Goeree-Overflakkee in de greep ven de winter Ooligensplaat geïsolee De neer N. H. Beversluis met grote eer begraven Tientallen auto's bleven in de stuifsneeuw steken Passagiersvervoer niet verder dan Dirksland F^CKORTEMEGaZOON BERNARD&ZN. JAeditatie „Een alles beslissend verschil" NUTSSPAARBANK MIDDELHARNIS No. 3152 Chr. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN VOOR BETER X» Een jaarwisseliitg die men lang zal heugen 1^ Voor platen en platenspelers Fruitmanden en Fruitbakjes «^De ^ruiic&ntrede" Kweek meer rente RENTE 3.60% van uw geld v, MIDDELHARNIS Alleen 't beste... goed j. genoeg! S^'^^y^ c Binnenvering Schuimrubber* PRINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 20 17 Giro 167930 Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 2,15 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. Het zo vredig lijkende donzige sneeuw- tapljt, dat vlak na de Kerstdagen op het bevroren land neerviel, lieeft zijn aan wezigheid ook gedurende de zeer gure en winterse jaarwisseling geducht la ten gelden. Op beschutte plekjes, achter bomen, struiken en huizen vormden zich heel onschuldig lijkende sneeuwhoopjes, die echter alras uitgroeiden en een ijzige witte barricade vormden, die voor vele automobilisten een onoverwinnelijke hindernis bleek te zijn; het verkeer op ons eiland werd volkomen ontwricht en lamgelegd. Automobilisten die zich maandag avond tussen Ouddorp en Middelharnis naar huis spoedden om Oud en Nieuw in huiselijke kring te vieren zagen door deze solide sneeuwmassa's hun gekoes terde illusies wreed verstoord, hun wa gen bleef steken, wanhopige pogingen werden ondernomen, vooruit, achteruit, tevergeefs, de wagen was niet meer op goed spoor te krijgen en in korte tijd was deze dan in de greep van de sneeuw stevig verankerd. Verkleumd strompelden de automo- -bilisten dan door de hoge sneeuw, ter wijl de harde wind ben in het gezicht gloeg, naar het dichtsbijzijnde lichtje dat 'in de grauwe duisternis te ontdekken was. Een van die lichtjes was van de boerderij van dhr. L. van Oostenbrug ge in de Fortuinweg tussen Melissant ■en Stellendam. „'t Is een bedrijvige boel geweest hoor" vertelde ons dhr. v. O. ons, die de laatste dagen voor vele ver kleumde „gedwongen" gasten zijn deur ,'wijd openzette en hen gastvrij van een «kop pittige en warme koffie voorzag. In de Fortuinweg was het wel heel erg, ongeveer 25 auto's zijn er in de sneeuw blijven steken, vele bestuurders 'verlieten hun wagen en gingen te voet naar Melissant of terug naar Stellendam. In de loop van dinsdag en woensdag werden de wagens door een bulldozer en door tractoren uit hun isolement ver lost. Twee mensen hebben nog het oud en nieuw bij ons gevierd en zijn blijven slapen vertelde de heer v. Oostenbrug ge verder, 't was best gezellig bij de oliebollen en de warme koffie. Zelf heeft de heer van O. ook niet lekker ge zeten, zijn boerderij was volkomen ge ïsoleerd en er zal ook voor hem niets anders opzitten dan te voet naar Stel lendam te gaan om levensmiddelen in te slaan. In de loop van donderdag werd de Fortuinweg ontruimd, het verkeer reed echter nog over de polderdijken. Waarom doen ze er niks aan? Deze vraag werd menigmaal gesteld. „Ze" deden er wel wat aan, het was echter onbegonnen werk, de harde wind voerde steeds weer verse sneeuw aan en een eenmaal sneeuwvrij gemaakte 1^^^ NAAR DE MIDDELHRRNI5-TEL:Z3ZS plaats was binnen de kortste tijd weer volgestoven, Brandweer verleende hulp Uit verschillende plaatsen werd de brandweer opgeroepen. Ditmaal wel niet om de rode haan te bestrijden, hun taak leek veeleer nog moeilijker en ho- pelozer, een niet te overziene sneeuw massa moest v/orden opgeruimd om vele huizen en zelfs dorpen uit hun iso lement te bevrijden. Energiek werd en wordt er nog steeds gewerkt om de Prov. wegen weer