Kabinets formaties lan DampObreekt Goereese vloot Grondverkoop in Ouddorp Meditatie F! C. KORTEHEG it ZOON krijgt nieuwe lielcl(otter Begroting Dijliring Fiai(i(ee Margriet en Pieter trouwen a.s. dinsdag Niet geaiarmeerd I Gedeni(|ienningen bij 30-jarig iiuwelijlc Koningin Gecompliceerde autobotsing Zondagsdienst artsen Opblaasbare antenne Vrijdag 6 januari 1967 No. 3550 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DB ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN de kracht van een verkoudheid Verwachting en hoop. Fruitmanden en Fruitbakies „De Fruitcentrale" Bnllant- van Andel Veilig verkeersavond GOEDEREEDE Sloop. parti; ,n on- selheid lood- is drie,| gehadj er eejl t. DitI terdaj as ,ee3 eemdj ak gel uit eej :al kipJ e deutj ■n kisU kippert en zijil »ars; 2ks 5.3(1 pendel BeijerJ t, in dl terecha sn aanl ee perl ;en. Dl A. Poll d richj passaJ wooni outwel de heel ngewel bus eJ 'Oor dl ur dl en reel en ferl niet oj TS vóól :ht. Hel en twel van dl chts ééi P. Hokl g naasT sserendl van Re| laar jn kcnl e auti :en heil pwerkel ;ebrachJ ;eborgeiif stig bel Door ;eed hJ kanal rijvingtj 69.000,- Id 4ll iweerd f k 4a 478.000,1 481.0001 ed. DoJ steed hl !rneuzeii rden vs •ouwen atmachi; ;e klein sn zich )rtaan t van ligde W- ruik l<-« )e kosfi 4,5 ce; ;nkomsti eden kostbï i Italia* de g« rkrijgb* 3eslag- ip (t) is s verscc ndelt ov^ ensen kt, oifld, ;ouden èn lei[ .uidelijl^ het waS; dzaak ■notief, hoe en 3er aal PRINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 20 25 Giro 167930 Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. BU contract speciaal tarief. (13) De onbevredigende werking van ons I partijenstelsel komt zeer bijzonder uit bij de vorming van onze kabinetten. De formaties duren dikwijls buitengewoon lang en ze zijn zo gecompliceerd, dat ze soms een onontwarbaar kluwen vor men. Dr. Drees, die het uit ervaring weet, heeft daarom eens geschreven, dat „het verloop der kabinetsformaties een zwakke stee geworden is in ons staatsbestel". Het is niet moeilijk dit [met cijfers te staven. De langst duren- Ide formatie uit onze parlementaire ge- fschiedenis nam 121 dagen in beslag. [Die tijd had het vierde kabinet-Drees in 1956 nodig om geboren te worden. Voor het kabinet-MariJnen waren 70 dagen nodig in 1963 en voor het kabi net-De Quay 68 dagen in 1959. Het [schijnt steeds moeilijker te worden een j regeringscombinatie te vormen. Toch [moet men niet denken, dat zoiets vroe- [ger niet voorkwam. Reeds in 1849 deed [Thorbecke zes weken over de forma- jtie van zijn eerste kabinet; Cort van [der Linden had in 1913 twee maanden [nodig; in 1923 trad het 2e kabinet-Ruys Ide Beerenbrouck af vanwege de ver- I werping van de Vlootwet, waarna men |73 dagen aan het formeren sloeg, wat I totaal mislukte, zodat het oude kabinet jin arren moede maar aanbleef! En in |l925 duurde het 113 dagen alvorens het [eerste kabinet-De Geer tot stand kwam. Hoe moeilijk het is blijkt ook uit het laantal formateurs en sedert 1951 ook luit dat van de informateurs. Aan de Itotstandkoming van het eerste kabinet- IDrees (1951) moesten vijf politici te pas |komen, aan het tweede vier, aan het bij Vader. Moederen Kind. derde vijf en aan het kabinet-Marijnen pok vijf. Het blijkt bovendien hieruit, dat een zo ervaren staatsman-politicus als dr. Drees er geen enkele maal in llaagde zelf de zaak tot een goed ein- pe te brengen, We