eeërlei antithese Jaarvergadering Brandweer Ooitgensplaat Plaatseliïk nieuws Nieuwe predikant Herv. Gem. Herl(ingen [jaargang Dinsdag 17 januari 1967 No. 3553 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEEJRDE GRONDSLAG VOOR DB ZÜID-HOLLAjNDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ieuw Zal de spuit worden afgekeurd? Mag men zonder geldig rijbewijs met de brandweerauto rijden? Bepaalt het platteland zijn eigen toekomst? INGEZONDEN Jongeman verdronk in sluiskolk Opening nieuwe faliriek Wordt molen van Den Bommel van de sloop gered Vereniging voor IVIuziekonderwiJs Centrale Veiling Middelharnis Surséance van betaling JRINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHAENIS .edactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk ■1. (01870) 2629, na 6 uur 's avonds Tel. 20 25 Giro 167930 Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bfl contract tpeciaal tarief. lU Iten 1.50 lari. ,99 IS - nneer men zich afvraagt waarom ons land zo moeilijk is een nieuw ,et te vormen; waarom voor zeer een bevredigende keuze tussen de en zoveel bezwaren oplevert en 'om de politieke situatie zo ver is, dan komt men na bestudering _g vele aspecten, die dit vraagstuk tot de conclusie, dat dit groten- wordt veroorzaakt door de eigen- gheid van ons partijstelsel, historische partijvorming is in elk verschillend. In de V.S. zijn prac- tisch iochts twee partijen, in Engeland drie. Do religie bij de partijkeus in deze len speelt geen rol. In West-Duits- en België treffen we een christe- een socialistische en een liberale j aan (de kleinere laten we buiten .louwing). De „Christlich Democra- e Union" in W. D. omvat zowel r.k. irotestanten, maar in de „Sozialde- jatische Partei Deutschlands" zit- ^'ook veel Lutherse predikanten en leden. In België is de tegenstelling kle rikaal en anti-klerikaal zeer sterk: de Chr. Volkspartij is praktisch geheel rooms, de „Belgische socialistische Par ken de „Liberale Partij" krijgen ook ;emmen van de weinige protestan- [Ook in Nederland hebben de room- ben eigen politieke partij. Het ty- de in ons land is echter, dat de istanten eveneens hun eigen partij- aties hebben. In verband met de [kteristieke vrijheid in het protes- ;sme is hier geen eenheidspartij, zijn er vier groepen ontstaan, met een eigen geestelijk stempel lerkelijke achtergrond. De belijden- irotestanten hebben zich hier dus ;iek zelfstandig georganiseerd. Öe oorzaak daarvan ligt hierin, dat men zich vooral onder invloed van Groen van Prinsterer en Kuyper van meetaf ervan bewust was, dat de gods dienst haar principiële consequenties heeft voor het politieke leven. Groen stelde heel scherp tegen de revolutie het Evangelie en Kuyper werkte dit na der uit in zijn antithese van Christen dom enerzijds en het humanistisch libe- e en het marxistisch socialisme ■zijds. De godsdienst is universeel eeft dus ook haar consequenties vocjr het leven van staat en maatschap pij. Zij stelt tegenover de souvereiniteit van de menselijke rede die van God in Zijn ordinantiën, geopenbaard in de Bijbel. Het gaat hier dus niet om een antithese (tegenstelling) tussen mensen tussen christenen en paganisten (heide nen), zoals van liberale en socialistische zijde destijds gesuggereerd werd, maar tussen tweeërlei beginsel. Deze antithe se is niet door Kuyper uitgevonden, maar ze werd in principe geboren bij de zondeval en ze is daarom „een tra gische realiteit" (Colijn). De consequentie ervan is partijvor- raing op levensbeschouwelijke grondslag teneinde het voeren van een christelijke politiek mogelijk te maken. Dit komt tot uitdrukking in de partijprogram ma's, met name t.a.v. de oorsprong van het overheidsgezag, het onderwijs, de publieke eerbaarheid, de zondagsrust, het rocht, de vrijheid van godsdienst, het ontzien van gewetensbezwaren, de staatsalmacht etc. Uiteraard staan de vier protestantse partijen en de K.V.P. niet precies gelijk tegenover deze pun ten. De S.G.P. baseert zich op art. 36 van de Ned. Geloofsbelijdenis en is dus het meest radicaal. Ook het