voor het verkeer open te krijgen. Dinsdag werd er hard en met succes gewerkt om de weg tussen Goeree en Stellendam open te maken, dit karwei gebeurde door de brandweer van Goeree. In de loop van donderdag werd de Fortuin weg open gemaakt, terwijl de Staakweg tussen Melissant en Dirksland nog pot dicht zat. Men is nog steeds bezig deze hoofdweg berijdbaar te maken. Tot op het ogenblik dat wij dit schrijven (don derdag) moet over dijken, via de Wei polder naar Stellendam worden gere den. Het hele economische leven is in de war, arbeiders konden niet op hun werk komen, de pendeldiensten konden niet worden uitgevoerd, ook werd door ve len tevergeefs gewacht op de dienstbus- sen van de R.T.M. die slechts tot Dirks land hun route rijden. De bakker en dt melkboer lieten verstek gaan. Die het het moeilijkst hebben gehad zijn toch wel ongetwijfeld de doktoren, wijkver- pleegstei's op wie de patiënten ongedul dig wachten en niet te vergeten de post die de vele nieuwjaarsgroeten had te Ooltgensplaat heeft een jaarwisseling gehad die nen lang zal heugen. Het dorp werd van de rest van het eiland afgesloten. De sneeuw die de polders bedekt werd en wordt nog door de har de wind fel opgejaagd en maakt de we gen onbegaanboMr. Aan het eind van de Langeweg konden de auto's niet meer verder. Ze bleven steken m grote bul ten met sneeuw van 1 tot l'A meter hoog. Eerst één, toen twee, drie en na verloop van enkele uren zaten er der tien auto's en vrachtwagens als een muur zo vast. Drie wagens kwavien in de sloot terecht; de chauffeurs zagen geen verschil meer tussen de sloot en de weg. Sneeuwploegen rukten uit en het was reeds nieuwjaarsmiddag toen de eerste wagens waren bevrijd. Er is heel wat kou geleden. Sommigen von den een gastvrij onderdak bij de land bouwers In de omtrek. A.ndere passa giers willen naar huis, waarcmder een viertal verpleegsters uit het ziekenhuis te Dirksland. Ze kwamen ook thuis, maar het was 's nachts twee uur. Een jaarwisseling in de sneeuw, niet ver van huis, maar om nooit te vergeten. Lange reis van predikanten Zondag waren de moeilijkheden reeds begonnen. Op de wegen kwam veel sneeuw, wat maandag nog erger werd. Oudejaar was er nog enig verkeer, maar 's avonds na 7 uur was Ooltgensplaat volkomen geïsoleerd. Een reparatiewa gen van de Waterleiding te Middelhar nis reed aan het eind van de Lange weg in de sloot. Een auto, bestuurd door de heer F. Schut kwam er bovenop. Daarachter kwam er een bestelwagen van de grossier Van der Wende en Both uit Middelharnis en voorts strandden er auto's en bestelwagens van levens- middelenbedrijf Van der Made uit Oude Tonge, Wit Vermaat Lzn., Anton van Dam Lzn., Rens van Drongelen, L. Meijer, melkhandel en autoverhuurder G. de Vos (2 stuks), allen uit Ooltgens plaat en nog enkele andere wagens meer. De meeste inzittende mensen na men hun intrek in café De Boet te Achthuizen, Zij riepen de hulp in van de sneeuwploeg van de Prov. Water staat onder leiding van de heer P. v. d. Vliet. Deze ploeg rukte met de vracht wagen van de heer Anth. Kamp uit, waaronder ook de wachtmeester van de rijkspolitie, de heer Verschoor. Men laadde eerst de wagen met zand en na verloop van enkele uren kwam men via omwegen met twintig passagiers om twee uur te Ooltgensplaat aan. Nor maal een afstand van ongeveer 9 km visa versa. Hulpploegen Een vrachtwagen van de heer Eli Donkersloot, in dienst van de provin cie, die met de sneeuwploeg vanaf zon dagmorgen reeds in touw v;as geweest raakte ook maandagavond op het smal le gedeelte van de Schaapsweg te Den Bommel in de sloot. Ter assistentie ruk te nieuwjaarsmorgen om 8 uur een ta kelwagen van Sloperij Heuvelman uit om deze vrachtwagen uit zijn isolement MXJZIEKHANDEL MIDDELHARNIS te verlossen. Na enkele pogingen slaag de chauffeur Bram Duim en zijn man schappen