Het probleem der atoomwapens Haringvliet" was zaterdagavond zoele Wnd. gem. secr. 1. v. d. Boogert te Stad koninklijk onderscheiden Coaster laadt uien aan de bouwput Verbeten gevecht tegen de sneeuw Plaatselijk nieuws mm ff Veerbooi liep vasi op zandbank Veer Sluishaven- Dintelsas maakt acht vaarten per dag y Dinsdag 8 Januari 1963 No. 315S Chr. STREEICBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Ruim vier en een half uur onderweg van Heflevoetsiuis naar Middeiharnis Nu mobilofoon aan boord Spaar de etensresten voor de vogels Mededeling ruw of schraai? PUROL Thomasvaer en Pieternel over de Verolme-werf te Stellendam f^lddeifiarnis 35e jaargang PRINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 20 17 Giro 167930 Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 2,15 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per nun. Bij contract speciaal tarief. 6 In de periode van de wereldgeschie denis, die we thans beleven, is het de fundamentele tegenstelling tussen het vrije westen en het communistische oosten, die de verhoudingen beheerst en die ook oorzaak ervan is, dat het atoom vraagstuk zo uitermate actueel is. We verkeren in een situatie van koude oor log en koude vrede. Bij de beoordeling van het vraagstuk der kernwapens moet daarmee in de allereerste plaats reke ning gehouden worden. De vrije wereld staat tegenover een uiterst gevaarlijke tegenstander, die de wereldhegemonie nastreeft>met alle bruikbare middelen. Ons standpunt t.o.v. de kernwapens wordt mede bepaald door onze visie op de Sovj et-politiek. Men kan consta teren, dat zij, die het Sovjet-communis- me als een dodelijk gevaar zien, ook be reid zijn in laatste instantie de kern wapens in de strijd te werpen, terwijl neutralisten, pacifisten en een bepaald type optimisten, die blijkens hun ge schillen niet zo diametraal tegenover het communisme staan en er zelfs vele goede dingen in weten te ontdekken, vanzelfsprekend mede daardoor geneigd zijn het radicale atoomgeweld te ver werpen. In die kringen klampt men zich gaarne vast aan de idee van de vreedzame coëxistentie. De nieuwe se cretaris-generaal van de Ver. Naties, de Birmaan Qe Thant, schijnt de pro motor van deze stroming te'gaan wor den. In een rede die onlangs in Balti more (V.S.) hield, zei hij: „De meeste leiders in het Westen zien de wereld als eenslagveld tussen twee tegenge stelde stelsels, waar pogingen om tot een compromis te komen, als verraad worden beschouwd". En zo denken ve len erover. Zij menen, dat een vreed zaam naast elkaar leven van de vrije en de communistische landen zeer wel mogelijk is. Zo ziet oök het rapport van de P.v.d.A., dat we in een vorig artikel aanhaalden, mogelijkheden ervoor en het wordt denkbaar geacht, dat Moskou er ook voor voelt. Inderdaad heeft Chroesjtsjow er zich meermalen gunstig over uitgelaten, maar bij communisten beslist de praktijk. Het P.v.d.A.-rapport was geschreven vóór de crisis in de kv/estie-Cuba. Terwijl de rapporteur neerschreef, dat Moskou er ook wel voor voelt, waren de Russen op Cuba bezig raketten op te stellen om vandaaruit de installaties dêr V.S. op Cape Cana veral en nog veel meer te vernietigen! En wat de rode Chinezen onder vreed zame coëxistentie verstaan leert ons hun overweldiging van Tibet en de aan val op het vrijwel weerloze India. Wat deze schone leuze in de praktijk bete kent voor het Sovjet-communisme, dat kan ons de verhouding leren tussen Moskou en zijn satellietstaten. Nochtans ziet Prof. Röhling blijkens mededelingen in ,,Elseviers Weekblad" in deze vreedzame coëxistentie betere waarborgen voor de vrede dan in een zijdige ontwapening. Nu, deze laatste geeft inderdaad helemaal geen waar borgen. Maar van die