Ds. H. Kraaij deed intrede in Herv. Gem. te Herkingen raRAIFFEISENBANK Burgerij van Sommelsdljk Er blonk zelfs goud voor dokter Krelin waar nten véél meer doet dan sparen spaarbank en alle bankzaken l „BI De Raiffetsenbank doet alle bankzaken, ook reisdeviezen, ëemakkelijk voor diep gegriefd door de houding van het college van b. en w. inzake het Brandweerbeleid. Steilendams bevolking toonde haar sympathie in grootse geschenken Middelharnis Bladz. 2 ,j;i LANDEN-NIEUWS" Dinsdag 17 januari Na j.l. zondag in de morgendienst bevestigd te zijn door zijn ambtsbroeder en vriend ds. P. Posthouwer te Heteren, heeft ds. H. Kraaij in de nüddagdienst zijn intrede gedaan als nieuw prediltant van de Herv. Gemeente te Herkin gen. Ds. Kraaij getuigde dat God zijn hart heeft geneigd om vanuit Zuid Beijerland waar hij tien jaar het ambt bediende naar Herkingen te gaan, de Gemeente waar hij reeds in 1941 werd beroepen. Als tekst voor zijn prediking nam ds. Kolossensen 4 3a: „Biddende meteen ook voor dat God ons de deur des Woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus." Ds. deed naar aanleiding van dit Schriftwoord een dringend beroep op de gemeente hem in hun voorbede te gedenken opdat hij met vrijmoedigheid het Woord Gods in het midden der gemeente moge openen en verkondigen. De kerk was in deze dienst tot de laatste pltiats bezet. Prediking Ds. hoopte ook in zijn nieuwe ge meente enkel Gods Woord te verkon digen zonder daar iets af of toe te doen. Hij hoopte te prediken een rijke Christus voor arme en goddeloze zon daren, de volstrekt Enige en absolute Zaligmaker. Als antwoord op de vraag wie tot deze dingen bekwaam is citeerde ds. een gezegde van Calvijn: „Zeker niet een nietig mensje dat uit het stof op gerezen is." Ds. maande de gemeente trouw op te komen om de verkondiging van het Woord des Heeren te horen. „Hij is niet aan de middelen gebonden maar Hij heeft U wel aan dit middel ge bonden, immers, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods; ziet toe dat ge hoort met een geopend hart, ziet toe dat ge ook een dader van het Woord bent, ver hardt u niet, maar laat u leiden" maan de ds. Hij wees de kerkdiensten aan als een grote zegen die men zich tot een vloek kan veranderen wanneer men ze verwerpt; het Woord Gods is een reu- ke des levens ten leven of een reuke des doods ten dode. Afgeleid van het tekstwoord deed ds. een dringend beroep op de gemeente: „Bidt voor mij." Hij wees erop dat, wanneer Paulus de voorbede van de gemeente vraagt hij daarbij niet is als zovelen die wel geestelijk willen ont vangen maar niet willen geven; Pau- lus bidt dag en nacht voor de gelovi gen van Thessalonica en Colosse. „U hebt recht op onze voorbede" betoog de ds. daarbij een uitspraak van Cal vijn aanhalend: „Wie zou dan nu be staan der broederen voorbede te ver smaden?" Ds. verzekerde dat zijn beroep op hulp en bijstand niet was bedoeld om dat de critiek hem bespaard zou blij ven, juist deed hij een beroep op cri tiek, welwillende critiek die de eer van God en het heil van de gemeente en de predikant beoogt. „Spaar me alstublieft de koude en liefdeloze kritiek van de beste stuurlui" verzocht ds. Hij legde uit waarom laatstgenoemde critiek al te veel geleverd wordt. De gemeente is dan niet wat ze moest zijn, een goed gezin waarin alle leden lijden als er één lijdt en waarin degene