G.P.V. staat een „confessioneel-gereformeerde poli tiek" voor. De C.H.U. staat soepeler te genover de antithese en heeft als ada gium (spreuk) meer de stelling van Hoedemaker „Heel de Kerk en heel het volk", terwijl de A.R.P. tot op zekere hoogte in het voetspoor van Kuyper's gemene-gratie-theorieën de christelijke staatsidee meer gerelativeerd heeft. Ze houden echter alle vier vast aan de principiële scheidslijn op levensbe schouwelijke basis. Daartegenover staan de partijen, die menen, dat godsdienstige en kerkelijke opvattingen buiten de partijvorming moeten blijven. Liberalen en socialis ten erkennen tegenwoordig, dat er een nauw verband bestaat tussen levens beschouwing en staatkundig beginsel, maar ze menen, dat men politiek één kan zijn al is men in geestelijke achter grond verschillend. Volgens hen kun nen roomsen, calvinisten en diverse soorten humanisten vanuit eigen begin selen tot eenzelfde politieke conseptie komen i.e. de liberale of de socialisti sche. Zij erkennen geen antithese op religieuze basis in de politiek. De P.v.- d.A. en de V.V.D. zijn dus geen organi saties op levensbeschouwelijke grond slag. De eerste heeft wel de wereldbe schouwing een legitieme plaats gege ven binnen de partij in de vorm van de prot. chr., de r.k. en de humanistische werkgemeenschappen. Alle leden daar- ^S^ hangen de socialistische maat- saiappijbeschouwing aan, maar ieder vtauit eigen beginsel. Dat is de z.g. .jdoorbraak" dwars door de antithese heen. De confessionele partijvorm heeft in tussen al bijna een eeuw stand gehou- De laatste jaren wordt er echter "ik in eigen kring aan getwijfeld of ze jg wel politiek reëel is. Men stelt dan, rt ze bij de schoolstrijd en de eman- latie van de r.k. onmisbaar was, maar jt ze in de huidige verhoudingen van iinig of geen betekenis meer is. Voor al in de kringen van de r.k. jongeren en de vakbeweging wordt gepleit voor een transformatie van de K.V.P. in een centrumpartij, die het christelijk geloof niet meer officieel als grondslag heeft. Voorts kan erop gewezen worden, dat er zich binnen de A.R.P. en de C.H.U. een ontwikkeling voltrekt, die met me nig traditioneel christelijk desideratum breekt. Zo denkt men niet meer gelijk over de doodstraf, de crematie, subsi die voor kerkbouw en met name over de vraag hoever christelijk sociale be ginselen strekken zonder tot socialis tische te worden. Het komt dus hierop neer, dat naar het schijnt de werkings sfeer van de antithese in de praktische politiek steeds kleiner wordt en weinig betekenis meer heeft. Vandaar dat in r.k. kring de mening doorwerkt, dat de antithese van de religieus gefundeerde beginselen met de humanistische voort durend in scherpte en omvang devalu eert en eigenlijk voor de praktijk van het politieke leven op non-activiteit staat. Of dit inderdaad zo is, hopen we later nog te bezien. Vooral na 1945 is er echter een andere „antithese" in het spraakgebruik opge komen, die ontegenzeglijk een even reë le betekenis heeft, n.I. die tussen pro gressief en conservatief. De inhoud de zer begrippen is erg relatief: vooruit strevend en behoudend zijn niet pre cies te begrenzen en bovendien veran deren de grenzen ook in de tijd. In de 19e eeuw waren de liberalen progres sief en streden ze fel tegen de conser vatieven, die toen een aparte partij vormden. Maar nu worden zij door de andere partijen conservatief genoemd. Er komen met betrekking tot deze on derscheiding ook allerlei gradaties voor. Daarbij komt, dat de term „conserva tief" zo zwaar belast is met politieke propaganda, dat het eigenlijk een scheldwoord is geworden en slechts weinigen dat predikaat willen of dur ven dragen. Het woord is volkomen in discrediet. Velen denken daarbij aan een museum van oudheden! Ook de V.V.D. accep teert het niet. Het is door de politici zo uitgebuit, dat het thans zo ongeveer gelijk staat met achterlijk, ouderwets, bekrompen en zelfzuchtig. En bij die categorieën wil niemand worden inge deeld. Het is dus nodig deze veelgebruikte termen goed te definiëren om er