wÈÊÊ ■Whv De ,,Haringvliei" in hei ijs Isgang op het Haringvliet De Hervormde Synode over de kernwapens Zilveren huwelllksjubiieum bruids paar S. Dekker-Meijer Nieuwe Tonge Meditatie Hoe zul! gij ontvlieden? BERNARD ZN. FSC.KORTEWEGsZOON Vrijdag 11 januari 1963 No. 3154 Chr. SÏREÏIICBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Voor platen en platenspelers In memoriam de heer C. J. Op den Brouw Grootse hulde voor prestaties op sociaal en maatschappelijk gebied Fruitmanden en Fruitbakjes »*^e ^rultcentrale" PRINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 2017 Giro 167930 Verschijnt tweemaal per iveek: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 2,15 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. 1. Na de serie van zes artikelen over Het V probleem der atoomwapens", waarin we een uitvoerig overzicht ga ven van het vraagstuk zelf en tevens onze eigen visie daarop hebben uiteen gezet, willen we nu in aansluiting daar op nader ingaan op het Herderlijk Schrijven van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk, getiteld; „Het vraag stuk van de kernwapenen", waarin na dere beschouwingen worden gegeven over oorlog en vrede en speciaal over het gebruik van de atoomwapens. Doordat de Synode tot de conclusie kwam, dat tegen dit gebruik een on voorwaardelijk „neen" moet klinken, heeft dit geschrift in ons land heel wat deining en rumoer veroorzaakt. Er is niet alleen in de kerkelijke pers, maar ook in de dag- en weekbladen van niet-kerkelijke signatuur veel over ge schreven en gepoleniseerd, de kwestie is in de Eerste Kamer aan de orde ge weest en zal .binnenkort ook in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van Defensie besproken worden, staatssecretaris Calmeyer heeft ter bestrijding van het standpunt van de Synode een uitvoerige brief geschre ven aan de hoofdlegerpredikant van welke brief we een afschrift hebben en die we dus in onze beschouwingen kun nen betrekken en vele prominente figuren in ons land hebben er zich over uitgelaten. Het is dus wel van belang, dat wij ons standpunt hieromtrent be palen en dat is vooral nodig voor hen, die tot de Hervormde Kerk behoren. Schrijver dezes is zelf Hervormd, dus hij behoeft er niet als buitenstaander over te schrijven. Alvorens tot de zaak zelf over te gaan, willen we graag een prealabele kwestie aan de orde stellen, n.l. deze: ligt het op de weg van de leiding ener kerk officieel richtlijnen, aanwijzingen, voorschriften of hoe men het noemen wil, te geven inzake allerlei vraagstuk ken, die niet direct op kerkelijk-gods- dienstig terrein liggen, doch allereerst de politieke, sociale, culturele en ande re sectoren van onze samenleving ra ken? Het is beslist nodig, deze vraag eerst te beantwoorden, want hierover heerst veel verschil van mening. Het is merkwaardig, dat de synoden van an dere protestantse kerken zelden of nooit in dit opzicht van zich laten horen. Die bepalen zich tot zuiver theologische, kerkelijke en organisatorische aangele genheden, maar denken er niet aan zo als de Hervormde Synode doet vrijwel aan de lopende band allerlei uitspraken en beschouwingen te publiceren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het is opvallend, dat juist de kerk, die ver reweg het meest heterogeen van sa menstelling is, zich hiermee bezig houdt, terwijl b.v. de Gereformeerde Kerken en het episcopaat van de Rooms-Katholieke Kerk, die een veel groter eenheid vormen, dit niet doen. Men kan zeggen: bij de laatste is het niet of minder nodig. Maar enerzijds moet gezegd worden, dat synodale uit spraken door de Hervormde Kerk, in welke gemeenschap een babylonische spraakverwarring heerst op allerlei ge bied, toch wel het allerlaatst verwacht zouden mogen worden. Nochtans is die synode er permanent mee bezig met het gevolg, dat haar uitspraken vrijwel altijd een storm van kritiek verwekken, veel onrust en verwarring zaaien en uiteindelijk heel weinig effect sorteren, omdat de overgrote meerderheid der kerkleden ze voor kennisgeving