DE FLÜKKEE EXPRESSE Landbouw- werktuigen-show I. L de LIGNIE l LIJN- EN BODEDIENSTEN Zitting met agressieve verdachten Zie de nieuwe Glas! m,''' De snelle lijn van deze tijden het moderne com fort van een „derde deur' nu ook in een wagen van 1000/1300CC. STRUSK. Financieel overziclit Leerling- verpleegster/verpleger Leerling- Ziekenverzorgster X X X k Parketwacht bracht verdachte met zachte drang de zaal uit. i*»«'^'f"^ff*f Geschoold en ongeschoold personeel BLOEMENDAAL" Is het iets voor jou Wij delen U mede dat vanaf 16 januari 1967 de Firma BOTH ZOON en Firma HOBBEL een fusie hebben aangegaan welke bedrijven zijn ondergebracht in het pand aan het Nieuwdorp 24 te Middelhamis. De samenvoeging wordt voortgezet onder de naam Door deze fusie hopen wij U nog meer service dan, voorheen te kunnen bieden. Ons in uw 'gewaardeerde gunst aanbevelend, DE FLAKKEE EXPRESSE v/h fa. BOTH v/h fa. HOBBEL Ook voor VERHUIZINGEN door geheel Nederland TELEFOON (01870) 27 93 (b.g.g. 2417) Het is ons een genoegen U hierdoor uit te nodigen tot een be zoek aan onze grootse welke van 19 t/m 21 januari 1967 in de werkplaats Dorpsweg 34 zal worden gehouden. Openingstijden DONDERDAG 19 JANÜABI VAN 19 TOT 22 UUR VRIJDAG 20 JANUARI VAN 10 TOT 22 UUR ZATERDAG 21 JANUARI VAN 10 TOT 17 UUR Uw bezoek aan onze show zal zeer op prijs worden gesteld. Er wacht U ook een bijzondere attractie. 1 DORPSWEG 34 TEL. (01870) 23 43 SOMMELSDIJK Kantongerecht Sommelsdijk LM lersonenaiitosl H:M. Rotterdam NIEUWE TONGE PESCH OUDDORP voor goed spuitwerk OT CHE. PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS 's-GRAVENHAGE - LOOSDUINEN ■en buiten Den Haag, aan de rand van de anen, ligt dit psychiatrische „dorp", waar 750 itiënten verblijven die een goede medische en irpleegkundige -behandeling nodig hebben. dhr. V, ■noegen s geschf eden. ns de irhandif voorzit'. ibon. scriptie-" d. van h' or dhr. Besli Ie han4 r hen k 1 geweei ■onder !vr. Sm> 1 de syt n zijn meenten; comité-L dit boeiende werk te worden betrokken? arvoor heb je nodig HARTELIJKHEID en VAKBEKWAAMHEID. Het eerste moet je meebrengen, het tweede kun je verwerven als ol in de opleiding respectievelijk voor het officiële diploma Ziekenverpleging B of diploma Zieken- verzorgster. Informaties over onze introductiecursus (die op 1 maart begint), de opleidingsvoorwaarden, de - :fplariëring e.d. aan te vragen bij het hoofd per- ineelszaken van „Bloemendaal", Monsterseweg Den Haag (Loosduinen), Telef. (070) 39 60 60. iiiiii F: t? de be-- ïn weel and van m gchef oren alle erric 0| de gar; r. wel gf nen zée t het coi' voor K We hé uwen il de ras: de Bur dpunt te er waar randwee het b!' toekonisi .ontstaat élkande; de Som- n gevof. wordt l; ran Som- Jongsn» j.l. vrfldag gehouden kantonge- -zitting is een veel bewogen zit- geworden waaraan verd. P. H. te [we Tonga zijn steentje heeft hy- gedragen. Hij was in Schiedam verba- liseerd omdat hij niet in het bezit was j-jiFj^Cëen rijtijdenboekje; hij meende het iijltl|Kigenaar van een transportbedr^f n^jiodig te hebben. Al in het begin valËLzijn verweer wond verd. zich te- vew op en de officier en kantonrechter mattiden hem tot rust, tevergeefs ook^e klap met de hamer op de groene taA hielp nietde parketwachter mt^ verd. afvoeren. OT.: 'U had hét boekje zeker ver geten?" Verd.: „Helemaal niet; ik had het niet, ik heb het niet en ik moet