hierin en bracht de wagen op de weg. Vervolgens ging deze ta kelwagen naar de Oudelandsedijk om een vrachtwagen van de aardappelhan delaar, de heer Jan van Veen te bevrij den. Toen ook dit karwei was geklaard was de Langeweg aan de beurt en om halfdrie namiddag waren de auto's, op die van de waterleiding na, ook be vrijd. Sommigen moesten evenwel blij ven staan omreden de rhotor- of an dere onderdelen defect waren. Later zijn deze wagens weggesleept. Door de enorme sneeuwmassa was het evenwel niet mogelijk om de Langeweg te be rijden. Woensdagmiddag is men er in geslaagd met bulldozers een rijbaan vrij te maken. De verbinding met Mid delharnis bleef echter toch erg slecht. Vele andere wegen zaten nog vol sneeuw en door sommige flinke hopen was er geen doorkomen aan. Via om wegen gelukte het enkele chauffeurs het dorp te bereiken. In de gemeente zelf hebben de men sen van de technische dienst op zon dagavond tot 's nachts een uur de stra ten met een sneeuwploeg enigszins be gaanbaar gemaakt. Busdiensten-Veerdiensten Zondag en maandag hebben de bus sen van de R.T.M, nog tot de avond ge reden. Voor de chauffeurs was het een krachttoer. Dinsdag en woensdag was het onmogelijk om uit te rijden. De post komt met zeer veel vertraging bin nen en voor de bestellers is het een zwaar werk de bestellingen uit te voe ren. De veerboot „Gorinchem V" heeft nieuwjaarsdag de dienst gestaakt, 's Morgens was de boot nog een keer uit gevaren maar de overtocht duurde 1% uur. Ook de lage waterstand speelt een grote rol in de Sluishaven. Maandag werden nog vijf vaarten uitgevoerd. Gelijdelijk aan komt er meer ijs voor de havens. Verder heeft de „Gorinchem V" een defecte koelwaterpomp. Deze moet eerst in orde worden gemaakt. Te blijven varen was niet verantwoord daar door dit defect midden op de ri vier de machines soms moeten worden afgezet. Woensdag is men met de re paratie begonnen. Men zal trachten de diensten te hervatten. Zo mogelijk met de sleepboot, maar dit kost een kracht van geld. Ook ligt de „Prinses Beatrix" te Dintelsas. Deze boot heeft zaterdag morgen om 8 uur de laatste dienst van Den Bommel naar Numansdorp geva ren en is toen naar de Brabantse wal gegaan. (Vervolg pag. 2 Ie kolom) Speciaal in het opmaken van B. V. d. VEER Telefoon 2682 Westdiik 36 MIDDELHARNIS „En wanneer de onreine geest van de mens is uitgegaan Maar indien Ik door de Geest Gods de duivelen uitwerp (Matth. 12 43a en 28a) Naar aanleiding van de genezing van (;n mens, die door de duivel bezeten ■as en daardoor blind en stom, ontstaat r een twistgesprek tussen de Heere jzus en de farizeën, omdat deze laat- g^n beweren, dat Christus door de gSrste der duivelen de duivelen uit- wrpt. Hij vergelijkt deze Farizeën in een j5.gte gelijkenis met een huis, waar de [jp4 geest die er in heerste tijdelijk 2jf,. verwijderd heeft. Na het vertrek .^,„j- deze boze geest wordt het huis gpj^'^ongemaakt en versierd, doch het fjjj-f .ledig. Geen andere bewoner neemt er be-'' wanneer de boze geest na enii® terugkeert, met zich mee brenee zeven andere geesten, bozer dan hii':?^'^ zonder meer weer bez* nemen. Hiermede tekent de Heer een alles beslissend verschil i^^^^ eigen werk van een mens en i^^ ^^™- Ziin eif®" werk tekent Hij met de woorden: Maar wanneer Ik door de Geest de duivelen uitwerp, zo is het koninkrijk tot u gekomen. jjet werk van de mens en het werk van Christus-door de Heilige Geest lij ken wel eens veel op elkaar, zóveel, dat een nader bezien, meer dan geboden is! Aanvankelijk lijkt het wel eens zó, dat er helemaal geen verschil is. Toch zal ons bij nadere beschouwing duidelijk worden, dat dit onderscheid wel degelijk aanwezig blijkt te zijn. Let u er dan op dat er in het geval van de gelijkenis sprake is van een uitgaan van de boze geest en in het geval van Jezus' werk, van