aan neemt. Toen in 1945 de „nieuwe koers" werd ingeslagen, begon als gevolg daarvan een systematische beïnvloeding van de kerkleden door de leiding der Synode. Geen enkele sector van het maatschap pelijk leven ontsnapte aan haar aan dacht. Allerlei raden en commissies houden zich daarmee bezig en zij oefe nen een onevenredig grote invloed uit in de kerk. Men kan vrijwel geen on derwerp bedenken of de synode heeft, voorgelicht door deze colleges, er haar licht over laten schijnen: de politiek, de vakbeweging, het radiobestel, het on derwijs, de sport, de sociale kwestie, de boeren, het Nieuw-Guinea-vraagstuk, het probleem van de vrede, de kern wapens enz. Deze synode is dus bui tengewoon actief op terreinen, die nu niet bepaald direct tot haar geestelijke bemoeienis behoren. Het is op zichzelf al opmerkelijk, dat de leiding ener kerk zich zo intensief met al deze dingen bezighoudt, maar daar komt nog bij, dat zij dit in verreweg de meeste ge vallen zó doet, dat ze een zeer groot deel van de kerk tegen zich in het har nas jaagt. Het is met die synode n.l. een vreemd geval. Ze telt 54 leden, be horende tot alle ,modaliteiten", van links-vrijzinnig tot rechts-gerefor- meerd. Zij hebben dus zeer uiteenlopen de opvattingen over theologische, poli tieke, maatschappelijke en andere on derwerpen. Nochtans heeft de kleine kern, die de leiding der synode vormt, meestal kans gezien haar zienswijze als die van de hele synode aangenomen te krijgen. We hebben dit altijd een Vreemde zaak gevonden, omdat die „kern" duidelijk het doorbraak-systeem aanhangt en dit op zeer dynamische wijze in de synodale publicaties accen tueert. We kunnen dit alles hier niet uitvoerig documenteren, maar ieder weet, dat de synode vrijwel bij elk ha- Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? (Hebreeën 2 3a.) Het werk der engelen heeft een bij zondere plaats in de uitvoering van de raad Gods. Wij weten dat de kerk der Reformatie zich zeer sterk gekeerd heeft tegen de in de roomse kerk zich ontv/ikkeld hebbende engelenverheer lijking, en dit ten rechte. Toch valt het te betreuren, dat ook in het leven van het volk van God zo weinig aandacht besteed wordt aan hetgeen de Heilige Schrift over de engelen zegt. Ook hierin toch vinden wij vele woorden, die troostrijke beloften inhou den voor Gods kerk. De Heere heeft gezegd, dat de engelen gedienstige geesten zijn, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zalig heid beërven. Het woord der engelen door hen in de Naam des Heeren ge sproken, is vast en bondig. Wij lezen in het hoofdstuk, waarvan wij nu een gedeelte overdenken, dat alle overtreding en ongehoorzaamheid aan het engelenwoord, rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Waarop ziet dit tweede vers van dit hoofdstuk in het bijzonder? Dat ziet in het bijzonder op de wet des Heeren, die wel door God aan het volk van Israël gegeven is, maar door de dienst van engelen, zoals v/ij in Gods Woord lezen. Deze, door middel van de engelen gegeven wet, predikt vloek en toorn aan allen, die dezelve ongehoor zaam zijn. Maar als dan het door enge len gesproken woord zo zv/are vergel ding predikt aan hen, die ongehoor zaam zijn, „hoe", vraagt de apostel, „zullen wij dan ontvlieden als wij op zo grote zaligheid geen acht nemen." De apostel spreekt hier van hetgeen in het Evangelie geopenbaard is, n.l. de boodschap van Gods vrije genade, die niet door de engelen, Gods dienaren, maar door Jezus Christus, zijn eigen, natuurlijke en eniggeboren Zoon op de aarde gepredikt is. God liet Zijn wet, die heilig en volmaakt is, door de dienst der engelen in de hand van Mozes leg gen, maar Zijn Evangelie heeft hij in de hand van Zijn Zoon gelegd en door lïemi cp düzc iarde doen verkondigen. Paulus spreekt hier van het acht ne men op deze boodschap, hetwelk onze dure roeping is en hij gewaagt vragen derwijze van het ontzaggelijke van de toorn des Lams, welke komen zal over hen, die dat Evangelie versmaden en het bloed des Nieuwen Testaments on rein achten. Wat