WILLEM KRIJGSMAN in de leeftijd van 53 jaar. W. J. de Ruiter A. P. J. de Ruiter- Krijgsman J. Krijgsman G. M. L. Krijgsman- V. d. Broek Middelharnis, 12 januari 1967. Hoflaan 25 De begrafenis heeft plaats gehad op maan dag 16 januari 1967. Te koop een Divan. Houten twee persoons ledikant 10,—; 2 houten één per soons ledikanten per stuk 10,engels twee per soons ledikant; twee per soons opklap ledikant com pleet met ombouw; licht eiken keukenstoeltje met leuning; mooi licht eiken dressoir breed 1,50 m. JN. TIELEMAN Margrietlaan 4 - Melissant Telef. 291 Donderdag 12 januari overleed plotseling onze beste vriend en zaken relatie WILLEM KRIJGSMAN in de leeftijd van 53 jaar. Slagerij De Wit Han Rien Janny Dirksland, Achterdorp 14. Heden behaagde het de Here uit ons midden weg te nemen, onze zeer geliefde zuster, schoon zuster en tante Jannetje Adrlaantje van den Broek in de ouderdom van 83 jaar. Mede namens verdere familie: E. P. van den Broek Capelle a. d. IJssel, 16 januari 1967. „De Vijverhof", Reigerlaan 251 Geen bezoek. Geen bloemen. De teraardebestelling in het familiegraf heeft plaats gehad j.l. vrijdag 20 jan. op de Ned. Her vormde begraafplaats „Oud-Kralingen". Heden behaagde het de Heere geheel onver wacht van ons weg te nemen onze innig ge liefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoe der Willempje Stolk weduwe van Daniël Leendert Kastelein in de ouderdom van bij na 88 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Namens de kinderen, L. W. Kastelein Dirksland, 15 jan. 1967. Schoolsteeg 79 De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op woensdag 18 januari a.s. des nam. 2 uur. Suora koffie voor snelfüter 1,84 Filterzakjes groot 75 samen 2,59 Op uw waardebon Silan van 1,75 voor 1,45 Gratis grote Emmer by 2 gezinspak Parels 3,90 Sommelsdyk - Tel. 2241 Wegens ziekte en een ope ratie in 't ziekenhuis kan ik met de opruiming niet aan huis bij u komen, 38 jaar heb ik bij u geweest, beleefd verzoek ik u nu eens naar mij te komen. Zoals u weet, altijd koopjes bij manufacturenhandel K. v. d. Bok D. Doensweg 26, Ouddorp Aanbieding van nieuwe Bruinzeel kamerkast en balcondeuren in verschil lende maten vanaf 10, JN. TIELEMAN Margrietlaan 4 - Melissant Telef. 291 DANKBETUIGING Voor de zeer vele bewijzen van deelneming ons be toond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder Maria van Oudenaarden echtgenote van Pieter Nagtegaal betuigen wij onze oprechte dank. Inzonderheid aan dokter K. J. Huisman en dokter Elvé en zuster Koppejan voor de liefderijke zorg aan haar bewezen. Uit aller naam, P. Nagtegaal en kinderen. Melissant, 17 jan. 1967. Molendijk 25 Allen, die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan-, onder hun be rusting hebben van- of borgtochten hebben ten laste van wijlen de heer JORIS OLIVIER, gewoond hebbende te Oude Tonge, gem. Oostflakkee, Dapperstraat 26 en overle den op 2 juli 1966, worden verzocht hiervan opgave of betaling te doen vóór of op 31 januari 1967 ten kantore van notaris mr. J. M. Hem- penius, West-Achterweg 32, Middelharnis, tel. (01870) 2023. Te koop: Adres te bevragen bureau van dit blad. Zo spoedig mogelijk een nette gevraagd van middelbare leeftijd bij vader en zoon in burgerlijk gezin. Er wordt een goed loon be- taald. Was buitenshuis. i Aanmeldingen of brieven aan mevr. Van der Giesen- Biesheuvel, Julianastraat 3, Numansdorp. Heeft U belangstelling voor vestiging afd. in uw woonplaats? Of wilt U daadwerkelijk helpen bij de actie's van de Vereniging voor Muziiekonderwüs? neem dan schriftelijk con tact op met VRIENDENKRING Emmalaan 4, Middelharnis Nette alleenwonende