vreedzaamheid" geloven wij nu eenmaal ook niet veel. Prof. Röhling meent, dat de Sovjet-bui- tenlandse-politiek anders is dan men in het Westen denkt. Hij ziet er drie hoofdmotieven in: een traditionele staatsmachtpolitiek, zoals ieder groot land die altijd gedreven heeft, een per manente angst voor de buitenwereld in verband met de haat van het „kapita lisme" tegen het communisme en ten slotte ook het streven naar een rode wereldheerschappij. Men kan dit met hem eens zijn, maar nochtans zijn con clusies verwerpen. Hij meent n.l. ook, dat Moskou die wereldheerschappij niet met geweld nastreeft! Stalin, zegt hij, was voor communisme in één land en verwierp de gedachte aan uitbreiding ervan door verovering; vandaar zijn conflict met Trotzky. Het is mogelijk, dat Stalin met deze gedachte gespeeld heeft, maar na 1945 heeft hij die toch in elk geval verlaten. Dat bewijst het lot van Oost- en midden-Europa en de Ko reaanse oorlog. Nochtans vertrouwt prof Röhling ook op het woord van Chroest- sjow inzake die vreedzaamheid en hij accepteert, dat Moskou alleen met eco nomische en ideologische wapens wil strijden. Het is onbegrijpelijk, dat zulk een knap man zo naief kan zijn. Zijn standpunt is, dat het enige doeltreffende antwoord op het communisme is het so cialisme, niet de militaire strijd. Het Westen moet een socialistische (in de ruimste zin van het woord) welvaarts- politiek voeren in Azië, Afrika en La- tijns-Amerika, want het communisme krijgt zijn kansen bij onderdrukking en uitbreiding, bij ondervoeding en honger. Dit laatste kunnen we ook met hem eens zijn, maar alle activiteiten bij el kaar om de achtergebleven volken te helpen of dat nu volgens socialisti sche of andere methoden gaat laten we buiten beschouwing zullen niet vol doende zijn om de expansieve politiek van Moskou en Peking te stuiten, alleen reeds hierom, dat de hulp aan de on derontwikkelde gebieden pas na vele decennia enig effect zal sorteren. Als Prof. Röhling zegt, dat vreedzame co- ëxcistentie een atoomoorlog kan voor komen, heeft hij gelijk als het een wer kelijk vreedzaam samenleven is. En als hij de stelling poneert, dat de atoom wapens tot deze vreedzame coëxistentie dwingan, heeft hij tot op zekere hoogte ook gelijk. Alleen is het de grote vraag of Moskou hiervan doordrongen is. Wij twijfelen eraan en van Peking weten we w«l aeker, dat het niet zo is. Er is nu eenmaal een niet weg te cijferen funda menteel wantrouwen tussen Oost en West, van beide zijden, dat zijn wortel heeft in de tegenstelling kapitalisme en communisme. Men kan aannemen, dat Moskou een permanente angst heeft voor vernietiging door het kapitalis me." Dat is dan de angst van het kwade geweten, in Westerse termen gerede neerd! Maar veel meer essentieel en ge fundeerd is de angst van het Westen voor overweldiging door het Communis me, dat uit principe imperialistisch is. Als Prof. Röhling verder beweert, dat het communisme niet te temmen is met militair geweld, doch alleen door een goede internationale sociale politiek dan stellen we hiertegenover, dat de historie na 1945 het tegendeel bewezen heeft. Na de oprichting van de N.A.V.O. in 1949 is geen enkel land meer achter het IJzeren Gordijn verdwenen. Na het ingrijpen van Truman in Korea werd pas de rode opmars gestuit. En pas na het optreden van Kennedy inzake Cuba waarbij de atoomwapens dreigend op de achtergrond stonden, retireerde Moskou heel spoedig. Dit alles zou zeer beslist' niet gebeurd zijn wanneer het Westen niet over een enorm.e militaire macht en speciaal over kernwapens had beschikt. Het communisme in zijn openbaring als rhachtsstaat (Sovjet-Unie en Rood-Chi na) wijkt slechts voor geweld of de dreiging ervan en als zodanig is het al