staan wij er doorgaans toch wei nig bij stil, welke machtige verant woordelijkheid wij dragen, wanneer dat Evangelie ons gepredikt wordt. In dat Evangelie wijst God de zondaren, die allen zonder onderscheid, onder het oordel der eeuwige vervloeking liggen, op het Lam Gods, Dat de zonde der we reld wegdraagt. In deze boodschap no digt Hij, tot wie Hij naar Zijn welbe hagen Zijn Evangelie zendt, om in Jezus Christus te zoeken, wat ons tot het leven van node is. De apostel vat heel de Evangelie boodschap samen in de woorden: „zo grote zaligheid", want hij kon niet zeggen wat er in de Heere te vinden is. Het is vrede met God, verzoening, vreugde en eeuwige blijdschap; het verlost worden van zonde en schuld, van vervloeking en oordeel om in te gaan in Zijn zalige gemeenschap, en dat alles door Hem in Wie zijn Evangelie vlees en bloed geworden is. Hij vraagt dan ook: „Hoe zullen wij ontvlieden?" alsof hij zeggen wil, waar zult gij u bergen, wanneer gij, geleefd hebbende onder die verkondiging, on bekeerd voor God verschijnt. Hoe zult gij u verantwoorden, wanneer gij gewe zen zult worden op de grote bemoeie nissen Gods, die Hij met u hield en waaronder gij niet vernederd werd? Ontzaggelijk, zo zegt hij, zal het zijn om in de handen van de levende God te vallen, omdat ge in het versmaden van deze boodschap niet engelen of mensen gesmaad hebt, maar Gods eigen Zoon hebt veracht. Mijn waarde lezer, dit is een woord dat met heilige ernst tot u komt. Hoe zult gij ontvlieden? Geeft acht op alle bemoeienissen die God met u houdt. Die zijn vele en velerlei. Niet alleen, dat Hij u spijs en drank verschaft, u kleedt en dekt, u schenkt wat ge tot de vervulling van uw levensbehoefte en veelal ook tot veraangenaming van uw leven behoeft, ja, dat Hij u spaart en draagt, maar bovenal, dat Hij op de deur van uw hart geklopt heeft en nog klopt. Toen gij u nog niet bewust waart dat ge leefdet, naderde de Heere reeds tot u om aan uw voorhoofd, dat teken van Zijn verbond te hechten, waarin ons gezegd wordt, dat alhoewel v/ij in het rijk van God niet kunnen komen, nochtans Hij in Zijn wijsheid een weg uitdacht, waarlangs een diep verloren volk nog tot Zijn gemeenschap komen kan. Hij deed u leven onder de bearbei ding door middel van Zijn Woord, on der vermaningen en waarschuwingen van godvrezende ouders, of onder het gebed van Zijn volk. Ja, wat meer is, Christus Zelf verschijnt door middel van Zijn Woord telkenmale aan de poort van uw leven om daar te betui gen, dat bij Hem duurachtig goed en gerechtigheid is. Neen, Hij heeft geen lust in uw dood, maar Hij staat aan de deur en Hij klopt. In Zijn Woord dat Hij tot u zendt, nodigt Hij u door u als een zondaar te laten zaligen en u als een vijand met God te laten verzoenen. Hij neemt in Zijn woorden al uw bedenkingen en verontschuldigingen weg. Hij immers zegt: „Al hebt ge met vele boeleerders geboeleerd, keert nochtans weder tot Mij: al waren uv/ zonden als scharlaken Ik zal ze maken als witte wol". Hij zegt machtig te zijn om uw schuld, hoe groot die ook zijn moge, weg te nemen, om u van al uw smetten te reinigen en verklaart u mst nadruk, dat gij voor Hem nimmer een hopeloos geval zijt. En nu vragen wij ons af, hoe zullen wij ontvlieden? De Heere zal tegen u zeggen: Ik ken de schuld van uw ver doemenis niet! Die schuld is alleen bij ons, omdat wij niet gewild hebben, dat Hij Koning over ons zijn zou. Daar, en daar alleen, ligt de oorzaak van onze ondergang. Neen, dit betekent niet te zeggen alsof de mens nog enige krachten in zichzelf overgehouden had, of alsof het enkel aan zijn willen liggen rer uitspraken, die politieke problemen raakten, lijnrecht inging tegen de com munis opinio in onze rechtse partijen en het socialisme in de kaart speelde. Voor ons is het altijd een onopgeloste vraag geweest, hoe het mogelijk is, dat vele rapporten en verklaringen zonder of bijna zonder tegenstemming erdoor gin gen. Zo is het laatste produkt der sy node, de beschouwing over de kernwa pens, aangenomen met slechts