zullen dus moeten trachten de orzaken van dit verschijnsel op te iporen. Ziende naar andere landen zou en geneigd zijn te menen, dat de veel- eid van partijen hier de doorslag geeft, de Ver. Staten zijn slechts twee par en en in Engeland en West-Duits- nd drie, omdat daar ook een kleine ■berale partij bestaat, die echter alleen leetelt als ze op de wip zit. Daar- [oor is het mogelijk, dat b.v. in Enge- nd en de V.S. al direct een nieuw abinet gereed staat als het zittende alt (schaduwkabinet). Dat is in ons and onbestaanbaar, omdat er hier vijf grote partijen zijn. Nederland is in po- liticls verdeeld in vier sectoren: de fooms-katholieke, de socialistische, de rot. christelijke en de liberale, alle .er met een specifieke geestelijke ach- [ergrond, waarbij nog komt, dat de rotestantse sector in tweeën uiteen alt, de A.R.P. en de C.H.U., die niet tijd dezelfde lijn volgen. In de V.S. Engeland spelen religieuze factoren en rol in de partijverschillen, terwijl Duitsland r.k. en protestanten sa- enwerken in de C.D.U. Het ligt voor ie hand, dat de Nederlandse wijze m partijvorming het aantal partijen irmeerdert en derhalve de kabinets- rmaties bemoeilijkt. Van socialisti- he en liberale zijde geeft men daar voor een groot deel de schuld aarvan aan de z.g. kerkelijke partijen. Dit is inderdaad een factor, maar men ^ergeet, dat vooral na 1945 een veel perkere zijn intrede heeft gedaan n.l. net verschil van mening op het gebied van de sociaal-financieel-economische oblematiek. Daarover zullen we in igende artikelen uitvoerig handelen. j^^elen zijn van mening, dat de even- 'pdige vertegenwoordiging de grootste fuld heeft aan de lange duur van de (inetsformaties. Dit is b.v. de me- g van proƒ. Duynstee, die in zijn jiongste werk „De kabinetsformaties 1B6—1965" erop wijst, dat de band tussen verkiezingen en meerderheids vorming werd doorgesneden. Daarvóór was het te voeren regeringsbeleid de inzet van de verkiezingen, omdat er een rechtse „coalitie" en een linkse „concentratie" bestonden. Door de in- 'fêering van de evenredige vertegen- ''(|öordiging verviel de noodzaak daar- ■■^n, maar daardoor verloor het kie- ^'feskorps ook de macht om te oordelen .^irer het te voeren regeringsbeleid. De ■^'^zers moeten sedert 1918 maar af- chten welke politiek hun partij gaat [eren en met welke andere partijen I een regeringscombinatie gaat vor- fen. Na elke Kamerverkiezing moet S siutatle opnieuw beoordeeld worden M een keuze worden gemaakt voor samenwerking in een nieuw kabinet. Duynstee stelt vast. dat het stelsel van e.v. de Samenhang van de rechter- ^^de ondermijnd heeft. Inderdaad was dë prikkel tot samenwerking verval len, maar wij menen, dat de oude coa- Utie toch zou zijn ondergegaan, om dat ze na de onderwij spacificatie (1917/ ;1920) haar voornaamste ratio (beweeg- ïfeden) verloren had en na 1945 soci- pl-economische vraagstukken steeds leer zijn gaan domineren. Wanneer jbynstee zegt: „Het systeem van de |y. is hoogst ongunstig voor het pro- Neem der kabinetsformatie" en wijlen En nu, wat verwacht ik o Heere, mijn hoop die. is op U. (Psalm 39 8). David, voorgenomen hebbende zich met woorden en werken niet te ver grijpen aan de voorspoed der goddelo- zen en evenmin aan zijn eigen ellende, bekent, toch weer in menselijke zwak heid te zijn vervallen. Doch bedenken de de niettigheid van de mens en de kortheid zijns levens, stelt