die een bij zondere verantwoordelijkheid heeft te dragen door de andere „gezinsleden" wordt gesteund. Ds. waarschuwde, dat, wanneer er afbrekende critiek wordt geleverd er gemeenteleden zijn die hun verantwoordelijkheid niet beseffen, ze schuiven die af op de predikant of ker- keraad, zelfs presteren ze niets, terwijl ze mede de kerk vormen. Ds. stelde duidelijk dat de predikant en kerke- raad als gewone mensen Gods hulp nodig hebben. God mocht Zijn hulp schenken, niet om het gebed maar op het gebed van zondaren. In de tekst wees ds. aan dat hij de voorbede nodig heeft opdat God hem de deur des Woords opene zoals Pau- lus zegt: Ds. hing uit de meerdere uit leg van deze tekst deze het meest aan dat hier wordt bedoeld: „opdat wij met vrijmoedigheid het Woord in uw midden mogen openen en verkondi gen." Het moet in de prediking gaan om het geheimenis van Christus, dat Hy op aarde gekomen is en dat Hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Met Spurgeon stelde ds. dat een preek waarin de Christus der Schriften niet centraal staat nog te slecht is om op de mesthoop te worden geworpen. Het Woord is een kracht Gods tot zalig heid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en dan de Griek. Het gaat open voor allen die in de nood der zonde schuld verloren zijn en die weten: „Groter dan de Helper, is de nood toch niet." „Beware God ons ervoor dat wij Zijn Woord verwerpen, als we elkaar opdragen zullen we straks God de eer kunnen toebrengen. Ds. besloot zijn prediking met de versregels: „De vrede zij en blijv' in U; Nooit moet haar nijd of twist verkloeken." Voor de prediking had ds. Kraaij gememoreerd dat hij in maart 1937 voor de eerste maal in Herkingen was voor gegaan waarop hij in 1941 een beroep ontving. De tweede maal dat hij voor ging, in augustus vorig jaar werd ook door een beroep gevolgd. Ds. beken de er aanvankelijk niet veel voor te hebben gevoeld maar God had zijn hart geneigd. Hij wilde niet te koop lopen met de intieme dingen des har ten en volstond met de verzekering dat het medeleven van de Gemeente in de tijd van de beslissing hem niet onberoerd had gelaten. Ds. hoopte met de kerkeraad dienend het heil van de gemeente van de Heere God te zoe ken. Hij dankte de consulent, ds. van Wijnen van Goedereede en ds. van Hensbergen te Dirksland. Ook ds. Post houwer werd dank gezegd voor de be vestiging. Ds. wist dat hij in een pret tige „Ring" is terechtgekomen en hij verbond daaraan de wens op collegi ale wijze met de ambtsbroeders samen te werken. Het deed ds. ook vreugde dat ver tegenwoordigers der Geref. Gemeente aanwezig waren, hij hoopte dat de kerkmuren tussen beide kerken niet al te hoog zullen zijn en dat enkele taken gemeenschappelijk kunnen worden uit gevoerd. Hij zegde de burgerlijke over heid de voorbede in de gemeente toe, ook met hen hoopte hij op goede con tacten. Ook dankte ds. de kerkeraad en vrienden uit Zuid Beijerland voor hun komst naar Herkingen, voorts de dames van de vrouwenvereniging en de organist. De kosters weduwe bad hij kracht toe het verlies van haar man te dragen. In de naam des Heeren deed ds. een beroep op de catechisanten mee te werken opdat de catechisaties een goed en leerzaam verloop zullen heb ben en hij wekte de jongeren op zich voortaan in het Woord des Heeren te laten onderwijzen. De mooiste en fijnste uren zei ds. te