twee stemmen tegen! En dat terwijl men vooraf kon weten en achteraf is ge bleken, dat alle politieke partijen be halve de P.S.P. en de C.P.N, het met het standpunt der synode radicaal on eens zijn. Zelfs vooraanstaande verte genwoordigers van de gereformeerde richting in de synode hebben ervóór ge stemd! Wat blijkt hieruit? Naar ónze me ning dit, dat de synodeleiding uitne mend de kunst verstaat van mentale gelijkschakeling en dat het wél heel moeilijk schijnt te zijn weerstand te bieden aan de theologisch gerichte en met dialectische methoden gevoerde ver dediging van de eigenlijke leidslieden dezer synode. In ieder geval staat het vast, dat deze synode beslist niet na mens de kerk spreekt. Ze doet wel alsof, maar achteraf blijkt steeds, dat een zeer groot deel van de kerkleden het met haar uitspraken helemaal niet eens is en daar zelfs diametraal tegen over staat. We hebben ons al dikwijls afgevraagd hoelang dit nog duren moet. Er is in de Hervormde Kerk een groei ende oppositie tegen de dictatuur dezer theologen, die niet alleen de kerk zelf in verwarring brengen, doch pok onrust zaaien in politieke partijen, bij het christelijk onderwijs etc. En ze zijn niet van plan hiermede op te houden. Het gaat erop lijken, dat de Roomse Kerk misschien nog eer bevrijd zal zijn van de oppermacht der Romeinse Curie dan de Hervormde Kerk van de alleen heerschappij dezer protestantse kerk- prelaten! Deze kerk moge dan een z.g. presbyteriale regeringsvorm hebben de ordinantie voor de ambtelijke ver gaderingen begint heel democratisch van onderop bij de kerkeraad en klimt dan via classis en provinciale vergade ring op naar de generale synode de praktijk is juist andersom. De Hervorm de Kerk is in wezen een synodocratisch instituut en ze openbaart dit o.a. in haar uitspraken. Wij geloven, dat het beslist niet op de weg ligt van de leiding der Her vormde Kerk om zich uit te spreken over alle mogelijke actuele vraagstuk ken. We willen niet zover gaan te be weren, dat de kerk zich met niet-theo- logisch-kerkelijke aangelegenheden niet mag bemoeien. Er kunnen omstandig heden en situaties zijn, waarin dit no dig is. Maar waarom een kerkleiding zich telkens weer moet uitspreken over allerlei omstreden kwesties zoals Nieuw Guinea, de bewapening etc. is ons een raadsel. Ze weet tevoren, dat ze in de kerk nog meer strijd en verdeeldheid zaait dan er al is en dat menigeen haar optreden ten sterkste afkeurt. In plaats van bindend xverkt dit ontbindend. Ze denkt constructief te werken, maar het is destructief. Wij hebben er ons al lang over verwonderd, dat het „niet-door- gebroken" deel der kerk dit alles maar „neemt." Wanneer staat er eens een Hervormde ,pater Van Kilsdonk" op, die de Haagse „curie" onder schot neemt? Als we naar een verklaring zoeken van dit hardnekkig volgehouden sy nodale optreden, kunnen we niets an ders vinden dan het streven van de topleiding der toonaangevende kringen in de kerk om dwars door alle tegen stand heen te pogen haar ideeën te pro pageren en ingang te doen vinden. De dikwijls felle reacties vermogen dit streven niet te matigen of te doen op houden. Voor ons staat het echter vast, dat dit alles de geestelijke en ker kelijke atmosfeer in de kerk allesbe halve bevordert, integendeel, het werkt sterk desintegrerend. Dit moest ons van het hart vóór we aan ons eigenlijk onderwerp beginnen! MVZIEKHANDËL MIDDELHARNIS zou, in deze zin, dat de mens evengoed zou kunnen willen als niet willen. De mens wil niet, en wil in der eeuwigheid niet als een zondaar gezaligd worden! En daarvan overtuigt Gods Woord ons op vele plaatsen. Gelukkig wanneer wij die schuld van onze onwil persoonlijk leren kennen, en wanneer wij onszelf als die vijand door Gods genade moeten aanmerken. Dan zal het ons een oorzaak van ver wondering worden, dat Hij, Die alle macht heeft in hemel en op aarde, ook machtig is om een onwillig volk op de dag van Zijn heirkracht gewillig te maken. Een volk, dat hier zichzelf als schul dig aan Gods wet heeft leren