VEERDIENST Eximgeur^^^ extra smaak 2^/fetóek«^«/a^**«^'^''' BLUEBAND ttutun/ SithelutgetimdI w i Wa •I 7 23 ton méér Australië-Canada, enz. KOM OVER EN HELP ONS DouwE Egberts Spaar in het nieuwe jaar! pet* hoaiarB F Voor al uw drukwerk 't Is de eigen, speciale bereidisigswijzej die Blue Baiid zoveel fijner en rijker maakt. Huurkaarten 1957 UIENLAND .J as Duudruk-Bij bels Kleermakers A. H. F. CAMPFEMS H L. VAN KAMPENHOUT A. J. SCHEP WiNTERDIENST aluminium binnen verpakking. de fijne Engelse Melange Coöperatieve Boerenleenbank „Middelharnis-Sommeisdijk" De jaarlijkse controle en rentebijschrijvlrig de groenkraag met de hoogste opbrengst N.V. De Landbouwbank Utrecht Centra Ongevallen PoSis '•>5cl»ecif *»«we<>;' DRUKKERU GEBRS. DE WAAL ^AT IS HET LEVEN TOCH GOED. Er is brood; heerlijk, geurig, voedzaam brood. Er is Blue Band; kostelijke, verse, gezonde Blue Band. Proef dat eens samen. Mmm.zegt U. Mmm..., zeggen de kinderen. J En ze eten, dat het een plezier is om te zien. En ze groeien en stoeien het hele jaar door. Wat een rijkdom bevat Blue Band, wat een rijkdom schenkt ze. Smullen maar, jongens, groeien maar. U proeft zo duidelijk, dat Blue Band anders is, lekkerder. U weet toch hoe dat komt? Voor Blue Band wordt een eigen, speciale bereidingswijze toegepast, die enige jaren ge leden is ontdekt en sindsdien steeds verbeterd. Waarom zou U daar ook niet van profiteren Blue Band helpt U zorgen: voor Uw gezin, ook in deze donkere, koude tijd van heti jaar. Geen zon? Geen verse, groene zomergroenten Zorg voor Blue Band, bij ieder maal, iedere dag. Een zomer-rijk- dom aan vitaminen maakt iedere hap van iedere boter ham nóg rijker, nóg gezonder. Illllllllllllllll I Stralend gezond maakt ze beter bestand tegen de kuren van koning Winter, Goed gebouwd helpt bij de bouw van beendergestel en gebit. ■Illllllllllllllllllllllllllllll e HYPOTHEKEN AANGEBODEN Circa 3 hectare te huur BRANDKASTEN, Coöperatieve Boerenleenbank „Herkingen" controle en rentebijschrijving Boodschaptassen en reticules 1. Leerling-verpleegsters en Verplegers I 2. Adspirant Leerling- Verpleegsters 3. 2e kookster Boekhandel DE WAAL - Middelharni| c. I indeh lün eh,a: i- Ja juist Dat stelt U tevree. De vakman snijdt en innakt naar de genomen maat Uw Costnum, Mantel of Jaa en houdt rekening met al Uw wensen. Een kwaliteitscostuumf 160. Bestel echter vroegtijtU^, want he£ goede kleermakers werk vraafjt tijd. Dan beeft U op de door bepaalde datum het gewenste kledingstuk thuis. Diverse stofifeneollecties ter be schikking o.a. „GEINTAY", Engels import. Voorslraat17, Telef. 2613, MidJelliarnis Deurwaarder administratiekantoor ADVIEZEN INCASSO'S PACHTZAKEN VERKOPINGEN VERZEKERINGEN VOORSTRAAT 13 - SOMMEL^DilK Telefoon 2313 (01870) b.g.g. 2313 Goeree - Overllakkee Schouwen - Duiveiand Gedurende de winter wor den met ingang van 10 sep tember de volgende diensten, gevaren: Vertrek Zijpe 13.30 uur Vertrek Hoek St. Jacob 14.30 uur. 's Maandags en 's zaterdags worden 2 diensten gevaren Vertreli Zijpe 9 uur Vertrek Hoek St. Jacob 10 uur. ZONDAGS GEEN DIENST Gebrs. Maas Westbroek Anna Jac.