beleven met de belijde nis catechisanten. Toespraken Al verzekerde ds. Van Wijnen dat het consulentschap hem niet te zwaar was gevallen, niettemin was hij blij dat zijn taak beëindigd was. Ds. Van Wijnen sprak als hartelijke wens uit dat God ds. Kraaij de kracht, wijsheid en liefde zal schenken om het werk dat bleef liggen weer aan te pakken. Burgemeester Bos verzekerde dat ook het gemeentebestuur deelt in de blijd schap van deze blijde dag. Het stemt aldus de burgemeester tot grote voldoening dat Herkingen weer een eigen herder en leraar heeft die reeds een ruime ervaring heeft in het werk in een dorpsgemeenschap. Dhr. Bos zegde waar mogelijk alle medewerking toe waarbij hij mededeling deed van een plan het uiterlijk aanzien van kerk en omgeving te verbeteren. „Moge de Koning der kerk uw ar beid tot rijke zegen stellen" zo be sloot burg. Bos. ■- Ds. Van 't Veld van den Bommel vergeleek dat, wanneer in een gezin de verhoudingen goed zijn de kleinste de grote zorg heeft van de ouderen. Zo ook in Herkingen als de kleinste ker kelijke gemeente op het eiland waar bij hij zijn vreugde uitsprak dat de vacature is vervuld zodat het werk dat Christus opdraagt mag worden voort gezet. Hij heette ds. Kraaij welkom in de classis waarin de verhoudingen soms wat scherp liggen. Spr. besloot met de hoop dat ds. Kraaij een goed collega maar vooral ook een goed m.e- dewerker zal zijn en dat hij de liefde van God en de gemeente in ruime ma te zal mogen ervaren. Ook de oud-predikant, ds. Wiegeraad was verheugd dat de vacature weer was vervuld. Spr. had vijf jaar met grote vreugde en met vrucht in Her kingen mogen arbeiden en hij hoopte dat ds. Kraaij mag oogsten van het zaad dat gezaaid is. „Moge Zijn Naam voluit worden verkondigd opdat U op de Dag der dagen met de schoven on der de arm mag binnengaan" Slotwoord Ouderling Keijzer vertolkte in een slotwoord de dankbaarheid van de ker keraad. Het was spr. wens dat de nieu we predikant samen met de kerkeraad zal bouwen aan het Koninkrijk Gods. Hij vroeg de gemeente ds. Kraaij niet te ontvangen als een predikant in een rij van predikanten maar als een die naar van God. Ook ouderling Keijzer maande de gemeente trouw op te ko men onder de verkondiging van het Woord. Staande werd ds. Kraaij hierna toe gezongen Ps. 119 9 waarna de dienst met dankgebed en het opleggen van de zegen werd besloten. IN HOIUND snuiniiiuis Een comvn,issieUd, blij dat alles tot in de puntjes geregeld was liep zich za terdagmiddag in het Haegse Huus te Steïlendam tussen de tafels en stoelen toch nog zorgen te maken: „Als ze nou maar komen" mompelde hij. Ook, voor hem gingen even later dokter Kre- ling, zijn echtgenote en dochter om wie het deze middag allemaal ging, schuil achter de drommen mensen die hen kwamen gelukwensen met het 25- jarig huwelijks jubileum en het feit dat dokter Kreling 25 jaar arts te Stellen- dam is. In het receptieboek prijken maar liefst 600 handtekeningen; het po dium werd bezet met tientallen bloem stukken en het klapstuk werd gevormd door een groots gebaar uit de bevol king; de dokter die altijd voor iedereen klaar staat kreegeen televisie toestel, een radiotoestel en een prach tige fauteuil. De muziekver. en drumband maakten een rondgang door de gemeente om vooral duidelijk te laten merken dat het feest was. Het echtpaar Kreling werd daarna in het