zijn hoop alleen op God. Hij bidt Hem om ver geving zijner zonden en genade om staande te blijven in zijn vreemdeling- schap en lijden. Ziedaar de korte in houd van onze tekst-psalm. Alles valt hem uit de hand en slechts één ding kan hij doen: Hopen op de Heere en zijn verwachting stellen op Hem. „En nu, wat verwacht ik o Heere?" Is dat niet de vraag, die wij ons onwillekeurig stellen bij de aanvang van het pas begonnen jaar? Wat is onze verwachting voor het jaar onzes Heeren 1967? Wat verwachten we voor land en volk, voor kerk en gemeente? O, wanneer we zien op ons zelf, op de wereld, op de kerk, op alle dingen van hier beneden, dan zijn onze ver wachtingen niet hoog gespannen. We verwachten oorlog, werkloosheid, tegenslag, rampspoed, de verdwijning der kerk als een pilaar en vastigheid, geesteloosheid en zielsarmoede voor onze eigen ziel. Dat zijn de verwachtingen die we kunnen koesteren, wanneer we zien op ons zelf en onze afmakingen. Zijn we daar goed van doordrongen? Niets met al, niets zijn wij waardig, eist Gij dan Uw giften weer? Nimmer is dit onrechtvaardig. Alle ding behoort zijn Heer'. Wat men denke, spreke, doe, alle.»; hoor de Heere toe. Is er dan geen verwachting? Is het dan geheel buiten hoop? Gode zij dank, neen! Er is hoop en er is een verwach ting. Die kende de dichter en mèt hem, al Gods kinderen." En nu, wat ver wacht ik?" O, Heere mijn hoop die is op U! Kent ge dat? Dat is de enige troost in leven en in sterven. Die hoop, is de enige, die niet beschaamt. Het is de hope des eeuwigen levens. Hopen vindt zijn grond in het zeker weten en vaste vertrouwen vèn en óp onzienlijke dingen. Hopen en verwach ten op het komende jaar, dat we nog zo pas zijn ingetreden, wil dus zeggen: zeker weten, dat ons niets zal over komen buiten de wil des Heeren en het vaste vertrouwen, dat de Heere altijd het goede met ons voor heeft. Wan neer dat in ons hart leeft, zingen we het op: Doch gij mijn ziel, het ga zo 't wil, Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op Hem, Zijn hulp zal blij ken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood. Mij hoog vertrek. Zijn macht is groot. Ik zal noch wank'len, noch be zwijken. dr. Tilanus in 1956 verklaarde „dat de moeilijkheden bij kabinetsformaties het gevolg zijn van invoering der e.v." dan geloven we, dat een terugkeer tot het districtenstelsel hetgeen intussen slehts weinigen wensen nieuwe stem buscoalities even moeilijk zou maken als nu de kabinetsformaties om de een voudige reden, dat in de huidige con stellatie levensbeschouwelijke en so ciaal-economische opvattingen zodanig door en tussen de partijen heenlopen, dat een keuze vóór de stembus even bezwaarlijk zou zijn als nu erna. Wij zijn het daarom eens met dr. Van Kaal te, die in zijn „Het Nederlandse parle ment", nadat hij de duur van de voor oorlogse kabinetten heeft gememoreerd, waarbij slechts twee heel langdurige waren, schrijft: „Hiermee staat dus zonneklaar vast, dat men derhalve niet aan de sinds 1918 ingevoerde e.v. de oorzaak van de lange duur van kabi netsformatie mag toeschrijven. Ze is veeleer gelegen, zoals trouwens juist tijdens de crisis 1925'26 bleek, in de moeilijkheden, die de partijverhoudin gen zijn gaan opleveren." We kunnen het ook zo zeggen: doordat het stelsel van de e.v. een preciese registratie geeft van de politieke numerieke verhoudin gen in ons land, lijkt de