de subjectieve en propagandistische ele menten uit te verwijderen. Dr. Hooger- werf heeft daar in zijn dissertatie „Pro testantisme en progressiviteit" een po ging toe gedaan. Hij verstaat onder po litiek conservatisme of behoudzucht een opvatting, die gekenmerkt wordt door het doel de in een samenleving bestaan de ongelijkheid t.a.v. de verdeling van een bepaalde waarde volgens een be paald verdelingscriterium onveranderd te laten; onder progressifviteit of voor uitstrevendheid die ongelijkheid te ver minderen en onder reactionarisme ze te vergroten of de bestaande gelijkheid te veranderen in ongelijkheid; anders ge zegd resp. het streven tot behoud van het bestaande, tot het bereiken van het nieuwe en tot herstel van het oude. In ons verdere betoog willen we de term „reactionair" uitschakelen en de tegen stelling tussen de beide andere voorlo pig beperken tot de sociaal-economi sche sector. Deze omdat direct en in direct het overgrote deel van de in de parlementaire politiek aan de orde ko mende vraagstukken. Van de twaalf de partementen zijn er zeven, die geheel en vijf, die er ten dele mee te maken hebben. Het gaat hierbij allereerst om de mate van staatsbemoeiing, de socia le wetgeving, de economische en finan ciële politiek, het monetair beleid, de woningbouw, de loonpolitiek, de posi tie en macht van de vakbeweging, de herverdeling van inkomen en bezit, de belastingpolitiek, de medezeggenschap in de bedrijven enz. Maar ook in de buitenlandse politiek zijn sectoren, waarbij de onderhavige controverse be trokken is; de ontwikkelingshulp, de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika en het optreden van de Verenigde Naties. Dit is ook het geval bij onderwijs (de mocratisering ervan), justitie (handha ving van het gezag, humanisering ge vangeniswezen) en defensie (ontwape ningsprobleem). De nieuwe partijnorm, die met name de P.v.d.A. exclusief wil aanleggen, is die van progressief en conservatief. Om dat vooral de laatste term zo zwaar be last is met tendentieuze bedoelingen; geven wij de voorkeur aan de onder scheiding rechts en links. Vrijdagavond kwam in Hotel „Hob bel" de plaatselijke Vrijwillige Brand weer in jaarvergadering bijeen. Zowel leden als oud-leden waren met hun dames op dit jaarlijkse feest in grote getale tegenwoordig. Gemeentesecreta ris J. L. Vetter en wethouder Adr. de Vos kwamen als afgevaardigden van het gemeentebestuur hun opwachting maken. Slechts één brandje Voorzitter van het corps is comman dant de heer Jac. de Vos. Hij opende de vergadering en deelde mede, dat bericht van verhindering was birmen- gekomen van de burgemeester, de heer W. M. V. d. Harst, de heer P. van Es en van wethouder Jac. Moerenhout. Terugziende op het jaar 1966 mogen we weer dankbaar zijn, aldus de heer de Vos. Alle leden en oud-leden zijn gespaard. Van de andere kant was het ook wel gunstig, slechts één brandje werd ge meld. Maar de heer de Vos had toch wel liever meer alarm gehad, al wen ste hij niemand een grote brand toe. Financieel staat de vereniging er niet zo erg gunstig voor. Door de samen voeging is de vergoeding wat lang uit gebleven en is ook de spoeling dunner geworden. Hulde De voorzitter bracht zeer veel dank aan de heren Arend Duim en Arie de Bonte, waarvan eerstgenoemde in het bijzonder veel werk verricht in en aan het dierenkamp. De heer Duim brengt hier per jaar zeker zo'n 3 a 400 uren in door en niemand zou hem kunnen vervangen. Uit waardering kregen zij beiden een kist sigaren aangeboden. Bestuursvefkiezing In het bestuur werd de commandant, de heer Jac. de Vos met algemene stemmen herkozen. De heer S. van Ree neemt zitting voor de oud-leden. In zijn plaats werd de heer A. Smit ge kozen. Zowel de heer de Vos, als de heer Smit namen hun herbenoeming aan. Goede polis In de rondvraag vroeg de heer Smit enkele inlichtingen over de verzekering van de corspeleden. Hij had hierover een en ander gelezen betreffende Spij- kenisse. De voorz. kon de leden gerust stellen, dat het gemeentebestuur hierin vol doende heeft