Haegse Huus ont vangen, binnengeleid door een erehaag van muzikanten en leden van de Roo- de Kruis colonne. De drieling Jan, Aren en Laurie Brinkman drukten me vrouw Kreling en haar dochter een bloemetje in de hand. In de „stoet" liep de 93-jarige vader van dr. Kre ling mee. „Da's nou allemaal voor jouw zoon vader" zei zijn begeleidster. Dok ter Kreling was al overrompeld door dit eerbetoon maar zijn verbazing zou nog groeien. Hulde Woorden van waardering en dank wervelden over veler hoofden naar de jubilaris. Het begin van de speech van dhr. K. V. d. Houten die de dank van de bevolking vertolkte was veelbelovend: vrijwel iedereen heeft onze aktie met gulle hand ondersteund" zei hij. Spr. wist, liever meende te weten wat het betekent om 25 jaar lang de gebonden heid van het doktersambt te moeten dragen; „natuurlijk was het niet altijd pijn en verdriet op uw weg, ook in de lOT. CBF 's-GR payen buiteii duinen, ligt L itiënten vel irpleegkunef De familie Kreling neemt talloze felicitaties in ontvangst. vreugde kon u laten delen wanneer het u gelukte de ooievaar weer een vrachtje afhandig te maken of als u iemand na een ernstige ziekte weer tot de arbeid zag terugkeren." Dhr. V. d. Houten vergeleek de om standigheden van de dokter van vroe ger met die van de dokter van nu. De voorganger van dr. Kreling „reed" in een koets maar dokter Kreling „rukt uit" als een autocoureur. „Bij al deze sprints bent u vitaal gebleven en dat geeft hoop dat we met u de volgende mijlpaal tegemoet mogen gaan tot hulp en heil van de zieke mens" hoopte dhr. van Houten. Ook mevr. Kreling werd hartelijk dank gezegd omdat zij steeds actief op post was voor het aan nemen van telefonische ziektemeldin- gen e.d. waardoor het de laatste 15 jaar een uiterst zeldzaam geval was als men geen gehoor kreeg! „Zo maar doorgaan" adviseerde dhr. v. d. Hou ten haar, waarna hij met een hartelijke De heer van den Houten overhandigde de geschenken aan de dokters familie, volking. Ook de bedrijven op het Deltawerk hadden hun steentje bijgedra de van bloemstukken vanaf „een bosje blommen" als het penningske der we het gemeentebestuur. de opleid! ploma Zielf verzorgster. ïhformaties 1 maart bej f;;jjilariëring gelukwens besloot. Het was dhr. r,}:di, .p. Haal Houten daarop een groot genoeger. I op het toneel tentoongestelde gesc!^ ken aan de dokter aan te bieden. Er kwam. nog meer, namens dêj van het Groene Kruis overhand! dhr. Fr. de Geus de dokter, voorzl van de afdeling, een boekenbon. Een gouden horloge met inscripti;^ oorkonde werd namens de afd. var. Eoode Kruis aangeboden door dhr^i van Dongen. Bk De fam. Kreling heeft vele hac| gedrukt en het zal ook voor hen bijzonder feestelijke dag zijn gew De 600 handtekeningen, waaronder die van burgemeester en mevr. S."! zijn het duidelijke bewijs van de s-i pathie die men de dokter en zijnt' zin toedraagt. Als ze (de gemeente;- ren) maar komen" zei het comitt toch? I¥e j.l. vrijdl ■echt-zitting isl tiing geworden f ^ieuwe Tonge| fjedragen. Hij kiseerd omdat Van een rytijde| lis .eigenaar liet nodig te an zijn verw4 eel op en de .asuidcn hem lok de klap me afel hielp nii west verd. af^f èéi:: "U hadl ?eten?" Verd.: „Hele! niet, ik heb hl ook niet, ik hel R.: „Dan heb 'nodig". Verd.: „Die Off.: Rustig,! 'nuwachtig. Verd.: „Wat helemaal niet de waarheid!!"