Rationalisatie van transport in de landbouw WEEK RECLAME 1 40 EXTRA NASIGORENG ROZEBOTTELJAM SPINAZIE GREME RONDJES NOTEN MELANGE PICGAULLY EXTRA EXTRA EXTRA OPEL Ph. van Oostenbrugge LITERBLIK (Uyttewaal) JAMPOT GROOT SPAARVARKEN Vereniging Bed rijf svoorlichiïng Goeree-Overflakkee Landbouw in beweging Discussie Vissen en niei varen op de Rijn Als lie grfap binnenltomt Spekiappen een uitiiomst voor de huisvrouw SCHIPPER (KOENVISSER) LITERBLIK Hero per pot 250 gram Ir. D. C. M. Boonman sprak over: Garage Knöps VERPLEEGHULPEN Compagnon gezocht voor tuinderij en witloftrekkerij (fijn snoepje 200 gr.) Bij DOLFIJN PINDAKAAS of COMBO KOFFIE of LUXE MELANGE DEZE WEEK DUPPIE-BOEKJE „De pan die kon praten" Dinsdag 8 januari 1963 „EILANDEN-NIEUWS" Bladz. 3 De Vereniging voor Bedröfsvooriich- ting Goeree-Overflakkee, die in samen werking met de rUkslandbouwvoorlich- tingsdienst te Barendreoht alle voor lichting voor onze boeren verzorgt, is gewend er snel bij te xyn met het geven van aanwijzingen en wenken voor teelt en bedröïsvoering. Thans bleek ons, dat men even snel is met het houden van de vergadering waarin de zaken ook de financiële van het afgelopen jaar aan de orde komen. Deze vereniging le verde ons althans de eerste Flakkeese jaarvergaderinig op, vr^dagmiddag j.l. gehouden in Hotel Spee te Sommelsdijk. Het doorgaan van de bijeenkomst hing overigens aan een zijden draad, want het belangrijkste agendapunt moest ver zorgd worden door een deskundige uit Wageningen. Ir. D. C. M. Boonman, die zou spreken over, rationalisatie van het transport. Het meer dan ongewisse van de situatie in de veerdiensten sloot vrij wel uit, dat de heer Boonman Sommels dijk kon bereiken, evenzeer als dte moei lijke situatie op de wegen In Utrecht en Holland. Maar de heer Boonman liet zich door niets weerhouden en stuurde zijn auto helemaal vanuit Wageningen over de Moerdijkbrug, trotseerde alle sneeuw en gladheid, bereikte het veer Sluishaven en had geluk, zonder auto, over te kunnen komen, waarna hij de vergadering door de wijze, waarop hij zijn onderwerp voordroeg, een onver getelijke middag heeft bezorgd, die in de hoofden der aanwezigen besUst nog lang en ernstig zal nawerken. De vergadering werd geopend door de voorzitter Joh. Mol, die het op zo'n jaar vergadering gebruikelijke overzicht over het afgelopen jaar ten beste gaf. Hij achtte 1962 over het algemeen rede lijk verlopen, al waren er tegenslagen met weersomstandigheden, afzetmoge lijkheden en prijzen. De ver. voor be drijfsvoorlichting zelf heeft in elk ge val rustig haar werk kunnen doen. Het Cerbe en het aardappelonderzoek zijn thans in handen van een provinciale werkgroep van de POC gekomen, het welk minder lasten voor de vereniging 'betekent. Sprekende over de landbouw in het algemeen constateerde de heer IVlol, dat deze danig in beweging is. Ook wees hij er op, dat de prov. voedselcommis- saris, de heer A. van den Hoek, be noemd is tot direct, gen. voor de land bouw in deze provincie. Wat de land bouwpolitiek betreft moet men rekening houden met verder mechaniseren, ra tionaliseren en saneren. De landbouw zal hierin op zijn qui vive moeten zijn, met name terzake de sanering van de kleine bedrijven. Men probeert dat ge ruisloos te doen maar de vraag is waar de grens ligt; men kan een bedrijf van 40 ha. ook wel al te klein noemen. Bui ten de landbouw wijst men op de lion- derden miljoenen, waarmede de land- ibouw gesubsidieerd wordt, maar ook in andere sectoren wordt zwaar gesubsi dieerd, b.v. 70 miljoen voor de K.L.M, en in het kleinf!) ruim 8 miljoen voor het