het ook niet, ik heb het ook niet nodig". R.: „Dan hebt u toch een ontheffing nodig". Verd.: „Die heb ik(onverstaanb.) Off.: Rustig, rustigniet zo ze nuwachtig. Verd.: „Wat zenuwachtig, dat ben ik helemaal niet maar ik kom hier voor de waarheid!!" De rechter bekeek de door verd. ver kregen ontheffing en constateerde dat de overtreding twee maanden daarvoor begaan was. ¥erd.: „Oh... mag ik niet praten, dan öioel je 't mar zegge, dan ga ik weg!!" Mag ik niet eens verklaren waarom ik het niet nodig had, twee keer ben ik aaöjgehouden en twee keer werd me •bevestigd dat ik er geen nodig heb. Wérd. raasde door en de rechter riep hem met een hamerklap tot de orde. V^rd:. „Ik ben al 12 jaar invalide, ik kaïïiniet eens goed vrete, je mocht niet 'willien dat je er zo aan toe was!" Off.: 7,50 - 2 dgn. V|rd.: „Neem ik niet". R'; „U hebt toch die overtreding be- gaén. Uitspraak conform. Verd.: „Ik zal het onderzoeken". R.: „U kunt cassatie vragen bij de HQ|ffi Raad, neem dan wel een advo- ■flrd.: „Dat doe ik, die heb ik al en die kost menog niks ook!" R.: „Nu eruit!" waarop Z.E. de par ketwacht gelastte verd. buiten de deur te zetten. was het verd. beurt om „rustig, rusiag" te zeggen. Moet die dan niet.. Roos hoopt Gerei intrede uur be ds. M. jaardef I. nodig' is-Soni- Jeugd- Deze len haf- met eet- IMargrie' U zie* de vol-. el. 29»- id, te jan, t« weg, f, .rnhar<i-| ners meldijK' Verd. A. L. van L. te Nieuwe Tonge, had met een trekker rijdend op de Langeweg, door naar een links van de weg gelegen inrit af te zwenken het achteropkomende verkeer in gevaar ge bracht. „Kijk eens..." zei verd. ik heb zo mijn rijbewijs gehaald „Als ik voorsor teer dan mag het achteropkomende verkeer me rechts passeren, gaat dat met dan moeten ze achter blijven". Verd. zei niet te hebben geweten dat net een mrit was, hij dacht dat het een weg was. Verd.: „ik heb onnoemelijk snel ge reageerd anders had hij tegen een boom gezeten; hij had mijn richtingaanwijzer met eens gezien. „Moet die dan niet achter me blijven?" zeg alleen wat u doen moet" re- puOeerde Z.E. Qïf.: Verdachte's visie is niet juist, een richting aanwijzer is geen tover staf die alle verkeer stilhoudt; verd. mc^ niet op deze misvatting doorgaan" Bi^n uitspraak 50,-; 10 dgn. Zogezegd Verd. A. V. te Middelhamis was ten- ;jf^gelegd bij het linksaf slaan de do^gang voor het verkeer niet te heb- beft, vrijgelaten. Verd. had er in de .voöge zitting het zijne van gezegd; hij '5-^ï auto waarmee hij op de kruising ■;Kc».- JuUanalaan - Langeweg te Som- i- ittösdijk in botsing kwam op plm. 100 ~^er zien naderen. Toen hij in de spie gel keek om linksaf te slaan had de auto hem links achter gegrepen. Thans werd de bestuurder van de andere wagen, get. H. J. R. te Melis sant gehoord. R. tot Get.: „Hoe hard reed u?" Get.: „Ik was zogezegd naar 50 te ruggegaan" daar staan borden" voegde hij er verklarend aan toe. „Als hij nou maar gewoon had voorgesorteerd was er niks aan de hand geweest, ik reed op plm. 30 mtr. achter hem, hij ging helemaal naar rechts, hij remde af en deed zijn linker richtingaanwijzer aan maar toen was ik al naast hemde een zegt dat ik wel mag passeren en de ander zegt van niet". Ook get. B. v. d. L. te Middelhamis had het ongeluk zien gebeuren, hij had beide auto's voorbij zien gaan en hij had de botsing zien aankomen; hij ver klaarde dat verd. V. tegen de as