! De rechter hi regen ontheffl e overtreding f als blijk van waardering van do begaan was. gen. Voor op het podium staat een v,\ Verd.: „Oh., duwe tot en met de prachtige mand \:inoet je 't marl Mag ik niet f ik het niet nod| ■aangehouden Het is de lezers van het E.N. wel be kend dat ik een enkele keer wel eens een ingezonden stuk schrijf, doch nu heb ik dan toch ernstig gewacht of er iemand de pen zou opnemen tegen het onrecht de burgerij aangedaan in de laatste raadsvergadering. Men herleze b.v. nog eens het prima verslag op 6 januari dat je goed aan het denken zet en men vraagt zich werkelijk af: „Hoe bestaat het, dat zo iets kan gebeuren?" Namens de burgerij spraken de raads leden, b.v. de heren Mijs, Edewaard, Hoogzand en Koppelaar en anderen, die byna allen dezelfde opinie naar voren brachten: Er is een grote psychologische fout gemaakt tegen de burgerij van Sommelsdijk om een prima en prima korps zomaar overboord te willen gooi en. Men vergelijke Goedereede: 3 korp sen, allen bleven bestaan, want het gaat best. Dirksland, ook 3 korpsen. Deze 3 blij ven, omdat het goed gaat. Middelharnis 4 beste korpsen. Eén moest eruit en nog wel een korps dat een internationale reputatie heeft. Ja, zegt de Raad, „doch dat gaat zo maar niet". En Schrammetje merkt ook zéér terecht op: De raad is het hoofd van de gemeente, volgens de wet. Laten we dat niet vergeten. Behalve dat ene ding dat Schrammetje was opgevallen zijn er nog wel meerdere dingen, die mij op vielen: b.v. dat de Burgervader niet veel inging op de financiële aspecten die de raadsleden bespraken en bijna niet inging op de zéér deskundige rede voeringen der raadsleden. Ik beweer niet dat deze straal genegeerd werden, doch 't leek er toch héél veel op, door dat de voorzitter zijn eigen standpunten telkens benadrukte en bekrachtigde, alsof er bijna geen raadslid een gezond woord naar voren had gebracht! Dit laatste grieft de burgerij dan ook zéér, die deze mensen, van verschillende par tijen, heeft gekozen! De burgerij weet heus goed: „De raad moet regeren, opdat de belangen der in woners goed behartigd moeten worden" Overigens ben ik het met Schrammetje eens, ook dat er geen aanleiding was om zo rigoureus op te treden. Dat had anders moeten zijn. Ik meen ook dit te mogen beoordelen, zoals de ingezetenen dat hier doen, omdat ik al in 1917 in Sommerdiek ben gekomen en er dus wel „iets" van weet. Toen ik hier kwam waren de burgers doodsbenauwd voor brand en menige boerenschuur ging er aan. Doch nu is er volkomen rust onder de burgerij door de krachtige organisatie van dhr. J. J. Bienefelt en het razendvlug aan treden van het korps bij brandgevaar. Dat weet men héél goed, ook zelfs nog buiten Sommelsdijk!! Bij landbouwherstel heb ik jaren met mijnheer Bienefelt samengewerkt. Op het laatst was hij assistent districts hoofd, onder mijnheer C. A. Wisse. Krachtig optredend was hij bok daar in de organisatie van het „herstel" voor de boeren. De Flakkeeërs zullen dat nooiit vergeten!! Héél prettig in de omgang en ook nu nog, in zijn zéér moeil^ke omstandig heden. Wij moeten de factor „mens" niet verwaarlozen. Dhr. Bienefelt kan door dit ontslag het 35 jarig bestaan 1 van zijn korps niet meer in functie meevieren. U kunt er op aan dat dit ontslag ook buiten Middelharnis grote ontstemming zal veroorzaken, bij de meeste mensen, waar hij soms dag en nacht bij land