openbaar vervoer van Amster dam. Daar betalen de landbouwers ook aan mee. Als men zulke en vele andere subsidies vergelijkt met die voor de landbouw, dan wordt met deze laatste ibeslist niet te hoog gegrepen, vooral als men bedenkt, de landtooviw voor de eer ste levenbehoeften zorgt. ledere boer dient dit naar voren te brengen en ook anderszins de positie van en het begrip voor de landbouw te verstevigen en ze ker moet men zich niet omver laten praten door de industrie. Alle verande ringen, ook op het gebied van de land bouwvoorlichting, verdienen alle be- 1 langstelling, maar moeten met de nodige reserve worden gevolgd, aldus de heer Mol. De voorzitter stelde na dit inleidend woord het afwerken van de huishou delijke zaken uit, teneinde de heer Boonman direct zijn betoog te doen houden, deze daarmede de kans bie dend nog dezelfde middag terug naar Wageningen te gaan. Maar toen deze was uitgesproken, kwam het tele foontje, dat de veerboot Sluishaven niet meer zou varen en Ir. Boonman dus gedwongen was op het eiland te overnachten. Tijd kwam er toen niet meer op aan en uiterst enthousiast wierpen zowel spreker als aanwezigen zich in het verdere van de bijeen komst dan ook op een discussie, die meer dan geanimeerd mocht heten en waarbij Ir. Boonman heel raak, heel snedig en met min of meer verbijste rende kennis van zaken van repliek diende. Transport het grote probleem „Hier, op Goeree-Overflakkee, is de arbeidsvoorziening nog ruimer dan in andere streken" stelde Ir. Boonman vast „maar het is gewis, dat ook hier de lo nen zullen stijgen. In de calculaties wordt al rekening gehouden met 10.000 gld. per jaar voor ervaren krachten. Het is dus goed de zaken scherp te stel len, want wat gebeurt er als brug en dam voor uw eiland klaar zijn?" Spreker noemde het transport liet grootste probleem in de landbouw. Daar bestaat veel misverstand over, want in het algemeen denkt men toij het woord transport" aan wat over de weg rolt. Maar elke verplaatsing, over lange of korte afstand, is transport, ook van de wagen naar de bunker enz. Voor granen achtte spreker het trans portprobleem wel opgelost. Al moet men maaidorsers met een maaibalk van 20 voet verwachten! „Of het rendabel is, dat is uw zaak!" voegde spreker er la coniek aan toe. Maar de zak is uitge storven. De afvoer is direct gebonden aan de maaidorsers. De organisatie, ook verder, moet lekdicht zijn. Met het los se graan kan men het produkt niet meer van het land halen als men er zin in heeft. Het moet direct weg. Thans komt, tussen de zak en het los se graan, een nieuwe mogelijkheid, een kist van tien mud. Dat is echter slechts zelden iets voor een bedrijf. Wel voor coöperaties. Want die kisten zijn niet of moeilijk te' verplaatsen. Groter moeilijkheden dan het graan levert het stro op. Als men dat niet van het land haalt, blijft er 50 gld. per ha. liggen. Daarvoor is de opraappers ge schikt. Stapelen op de wagen levert geen probleem. Dat komt in de schuur! Men kent nu al de strowerpers. Een goed apparaat is de „hoelala" Maar men moet 'm met z'n drieën kopen. Bij sa menwerking bestaan er trouwens geen problemen meer. Een voorlader noemde spreker een universeel apparaat. Maar men moet er niee leren werken. Spr. noemde verder nog enige mogelijkheden voor het aan pakken en vervoeren van stro. Men zoekt nu naar automatische pakken per sen en -laders. Maar weer legde spre ker het accent op samenwerking. Rooien zit vast op transport Met bietenrooien ligt het transport ge makkelijk. Automatisch rooien zet zich door en een voordeel is op dit eiland nog, dat men direct