moeilijkheid in dat stelsel te zitten, maar in wezen zit die in het aantal, de beginselen en de sterkte van de partijen zelf. Een kabinet kan zich slechts hand-i haven zolang het gesteund wordt door een meerderheid in de Tweede Kamer. Dit moet niet een incidentele, maar een permanente steun zijn. Is die er niet, dan is elk regeren onmogelijk. Een nieuw kabinet moet dus zijn basis ont vangen in een meer of minder gede tailleerd program, dat door een aantal partijen, die samen een meerderheid vormen, is aanvaard. Elke formatie be gint met het consulteren door de Ko ningin van een aantal vaste adviseurs: de vice-president van de Raad van State, de presidenten van de Eerste en Tweede Kamer en alle fractievoor zitters. Dan wijst H.M. een informateur of een formateur aan. Sedert 1951 werd meermalen met de eerste begonnen. Hij moet voorbereidend werk doen en pei len welke mogelijkheden er zijn voor een formateur. Zelf mag hij dus niet formeren. De formateur staat voor een drieledige taak: hij moet een aantal partijen zien te verenigen op een werk- program, hij moet de portefeuilles ver delen onder de meewerkende groepen en hij moet de personen ministers en staatssecretaressen voor elk de partement aanzoeken. Het opstellen van een program is een moeizame bezig heid, omdat dit aan diverse voorwaar den moet voldoen. Dr. Drees was voor stander van een summier program, maar prof. Romme hield van zeer uit voerige. Het laatste is regel geworden: men denke aan het bekende „Akkoord van Wassenaar" van 4 juli 1963; dit werd de basis van het kabinet-Marij nen, dat steunde op de K.V.P., de V.V.D., de A.R.P. en de C.H.U. Het bleek echter niet waterdicht, want op 27 februari 1965 struikelde het intern op de radio- en t.v.-problemen, die in het Akkoord niet voldoende waren vast gelegd. Zo'n concept-program wordt door de formateur besproken met de fractie voorzitters van de grote vijf, die er dan met hun fracties over vergaderen. N.a.v. bezwaren en voorgestelde aan vullingen of wijzigingen kan erin ver anderd worden. Uit deze besprekingen blijkt dan wel of er één of méér par- VOOR BETER f ■-- ■-'.,, NAAR OE MIDDELHnRNIS-TEL:Z3Z8 Speciaal in het opmaken van B. V. a. VEER Telefoon 2682 Westdyk 36 MIDDELHARNIS tijen afvallen. Er zijn n.l. verschillende mogelijkheden van combinatie. We kun nen er hier niet uitvoerig op ingaan, maar wie hierin belangstelt, leze bo^ vengenoemd werk van Duynstee en het nieuwe tijdschrift „Acta Politica", het artikel „Waar gaat het met de ka binetsformatie heen" Zo is er van 1946 tot 1948 een kabinet geweest (Beel) dat alleen steunde op de K.V.P. en de P.v.d.A., maar dit willen de r.k. niet meer. Later kwamen de prot. christe lijke partijen erbij. In het tweede en derde kabinet-Drees ontbrak de V.V.D., maar in die van De Quay en Marijnen werd de P.v.d.A. voor de V.V.D. inge ruild, terwijl het kabinet-Cals alleen uit de K.V.P., de P.v.d.A. en de A.R.P. bestond. Men ziet dus, dat diverse com binaties mogelijk zijn. Een kabinet, dat op alle vijf steunt, is thans niet moge lijk, omdat de P.v.d.A. niet met de V.V.D. wil samenwerken en omge keerd, terwijl er bovendien dan geen oppositie meer is, die toch ook een on misbare functie vervult. De keuze van de partners is een zaak van veel duis terheid, voornamelijk van opportunis me en minder van principes. De K.V.P. b.v. kan alle kanten uit: met de P.v.d.A. èn met de