leen in bedwang te houden door de al lersterkste wapens, waaronder ook atoomwapens. Het communisme als ideologie is uiteraard niet met de wa pens te temmen. Daarvoor is geestelijke bestrijding nodig, gepaard met goede sociale maatregelen. Wij hebben dus van de veelgeprezen „vreedzame coëxistentie" niet veel ver wachting. Hoe kan men dit samen-naast elkaar bestaan vreedzaam noemen wan neer telkens weer blijkt, dat de com munistische staten steeds op expansie uit zijn: Korea, Vietnam, Laos, Berlijn, Cuba en zolang de Oost- en Midden- Europese staten „vreedzaam" van hun vrijheid beroofd blijven. Het gescherm van Chroesjtsjow met deze term wekt weinig vertrouwen. Hij verstaat er blijkbaar heel iets anders onder dan het Westen. Wij zijn het daarom meer eens met het r.k. Tweede-kamerlid Duynstee (niet de befaamde Nijmeegse profes sor) die zich in het parlement er aldus over uitliet: „Lenin's woorden zijn 'bekend: „Men moet tot alle cffers bereid zijn en zo nodig list, slimheid, illegale methoden, verzwijgen en verheimelijken van de waarheid, gebruiken. De legale partij die niet naar alle kanten illegaal werkt is een partij van verraders en schurken" Om deze „ethica", deze agressiviteit en enigermate te camoufleren, om het ge heel een ethisch hemdje aan te doen, om de inherente boosaardigheid van hun ideologie in een meer aantrekkelijk daglicht te stellen, wordt dan ge schermd met de uitdrukking „vreedza me coëxistentie". Dit is de slimste, sluwste en meest doortrapte en verwar ring brengende camouflageterm en po litieke propagandakreet, welke de laat ste tien jaar in de wereld is aangehe ven, want wat in wezen -bedoeld wordt, is niet „coëxistentie", samen bestaan, maar omverlopen, veroveren en over winnen en niet „vreedzaam", maar in tensief strijdend op het economische, politieke en ideologische vlak en indien nodig, mogelijk eni dienstig in het mili taire vlak door middel van druk en dreiging en eventueel gebruik van ge weld. Want Rusland wil de wereld be heersen: dit is een onderdeel van zijn filosofie en staatsleer." Tot zover dhr. Duynstee, met wie we op dit punt hartgrondig eens zijn. Te genover zulk een macht past geen ont wapening en ook geen afschaffing van kernwapens. Het is tragisch, maar deze tragiek is nu eenmaal inherent aan on ze gevallen wereld. En daarom kunnen we ook niet instemmen met het ge schrift der Herv. Synode over de kern wapens, waaraan we apart enkele be schouwingen willen gaan wijden. Zaterdagavond vi^as er op ons eiland grote spanning omdat van de veerboot „Haringvliet" die om 4 uur van Helle- voetsluis was a,tigevst.ren, afg-eladen met vrachtwagens en circa 200 passagiers, om 7 uur nog niets was vernomen. La ter bleeik dat de veerboot door zware ijsgang op de rivier en door de mist op een zandbank was gelopen en daar enige uren liad vastgezeten. Gevaar bleek er niet aan te zijn verbonden ge- vireest al was het voor de passagiers, w.o. ook vrouwen en kinderen geen ple- rierige belevenis en bracht het, na om roep van het radiobericht, bij familie leden van de passagiers grote ongerust heid. - Zoals bekend duurt de normale vaart op het yeer Middelharnis-Hellevoetsluis circa 20 minuten a een half uur en bij Ijsgang soms wel twee uren, zodat er de eerste uren geen ongerustheid over het uitblijven bestond. Toen het echter steeds later werd en totaal niets van de Haringvliet werd.vernomen ook geen signalen nam de spanning toe en is men met de „Goeree" van Thomsen's Havenbedrijf een motorboot die pende laars vervoerd, de rivier opgevaren om te gaan zoeken. Dit scheepje had geen radar aan boord en keerde een uur daarna zonder resultaat terug. Intussen waren de autoriteiten ge waarschuwd, burgemeester P. W. Hor dijk