naar het schip kan 'brengen. (Ho, ho, werd uit de vergade ring geroepen!) IVlaar dat blijft niet zo. Dan moet eerst een bunkervoorraad worden aangelegd op het bedrijf en spr. raadde hiervoor een betonvloer aan. Het rooien zit overigens ook weer vast op het transport. Want de eerste 6-rijige rooier heeft al in ons land gedraaid en in het buitenland rukt men al uit met combinaties van zulke machines, met radioverbindingen incluis. Hier voldeed de machine (nog) niet en hij is terug gegaan naar Zweden. Het kopwerk be vredigde niet. Gezamenlijk sorteren en verpakken Met aardappelen ligt de zaak als met de bieten, behoudens met opslag en af zet. Gezien de situatie van nu moet de bewaarplaats thuis liggen. Met verpak ken wordt maar wat gesold. Ons land telt al 1200 verpakkers, ieder met eigen merk en zakje. Dat moet veranderen! Anders raakt men debiet kwijt. En één dag in de week nassi op tafel betekent 14 procent minder aardappelconsumptie. Het product moet uniform van l^waliteit zijn. Dat zit nu niet goed. Gezamenlijk sorteren en verpakken is eis. Maar men kan niet gezamenlijk bewaren. De aardappelzak heeft ook afgedaan, ieder komt met eigen wagen, ieder van eigen type. Waarom bewaren op eigen bedrijf? Vanwege de afstand en de aanpassing aan eigen wagen. En hierbij komen de kisten weer naar voren. „Ga maar naar Schouwen, daar past men het al toe!" aldus spreker. En de boeren zijn er ent housiast. Want men is van de vork en het personeel af. Trouwens: ieder wil van het zware werk af. Daarvoor helpt de heftruck, ook bij' het grote en verre transport, want chauffeurs wensen ook geen voor schoot- meer, het zijn heren geworden! Transport over banden noemde spre ker een onoplosbaar probleem. Boxen- vullers idem. Heftrucks kan men nog tweedehands kwijt, boxenvullers niet. Wat wagens betreft noemde Ir. Boon man de zelflossende het doeltreffendst. Met zo'n loswagen en voorlader kan men alle kanten uit. Voor honderd jaar! Samenwerking is nodig! In het verdere van zijn betoog maan de spreker tot voorzichtigheid bij me chaniseren en investeren. Op Tholen telt men thans 103 maaidorsers en spr. schudde daar het hoofd over. De oude boeren zeiden: met de oude spullen ver dien je het meest! Mits niet totaal ver ouderd natuurlijk. Concentratie van op slag, van loodsen enz, straks bij de brug of de dammen beval Ir, Boon man sterk aan. Samen werken en sa menwerken is het parool voor de land bouw! In de industrie doet men dat ook, al lijkt het soms van niet, en beter dan in de landbouw. Ook de loonwerker heeft geen perspectief als de boeren niet samenwerken, want die loopt ook vast op het transport; men verlangt, dat hij snel met een „trein" materiaal komt, maar dat kan hij niet en hij wordt slachtoffer van concurrentie. Derhalve spreker beklemtoonde het nog eens samenwerking in de land bouw is absolute voorwaarde om een behoorlijk"bestaan te hebben! Op deze rede volgde een uitvoerige discussie. Het is ons onmogelijk daar van alles weer te geven en wij moeten ons bepalen tot enige opvallende zaken. De heer P. W, Vogelaar merkte op, dat men met wassen van aardappelen is opgehouden, omdat dan alles aan het product te zien is. Bovendien worden nu al aardappelen geschild in zakjes gedaan. „Denk maar eens wat uw vrouw zegt als ze bij de sinaasappelen een rotte aantreft", m.erkte spreker op „en, wat die zakjes geschilde aardappelen betreft na drie dagen komt er een reükje aan!" De heer T. Keur bracht ruilverka veling in het geding. Hij achtte die voor Flakkee hard nodig. Andere vormen van samenwerking betreffende de machines. Het moet