van de weg reed. De Off. achtte de tenlastelegging niet bewezen; er volgde -vrijspraak. Verd. H. P. W. te Melissant was ver- baliseerd toen hij zonder rijbewijs op een motor reed; ook was de motor niet verzekerd. In de vorige zitting kon verd. zijn rijbewijs tonen; nu had hij ook de ver zekeringspolis meegebracht. „Lees voor al ook de kleine lettertjes" adviseerde Z.E. Bij zijn eis zei de Off. er in hoge mate rekening mee te houden dat verd. nu aan de wensen heeft voldaan. Eis voor het niet hebben van een rijbewijs 25,5 dgn. en voor het niet verze kerd zijn 50,10 dgn. „Veel voor een militair" klaagde verd. waarop de rechter hem erop -wees dat de normale boete zeer aanzienlijk hoger ligt. Uitspraak conform. Drie maal is scheepsrecht. Ten derde male was verd. H. R. te Ouddorp die thans werd voorgeleid verbaliseerd omdat hij zonder rijbe wijs op zijn motor reed. „Rijden zonder rijbewijs is op zich zelf al foutief maar nu al de 3e keer" verontwaardigde zich de rechter. Verd. verzekerde dat het de laatste keer is geweest. „Op het kantongerecht in Rotterdam wordt in een dergelijk geval onvoor waardelijke hechtenisstraf uitgedeeld; de politie kent je en zal je wel in de gaten houden" waarschuwde Z.E. „Als je zo doorgaat gaan de deuren van het Huis van Bewaring wijd voor je open" vulde de Off. aan; hij wrilde verd. dit nog besparen en eiste 150, 30 dgn. met een maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar". De rechter sprak conform uit; „Je weet wat je boven 't hoofd hangt, ge draag je daarnaar". In plaats van de maximum snelheid van 40 km had verd. H. F. S. M. te Achthuizen met zijn brommer 65 km gereden; er was een race-carburator en een ander aandrijftandwiel aangebracht en de cilinderinhoud was vergroot. Verd. beriep zich erop dat hij dat allemaal niet had geweten; hij had de brommer nog maar 3 weken. R.: „Toch kan dat zo niet doorgaan, als we hem verbeurd verklaren kan hij vernietigd worden en zijn we van die zorg af...", in Rotterdam hadden we er een die de 110 km haalde!" De Off. 'eiste een geldboete van 30,- 6 dgn. en van 50,10 dgn. met ver beurdverklaring van de veranderde on derdelen. Uitspraak conform. „Zorg maar imt hij netjes in orde komt" adviseerde Z.E. Spiegels. Verd. P.G.M.T. te Oude Tonge had met een tractor gereden waarvan de spiegels niet in orde waren. „Ze waren vuul". verbeterde verd. Off.: „Dan heb je er toch ook weinig plezier van". R.: „Er wordt geen aandacht besteed aan verlichting en spiegels". Glas 1004 CL/top 130km/verbr.6.8L/100km/prijs 7455,- Glas 1304CL/top 148km/verbr.7.5L/100km/prijs 7995,- Importrice: Alimpo nv Parkstraat 91a den Haag Tel. 070 -184843 Showroom: Tournooiveld 1 den Haag Tel. 070-1848 40 GEVRAAGD: BEDRIJF: Pakhuismeesteren. N.V. - Stuwadoorsbedrijf, ■Waalhaven Pier II, Rotterdam. HET WERK: Er wordt gewerkt in vast ploegverband: 1 week dagdienst van 07.30 - 16.45 uur. 1 week dagdienst van 07.30 - 16.45 uur, met daaraan sluitend zaterdagarbeid indien de werkzaamheden dit noodzakelijk maken. 1 week vroege nachtdienst van 17.30 - 02.30 uur. OPLEIDING: Een gratis opleiding wordt gegeven voor vak bekwaamheid. BELONING C.A.O, Vanaf 23 jaar minimum brutobeloning volgens havenbedrijf: dagdienst dagdienst inklusief -vroege nachtdienst e.v.t. zaterdagarbeid fl. 154,74 fl. 198,31 fl. 206,49 Na opleiding en in het bezit van certifikaat havenwer ker en 6 maanden dienstverband: dagdienst dagdienst inklusief vroege nachtdienst e.v.t. zaterdagarbeid fl. 161,94 fl. 207,59 fl. 216,31 Bovengenoemde bedragen zijn inklusief reistijdenver goeding van 2,42 per dag. INLICHTINGEN: -Wilt U nog meer weten: Dan kunt U zich dagelijks melden bij afdeling perso neelszaken Waalhaven Pier II, telef. 