V.V.D. Met de A.R.P. en de C.H.U. is het dito geweest. Momen teel vertoont de eerste voorkeur voor de P.v.d.A. en de laatste voor de V.V.D. Dit komt door het tweeslachtig karak ter van de confessionele partijen al thans de grote op sociaal-economisch gebied. schitterend bezit voor altljdl Hoogstraat 164-'IS2 Beyerlandselain ITt Rotterdam Van zaterdag 7 januari v.m. 12 uur tot maandag 9 januari v.m. 9 uur Middelharnis-Sommelsdijk: Dienst heeft dokter Wieringa, tel. 2090, Middelharnis. Dirksland-Herkingen-Melissant: Dienst heeft dokter Huisman, telef. 01877-412, Melissant. Oostflakkee: Dienst heeft dokter de Jager, telef. 01875-401, Nieuwe Tohge en dokter Buth, tel. 01871-306, Den Bommel. DIENST WIJKVERPLEEGSTER Melissant-Dirksland-Herkingen: Van vrijdagavond 6 uur tot maandag ochtend 8 uur Zr. Koppejan, tel. 01877- 234. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Dienst heeft dierenarts M. A. Levy, Lijsterbesweg 65 te Middelharnis, tel. 01870-2897. THOLEN Zondagsdienst artsen. Zondag 8 jan. hebben voor de gemeenten Poortvliet, Tholen, Nieuw Vossemeer, St. Philips- land en Oud Vossemeer dienst dokter Looijsen, tel. 01660-542, Tholen en dok ter de Looze, tel. 01667-400, Oud Vos semeer. Zie, dat is hoop en verwachting. Dan moet ons oog omhoog zijn gericht. Dan zien we op de Heere alleen. En dan kan het! Dan kan het, ondanks onze zon den, ondanks onze schuld, ondanks dat alles van óns en in ons vijandschap is tegen God. Het kan, wanneer de Heere ons aan ziet in het volbrachte en volmaakte werk van Zijn eigen lieve Zoon. Wan neer we ons bedekt weten door die ge rechtigheid van de Heere Jezus, Chris tus, dan is het als hadden wij nooit enige zonde gedaan. Dan is Hij onze zonde-vemieler en Heils-overwinnaar. Dan is er levende hoop en levende verwachting. Hoop en verwachting op de dingen, die ons in het pas ingetre den jaar zullen wedervaren, ja, dan is er hoop en verwachting, zelfs al zou ons pad nog zo donker worden, al zou het voeren door het dal van de scha duwen des doods. Leeft die hoop reeds in uw ziel? Die hoop gewordt ons, wanneer we eerst de hopeloosheid van ons zondaarsbe- staan voor God hebben leren kennen, wanneer het een afgesneden zaak voor ons is geworden. Is het dat reeds? God weg en werk gaat alijd dwars door de onmogelijkheid heen. Zijn weg is een weg van het wónder. Het wonder van Zijn genade. Wie dat wonder voor eigen hart en leven heeft mogen ervaren, zingt het anderen bemoedigend toe: Hoop op de Heer' gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij, van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij! Dirksland. C. J. Kesting. Vlak voor het jaareinde is de hek- kotter GO 8 Eben Haëzer op de scheeps werf D. Boot N.V. te Alphen aan de Rijn te water gelaten. De kotter werd gebouwd in opdracht van de heer A. Reedert te Goedereede. De werf leverde hiermee zijn vijfde hekkotter af. De GO 8 is met zijn af metingen van 26 bij 6,50 bij 3,50 het grootste schip beneden de 80 brt. dat tot nu toe werd gebouwd. Het wordt voortbewogen door een 6 D 6 HD In dustriemotor van 510 pk. Het visruim heeft een inhoud van 80 m3 en is voor zien van een koelinstallatie. In ons verslag van de bijeenkomst van de Ver. Vergadering van de Dijk ring Flakkee, opgenomen in het num mer van j.l. dinsdag staat in het op de voorpagina opgenomen gedeelte een passage waarvan de juistheid bestreden wordt. Waar wij verslag