probeerde twee sleepboten van de Rijkswaterstaat (die in de tramhaven lagen)in de vaart te krijgen, maar de chef te Dordrecht maakte bezwaar, om dat deze boten niet van radar voorzien zijn. Burgemeester Hordijk heeft toen contact opgenomen met de Marine te H!ellevoetsluis en ook met de Rotter damse Droogdok Maatschappij om de Dockyard XV te laten zoeken. De Dock yard is n.l. voorzien van de modernste navigatiemiddelen. De R.D.M, gaf di rect vergunning; daar de onderhande lingen vrij veel tijd in beslag namen, was de Haringvliet intussen reeds „ont dekt". De Goeree" is n.l. nogmaals uitge varen en vond de Haringvliet op de zandbank langs het vaarwater, waar men door de stuwing van het ijs bij laag water was tegen aangedrukt. De „Goeree" heeft er aan getrokken; toen er vloed in het water kwam, ge lukte het los te komen en kon men vrij vlug de haven bereiken. Circa kwart voor negen werd aan de ponton ge meerd. Kapitein Jongejan vertelde ons dat het zeer mistig was en men waarschijn lijk door het ijs tegen de zandbank' is aangedrukt. De stuurman riep opeens: „Ik houd 'm niet meer" en meteen za ten we vast." Schade aan roeren en schroeven heeft men niet opgelopen. Een grote handicap is dat er geen mobilifoon aan boord was, waardoor men de verbinding met de vaste wal kan houden. Zondag zijn op alle veer boten mobilifoons van de B.B. aan In ons vorig nummer hebben wij verslag gebracht van de koninklijke onder scheiding die de heer J. v. d. Boogert, wnd. gemeente-secretaris te Stad aan 't Haringvliet ontving wegens zijn veertigjarig ambtsjubileum in de gemeente administratie. Wij brengen hier een foto van het moment waarop burgem. C. Nieuwenhuizen de jubilaris de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje Nassau op de borst speldt. boord gebracht, die er zullen blijven tot de ijsgang voorbij is. Dit is alvast een grote geruststelling. Bijna brand Aan boor-d van de Haringvliet is za terdagavond nog bijna brand ontstaan, doordat in een tankwagen met huis brandolie, van de fa. G. van Dongen te Dirksland, kortsluiting op de accu's ont stond. De bak waarin de accu's zich be vinden was al gloeiend heet. Een van de chauffeurs heeft toen de draden los gerukt, waardoor erger is voorkomen. Toen de Haringvliet aan de steiger was gemeerd kon de tankwagen niet star ten en moest met 10 a 20 man worden geduwd tot de motor liep, om van de boot te kunnen rijden. Nog steeds veel ijs Zondag was er dooi en zijn door de veerboten zowel van Middelharnis als van Hellevoetsluis twee vaarten ge maakt. Maandag vroor het tamelijk en kwam er veel ijs van de bovenrivieren afzak ken. De sterke Oostenwind stuwde het ijs naar de Flakkeese wal, wat bij de afvaarten voor de haven van Middel harnis veel hinder veroorzaakte. Er kon echter des morgens zowel als des mid dags- een vaart worden gemaakt; de Haringvliet vertrok 's middags circa half 3 uur voor het laatst. Heden dinsdagmorgen zijn om half negen uur twee veerboten van Middel- harnis-haven naar Hellevoetsluis ver trokken. De veerdienst tussen Dintelsas en Ooltgensplaat (Sluishaven)) die vorige week vrijdag is hervat heeft de laatste dagen heel wat vrachtwagens en auto's overgezet. Door het zware drijlijs heeft men met enkele vaarten nog wel eens een hapering en bij mist is het vanzelf onmogelijk om te varen. Maandag j.l. zijn er 8 vaarten uitgevoerd. De „Gorinchem V" die geassisteerd wordt door de sleepboot „Constantine" en de „Pr. Beatrix" die gezamelijk met de sleper „Broedertrouw" de overtocht maakt, hebben elk 4 diensten vice versa uitgevoerd. Een officiële dienst wordt er echter niet gevaren, d.w.z. men vaart naar behoefte en als het m.ogelijk is. Als er v/einig wageris zijn, gebeurt het weleens dat