voorzien. De polis heeft hij hieromtrent gelezen. In een volgen de lesavond zal hij de leden hierover nader inlichten. Geen „goede" chauffeur Wat gebeurt er, vroeg de heer L. C. Dorsman, als er brand is en er geen chauffeur disponibel met een geldig rij bewijs? Met andere woorden, als er iemand zonder rijbewijs, of een rijbewijs alleen geldig voor een luxe wagen de brand weerauto bestuurd naar een brand en er gebeurt wat. Wie is er dan verant woordelijk en wordt er dan ook schade uitgekeerd, zowel voor het materiaal als ook voor de persoon(nen) in kwesti^. Een punt om nader te bezien en na dere inlichtingen in te winnen, vond de voorzitter. Best „beestje" De brandspuit zal moeten worden getest. Hoe de uitslag zal zijn weet de heer de Vos niet, maar voor hem en het corps mag hij gerust blijven al is het „beestje" 19 a 20 jaar oud. Hij doet het nog best, heeft nooit geweigerd en het corps in verlegenheid gebracht. Hierna sloot de voorzitter het offi ciële gedeelte van de vergadering en bleef men nog geruime tijd bijeen. Dit actuele thema zal door vier in leiders behandeld op de a.s. vrijdag 20 januari te houden Forumavond in „de Schakel" te Dirksland, 's avonds 7.30 uur. De avond is belegd door de afd. Overflakkee en Goeree van de HoU. Mij van Landbouw, de afd. Mid den en Oostflakkee v.d. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen en de jongerenor ganisatie van de HolL Mij. van Land bouw. Inleiders zijn: Mevrouw W. A. Kruit- hoff-Kranenburg te Rhoon voor de Plattelandsvrouwen; de heer J. de Veer te Schagen voor de Jongeren-Organi satie; de heer Mr. M. W. Kramer te Leidschendam voor de HoU. Mij. van Landbouw, verbonden aan het Minis terie van Landbouw en Visserij. Het forum bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: de heer Dr. Ir. C. W. C. van Beekom te Goes, Hoofdir. Dir. Rijkslandbouwvoorl. Zeeland. Leden: Mevrouw W. A. Kruithoff- Kranenburg te Rhoon; de heer J. de Veer te Schagen; de heer Mr. M. W. Kramer te Leidschendam; mevrouw M. H. Geluk-Leeuwenburgh te Her kingen; de heer J. J. C. La Fleur te Middelharnis; de heer L. Tamboer te Middelharnis; de heer J. P. Kastelein te Sommelsdlijk. Daar wij als bewoners van een voor malig eiland zeer zeker in de toekomst in hoge mate worden geconfronteerd met wat deze avond voor het voetlicht komt rekenen de organisatoren erop dat velen zowel door hun aanwezigheid als door het stellen van vragen van hun belangstelling blijk geven. Aan de binnenzijde van dit blad is een ingezonden stuk opgenomen. Ver geten is daarbij het „ingezonden" te vermelden alsook de regel „buiten ver antwoordelijkheid van de redactie". MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK Verg. N.C.V.B. De Ned. Chr. Vrou wenbond, afdeling Middelharnis-Som- melsdijk houdt a.s. vrijdag 20 januari een bijeenkomst in Jeugdhaven te Mid delharnis. Aanvang half acht. Spreker is de heer D. Barendrecht te Rotterdam over het onderwerp: „verliefd, verloofd, getrouwd. Bezoe kers hartelijk welkom. MIDDELHARNIS Bedankt. Ds. G. Mouw alhier heeft voor het beroep naar de Geref. Ge meente te Oudemirdum bedankt. HERKINGEN Verkoop. Het woonhuis van wijlen mej. A. V. d. Velde staande Molendijk 3, is na gehouden verkoping bij afslag verkocht aan dhr. N. J. Geldhof voor 3500,—. Kerkdienst. Donderdag 19 januari des avonds om half acht hoopt voor de Geref. Gemeente alhier voor te gaan Ds. P. Blok van Dirksland. MELISSANT Repetities. De Christelijke Gemeng de zangvereniging „Laus Deo" o.l.v. dhr. Kippers hoopt voorlopig haar re petities te houden in de Geref. Kerk met ingang van a.s. vrijdag 20 januari om 8.00 uur. Alle leden worden dan weer verwacht, ook nieuwe leden zijn van harte welkom in onze gelederen. Komt U ook meezingen? Kerkdienst Ger. Gem. Woensdag avond 7.30 uur zal ds. P. Blok voor gaan. In deze dienst vindt bediening Van de H. Doop plaats. NIEUWE TONGE Uitgesteld. De kerkdienst van woens dag 18 jan. waarin ds. Abma zou voor gaan is uitgesteld tot woensdag 22 fe bruari. OUDE TONGE De gehouden collectes in de