brachten van de behandeling van de begroting 1967 schreven we dat dhr. Hordijk er op zou hebben gewezen dat in ver schillende tabellen de getallen soms niet corresponderen. Volgens onze uiteraard summiere aantekenin gen heeft dhr. Hordijk toen gezegd: „er correspondeert een en ander niet." Het zou bijzonder naïef zijn om hieruit te concluderen dat er van onjuisthe den sprake zou zijn, ware dit zo ge weest dan zou de Verenigde Verga dering de begroting niet zonder hoof delijke stemming hebben aangenomen. Er was slechts sprake van een, bij één tabel, door een tikfout veroorzaakte verkeerde opstelling van de getallen reeks achter de verschillende posten; achter de van die tabel deel uit makende posten moest dus het getal worden gelezen dat een regel lager stond. De secretaris-rentmeester, dhr. Verheul, treft derhalve geen enkel verwijt en als wij door ons schrijven ook maar de geringste insinuatie op riepen hopen wij dat door bovenstaand een en ander is verduidelijkt. Ook de vermelding dat burg. Hor dijk erover zou hebben geklaagd dat het practische gedeelte van de begro ting moeilijk te overzien is wordt aan gevochten. In onze aantekeningen en die van onze collega lezen we: „Kan practisch ged. niet helemaal overzien." Burg. Hordijk heeft zich tegenover dhr. Verheul na het gepubliceerde na der verklaard en hem verzekerd dat voor hem de begroting glashelder was. Met dit waarderende geluid aan de heer Verheul hopen we alle misver standen uit de weg te hebben geruimd. De oorlog in Vietnam stimuleert, zo als elk gewapend conflict, de vinding rijkheid van de technici. De noodzaak van goede verbindingen heeft er toe geleid, dat een ongeveer twintig meter hoge antenne is geconstrueerd die één man met gemak in de rugzak kan mee nemen. Ze is namelijk van kunststof vervaardigd en moet worden opgebla zen om te kunnen funktioneren. Ze heeft een reikwijdte van circa veertig kilometer. De conventionele antennes op draagbare zenders brengen het niet verder dan een evenzo groot aantal me ters. (DIA) A.s. dinsdag 10 januari zullen H.K.H. Prinses Margriet en Mr. P. van Vollen- hoven te Den Haag in het huwelijk treden. Elders in dit blad is een artikel aan dit bijzonder sympathieke bruidspaar gewijd. (Foto Max Koot) „De brandweer van Sommelsdijk is beslist niet gealarmeerd" zo luidt de tendens van een schrijven dat we van een lid van de vrijwillige brandweer van Sommelsdijk ontvingen. Hiermee bestrijdt hij het gerucht dat in de ge meente is verspreid als zou de vrijwil lige brandweer in de nieuwjaarsnacht bewust de alarmering hebben genegeerd Hij schrijft: Er zijn in Sommelsdijk, evenals in vele gemeenten van ons eiland, ver schillende telefoonnummers voor brand melding (2275, 2390, 2401 en 2115) Bij het Ie telefoonnummer is men de ge hele avond aanwezig geweest. Bij in formatie is ons gebleken dat men zich in Middelharnis heeft vergist met de brandmelding, inplaats één der vier ge noemde telefoonnummers te kiezen, heeft men het nummer 2433 gedraaid doch dit is het nummer van de garage en is het dus logisch dat men hier geen gehoor kreeg want zelfs een brand weerauto neemt de telefoon niet aan. Het dertigjarig huwelijksfeest van de Koningin en prins Bemhard, zaterdag, wordt onder meer herdacht met een serie gouden, zilveren en bronzen pen ningen. Ze worden geslagen bij de N.V, Koninklijke Begeer Voorschoten. De penningen een ontwerp