Heren gladiolentelers I flinke jonge werkkrachten GRATIS I fijn was 99 CUSTARD mwÊmmÊJMmMmm VAM 9 t/m 15 MNUARI 1963 Fiscale aspecten van samenwerkingsvormen in de landbouw STRUSK voorlichtingsavond vrijdag 11 januari a.s. IJsgang in het Zijpe zwaarder door Grevelingendam GROENTESOEP CHOC VLAPOEDER HALVE PRIJS! EDELBOUIUONPOEDER 1. een jonge administra tieve kraciit [vr.) 2. Hulslioudelijke Itulp SNOEPJE VAN DE WEEK en alleen balcicersicneclit Plaatseiijlc nieuws winterkost artikelen Kievits slagerij Zaken die adverteren, hebben meer klandizie C. 1. Keiimel Topslagerij LUÜENDUK TE KOOP TE KOOP Geboorte Ic3art)«s Venduhuis Sommelsdijk gereedschaps veilingen net winkelmeisje Coöp. Bloembollen Veilingver. H.B.G. Lisse De eerste over gladiolen zal woden gehoucien op te Nieuwe Tonge in Café Osseweijer Aanvang half 8 V^. Ds. H. VAN GILST en echtgenote GEVRAAGD: Nieuwe woningen beschikbaar. Zuivelfabriek De Kievit-Numansdorp n.v. Bij eike 2 pakjes KIPPEBOUILLONSOEP PAKJE 2 PAKKEN Elk 2e PAK van 63-34 et. of van 42 et. Elk 3e ZAKJE samen .J M. J. STEKELENBURG Zoals altijd het bij f4.- boodschappen voor slechts 15 cent Altijd 'n kassabon voor 10°/o korting op De Gruytermerk-artikelen. Oók bij de weekreclames! Bestel uw VISITEKAARTJES bij drukkerij Gebrs. de Waal Langeweg Semmelsdijk VERPLEEGHULP en een KOOKSTER ^ylteuwa UIT DE KERKEN FAMILIE-BERICHTEN Met droefheid geven wij kennis dat het de Heere heeft behaagd van ons weg te nemen te Rotter dam onze geliefde zus ter, behuwdzuster en tante AAGJE ONDER DE LINDEN echtgenote van J. J. Boogerman in de ouderdom van bij na 78 jaar. Familie Onder de Linden. Middelharnis, 31 december 1962. mP De heep en mevrouw JESSURUN-BROUWER danken hiermede voor de zeer vele gelukwensen bij de jaarwisseling en wen sen u wederkerig het aller beste in het nieuwe jaar. Dirksland, januari 1963. Onder dankzegging voor de ontvangen nieuw jaarsfelicitaties wensen de heer en mevrouw DOGTEROM een ieder een voorspoedig 1963. Sommelsdijk, januari 1963. Met wederkerige ge-' lukwensen voor 1963 zeggen de heer en mevrouw DE VRIES-EIJKE hartelijk dank voor de fe licitaties bij de jaarwisse ling ontvangen. Dirksland, januari 1963. DANKBETUIGING Voor de overstelpende be wijzen van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde man en der kinde ren zorgzame vader LEENDERT TEUNIS VAN NIMWEGEN willen wij langs deze weg onze oprechte dank betui gen. Inzonderheid de weled. zeergel. heren dr. Bakker en dr. Stoppelaar voor hjin ja renlange zorgvuldige en liefdevolle behandeling, de gezinsverzorgster mej. J. Jelier voor haar lieve en trouwe hulp in de afgelo pen maanden, verder direc teur en personeel van het Binnenhof voor hun mede leven en hulp, familie, vrienden, buren en kennis sen, zowel in als buiten Sommelsdijk, voor aUes wat zij voor ons hebben gedaan in deze droevige dagen, ze zijn ons allen tot steun en troost geweest. J. van Nimwegen-Slui en kinderen. Sommelsdijk, januari 1963. A. J. de Graaffstraat 24. Bij weer GEHAKTDAG en heerlyke Denkt u er om uw bestel lingen vóór 9 uur op te ge ren! Sommelsdijk Tel. 26 94 Twee goedkope gereed schappen kasten een krui wagen; 6 mooie weener- stoelen met rieten zittingen 2 eiken twee persoons ledi kanten; 1 eiken uitschuif- tafel 1 m X 80 cm.; 1 twee persoons opklapbed (zonder ombouw); 2 bijzettafels 80 cm. rond; 2 stuks slaapka- merstoelen; 2 dubbele trap pen 7 en 8 treden; 1 box met vloertje. Jn. TIELEMAN Margrietlaan 4 - Melissant Telefoon 291 Een Erres radio van 550, voor 200,— (met visserij- band enz.) Een bandrecorder; Telefun- ken van 900,— voor 200,—. Een versterker met micro foon en een kast met 2 luid sprekers van f 600,voor 200,—. 