Ned. Herv. Kerk, in de „toren" bracht 448,25 op; de extra collecte bij de inge bruikname van de kerk 508,14; de extra collecte voor de kerk op 1 jan. j.I. 411,55; oude jaarscollecte 136,92. STAD AAN 'T HARINGVLIET Geslaagd. Onze dorpsgenoot dhr. Jac. Nipius slaagde te Den Haag voor het diploma 3e stuurman. DEN BOMMEL De plaatselijke film komt! De Ne derlandse Blindenbond is een vereni ging van blinden van alle gezindten, die er naar streeft dat blinden zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Om belangstelling voor zijn werk te wekken heeft de bond een dienende weg ingeslagen en wel door het laten opnemen van films in niet te grote plaatsen, waardoor de inwoners veel genoegen beleven. De kindervoorstelling wordt gegeven 's middags om 3.30 uur en duurt onge veer VIi uur. De Ie avondvoorstelling begint om 6.45 uur op vrijdag 20 januari a.s. in het verenigingsgebouw aan de Ben. Oostdijk; de 2e voorstelling begint te 9.00 uur 's avonds. Kaarten f 2, verkrijgbaar bij mevr. J. Ras-Buth, Molendijk 4, Den Bommel. OUDDORP BraTid.'(3e). Gistermiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in smederij N. Sperling. Bij het lassen was de bak van een auto waarop pe troleum e.d. wordt vervoerd in brand gevlogen. Nog voor de brandweer arri veerde hadden de omstanders de vlam men een eind onder de knie, een chauf feur van een passerende tankwagen smoorde de vlammen met een schuim- blusser. OUDE TONGE Gistermiddag maandag plm. half zes is uit de 9 meter diepe sluis kolk, waarmee de haven van Oude Tonge in de Grevelingen uitmondt het stoffelijk overschot opgedregd van de bijna 26-jarige ongehuwde havenarbei der Reinier ter Hoeve te Oude Tonge. Hij moet zondagavond laat met zijn V.W. in de kolk zijn gestort. Ook de wagen werd uit het water opgehaald. Dhr. ter Hoeve werd nadat hij zon dagavond te Nieuwe Tonge tegen de gevel van het pand Zuiddijk 38 van dhr. V. d. Ham was gebotst spoorloos. Aanvankelijk werd nog niet naar hem gezocht omdat werd verondersteld dat hij misschien naar het werk bij Thom son te Rotterdam was gegaan. Toen hij ook daar niet werd gezien, zocht men de omgeving van Oude Tonge af. 's Middags bij afgaand water werden in de kolk de wielen van de auto zichtbaar waarna de droeve vondst werd gedaan. OOLTGENSPLAAT Burgemeester v. d. Harst zal mor gen, woensdagmiddag, de nieuwe fa briek en winkel openen van bakker J. C. de Ruiter; het bedrijf is gebouwd in het uitbreidingsplan Langeweg-West. De prachtige winkel is 35 m2, de fa briek heeft een oppervlakte van 170 m2 en is voorzien van moderne ma chines. Dhr. de Ruiter heeft zich inge steld als grossier van koek en banket en bolussen die hij bij tienduizenden per week fabriceert. Als het gevreesde zwaard van Damocles hangt de slopershamer drei gend boven de bouwvallige korenmolen van den Bommel. Aan de eigenaresse, de N.V. Metaverpa te Maartensdijk die de molen had aan gekocht met de bedoeling er een vakantieverblijf van te maken, maar nu van die plannen heeft afgezien, is een sloopvergunning afgegeven. De heer Jac. Keuvelaar te Middelharnis, geboortig uit den Bommel, is dit bericht ter ore gekomen en ongetwijfeld met meerdere Bommelaren zou dhr. Keuvelaar het zeer betreuren wanneer de molen uit het dorps beeld zou verdwijnen waarom hij voornemens is een comité of stichting te vormen teneinde gezamenlijk te bereiken dat de molen bewaard blijft en alsnog wordt gerestaureerd waarna de bestemming als vakan tieverblijf alsnog mogelijk is. Daartoe is ook dhr. Goudkamp, Directeur van Gemeentewerken in actie gekomen. Uit informaties is hem gebleken dat, wanneer inderdaad een comité of stichting wordt gevormd waaraan de N.V. Metaverpa de molen zou willen afstaan er een gerede kans bestaat dat een aanzien lijke subsidie op het restauratiebedrag wordt verkregen. Met restauratie zou een halve ton gemoeid zijn. De molen ziet er uitwendig haveloos uit, het binnenwerk schijnt echter veel minder ernstig te zijn aangetast. De molen is de laatste tijd vrij regelmatig in het nieuws geweest omdat hij een