een uit werpen! In het eerste geval is het dus een schijn overwinning, in het tweede een werkelijke overwinning. In het eerste geval heeft de boze geest helemaal geen tegenstand geboden, integendeel is uit zichzelf weggegaan, maar in het geval van het optreden van de Heere Jezus heeft hij wel degelijk tegenstand gebo den en is het alleen dank zij de alles- overwinnende kracht van Christus, dat hij het veld ruimt. Lezers, hoe is dat in uw leven? Weet u van strijd te spreken in uw leven? Of is alles tot nog toe zo geruisloos bij u gegaan? Wanneer dat laatste het ge val is, is er ernstige reden tot zelfon derzoek. Het is immers nog nimmer geschied, dat satan zijn buit zonder meer prijs geeft. Over elke ziel, die waarlijk van de duisternis tot het licht wordt ge bracht is er een machtige twist tussen Christus en de satan en geldt het als bij Petrus: Simon, Simon, de satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou ophouden. Zonder strijd is er nog nimmer een overwinning be haald. En waar de mens daar ten zeer ste bij is betrokken, kan het ook on mogelijk buiten hem omgaan. Waar we ook moeten letten is, dat het huis ledig blijft na het vertrek van de boze geest. Het wordt wel gebezemd en versierd, maar... het blijft ledig! We kunnen veel aan het huis van onze ziel opknappen, doch dat blijft aan de bui tenkant. En zeker, het is niet af te keu ren, wanneer we ons leven naar buiten toe verbeteren, wanneer grove zonden gelaten worden en men uiterlijk gaat leven naar de inzettingen des Heeren, doch daar is niet alles mee gezegd. We kunnen en mogen daar niet mee tevre den zijn. We hebben dan als het ware nog geen achtergrond. We hebben niets, dat ons bij kan staan, wanneer de echte ver zoeking in ons leven weer komt. En... die komt zeker. Wanneer de duivel merkt, dat de Heere Jezus in de buurt van dat huis komt, zal hij ge wis terug keren om het weer in bezit te nemen. En hij komt sterker terug, dan hij is heengegaan. Wie denkt in eigen kracht de strijd te kunnen strijden, komt zeker bedro-. gen uit. We kunnen wel eens menen zekere zonden voorgoed te hebben over wonnen, maar vóór we het weten, heb ben ze ons weer in hun greep. Satan komt terug tot ons huis en., vindt het ledig. Het eerste wat we hadden moeten doen was geweest, de Heere aan te lo pen of Hij intrek wilde nemen in ons hart. Heere ik ben tot hinken en tot zin ken ieder ogenblik gereed. Houdt u mijn beide handen dan met kracht omvat en geef mij Uw geleide op 't smalle pad. Alleen kan ik niet verder, geen enk'le schrèe. Neem trou we zieleherder mij met U mee! Wie meent Hem te kunnen missen, zoals de Farizeën, zal uiteindelijk voor goed in handen van satan vallen. Hoe anders is het wanneer God Zelf met ons begonnen is. „Maar wanneer Ik door de Geest de duivelen uitwerp, zo is dan het Ko ninkrijk Gods tot u gekomen." En het volgende vers verklaart ons hoe de Heere dat doet. Hij dringt in het huis van de sterke binnen d.w.z. hij dringt binnen in het hart van de mens die van nature in de greep van satan is. Hij bindt daar die sterke en werpt hem uit. Maar dan blijft het huis niet ledig! Dan neem Hijzelf door Zijn Geest er bezit van.. Dan is het Konink rijk Gods tot ons gekomen. En wat de Heere grijpt, dat houdt Hij eeuwig vast. Dan moge de hel zijn aanval verdub belen, maar: Houdt Christus Zijne kerk in stand. Laat dan de hel vrij woeden. Gezeten aan Gods rechterhand. Zal Hij haar trouw behoeden. Zeker, dan kan de strijd nog wel eens zwaar worden, zó zwaar, dat de ziel zucht; ik kom er nooit! Maar de erva ring zal dan altijd weer zijn: Gij hebt o Heer in 't doodlijkst tijdsgewricht Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Lezers, laat ons ons niet tevreden stellen met een uiterlijke bekering, maar begerig mogen zijn om Hem te mogen ontvangen, die