men even wacht, even zo als er soms veel ijs voor de havens ligt. De „Gorinchem V" vertrekt 's mor-- gens om 8.30 uur van Dintelsas en n.m. om 16.30 uur van Sluishaven. De „Pr. Beatrix" 's morgens om 8.30 uur van Sluishaven en n.m. om 16.30 uur van Dintelsas. Als het piogelijk is wil men deze tijden wel aanhouden, maar offi cieel is het niet. Zoals hierboven reeds is opgemerkt kan men in deze omstan digheden niets met zekerheid zeggen. Verwacht men b.v. tegen de avond veel ijs of mist dan kunnen de boten vroe ger vertrekken. Personeel van de boten en de rijkspolitie doen evenwel hun best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Betrokkenen dienen zich goed op de hoogte te houden. Nu door de zware ijsgang op het Ha ringvliet, de coasters, die gewoonlijk hun uien laden in de Rijkshaven te Middelharnis de rivier moeilijk kunnen bevaren is door de Rijkswaterstaat en de N.V. Nestum toestemming verleend om in de werkhaven van de grote bouwput in het Haringvliet uien te la den. De commissionairs kregen vergun ning om met geladen vrachtwagens over de beide bailybruggen te rijden om de uien aan te voeren. De coaster „Feducia II" van de fa. Minnaar uit Rotterdam moest vanaf Maassluis buiten om over zee naar Stellendam en is daarbij geloodst door de kapitein van de reddingsboot de heer M. van Oiu-s. Zaterdagmorgen half 10 is men be gonnen dit schip te laden en 4 uur 's middags kon de Feducia II vertrekken. Morgen (woensdag) komt de Feducia voor de tweede keer een vracht uien in nemen bestemd voor Engeland. Zolang er zware ijsgang is, wordt de werkhaven in de bouwput hiervoor af gestaan, wat een grote uitkomst brengt voor de uienexport, omdat momenteel niet voldoende via de veren kan worden afgevoerd. Wij brengen hier nog een foto van de ingesneeuwde auto's in de Fortuinweg te Stellendam, die in de nacht van oud op nieuw door stuifsneeuw werden be dolven. Met bulldozers en tractoren heeft men de auto's uit hun benarde po sitie verlost. Het was eerst woensdag toen de laatste wagens uit de greep van de sneeuw konden worden bevrijd. In de loop van woensdag was de Fortuin- weg berijdbaar en eerst donderdag j.l. de Staakweg vanaf Dirksland, waar mee de route Middelharnis-Ouddorp weer open lag. De bussen van de R.T.M, hebben vrijdag j.l. de diensten hervat. MIDDELHARNIS Uitgestelde vergadering. De op he den dinsdagavond 8 januari belegde vergadering van N.C.H.V. (Nederl. Chr. Handelsreizigers Vereniging) kan door de weersomstandigheden, niet doorgaan en- is tot een nader te bepalen datum uitgesteld. STELLENDAM Gevonden: wit linker kinderlaarsje maat 23; damespolshorloge; zwarte he renschoen; rode linker kinderwant. Verloren; rood wollen dameshand schoen; bril. Inl. Postcommandant der Rijkspolitie alhier. OUDDORP Kerkdienst. Donderdagavond 7 uur hoopt voor de Ger. Gemeente alhier voor te gaan Ds. P. Blok van Dirksland. Door het barre winterweer hebben de vogels het erg zwaar te verduren, waarom maatregelen zijn getroffen om op geregelde tijden te voederen. De bur gerij kan daar ook een handje bij hel pen, door etensresten op het politie bureau aan de Hazersweg af te leveren Men kan hiermee iedere werkdag te recht van 9-12 en van 2-6 uur. STAD AAN 'T HARINGVLIET Kerkdienst. D.V. woensdagavond zal voor de Ger. Gemeente voorgaan Ds. P. Blok van Dirksland, Aanvang 7 uur. Beroep aangenomen. Ds. L. Loosman te Bodegraven, vroeger predikant te Stad aan 't Haringvliet heeft het op hem uitgebrachte beroep naar Den Haag-Scheveningen aangenomen. OOLTGENSPLAAT Tijdelijke benoeming wijkverpleeg- ster. Door het bestuur van „Het Groe ne Kruis", afd. Ooltgensplaat is met in gang van heden benoemd tot tijdelijk wijkverpleegster mevr. C. Timmerman- Heuvelman