heer, wonende omgeving Helle- voetsluis, met vaste be trekking en modern inge richte woning, zoekt seri euze leeftijd 40-55 jaar. Brieven onder no. 1646 bu reau van dit blad. Schoudercarbonade van 3,25 voor 2,75 Ribcarbonade van 3,60 voor 3,20 Haascarbonade van 4,voor 3,40 Verse worst van 2,75 voor 2,50 Magere speklappen voor 1,90 Alles per 500 gram. Voor de boterham 150 gram SCHOUDERHAM voor 0,89 Westdyk 40 Middelharnis DANKBETUIGING Zeer vele blijken van hartelijk medeleven mocht ik ontvangen bij het overlijden van mijn geliefde man De achting hem toegedragen en de ondervonden liefde hebben mij goed gedaan. Hiervoor betuig ik allen mijn oprechte Tiank. S. J. van Gilst-Munter Geldermalsen, januari 1967. A.s. zaterdagmiddag 2.30 uur spreekt burg. de Wolf van Mariekerke in „de Prins van Oranje" te Goes. Nadere gggevens treft U in het bericht in dit blad Gevraagd bij echtpaar z.k. waar hulp v. ruw werk aanw. is, MEISJE VOOR DE HUISHOUDING G.k. koken en werken; niet ouder dan 30-40 jr., buitenleven gewend zijnde. Busverbinding naar Amsterdam en Hilversum. Eigen ruime woon-slaapkamer m. douchecel en w.c, apart van woonhuis. Brieven onder No. 35053 a. d. Larense Boekhan del, Laren Nh. neus.keelibor! III 7 van de P.v Elke klant die voor 5 gulden besteedt mag een envelop pakker.;.p.N. aan de Nu alles voor weggeef prijzen. Bruine herenschoenen vanaf 9,95 Damesschoenen verschillende maten en hakhoogten vanaf 4,95 Meisjes en jongensschoenen diverse kleuren en maten. J Straatdijk 30 - Telefoon 704 - Dirksland f 250 gram Fyne Allerhande 50 et. 10 grote COCOS MACRONEN 1,- Prima Roomboter koekjes 90 et. Bij elke fles wijn JUS D' ORANGE VAN C.P. van 1,85 voor 85 cent. Wfln Conac van C.P. van 5,50 voor 4,95 Unox Groentesoep van 1,08 nu 95 Unox Kippesoep van 1,18 nu 98 Negerzoenen 10 voor Licht gewicht chocolade 150 gram LOLLY'S 7 voor e ■^jjn, omdat leze partij ee 89 cenlihristelijke basi ichter niet als 75 cenl^erkiezingen 25 o<>„,>n.4grsdenkende ^a ceni jjgg^ Formee PENNY WAFELS 10 voor 89 cenl;j.éfjfc is ze wel HAGELSLAG 2e zakje 49 cenin de traditione LEUK TAARTJE voor l,9Sde heeft dan arplesteerd, da 150 gr. Donkers Rumbonen 65 ctniis^en de libe 150 gram De Heer Bonbons terecht kwam de Luxe 85 ceninaaar de oorza: rechts slechts de drie verte B.P. Nu dhr. heeft, kreeg zijn verzoek di( loftepnen gevend, wilde v/orden groeperingen. Na de bevrijc vloed van de de termen coi ^rechts-links introduceerde, "opgekomen n.l. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦fen sociaal-link! WIJ aas Mogen wij voor u noteren? VAN 17 31 JANUARI OVERHEMDEN PIAMA'S TRICOT GOEDEREN 20 50 »/o WED. J. KNAPE Weststraat 31 Ouddorp (Z.-H.) houdt in hoe sociale, econom blemen, vooral lisme is de sociale elemenl Daarom eist he regelen altijd Yoo; m.eiiing, dat feéhts) onget-w door de oude politieke theor ook deze contc méh moet dus teUiseren of te rante strijd m xyy- -------------- wordt in de meer openbaar De politicolo de r.k. univer in,zijn inaugw Over het onde: deze termen van de Franse eerst gebruikt groepen in d< (ifm: de adel Stmd ,de nslihet proleta liiiks van de telijkheid als hem zat. synoniem met sief, uiteraard malige situatie De al vroeg werf vereenze sief en conser^ links en recht ste in de bui poli geen misverst men deze mogelijk is ciseren. Dat zijn nogal l^nde interpri 'riten spreekt -llijks moet de-rechtse antisociaal beg me is >re g< stn m Ook de recht het standpi zakelijk is, of er in c_ sociaal vraags het antwoord „l^fn is het e: fel kleiner ...,-pappij nomisch zijn en deze n lunt, M onze er Je en geb rechts-

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 4