van de Utrechtse beeldhouwer Joop Hekman tonen aan de voorkant de portretten van het koninklijk paar met als rand schrift: Juliana en Bemhard, Koningin en Prins der Nederlanden. Beider wa pens staan tussen de tekst. De achter kant van de penningen laat de ko ningskroon zien, met de elf provincie- wapens daaromheen. MIDDELHARNIS Maandag 9 januari a.s. zal in de aula van de Technische School Secr. Nijgh- straat, te Middelharnis, des avonds om 8 uyr een verkeersavond gehouden worden. De nieuwe verkeersregels zijn voor allen, die met het verkeer te maken hebben, en dat zijn wij bijna alle maal van groot belang. Er zal uitgelegd worden aan de hand van verkeerssituaties en nieuwe bor gen, hoe de nieuwe regels moeten wor den toegepast. Bovendien zal er een toepasselijk en een leuk filmpje zijn. Vragen staat vrij. Zorg er voor tijdig aanwezig te zijn. Niet alleen automobilisten en brom fietsers, maar ook fietsers, de trac tor-berijder en de wandelaar. Huisvuil. Het huisvuil in de woon kernen Stellendam, Goedereede, Oost dijk en Havenhoofd wordt niet op 10 januari maar op 11 januari opgehaald. In de vroege dinsdagmorgen had bij Oude Tonge op de Prov. weg een ge compliceerde autobotsing plaats. Toen een autobus met pendelaars, bestuurd door dhr. C. A. v. Dam te Ooltgens- plaat, vanaf een uitrijstrook de weg opreed werd hij van achter geraakt door een uit de richting Middelharnis komende vrachtwagen-combinatie van de fa. Taalle te Middelharnis bestuurd door dhr. M. Taalle. Op de as van de weg stond de per sonenwagen van dhr. A. F. PoUemans, die uit de tegenovergestelde richting was gekomen, voorgesorteerd om links af te slaan. Een deze wagen achterop komende vrachtwagen uit Vianen rem de af en raakte in een slip; nadat hij de wagen een klap had gegeven waar door deze naar de parallelweg vloog gleed hij op de eveneens uit de koers geraakte combinatie van Taalle af. Aan de vier wagens ontstond aan zienlijke schade. Niemand werd gewond -O- In de naaste omgeving van duin en strand, nabij het recreatiegebied Top pershoedje, zullen 24 percelen grond worden verkocht. Dit zal bij inzet ge schieden door notaris A. A. Risseeuw te Goedereede in de Oude School te Ouddorp op 17 januari om 3 uur. De afslag zal precies een week later zijn op dezelfde tijd en plaats. De verkoop is op verzoek van de heer en mevrouw Rozenheek-Grinwis. De opf)ervlakte iè 3.15.28 ha, waarvan 1.81. 30 ha. recreatiegrond. De grens van de recreatiegrond loopt door het midden van een schurveling. Voor recreatiegrond zijn tien percelen, waarvoor een combinatie gevormd kan worden. Dat geldt ook voor de bouw grond. Alle andere combinaties worden voorbehouden. Bij de verkoop is bepaald, dat, onge acht welke bestemmingsvoorschriften voor het te verkopene komen te gelden, daarop nooit een dansgelegen heid, bioscoop, schouwburg, gelegen heid tot het houden van kansspelen ge plaatst en/of geëxploiteerd mag worden OUDDORP Gebonden. Op de Oosterweg is een breiwerkje gevonden. De vinder, op Oosterweg 99, vindt dat de breister van de herensokken ze maar gauw bij hem moet ophalen. KRUNINGEN Bedankt. Ds. C. Wisse te Elspeet heeft voor het beroep naar de Geref. Gemeente alhier bedankt. MELISKERKE Ds. J. C. Weststrate, predikant der Geref. Gemeente alhier, heeft voor het beroep naar St. Catherines, Ontario Canada, bedankt.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1