bouwherstel voor in de weer is geweest. Ook één der wethouders weet daar wel meer van. Speciaal wil ik van mijn kant nu ook eens benadrukken dat het betoog van dhr. Hoogzand m.i. sluit als een bus. Hij meent ook dat reorganisatie geen financieel voordeel zal opleveren. (Vol gens mij zelfs financieel nadeel.) Ook is juist dat het college teveel redeneert I vanuit de oude kern Middelharnis en dat juist nemen de burgers in Sommels dijk niet. Bij de replieken zegt H. nog dat de voorz. zijn bezwaren niet had weggenomen en de zakelijke motieven pleiten er evenmin voor! Dhr. Kievit kan zich deze speech van de heer Hoog zand ook wel voor „gezegd" houden! We hopen niet dat er een „brand weer-belasting" komt om de grotere uitgaven voor de brandweer te bekos tigen. Zou die belasting er toch b.v. komen voor de hoge-druk-nevelspuit, dan zou Nieuwe Tonge en Stad daaraan ook moeten meebetalen, terwijl ze nor maal niets aan die spuit hebben. Dan wil ik ook nog even bespreken de oprechte dank van burg. Hordijk aan het korps te Middelharnis. Ik sluit me daarbij aan bij een opmerking van de burgemeester over de „objectiviteit". Welnu ik neem grote afstand van spec taculaire journalistiek, die meer kwaad dan goed doet en waar de mensen maar om „grinniken". Het z.g.n. „ooggetuige verslag", lijkt daar bedenkelijk veel op en is een soort persiflage van een ge deelte van de rede van dhr. Edewaard. Moet dat nu zo, hooggeachte Burge meester? Ik ben werkelijk objectief, want ik zit in niet één bestuur. Ik vraag U welke waarde hecht U zeU aan uw eigen dankbetuiging als U in 1965 ook zo'n dankbetuiging heeft geschre ven ,aan het korps te Sommelsdijk, dat een beslissende rol speelde bü de schoolbrand te Middelharnis? Nogmaals, ik blyf objectief! Beide korpsen hebben een dankbetuiging van U ontvangen. En het resultaat? Practisch blijft er eventueel slechts over dat alleen het ene korps in Mid delharnis blijft bestaan en zulks tegen uw belofte in. Denkt u nu dat de bur gerij dat niet opmerkt en afkeurt? In dit verband wil ik opmerken dat de rede van dhr. Edewaard door vriend en tegenstander als één der beste rede voeringen wordt beschouwd, die hij ooit heeft gehouden. Ik wou dat het publiek die prima rede eens helemaal kon lezen. Ook dhr. Koppelaar stemde ten volle met dhr. Edewaard in. Blij kens de krant zei dhr. Koppelaar: „Verleden jaar heeft U gezegd, dat het korps zijn zelfstandigheid zou blij ven behouden om alle sentimenten te ontwijken. U heeft niet met het korps in Sommelsdijk onderhandeld. Dit is ongehoord! Het blijkt nu dat er geen sprake is van de nodige voor zichtigheid". Een voorzichtig beleidvol optreden is thans nodig bij een samen voeging, die opgelegd is en waar niet één van de randgemeenten op gesteld was. Volgens dhr. E. heeft die samenvoe ging voor de gewone man alleen nog maar nadeel en narigheid gebracht als hogere belasting en minder service. Ook mij is het nog lang niet duidelijk wat het doorslaggevende bezwaar is om ie dere dorpskern zijn eigen brandweer te laten houden. Speciaal de brandweer in S. zou intact blijven! Toen dat weer was gezegd werd het wat rumoerig op de publieke tribune. Dat betekent: Er is dus een grote noodzaak om een be leid te voeren dat een harmonieus sa mengaan van de verschillende bevol kingsgroepen stimuleert en mogelijk maakt. Wij hopen ook op een goede