gevaar opleverde doordat bij harde wind de stukken van de kap en wieken werden afgerukt. Degenen die het te stichten comité willen bijstaan en versterken kunnen daartoe contact opnemen met dhr. Keuvelaar of dhr. Goudkamp te den Bommel. De rechtgeaarde Bommelaar en ieder met een zwak voor de historische molens kan thans zijn medewerking tot behoud van een monument verlenen. De foto vertoont het silhouet van de eens zo trotse molen die, wanneer er voldoende medewerking zal worden verleend straks weer in volle glorie het dorpsbeeld van den Bommel zal sieren. Ds. H. Kraaij, gekomen van Zuid Beijerland deed j.I. zondagmiddag intrede in de Herv. Gem. te Her kingen. Een verslag van deze dienst vindt U aan de binnenzijde van dit blad. MIDDELHARNIS Te Middelharnis is opgericht een ver eniging voor Muziekonderwijs. Het doel der vereniging is het muziekonderwijs op GoereeOverflakkee te stimuleren, o.a. door uitbouw van de Muziekschool. Onder de naam Regionale muziekschool GoereeOverflakkee zal deze nu drie jaar bestaande instelling als onderdeel van de nieuwe vereniging een nieuwe fase van ontwikkeling ingaan. Getracht zal worden de huisvesting uit te breiden en het aantal leerkrach ten te vergroten zodat voor alle gang bare instrumenten een opleiding moge lijk wordt. Een muziekbibliotheek en uitbreiding van het instrumentarium behoren tot de haalbare verlangens en diverse acties zijn in voorbereiding om tot het gestelde doel te komen. De opleiding die voldoet aan de eisen gesteld door de rijksinspectie voor het muziekonderwijs en die geen zakelijke maar uitsluitend culturele belangen dient, heeft ten doel de harmonische ontwikkeling van de in ieder mens sluimerende muzikale eigenschappen, door middel van een cursus algemene muzikale vorming, het leren bespelen van muziekinstrumenten en het bevor deren van en leiding geven aan, het gemeenschappelijke musiceren in klei ne en grote groepen, zowel instrumen taal als vocaal. Verdere doelstellingen zijn: het ge ven van speciaal gericht voorbereidend onderwijs aan talentvolle jongeren die later de muziek als vak zullen gaan beoefenen, theorie cursussen voor koor leden, bevordering van huis en gees telijke muziek. Leerlingen van de mu zikale vormingsclub worden gestimu leerd tot deelname aan het plaatselijke muziekleven zodat o.a. ook de fanfare gezelschappen van deze activiteiten profiteren. In de afgelopen drie jaar heeft de muziekschool bewezen een onmisbare factor in het Flakkeese muziekleven te zijn; ruim 800 leerlingen volgden de cursussen, meer dan 70 leerlingen slaag den voor een landelijk amateurdiplo ma; huismuziek en ensemblespel bloeien. De Muziekschool die ook het muziek- clubwerk van het Diekhuus verzorgd, mag, zo meent het bestuur van de nieuwe vereniging zeker op de steun van de Flakkeese bevolking rekenen. Door spontane medewerking aan de komende acties kan een ieder tonen dat initiatieven als deze, die de leef baarheid van ons eiland zo zeer ver groten gewaardeerd worden. De vereniging voor muziekonderwijs zal er naar streven in alle plaatsen van GoereeOverflakkee cursussen te realiseren, cursussen die tevens gezien kunnen worden als een test, zodat de ouders van de leerlingen niet eerder tot aanschaf van een instrument behoe ven over te gaan dan nadat gebleken is dat voldoende muzikaliteit bij de leerling aanwezig is. Een der eerste initiatieven van de vereniging was het instellen van de z.g. Vriendenkring, waarin ouders en andere belangstellenden zich kunnen verenigen tot het verlenen van daad werkelijke steun aan het organisatie- werk. (Zie advertentie). Uienveiling van dinsdag 17 jan. 1967 Klasse I: Grove 39,—; Middel 38,06— 37,60; Drielingen 36,16. Klasse II: Middel 35,05; Drielingen 34,—; Picklers 29,09. Aanvoer 40.000 kg. D.d. 6 januari 1967 is aan M. van Bodegom, koopman te Dirksland voor lopig surséance van betaling verleend. Eveneens werd surséance verleend aan de Constructie- en Scheepsrepara- tie Mij C.S.M, te Ooitgensplaat.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1