en als assistente-plaatsver vangster mevr. G. de Batter-Wielhou- wer, beiden alhier. Kranige jongens tonen gemeen schapszin. Een gedeelte van de Wees molenstraat alhier was door het barre winterweer zodanig onder de sneeuw geraakt, dat er voor de sneeuwploeg geen kans bestond er door te komen. Het gevolg was dat dit weggedeelte moeilijkheden opleverde met het schoon maken. Enkele jongelui werd dit te machtig. Als eerste begon op vrijdag avond j.l. Piet Koppenaal te gra ven. Dit was geen gemakkelijke opgave, daar de sneeuw over een lengte van ongeveer 50 meter een meter hoog was. Al vlug werd hij echter bijgestaan door een tweetal jongens van naar schatting 13 a 14 jaar en wel door Marius Troost Dzn. en Leen Hokke Czn. Later op de avond verleende ook de vader van Piet Koppenaal zijn medewerking, hetgeen tot gevolg had dat na ongeveer 3 uren harde arbeid de Weesmolenstraat weer voor alle verkeer berijdbaar was. Een woord van dank en hulde is voor deze kranige werkers zeker op zijn plaats. Scholen weer begonnen. De scholen zijn weer begonnen. Door het barre weer was dit vorige week niet direct mogelijk. De onderwijzers hadden veel moeilijkheden met de terugkomst van hun vakantie, terwijl ook vele kin deren zelf met vakantie buiten de ge meente vertoefden. Pendelaars voor een week van huis. De werknemers van de ,,Koni" te Oud- Beijerland, die vanaf vorige week maandag niet meer dagelijks naar hun werk konden gaan daar de veerboot van.-Den Bommel door het ijs is uitge vallen, en mitsdien een week thuis moesten blijven, zijn maandag j.l. via het veer Sluishaven-Dintelsas naar Oud Nog steeds gaan door zware ijs gang de veerboten vanaf Goeree- Overflakkee zeer onregelmatig, zodat we niet kunnen garanderen dat de abonnees buiten het eiland ons blad op tijd ontvangen. Wij vertrouwen dat onze abon nees daar begrip voor zullen heb ben. Vaak blijft de post tot de an dere dag liggen, zodat we d&ar machteloos tegenover staan. üedaktie en Administratie N.V. Eilanden-nieuvrs. In het Verolme-nieuws, 'het perso neelsorgaan van Verolme Verenigde Scheepswerven van december j.l., komt ter gelegenheid van de jaarwisseling ook Thomasvaer en Pieternel aan het woord, die alles de reveu laten pas seren, wat zich in 1962 bij' het Verolme concern heeft voorgedaan. Daarbij wordt ook de vestiging vani de Verolme- werf die te Stellendam komt, ter spra ke gebracht. Wij laten dit gedeelte hier onder volgen. Thomasvaer: Plotseling lazen wij op 20 maart weer een persmededeling „Verolme krijgt te Stellendam een nieuwe vestiging" En dat is in deze plaats lang niet mis! Zo schreef een correspondent uit Middelharnis. Pieternel: Zeg dat wel, want de iburgemeester van Stellendam Rekent op werk voor liefst vijftienhonderd man! Thomasvaer: Een spoedvergadering van zijn gemeenteraad werd belegd, Waar de burgemeester vol trots heeft gezegd: „In mijn gemeente" en nu komt het „Wordt een scheepswerf en reparatiebedrijf gezet". En wel aan de grote nieuwe vissershaven, Die Rijkswaterstaat in het Haringvliet gaat graven!" Pieternel: En iedereen zei direct in Stellendam: Dat is natuurlijk VEROLME uit Rotterdam. Thomasvaer: Zo was het nieuws over de eerste 3 maanden niet schraal Nu vervolgen wij weer met het tweede kwartaal. (In de loop van 1963 hopen wij over de vestiging van de Verolme-Scheepswerf N.V. met nadere mededelingen te ko men. Red.) Uienveiling van dinsdag 8 januari 1868. Grove 30,—; Middel 33,37—31,50; drie- lingen 40,68-^0,09; Picklers 25/40 39,38; 20/30 26,—. Aanvoer 112,000 kg. Beijerland vertrokken om hun werk te hervatten. Zij zullen thans als kost gangers een week in genoemde plaats verblijven.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1963 | | pagina 1