400 paaltjes van 1.20 m. lengte, 7 a 8 cm. dik, 2 Itan- ten recht, geschikt voor uit- zetpaaltjes of schrikdraad (40 et. per stuk.) J. GRINWIS Havendijk 3, Tel. (01879) 320 Sas Melissant Ook in 1963 weer voordelen bij 50O gr. verse worst 2, 500 gr. zuurkoolspek 1.50 50O gr. dik bakspek 80 500 gr. klapstuk 2.— 500 gr. riblap 2.50 VOOR DE BOTERHAM 150 gr. servelaatworst 73 250 gr. zure zult 50 150 gr. gebraden" roUade 75 Westdij k 40 - Middelharnis Te koop T.V. prachtig beeld 43 cm. z.g.a.n. f 250,—. Telefoon (070) 72 57 93 worden bij om diiect gedrukt vele variatieü uw adres daarvoor is GEBR. DE. WAAL Tel. 2729 SommeUdyfc Van Gorciunstraat 20 Sommelsdük Op resp. 17, 18 en 19 januari a.s. zullen te Sommelsdijk, Achthuizen en Ouddorp door deurwaarder van Kampenhout grote worden gehouden. Let op de volgende adver tenties. weSTDlJK IS '-i HIDOEIHPBHIS Gevraagd zo spoedig moge lijk in centrum van Flakkee' niet beneden de 17 jaar, in levensmiddelenbedrijf. Adres te bevragen bur. van dit blad. Het was vroeger altijd een mooi ge zicht, het drijfijs op de kentering der verschillende stromen van Krammer, Zijpe en Grevelingen te zien drijven. Het van het VoUcerak afkomende ijs, verdween daarna voor een groot deel via Grevelingen en Brouwershavense Gat naar de Noordzee. De Grevelingendam die de Zuidelijke Grevelmgengeul afsluit en verder de gehele Krammerplaat over een lengte van meer dan 3 km. beslaat is er ech ter de oorzaak van, dat het drijfijs zijn weg naar de Noordzee volgens de oude route verspert ziet en dat betekent dat het ijs in de buurt van Bruinisse wordt opgehoopt en zich een weg moet banen door het nauwe Zijpe, naar de Ooster- Schelde. Dat betekent dat de veerponten op de dienst Zijpe Anna Jacobapolder veel meer last hebben vaii dat ijs, dan in vorige jaren. Ook de lage waterstand is op het varen van de veerpont van invloed en daarom zijn de vaarten niet meer zo re gelmatig als voorheen bij ijsgang wel het geval was. De lage waterstand is ook voor ande ren een oorzaak van schade, want de sleepboot Jacoba van Kapitein J. van Lent, die al enige jaren in dienst is bij de Deltawerken, voer deze week in de Oostkophaven over een anker en be- flchadigde het vlak van de sleepboot, ■waarin een scheur ontstond die met spek provisorisch werd gedicht. Met zijn eigen pompen kan schipper van Lent zijn boot, die thans ligplaats gezocht heeft in de Werkhaven te Bruinisse bo ven water houden. Reparatie is we gens het ijs niet mogelijk evenmin als vertrek naar een werf. Ligplaats In de Werkhaven zochten iduM wMk ook een achttal schepen, die in de Oostkophaven in de Krammer plaat enige dagen van de buitenwereld waren afgesneden. Door de opgewaaide stuifsneeuw was verkeer over de Gre- velingdam van Bruinisse af niet moge lijk. Enige winkeliers die dit maan dag probeerden moesten terug keren en het drijfijs in de Noord Grevelingen maakte het onmogelijk de Oostkop van af Flakkee te provianderen. De schippers kregen dan ook aan al les gebrek. Kapitein Fokkens die met de Etna sleepboot vrijdag de grote Thomsen kranen uit de Oostkophaven eveneens naar de Werkhaven moest slepen moest terugkeren, omdat hij averij kreeg we gens vorstschade aan het koelwater systeem. -O- ST. ANNALAND Voor de Hemava. Over het vierde Irwartaal van het vorige jaar werd ten bate van de Hemava een bedrag van 69,89 overgemaakt per giro. Dit be drag werd bijeengebracht door leerlin gen van de School met de Bijbel. Voor het Suppletiefonds „D.E.L." Door de propagandist van het Supple tiefonds „Draagt Elkanders Lasten" werden niet minder dan 6145 donaties ontvangen tot het respectabele bedrag van 7489,40. Lelijke val. De heer Lt. Goedege- buure Cent.zn., wonende in de Nieuw straat alhier kwam zodanig te vallen, dat hij zich onder doktersbehandeling moest stellen. Bij nader onderzoek bleek, dat hij een gescheurde spier had opgelopen. Wederkerig Gods onmisbare zegen toegewenst