179860 toestel 136. Ook bent u welkom op onze voorlich tingsavond met filmvertoning op woens dag 18 januari 1967 in des avondjs van 19.30 - 20.30 uur in Café-Rest. Osseweyer, Kerkring 3. MIDOELHRRNIS Eis 20,— 4 dgn. Verd.: „Je kunt toch niet elk ogen blik van de trekker af om die spiegels af te doen". Off.: „'t-Is in uw eigen belang". Uit spraak conform. Eventjes vertelle. Verd. Joh. J. uit Bruinisse „zou het eens eventjes vertellen" hoe het kwam dat hij fuiken had gezet in de z.g. „smalle gooi" te Dirksland wat hem in de tenlastelegging verweten werd. Ook werd verd. J. S. uit Bruinisse was ter verantwoording geroepen, hij was met zijn oom verd. J. mee- geweest en hem werd tenlaste gelegd dat hij daar fuiken had gezet en niet in het bezit van een akte was. Verd. J. had wel een akte. Verd. J. vertelde dat hij onder Her kingen een -viswater had; er was niet veel te vangen; in een gesprek met een boer die daar met zijn trekker in de buurt was had verd. een en ander ver teld. Het bleek dhr. v. d. B. uit Melis sant te zijn. „Een stik aardige vent" had verd. hem gevonden vooral toen hij verd. aanbood van zijn viswater aan de an dere kant van de dijk gebruik te ma ken... IZoveel gulheid was verd. J. wel een emmer mossels waard geweest en 's zaterdagsmiddags was hij daarmee naar v. d. B. gegaan. Na een gezellig onderonsje had v. d. B. verd. J. gewe zen waar hij vissen mocht; verd. had de fuiken gezet en hij had er na een week je een paar pond paling uitgehaald. Daardoor aangemoedigd had verd. er nog enkele fuiken bij gezet, zijn neefje verd. S. was daarbij geweest. Toen wa ren 3 jagers en zelfs de jachtopziener hem gepasseerd maar ze hadden hem ongemoeid gelaten; later was de jacht opziener teruggekomen. Verd. had hem alles uitgelegd toen het viswater niet van v. d. B. bleek te zijn. „V. d. B. is een slechten" had de jachtopziener gezegd. Samen met de jachtopziener was verd. J. naar de werkelijke eigenaar M. te Dirksland gegaan en deze had gelast onmiddellijk verbaal op te maken en de fuiken in beslag te nemen. Verd. J. was het roerend met de politie eens geweest toen die zei dat hij er ingelo pen was. „Al slae je me dood" bezwoer verd. „Die straf wordt hier niet opgelegd" stelde hem de Off. gerust... „U hebt het te goeder trouw gedaan. Verd. J.: „Ik heb er glad niet bij stilgestaan". Verd. S.: „Als je zomaar een keer meegaat moet je dan gelijk een akte hebben?" Verd. J. „Menheer de rechter, die jongendie kan zelf praten (R.). In zijn requisitoir prees de Off. verd. voor zijn historisch en veelkleurig overzicht; hij was het zelfs in een paar opzichten met hem eens; verd. was erin gevlogen maar hij diende te weten dat een schriftelijke vergunning van de rechthebbende nodig is; verd. had at tenter moeten zijn". „Verd. S. had een akte moeten hebben" besliste de Off. tegen hem eiste hij 25,5 dgn. Voor het vissen zonder vergunning volstond de Off. met een schuldig verklaring zonder toepassing van straf. Ook verd. J. wilde de Off. schuldig zien verklaard zonder toepassing