kennen, ook in die zin, dat zij gewaar werden, dat het Evangelie van Gods genade te gen hen getuigde. Een volk, dat met de vraag van de apostel zelf werkzaam geweest is en heeft moeten antwoorden dat er geen ontvlieden was en geen verberging voor dat aangezicht, maar dat een verberging gevonden heeft in Die, Die zal zijn een verberging tegen de vloed, en als een schaduw van een zware keisteen in een dorstig land. Hoe zullen wij ontvlieden? Christus staat aan de poort van ons leven, nu nog kloppende. Dat Hij aanstonds daar niet wenende sta, als eenmaal aan Je- ruzalems poorten, zeggende: „Jeruza lem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb Ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kiekens, maar gij hebt niet ge wild." (Want dan zal ook Jeruzalems oordeel het onze zijn: „Uw woonstede worde u woest gelaten." Rotterdam. Ds. A. Vergunst VOOR BETER - Z**^ -----" NBIID ni NAAR DE MIDDELHRRNIS - TEL.:Z328 MIDDELHARNIS In de ouderdom van 72 jaar is op 8 januari plotseling overleden de heer Cornells Jan op den Brouw, gepens. wachtm. bij de rijkspolitie en na zijn pensioen administrateur bij de woning- taouw-vereniging „Middelharnis". De heer Op den Brouw, die ongeveer 7 jaar in dienst was bij de Woning bouwvereniging, had zich voor deze in stelling in de loop van de tijd onmis baar gemaakt. Hij verrichtte al het ad ministratieve werk, maakte de lonen klaar, haalde de huur op, ontving nieu we ledeni enz. kortom hij was de man die van alles af wist en kon wel, het wandelend vademecum van de vereni ging worden genoemd. Nu hij zo plot seling is weggevallen, zal het bestuur enorm veel aan hem missen. Hij was een zeer vriendelijke man, die de huurders van de W.B. met raad en daad bijstond en een geziene per soonlijkheid in de gemeente. De begra fenis is bepaald op zaterdag 12 januari des n.m. te 2 uur. Bierflesje door r^it bij burgemeester van Ouddorp Juist toen burgemeester Kleijnenberg maandagavond naar bed wilde gaan en zich daartoe reeds boven bevond, klonk plotseling beneden in de huiskamer het gerinkel van brekend glas. Direct ging de burgemeester op on derzoek uit; er was echter geen onraad van het inbrekersgilde o.i.d. te bespeu ren. Wel vond hij temidden van de glas scherven een nog gevuld bierflesje, dat vanaf de weg door de grote ruit moet zijn gegooid. Vermoedelijk zijn hier enige baldadige jongelui aan het werk geweest, die hun straf vor deze daad zeker niet zullen ontgaan. Veerdiensten konden toch nog 3 diensten uitvoeren De ijsgang op het Haringvliet is de laatste dagen wel toegenomen, maar toch konden de veerdiensten Middelhar- nis-Hellevoetsluis de laatste dagen woensdag en donderdag iedere dag drie diensten heen en weer met twee boten uitvoeren. De eerste dienst vertrekt vanaf Mid delharnis gewoonlijk om half negen uur waarbij veel aanbod is van vrachtwa gens om te worden overgezet. De laat ste dienst kon nu ongeveer des middags half drie worden uitgevoerd. Soms zijn de veerboten dan niet eens afgeladen. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak dat vele vrachtwagens het veer Sluis- De veerdienst Middelharnis-Hel- levoetsluis krijgt meer en meer te kampen met het ijs. Wij zien de Haringvliet hier binnenkomen, die even te voren op de rivier in grote ijsschoUen had vastgezeten. De havenmonding wordt met sleepboten opengehouden. Als on. ze lezers buiten het eiland deze foto zien, zullen zij kunnen be grijpen dat met deze ijsg'ang die er vooralsnog niet beter op wordt ook de post grote ver traging ondervind en ook „Eilan- den-nieuws" soms een dag later dan normaal, bij hen in de bus valt. haven-Dintelsas prefereren, waar meer dere diensten met 2 boten worden ge varen. De toestand op het veer Middelharnis Hellevoetsluis kan ieder ogenblik ver anderen; momenteel komt er nog niet veel ijs van de bovenrivieren, als dit los komt zal dit ongetwijfeld grotere moei lijkheden brengen. Zondag was het 25 jaar geleden dat het echtpaar S. Dekker-Meijer te Nieu we Tonge in het huwelijk.trad. Als pers maken