aan alle ambtsbroeders, vrienden en bekenden Hyacintenstraat 1, Lisse. Wederzijds bij de wisseling des jaars 's Heeren onmisbaren zegen toegewenst aan familie, ambts broeders, vrienden en bekenden. Ds. P. BLOK M. BLOK-RIEDIJK en gezin. Dirksland, 1 januari 1963. Pastorie Geref. Gemeente. die bereid zijn om opgeleid te worden in het zuivelbedrijf. Sollicitaties te richten aan: HAVENSTRAAT 57 NUMANSDORP |35e jaarga VOORDiElrKALENDER 5 CONSTRUCTIEBEDRIJF MIDDELHARNIS MOLENWEG 18 vraagt Vereist minimum 3 jaar ulo. om dagelijks van 9 tot 11 uur kantoor schoon te houden. Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres. Eventueel mondeling op woensdagen van 17.30 uur tot 18.30 uur. eyin BETERE en I WAAR. TIEN PROCENT DE GRUYTER Htiize „Sonneheerdt", Dorpsdijk 30, Rhoon, tel. (01897) 24 32, vraagt: Geboden wordt: prettige werkkring, goede va kantieregeling en loon naar prestaties. Reiskosten worden éénmaal per maand vergoed. Voor direkt gevraagd wegens militaire dienst een 16 jaar of ouder. Brieven aan LANGEWEG 12, STELLEND AM Onder deze titel schrijft in „Ons Platteland", het orgaan van de C.B.T.B. de heer M. van der Heijde o.m. het vol gende: De meest eenvoudige vorm van sa menwerking in een bedrijf betreft de samenwerking in gezinsverband, spe ciaal van man en vrouw. Tot voor kor te tijd was deze vorm van samenwer king fiscaal niet interessant, aangezien voor de inkomstenbelasting het inkomen van man en vrouw tezamen in de belas ting betrokken wordt. Een honorering van het door de vrouw in eigen bedrijf gepresteerde had dus geen zin, alhoewel dit bedrijfs-economisch juister was. Nu met ingang van 1 januari 1962 een, zij 't beperkte, tegemoetkoming verleend wordt met betrekking tot het Inkomen van de gehuwde vrouw, verdient het aanbeveling om hier aandacht aan te schenken. Van belang bij de nieuwe regeling is, dat de vrouw geregeld en in belangrijke mate meewerkt in het bedrijf. Als twee de eis wordt gesteld, dat het bij de aard en de omvang van het bedrijf ter plaat se gebruikelijk is, dat de echtgenote ge regeld daarin meewerkt. De beloning van de arbeid van de vrouw is moeilijk te bepalen. Zij gaat uiteraard schuil in de winst van het bedrijf. Vandaar, dat bepaald is, dat een inkomen voor de vrouw van 2250, als redelijk aangemerkt zal worden. De aftrek op het zuiver inlcomen bedraagt een derde deel van het door de vrouw verdiende met een minimale aftrek van 500,(d.w.z. belasting vrij) en maxi maal f 20.000,Bij een fictief inkomen van de vrouw van 2250,is dus be lasting-vrij 750, Naar onze mening zullen wel de meeste agrariërs en tuinders van deze faciliteit kunnen profiteren. Meewerkende kinderen Een tweede, eveneens veelvuldig voor komende, samenwerkingvorm betreft de medewerking van de kinderen in het bedrijf van de ouders. De volgende vor men treffen we aan: 1 zakelijk dienst verband, 2 op basis van thuis-best-wer- ken of iets dergelijks en 3. de maat schap. Afd. 1. Hoewel-de boerderij een bij uitstek familiebedrijf is te noemen, zal toch menig ouder een zakelijke verhou ding willen zien in de arbeid van zijn kind(eren) tot zijn bedrijf. Bij een za- keiyke dienstverhoudiiig wordt het kind gelijk beloond als iedere ander bij gelij ke leeftijd en capaciteit. Het kind wordt hierdoor in staat gesteld een spaarpotje te vormen, ten einde te zijner tijd het bedrijf over te nemen. Fiscaal bezien is" deze vorm aan te bevelen, daar de ouder het volle loon (incl. kost en inwoning) in mindering van zijn bedrijfswinst kan brengen. Weliswaar wordt het kind ter zake van zijn inkomen in de loon- en ev. inkomstenbelasting en premiehef fing A.O.W. en A.W.W. betrokken^ doch in verband met de progressie van de in komstenbelasting zal deze constructie toch een aanmerkelijke besparing ople veren. Aid. 2. De term „thuis-best-werken" is in het fiscale recht geïntroduceerd door het Gerechtshof te Arnhem. Deze verhouding treffen we vnl. aan in de Achterhoek en Overijssel. Ook elders komen soortgelijke vormen voor. Het is een niet-juridiscdie regeling, waarbij kinderen thuis op het bedrijf werken te gen kost en inwoning, aangevuld met zakgeld. Het is evenwel geen loon naar arbeid. Veelal zal dit goedgemaakt worden door bij de overdrachtssom re kening te houden met de in het verle den gepresteerde arbeid. Bij het bepalen van de overdrachtswinst kan hiermede evenwel geen rekening worden gehou den in de vorm van een aftrekpost. In tegendeel, volgens recente jurispruden tie dient schenkingsrecht betaalt te worden over het verkregen voordeel. Het is zelfs niet uitgesloten, dat de ver goeding voor de in het verleden gepres teerde arbeid bij het kind belast wordt met inkomstenbelasting. Fiscaal is de ze methode dus in het algemeen niet aantrekkelijk. Aangetekend dient hierbij te worden, dat men zowel bij loondienst als bij thuis-best werken in het algemeen geen moeilijkheden aantreft met sociale las ten; de agrarische bedrijfsverenigingen laten dit n.l. achterwege, aangezien men aanneemt, dat hier geen normale dienst- betrelddng aanwezig is. Ad 3. Bij de maatschap als samenwer kingsvorm van ouder-ldnd bereikt men, dat de zoon meer geleidelijk wordt voorbereid tot de taak om te zijner tijd het bedrijf geheel over te nemen. De winst (of het verlies) wordt in een be paalde, meestal vooraf geregelde, ver houding gedeeld. Ieder der maten wordt voor zijn aandeel belast in de inkom sten belasting. Dat de oudpr eventueel het wettelijk vruchtgebruik over het Winstaandeel van het minderjarige kind heeft, doet fiscaal niet ter zake. Het be drag, dat ten titel van winstaandeel wordt uitgekeerd, is niet gehouden aan het normale loon (C.A.O.) zoals bij 'het looncontract, zodat ten gevolge van het ontgaan van progressie het fiscale voor deel tengevolge van het uitgaan van progressie groter kan zijn. Verder is men verlost van de extra administratie ten behoeve van de loonbelasting, zoals bij het looncontract. Indien men zijn bedrijf in een maat schap inbrengt wordt dit fiscaal als een gedeeltelijke overdracht. Doorgaans is dit in de agrarische sector van weinig betekenis in verband met de z.g. Jand- bouwvrij stelling van art. 6 lid 2 Be sluit Inkomstenbelasting. AUeen dient inkomstenbelasting betaald te worden, als men andere balansposten dan on roerende goederen inbrengt en deze op waardeert. De Vennootschap onder firma Het verschil tussen de firma en de maatschap is, dat de firma extern en de maatschap intern werkt. Tegenover der den zijn de firmanten dientengevolge hoofdelijk aansprakelijk, terwijl de maatschap alleen zichzelf tegenover derden bindt. Ook de firmanten worden ieder voor hun aandeel in de firma-winst belast, en wel in de inkomstenbelasting. Theo retisch zou het mogelijk zijn de firma als een eenheid te beschouwen, doch dan zou hier te lande slechts de ven nootschap in aanmerking komen. Deze oplossing is niet gekozen. Ten aanzien van de fiscale winstbe paling is er geen verschil met het een mansbedrijf, Alleen kunnen er fiscale gevolgen aan verbonden zijti, indien er een firma toetreedt of uittreedt en bij oprichting en liquidatie van de firma. Dit hangt af van de vennootschapsover eenkomst, ev. -akte. Worden bijv. bij het oprichten van de firma tussen vader en zoon door de va der de bedrijfsmiddelen niet ingebracht, doch alleen het gebruik en genot van de onroerende goederen en roerende inven taris, dan is geen inkomstenbelasting verschuldigd. In feite komt deze opzet neer op verhuur van de bedrijfsmidde len aan de firma. Bij de vader blijven deze bedrijfsmiddelen als actief op zijn persoonlijke bedrijfsbalans staan. Indien