mogelijk zijn, meende de heer Keur, dat een groep boeren een pool vormt. Dat kan wel uitgroeien tot een concern, met een directeur enz. Als ieder op eigen paadje blijft, loopt het fout. Ruilverkaveling is een externe zaak, verduidelijkte spr. En ondanks slechte verkaveling zijn toch verbeteringen in de bedrijfsvoering mogelijk. Ruilverka veling gaat echter hard nijpen als men gebrek aan arbeidskrachten heeft. Ove rigens vormt het wagen- en tractor transport slechts 15 procent van het ge hele transportprobleem. Men moet het dus zoeken in verbetering van v/erk- methoden op het land en thuis. Maar natuurlijk geeft ruilverkaveling altijd voordelen! Antwoordende op de suggestie van poolvorming wees Ir, Boonman op een juist verschenen boekje „Samenwerking en bedrijfsvorm in de landbouw", Zo'n pool is mooi! Als je er de directeur van bent! (Algemene hilariteit) Maar de landbouw is een soort van ambachtelijk bedrijf en de moeilijkheden ontstaan bij vererving. Spreker wees op het kolcho zesysteem, In theorie prachtig, in de practijk een mislukking. Nochtans: er zijn symptomen van goede samenwer- Icing. Spreker kent een groep bedrijven van samen plm. 240 ha,, die samenwer ken met machines enz,, met „lekker" resultaat, Ir, Boonman wees voorts op nieuwe m_ogelijkheden voor het eiland; na de ontsluiting kan men veel doen aan in terne uitbreiding van de bedrijven, door het ter hand nemen van groente-, fruit-, uien-, bonen- en andere teelten. Spe cialiseren dus Samenvattend stelde Ir.- Boonman: de machines behoren bij de loonwerker, het transport bij de boeren. Maar eerst moeten de boeren de wil opbrengen, om samen te werken; de loonwerkers zul len dat trouwens ook moeten doen. En voorts: de omstandigheden aanpassen aan de techniek. De heer Van Eossum (Ooltgensplaat) wees op de combinatie van der Meer op Voorne, waar samen werking op het gebied van machines gelukt, Flakkee achtte hij er nog niet rijp voor, „Daar is de boel ook ontsloten, hier nog niet, daar wordt men door de nood gedwongen. Dat komt op uw eiland ook!" waarschuwde Ir. Boonman. „Wat dacht u, dat de arbeiders doen als het eiland ontsloten is. Denk aan wat de vrouw zegt, wier man een hele dag op de mestkar heeft gestaan, terwijl de man van buurvrouw 's avonds gewassen en gestreken uit de fabriek thuis komt! De vrouwen praten met elkaar! En de omgang met personeel is uiterst belang rijk. Daar moest men eigenlijk een cur sus voor volgen" aldus Ir. Boonman in de beantwoording van een der laatste opmerkingen uit de vergadering. Huishoudelijk deel Na de rede en de discussie liet voor zitter Mol de huishoudelijke agenda af werken. Uit de jaarstukken bleek, dat de vereniging 853 leden telt. Bij behan deling van de rekening 1962, die met een behoorlijk batig saldo sluit, bracht de voorzitter dank aan het consulentschap van Ir. Van Gaaien voor alle medev/er- king, die men daarvan, van hoog tot laag, ondervindt. Tot lid commissie nazien rekening 1963 werd benoemd de heer J. van Eek Mz. Aftredend in het bestuur waren de voorzitter, de heer K. van Strien (niet herkiesbaar) en de heer J. P. van Ros- sum (C.B.T.B., niet herkiesbaar). De vergadering herkoos de voorzitter bij acclamatie. Voor de C.B.T.B. neemt zit ting in het bestuur de heer L. van Put ten, (Mellssant) en na een tweede stem ming werd de heer P. Noordermeer als eveneens nieuw bstuurslid gekozen. Van de rondvraag maakte de heer G. Heel wat Rijnschippers hebben naar andere bezigheden moeten zoeken nu hun schepen in het ijs zijn blijven steken. In Sint Goarshausen hakken schippers, onder wie Nederlanders, bijten