-Polder - Tel. 139 Bruinlsse Tel. 20 Extra geur extra smaak Dat is kenmerkend voor Pickwick Thee, de superieure Engelse melange van Douwe Egberts. Pickwick Thee is met de meeste zorg samengesteld uit de speciale theesoorten van hooggelegen plantages. De rijkdom aan smaak en geur van Pickwick Thee zijn wer kelijk opvallenden ook de afschenk is ongewoon royaal. Geur en smaak van Pickwick Thee worden volmaakt beschermd door een speciale Ceylon Melange 108 cl. Engelse Melange 94 et. Pickwick Theezakjes in doosjes van 20 stuks 98 et. in doosjes van 10 stuks 50 et. der spaarbank-, rekeningcourant- en voor schotboekjes zal worden gehouden op: maandag 21 januari 1957 10—12 2—4 urn- dinsdag 22 januari 1957 10-12 2-4 uur woensdag 23 januari 1957 10—12 2—4 uur donderdag 24 januari 1957 10—12 2—4 uur vrijdag 25 januari 1957 10—12 2—4 uur Voor een goede controle is het noodzakelijk, dat een ieder zijn boekje tijdens deze dagen aan het bestuur voorlegt. Teneinde de rentebijschrijving een vlot ver loop te laten hebben is het toegestaan de boekjes van te voren bij de kassier in te le veren. Het bestuur. Uw zaadhandelaar heeft Corona en levert U het verpakte zaad met waarborgt van de kv/eker en N.A. K. zegei. OPGERICHT 1897 Vanaf 1 November 1956 vergoeden wij 31/4% rente op de spaarbankboekjes. Voor aanvragen spaarbankboekjes: Agent: DE VOOGD'S Assurantiekantoor Louis Bouwmeesterplein te Middelharnis Telefoon 01870—2449 Begin liet nieuwe jaar met dit vaste voornemen: sparen bij Centra! Met Uw vrijwillig- geljochte spaarcoupons ver gaart U een heleboel, dat U anders niet had kunnen kopen! Nu kunt U sparen voor een flets, een stofzuiger, een cas sette, een herenoverhemd, nylons enz. En in het voorjaar komt er nóg meer! Thee- en ontbijtserviezen, was machines, gereedschapkistjes en noem- ma8,r-op. En alles véél meer waard dan het bedrag dat U spaart! Bij de Centra-kruidenier bent U èn zeker van prima kwaliteit tegen netto-prijzen èn U spaart zonder Uw beurs geweld aan te doen! Tegen inlevering van 1 volle couponkaart (f. 10.-) kunt U voor 2 personen een ongevallen verzekering afsluiten van f. 10.000. Ieder is dan als volgt verzekerd: f. 5.000 bij overlijden, f. 10.000 bij blijvende gehele invaliditeit of een percentage hiervan bü blijvende gedeeltelijke invaliditeit. Vraag Uw Centra-kruidenier inlichtingen over deze unieke mogelijkheid. Hij weet er alles van I ZAANSE RONDJES CHOC. PINDA'S DRAGEE EÏTJES ADVOCAAT EITJES SPINAZIE SMEERKAAS per bus 150 gram 200 gram 200 gram 112 blik per kuipje LANGEWEG 13 SOMMELSDUK VITAMINE A FamilU ,d verblijd on HEI H. Maê H. Mai .lissant, 11 jjieuwewe: leden na ilotseling ,nze lieve lehuwd- er ■ACOBtrS VAN de leefti in 8 rnaan' Dirkslan D. J- Herking' J. P. N L. C. Atie, Appin-Ci P. J. J. van Janice Dirkslan K. var Nieuwe C. P. B. J. Dirkslan M. J. Geenl pirksland, BoezemAJ Do begra^ 'plaats heb sland op te 2 uur. ZONNESCHIJN- VITAMINE D De Bestup ders „De lozende op Klinkerlan Tonge ei Plaat" te yen met li lis van 1 'an hun ien lid, de J. H. Vi in de Q xuim 75 