daarentegen de vader bijv. zijn bedrijfsvermogen in de firma inbrengt, en de zoon tevens mede-eigenaar van het bedrij f sveimogen wordt, wordt hier fiscaal een gedeeltelijke overdracht aan genomen. De vader liquideert dan een deel van het bedrijf;'de winst wordt be last naar een speciaal tarief. Aangezien de firmanten afzonderlijk voor hun deel van de bedrijfswinst aan de belasting zijn onderworpen, kunnen zij een verschillende gedragslijn volgen t.a.v. fiscale reserves, herwaardering (bij toetreding van éen nieuwe firmant bijv.), afschrijvingen enz. Wel zal men eenvoudigheidshalvé meestal wel een zelfde gedragslijn t.a.v. de fiscale winst bepaling volgen. NED. HERV. KERK Beroepen: te Langerak A. J. Mulder te Meteren en Est; 's Greveldiiin-Ca- pelle B. Haverkamp te Blauwkapel. Bedankt: voor Tholen B. Haverkamp te Blauwkapel; Krimpen a. d. IJssel J. Kooien te Reeuwijk. Zwartehroek. Ds. W. L. iVIulder, em. pred. heeft van deze gemeente afscheid genomen als hulpprediker. Wegens gro te zwakte kon hij dit niet in een kerk dienst doen, doch werd een korte pre dikatie over Jes. 40 78 via de band recorder aan de gemeente ten gehore gebracht. De verdere leiding van de dienst berustte bij de plaatselijke pre dikant Ds. L. Brasser, waarna Ds. Mul der zelf voor 't laatst de zegen op de gemeente legde. GEREF. KERKEN Aangenomen: naar Scheveningen L. Loosman te Bodegraven. Bedankt: voor 's Gravenhage L. Loos man te Bodegraven. CHR. GEREF. KERKEN Bedankt: voor Nieuwe Pekela en Vi neland (Canada W. v. Heest te Emmen; Franeker D. Biesma te Lisse. Aangenomen: naar Almelo J. W. v. d. Gronden te Enschede. GEREF. GEMEENTEN Beroepe?z.: te Ridderkerk en Rhenen C. Wisse te H.I.-Ambacht; te Elspeet P. Blok te Dirksland. Aangenomen: naar Middelburg G. Zij- derveld te Capelle. Bedankt: voor Kalamazoo (Canada) A. Vergunst te Rotterdam; Rotterdam- Zuidwijk K. de Gier te 's-Gravenhage. DIRKSLAND Beroepen en bedankt. Ds. P. Blok alhier heeft een beroep ontvangen naar de Ger. Gemeente te Werkendam; hij heeft bedankt voor de gemeenten Els- peet en 's-Gravenpolder. OOLTGENSPLAAT -^ Bussen van de R.T.M, 'rijden weer. De bussen van de R.T.M, die vorige week dinsdag de diensten hebben moe ten staken door de onbegaanbaarheid van de wegen en de grote sneeuwbuiten zijn j.l. zaterdag vanaf Ooltgensplaat weer met een beperkte dienst begonnen. Het plan bestaat om heden dinsdag de dienst weer uit te voeren volgens de dienstregeling. PRINS Redactii Tel. (018 Na de si „Het -pro waarin we ven van h onze eigen gezet, wille op nader Schrijven Ned. Herv. stuk van d dere besch over oorlo! het gebrul: Doordat kwam, dai voorwaard heeft dit g deining er niet alleen ook in d( niet-kerke schreven is in de E( weest en Tweede K de begrot: worden, st ter bestrij de Synode ven aan d welke bri6 die we dui nen betre figuren in uitgelaten. dat wij or palen en die tot d Schrijver hij behoe: over te se Al voren gaan, wil kwestie a ligt het oj kerk offic voorschrij wil, te ge ken, die dienstig t de polities re sector( ken? Het eerst te heerst ve( merkwaai dere prote in dit op2 bepalen kerkelijk? genheden als de H( aan de lo en beschc i meest uil is opvalle reweg menstelll houdt, 1 Kerken Rooms-K groter e« Men kan niet of moet gez spraken welke g< spraakve bied, toe zouden synode het gevo: altijd eei veel onr uiteindel omdat kerklede neemt. Toen i ingeslagf een syst kerklede Geen en pelijk Ie dacht. houden nen een in de ke derwerp voorgelit licht ove vakbewe derwij s, boeren, het prol wapens tengewo niet bep bemoeie al opme zich zo bezighoT dat zij vallen deel vai nas jaa een vre( horende links-vr meerd. de opvE tieke, derwerï kern, meestal die van krijgen. vreemd „kern" aanhan wijze tueert. uitvoer weet.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1963 | | pagina 4