de ziel niet ledig laat maar wil vervullen met Zijn heil en zaligheid. Daartoe is strijd nodig en daartoe is gebed nodig. Maar wie Hem aanroept in de nood en de worsteling van zijn leven, zal nimmer tevergeefs een beroep op Hem doen, doch ervaren dat Hij nabij de ziel is die tot hém vlucht en het hart wil troosten, dat schreiend tot Hem vlucht. bezorgen. Zo is ons een geval 'bekend dat dokter Ruizeveld te Ouddorp in de nacht bij een zeer ernstige patient werd geroepen, zijn wagen bleef echter in een grote sneeuwhoop steken, de dokter had geen andere mogelijkheid dan zich lo pend naar zijn patient te begeven. Al het ongerief van de sneeuw weegt niet op tegen de romantische sfeer die het meebrengt; intussen, nu na een week is er nog weinig verandering in de weersverwachting gekomen en het luidt nog steeds: Strenge vorst met kans op sneeuw en ijzel. Gelukkig heeft de kou en de sneeuw nog geen slachtoffers op ons eiland ge- eist, dit in tegenstelling met overig Ne derland en andere delen van Europa. Dirksland. C. J. Kesting VOORSTRAAT 36 SOLIDE, VLOTTE TERUGBETALING STRIKTE GEHEIMHOUDING OPGERICHT 1849 Onder voortdurende controle van de Nederlandse Spaarbankbond (be schermvrouwe H.M. de Koningin) en de Nederlandse Bank. De heer N. H. Beversluis te Middelharnis, over wie wij in ons vorig nummer een „in memoriam" gaven, is zaterdagmiddag met grote eer ter aarde besteld. In het kerkgebouw der Ger. Gemeente is een rouwdienst gehouden, geleid door de consulent ds. P. Blok, die zo druk was bezocht, dat zelfs in de gangpaden stoelen moesten bijgezet. De baar was voor de preekstoel opge steld; gezien het barre winterweer zijn ook de toespraken in de kerk ge houden; op de begraafplaats heeft de oudste zoon van de overledene be dankt. Onder de vele aanwezigen was burgemeester en mevr. Hordijk; de wethouders M. K. v. Eek en L. v. d. Waal; de gemeentesecretaris J. v. Bode graven en alle raadsleden; vertegenwoordigers van de Woningbouwvereniging, Kiesvereniging enz. Van alle Geref. Gemeenten op het eiland waren afgevaar digden van de kerkeraden; voorts merkten we op de hulpprediker dhr. A. Ter- louw en ds. B. J. Zaal, Herv. predt. te Nieuwe Tonge. Het was een indruk wekkende plechtigheid. God Jacob's haar het erfdeel der hei ligen niet zou onthouden en de kinde ren, dat ook zij tot het Godgeheiligd zaad mochten gerekend worden en zij de voetstappen van hun vader zouden mogen drukken. Ds. Blok besloot met Gode de eerte geven voor alles wat Hij in ouderling Beversluis gegeven had en eindigde met het woord van de Heere Jezus dat nu voor hem geldt: „over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u zetten, gaat in, in de vreugde uws Heeren." Toespraken Burgemeester P. W. Hordijk voerde daarna het woord, die gewaagde hoe de overledene 16 jaar lang deel had uitge maakt in het bestuur van de gemeen te, en deze taak met de hem van God gegeven talenten op voorbeeldige wij ze had vervuld. Nooit legde hij daarbij zijn overtuiging aan anderen op; hij liet ruimte voor anders denkenden, maar was altijd bewust kiezend en be toonde in alle opzichten een Christen te zijn in leer en leven, wat allerwege groot respect afdwong. Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd raadslid al dus de burgemeester; in de gesprekken met hem tijdens zijn ziekte kon hij be antwoorden aan de vraag uit zondag 1 van de Heidelb. Catechismus de enige troost beide in leven en sterven deel achtig te zijn. Die troost wenste spre ker ook de weduwe en de kinderen toe. Raadslid van de Ketterije sprekend namens de S.G.P.-fractie noemde het sterven van de heer Beversluis een groot verlies. Gesierd met gaven van hoofd en hart was hij als fraktie-voor- zitter ook sympathiek voor andersden kenden. Spr. dankte de familie voor wat de heer Beversluis voor de partij geweest was; afgelost van zijn post mag hij nu eeuwig God groot maken aldus spr., die de familie voorts woorden van troost toebad. De heer F. van Es, secretaris van de S.G.P.