van straf voor het vissen zonder vergun ning, wel vroeg hij verbeurdverklaring van de fuiken. „Als het moet dan tnoet het maar, maar ik vind het een verschrikking vond verd. J. Bovendien, wat heeft die jongen er mee te maken, als ik die boete nou kreeg De rechter achtte de feiten bewezen. Tegen verd. S. sprak hij conform de Het vleugje optimisme, dat de beurs op het Damrak vorige week kenmerkte heeft zeker wat de internationals be treft geen verder voedsel gevonden. De minder gunstige berichten van Philips en A.K.U. is daaraan zeker niet vreemd. Bij Philips wordt het steeds duidelijker, dat men met een enorm produktieoverschot zit niet als gevolg produktiebeperking, hetgeen enerzijds wordt bereikt door een aantal ontsla gen, anderzijds door werktijdverkorting. Bij de thans aangekondigde verkor tingen zal het wel niet blijven, men heeft nu reeds te kennen gegeven, dat de produktie in nog verschillende sek toren eveneens zal worden ingekrom pen. De narigheid van een dergelijke ge leidelijke doorvoering is, dat bij elk nieuw bericht hierover de kans bestaat op een nieuwe reaktie van aandeelhou derszij de. Ook A.K.U. kwam met minder goede berichten. Na de inkrimping in enkele van haar Nederlandse bedrijven in de afgelopen weken, kwam het bericht, dat de Glanzstoff produktie eenheden voor rayonvezels en rayongarens gaat stil leggen. Na de daling van de winstmarge in het 3e kwartaal van A.K.U. ziet het er naar uit, dat het 4e kwartaal lagere resultaten te zien zal geven. Lokale markt. Hiervan was de ondertoon wat beter, zodat verschillende aandelen de koer sen wat konden opfleuren. Vooral de verzekeringsaandelen, dia eis uit; verd, J. kreeg een geldboete van 20,4 dgn. bij hoge uitzonde ring kreeg hij zijn fuiken terug. vorige week met een gunstige tussen tijdse mededeling kwamen, boekten nogal wat koerswinst. Andere belangrijke koersverbeterin gen kwamen voor bij: Albert Heyn, Centr. Suiker Mij, Vettewinkel en ^Wes- sanen. Tussentijds melde de -Westlandse Hy potheekbank, dat de resultaten niet bij 1965 ten achter zullen blijven. N.D.S.M. heeft belangrijke besparin gen bereikt bij de reorganisatie van de werf. Men verwacht van deze reorga nisatie in 1967 nog betere resultaten. Ook Nieaf liet een optimistisch geluid horen. Hier verwacht men, dat de omzet stijging over 1966 voldoende zal zijn om de hogere kosten op te vangen. Men heeft ook een belangrijk hogere orderportefeuille. Sanders behang deelde tijdens de jaar vergadering mede, dat het thans lopen de boekjaar een grotere stijging van de afzet te zien geeft, terwijl alles in het werk wordt gesteld om de kostenstij ging in bedwang te houden. Obligatiemarkt. De verwachting, die we vorige week uitspraken over een te verwachten 6^/4 "/o lening van de Bank Nederl. Gemeen ten is bewaarheid geworden. Aange kondigd is een emissie van 100 mil joen 25 jarige obligaties tegen de koers van 98V2. De verlaging van de rentevoet begint dus eindelijk riëler vormen aan te ne men. De hypotheekbanken delen deze mening, want de uitgiftekoers van Vla pandbrieven werd opgetrokken. Opmerkelijk is daarom de reaktie van de banken, die hun renten voor spaar gelden en termijngelden gaan optrek ken. Men is kennelijk bevreesd, dat de spaarders, nu meer geneigd zullen zijn om hun spaargelden in beleggingen om te zetten.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 3