in het ijs om, al wachtende op dooi, een visje te verschalken. Het gevaar van iedere winter, de griep, dreigt weer, vooral na onze zonloze zo mer. Wat kunnen we doen, om de griep tegen te gaan, of wanneer er een lid van de familie door wordt aangetast, dit tot dat ene familielid te beperken: Ten eerste veel vitaminen in het eten te verwerken. Veel groenten en fruit. Geef inplaats van een versnapering een appel. Komt er toch iemand hangerig thuis, houd zijn bord dan des avonds even apart en overgiet het met kokend water, voordat het in het algemene af- wasteiltje komt. Laat de grieppatient vooral de eerste twee dagen zoveel mogelijk alleen als de ziekte hem niet erg treft. Bent U zelf vatbaar, bindt dan een katoenen zakdoek voor uw gezicht, voordat U de kamer met de hoestende en proestende patient betreedt. Geef hem (of haar) uitsluitend licht verteerbaar voedsel en veel warm drin ken. Een koortsthermometer kan voor meerdere patiënten gebruikt worden, indien deze iedere keer na gebruik met alcohol afgewassen wordt. Is er een patient, bij wie de koorts via de mond gemeten wordt, dan is een eigen thermometer noodzakelijk. (DIA) den Eerzamen gebruik door een warm pleit te voeren voor deelname aan de cursus bedrijfseconomie. In zijn slot woord vatte de voorzitter het geheel van het gesprokene van deze middag nog eens samen, concluderend, dat de landbouw moet zorgen dat het land- bouwwerk zijn bekoring behoudt, voor werkgever en werknemer. Middelharnis -.Telefoon 2043 Januari is een moeilijke maand voor de huisvrouw. Want de goede huis vrouw heeft haar december-budget met al die feestdagen overschreden, om het 'haar familie naar de zin te maken. Hieronder enkele tips, die het bud get weer in evenwicht kunnen brengen. Speklappen hebben een hoge calorie waarde en zijn niet duur. Zij smaken vrijwel bij iedere stamppot. Het eiwit gehalte is echter laag, zodat de meest gelukkige oplossing is, naast groente en aardappelen ook peulvruchten in de stamppot met spek te verwerken. Onze voorvaderen deden dit ook al. De origi nele Leidse stamppot bestond uit spek, wortelen, witte bonen en een sedertdien uitgestorven knolsoort. Suggesties (aardappelen en speklap pen zijn vanzelfsprekend, dus worden niet genoemd): witte kool, witte bonen, tomatenpuree. knolraap, capucijners. rode kool, witte bonen, appelen, uien. bruine bonen, uien, wortelen, prei, witte bonen, groene kool, groene erwten, zure appelen, witte bonen, uien. Bij al deze stamppotten smaakt rode bieten-salade als voorgerecht. Niet duur, wel gezond. (DIA) Stichting „De Rustenburg", Verpleeginrichting voor langdurige zieken, vraagt voor de verzorging van de patiënten. Aantrekke lijke nieuwe salarisregeling. 45-urige werkweek. Sollicitaties bij de Directie, Mathenesserlaan 491, Rotterdam, Postbus 6020. Ruim 2 ha. grond beschikbaar centrum Flakkee. Volledige vergunningen en erkenningen zijn bij eigenaar van de grond aanwezig. Liefst een ge gadigde die in bezit is van diploma land- en tuinbouwschool of tuinbouwvakschool. Brieven onder no. 2383 bureau van dit blad. Direkteur van een Scheepswerf zoekt een voor een zeiljacht, lang 14 m., geschikt voor de Zeeuwse wateren. Gegadigden moeten bereid zijn, ook andere schipperswerkzaamheden op het 'bedrijf te verrichten. Een woning komt toeschikbaar. Sollicitaties met beknopte levensbeschrijving worden ingewacht onder no. 2378 bureau van dit blad. Familie, vrienden en bekenden een> gelukkig 1963 toegewenst door Burdett, Alta, Canada. 20 10 10 57 to

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1963 | | pagina 3