-kiesvereniging schetste hoe hij 17 jaar lang met de overledene in vol le harmonie had saamgewerkt. Zijn heengaan verwekt weemoed maar ook grote dankbaarheid in hetgeen God in hem gegeven heeft. De heer Kleingeld sprekend namens het bestuur van de Woningbouwver eniging „Middelharnis" deelde mee dat de heer Beversluis 13 jaar lang deel had uitgemaakt van het bestuur en ken merkte hem als een man die het als zijn taak zag eenvoudigen aan een goe de woning te helpen. Daarin kwam ook zijn Christen-zijn uit. Het bestuur had grote waardering voor zijn trouw en zijn principe; heel zelden liet hij verstek gaan, alleen voor kerkelijke zaken. Spr. dankte de familie dat zij hem voor dit werk zo vaak hadden moeten afstaan en wenste sterkte toe in het zware ver lies. Door de heer van Nieuwenhuizen, lid van de Raad van Toezicht van de Chr. Kweekschool „De Driestar" te Gouda (waar ook de heer Beversluis lid van was)) werden woorden van nagedach tenis gesproken en de familie toege wenst, dat de Heere de ledige plaats mocht vervullen met Zijn genade. Ouderling Verhage was de laatste spreker, namens kerkeraad en gemeen te. Met jaloersheid en weemoed mogen wij hem nastaren, aldus deze spreker; hij is nu verlost van alles, los gemaakt van alle funkties, om eeuwig God in Christus te verheerlijken. Een vergelijk trekkend met het rijpende koren op het land, gereed om te maaien en te worden ingezameld, schetste spr. hoe zijn ambtsbroeder door Gods genade was gewillig gemaakt om als een gerijpte korenschoof te worden binnengebracht in de eeuwige heerlijkheid, waar geen strijd, geen moeite, geen ziekte of ver derf meer zal zijn. (Vervolg pag. 2 Ie kolom) Toen de familie Beversluis had plaats genomen opende ds. P. Blok de rouw dienst met het zingen van Ps. 103 8 en 9, las een gedeelte van Openb. 14 en ging voor in gebed. Allereerst sprak hij de familie toe, schetste een en ander uit het leven van de overledene, die 34 jaren de gemeente als ouderling had gediend. Spr. vertelde hoe de Heere hem in het laatst van zijn leven in de ruimte had gesteld en eenswillend ge maakt met de weg die hij te gaan had, hem over dood en graf liet heenzien in de toekomst van de,Kerk uit Ps. 118. Een van zijn laatste getuigenissen was uit Ps. 43: „Dan ga ik op tot Gods alta ren," waarin hij mocht aanschouwen wal; God bereid heeft hen die Hem vre zen. Ds. Blok nam in zijn toespraak Ps. 43 tot uitgangspunt en schetste hoe de inhoud van deze psalm de vertolking was van het geloofsleven van een ge louterd en geoefend kind Gods. Ook het leven van de overledene lag hierin verklaard. In die gemeenschap greep ook David, toen hij voor de ark liep, naar de harp om de Heere te Prijzen, uitroepend in verwondering, o. God mijn God, de bron van vreugd! Dat zelfde lied komt in de eeuwigheid te rug en wordt gezongen in de gemeen schap met het Lam, om God in Chris tus eeuwig de ere te brengen. Daarom had spr. ook Openb. 14 gelezen: „en zij zongen een nieuw lied, het lied van Mozes en het Lam." Hier op aarde hangt vaak de harp aan de wilgen, daar zal het storeloos en eeuwige vreugde zijn. Ds. Blok gewaagde dat de overle dene, die hem in het kerkelijk leven als een broeder was geweest, nu in heilige jaloersheid mocht worden nagestaard. Een onvergetelijk man en vader, een toegewijd ambtsdrager is heengegaan. Spreker stelde de gemeente voor de vraag, hoe het met ieder persoonlijk stond om de grote reis aan te doen, om God te ontmoeten, daar het leven zo broos is en de dood ieder ogenblik wenkt. De weduwe wenste spr. toe dat de HA2ET FABRIEKEN ZEVENBERGEN

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1963 | | pagina 1