ji Zijn har' en toei bij ons blijven. Namens bi De secr< D. J. Dl iHet best ICoöp. E It.b.v.d. L Ite Nieuw( |met leec van het f ide heer TAC. H. )e overl« on ;rouw ged et bestui' Zijn pers zullen 01 dankbare blijven. Nieuwe-Ti Elk kwantum Boekhandel DE WAAL Zandpad Middelharnis op bijzonder aantrekkelijke voorwaarden. Brieven onder no. 2011 Bureau v. d. blad. Gunstige ligging. Voor vrucht aardappelen. J. G. ROODZANT Rijswaardsedijk 1 Heenvliet Tel. 2e Vlotbrug 7 Te koop, ook per stuk, van richting 11 mooie Inbraak- vrije maten variërende van 0.65 m tot 1.35 m hoog Brieven no. 2093 bur. van dit blad. De jaarlijkse der spaarbank-, rekeningeourant- en voor- sehotboekjes zal worden gehouden op: dinsdag 22 januari 1957 9.30-12 2-5 uur woensdag 23 januari 2—5 uur en na 6 uur. Voor een goede controle is het noodzakelijk, dat een ieder zijn boekje tijdens deze dagen aan het bestuur voorlegt. Teneinde de rentebijschrijving een vlot ver loop te laten hebben is het toegestaan de boekjes van te voren bij de kassier in te le veren. Het bestuur. Pracht collectie in de nieuwste tinten. Keurig afgewerkt en ijzer sterk. Week-end tassen in verschil lende kleuren en maten. Boekhandel DE WAAI. Zandpad Middelharnis Aan allen die familie of vrienden hebben in Aus tralië, Canada, Afrika of U.S.A., v/ordt, bij vol doende deelname, de gelegenheid geboden een GESPROKEN BRIEF (dus uw eigen stemmen) te zenden via WORLD SOUND POST. De kosten bedragen: a voor leden der Europe-Australia Club, géén. b voor abonné's op het maandblad DE EMIGRANT, géén. c voor niet leden/abonné's 5.per fa milie. Aanmeldingen, (geen geld) te zenden aan Secr. Europe-Australia Club, Rotterdam, eigelhorst 3, Telef. 173386. (alleen schriftelijk). De geluidsop namen worden, bij voldoende deelname, te Mid delharnis gemaakt. Over datum en tijdstip ont vangt U na aanmelding bericht. >S.. Bij de Ned. Herv. Inrichting voor zenuw- ei geesteszieken „HULP en HEIL" te UEIDSCHEN- DAM kunnen voor directe indiensttreding ge plaatst worden: Volledige opleiding voor diploma B (vanaf 16 jaar) (Plaatsvervangend hoofd van de keuken. Sollicitanten in het bezit van dipl. huis- houdkundige genieten de voorkeur.) Salaris nader overeen te komen, Bij eerste kennismaking worden reiskosten ver goed (ook voor begeleidende ouders) en ontvangt U uitvoerige inlichtingen over vakantie, gratis dienstkleding, vergoeding reiskosten voor familie bezoek enz. Sollicitanten van Christelijke beginselen wordt verzocht hun sollicitaties te richten aan de ge neesheer directeur van bovengenoemde inrichting Bestuur, 1 zicht en Coöp. .Nieuwe met leec van het de heer JAC. H. in de oudt 75 jaar. f De overM ruime tijdJ trouw en' diend als van Toezii '2o goed al(J stratie in verschillende maten en bindwij^*^ Van f 11.40 tot f 33.55. We hebben een Bijbel voor iedereen' Tafelbijbels, Kerkbankbijbels. oorstraat Mi( Gevraagd a.s. in n aan de r; dam Net voor dag salaris. 1 week-end met even vergoedir hulp aan MEVR. Hoc Telef. Rotter ïlaatst UI

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1957 | | pagina 6