onder linge samenwerking van de Burgemees ter met de Wethouders. Gelijk nu de samenstelling van B. en W. is, is dat wel zéér eenzijdig! Ze zijn allen uit de dorpskern Middelharnis en sterke voor standers van de samenvoeging. Het ge vaar is dus niet denkbeeldig van een eenzijdig optreden!! Als goed A.R. sta ik achter de Bur gemeester bij de handhaving van de orde. Dat doe ik ook als oud lid van de B.V.L. Doch, ik garandeer B. en W. als er op de Langeweg in de Oudejaars nacht tijdig maatregelen waren getrof fen om de bende te kunnen keren, b.v. opdracht aan de brandweer te Som melsdijk met de nodige politie, dan was het kabaal tqdig ineen gestort! Nu heeft de brandweer in Sommelsdijk geen op roep gehad. Het heeft op de Langeweg aan tijdig beleidvol optreden gé Verd. raasde I ontbroken!! Had men van tevoren Svgjj^ y,l klaargemaakt, dan was de herrie -tt-o^^- rt hA tijd beëindigd. kan nit eens Toen de bende eenmaa aan de l^^^ -^ g. was, werd het steeds moeilijker. qjj f 7 50 - In M. is dat echter vooraf wel i verd Nee beurdü In Sommelsdijk wonen r u hebt goedwillende mensen, doch laat hetggan Üitsnraa lege meer begrip opbrengen voor Verd Ik zi standpunt van Sommelsdijk. We t jj_. u"kunt ben gelukkig zéér veel vertrouwen Hoge Raad ni de commissie en in het door de :icaat. ingenomen standpunt. Laat dan de E vérd.,Dat gemeester zijn ingenomen standpunt (jjg kost meno rugnemen en als van ouds weer \va: j^_. ^j^^ gj.yj- dering opbrengen voor de brandv, ketwacht gelas van Sommelsdijk. Ik hoop dat het te zetten, leid van B. en W. in de naaste toelio; jjy ^g'g jjg^ zo zal wezen dat er een sfeer pntsit rusijg" te zeg» waarin de samengroeiing naar elkant;;^' toe mogelijk is. En, dat er bij de Soi^ melsdijkse bevolking niet een gev" *i ontstaat dat zij achtergesteld wordt Verd. A. L. Middelharnis. Zo zij het! j Namens zéér vele inwoners van Sc:-^^^eweg, doo: melsdijk, ■«'te gelegen i: T A Tnne^r ^'^"^^''■oPl^^omeni J^A^Jong^ bracht. ---------------------„Kijk eens... mijn rijbewijs teer dan mas verkeer me re Bevestiging en intrede niet dan moetf CliT. Geref.' predt. ds. P. Roos Verd. zei nie D.V. donderdag 19 jan. 7.30 u. hoopt,het een inrit w nieuwe predikant in de Chr. Gc weg was. Kerk alhier ds. P. Roos, zijn int;- Verd.: „Ik b te doen, na des middags 3.00 uur reageerd ander: vestigd te zijn door zijn vader ds. X gezeten; hij ha Roos van Elburg. eens gezie ,T xr „Moet die dan Wed. Chr. Vrouwenbond. Bejcarb j^ ^eg allee middag. Op dinsdag 24 jan. a.s. noc pijceerde Z E de N.C.V.B. afd. Middelharnis-Si' off.: Ver'dacl melsdijk de bejaarden, uit naar Jeu; gg^^ richting a haven Kerkepad 7 te komen. E staf die alle middag vangt om half 3 aan. Allen f. tnoet luet op dt telijk welkom op deze middag nut gis en uitspraal klein beetje feest om Prinses Mar"''—------ en Piet. Voor eventueel vervoer kunt U z'^ telef. of schriftelijk wenden tot de v(^ gende adressen. Middelharnis: den Boer, Secr. Nijghstraat 1 tel. -• mevr. Groeneveld Havenhoofd. 2773, mevr. Vlietland Berkenlaan, 2847, mevr. Westdijk, Donkerewcg. 2499; mevr. Passchier Pr. Bernha' laan 23), tel. 2147; mevr. Kommors Montijnstraat 28, tel. 2818, Somniclc rd. A. V. t gelegd bi; [öSrgang voor ben vrijgelatei vorige zitting 1 had de auto wa Kon. Julianala; melsdijk in boi meter zien nad<

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 2