wij van zilveren huwelijksjubi- lea gewoonlijk geen verslag, in dit geval maken wij een uitzondering omdat op de gehouden receptie te Dirksland de gelegenheid! is waargenomen om de heer S. Dekker te huldigen voor het vele werk dat hij gedaan heeft op sociaal ge bied, als voorzitter van het bestuur zie kenhuis „Bethesda", als bestuurslid van het Rusthuis ,De Goede Ree' en ook voor het vele dat hij op maatschappe lijk gebied heeft gepresteerd. Zo is hem woensdag j.l. in het verenigingsgebouw „De Schakel" te Dirksland door de Bond van Verzendhandelaren in Nederland, door het Bedrijfschap, door de Ned. Bond van Exporteurs, vereniging van Commissionairs en tal van andere orga- nisaties meer grote hulde gebracht voor j al het werk dat hij met inzet van zijn gehele persoonlijkheid voor deze cor- j poraties heeft gedaan. Het bruidspaar is niet alleen rijk in de bloemen gezet maar kreeg bij de vele hartelijke ge- j lukwenisen tal van kostbare geschen- i ken te aanvaarden. - Op de receptie in, „De Schakel" te Dirksland bemerkten we o.m. het be- I stuur van het ziekenhuis „Bethesda", vertegenwoordigers van het Alg. be stuur Paulina van Weel ziekenhuis (de voorz. burg. H. Bos kon niet aanwezig zijn). Wel waren ér de directrice zr. Korver, hoofdzr. Harder en meerdere hoofdzusters; dr. G. Stoel, dr. Jessurun en de heer van Oortmerssen; de predi- kanten ds. B. J. Zaal Nieuwe Tonge, ds. H. J. Smit Stellendam en ds. J. H. Vlijm te Goedereede, als vriend ds. A. Boer- tje v.h. te Herkingen, de hulppredikers Kesting en Terlouw; voorz. en leden van de Rotary-club; vertegenw. van de bond van Verzendhandelaren, waarvan de ju- bilaris voorzitter is; vertegenw. van de f Veren, van Commissionairs, van de Cen trale Veiling van diverse Coöperaties, Boerenleenbank enz. enz., waaruit wel bleek hoezeer de heer S. Dekker gezien is en wordt gewaardeerd. j Receptionist was de heer A. Graven- deel, hoofd Chr. School te Nieuwe Ton- ge, die de verschillende sprekers en spreeksters het woord gaf. Eerst de oud- ste dochter Adri Dekker, die pa en moe feliciteerde en namens het gezin (8 kin deren) een televisietoestel aanbood. Daar na dhr. G. Dekker een broer uit Poor- tugaal, die namens de familie een fraaie fauteuil aanbood en namens neven en nichten een pick-up. De heer J. L. Meijer (zwager) bood namens de f am. Meijer een snelkoker aan. De secretaris van de Bond van Ver zendhandelaren in Nederland, de heer M. J. V. d. Wel bracht hulde aan de bruidegom, voor de wijze waarop hij de belangen van de bond dient, waarin hij ook de bruid betrok, omdat deze haar man zo vaak voor een reis naar Den Haag moet afstaan. Op 13 maart 1958 is de heer S. Dekker tot voorzitter gekozen en sindsdien heeft hij met orde en gezag de bond geleid. Het was nu een pracht gelegenheid op dit familie feest, de jubilaris daarvoor hulde te brengen. Spreker gewaagde ook van grote waardering die de zuster-organi saties voor hem hebben en noemde hem de spil, waar alles om draait. Rustig, met kennis van zaken, geleid door Gods vertrouwen, wordt door hem lei ding gegeven. Hij bracht namens de Bond en de zus terorganisaties zijn gelukwensen over en onderstreepte dit namens de Bond met een prachtig radio-toestel, passend bij de televisie. Namens de diverse af delingen bood hij een dia-projector aan. Daarna namens het bedrijfschap een reiskoffer en een dameskoffer namens de bond van Binnenl. Groothandelaren. Vervolgens boekwerken van de Ned., bond van Exporteurs; van de Ned, bond van Fruitpachters een plaat voor de pick-up; van de stichting vakblad groente en fruit een boekenbon plus nog een arm vol enveloppen met boeken- en platenbonnen van diverse instellingen. Van andere firma's een kist fruit en van de bond zelf nog een geweldig groot bloemstuk, dat het podium tussen de vele andere bloemstukken en fruitman den versierde. (Vervolg pag 2, Ie kolom) Speciaal in het opmaken van B. V. d. VEER Telefoon 2682 Westdijk 36 MIDDELHARNIS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1963 | | pagina 1