CONSTANT ZWITSAL mmmmvL Gezo/iffe Baö/es Marktberichten NIEUWS UIT ZEELAND De brandende rok Huishoudelijke weniien Veel fruit ver wacht Een wonderkind en Geslaagd FIRMA HARTOGS Boombeplanting op ons eiland noodzakelijk Overnameprijs Bacon- varkens verlaagd Rijks Middelbare Landbouvr— bouwschool en Rijksland- bouwwinterschooi te Dordrecht GOEDEBEEDË OOLTGENSPLAAT Voor -k GERO artikelen naar Fa. HARTOGS Middeiharnis f/oot fvd examen^ Voor gezonde regel maal Algemene vergadering en excursie van de Neaerl. Vereniging voor Land aanwinning Reis Ouden van Dagen te MiddeSharnls Automatisch telefoon ver keer op Flakkee Zuidoostkust van Flakkee nog onbeveiligd Dodelijk ongeval te Poortvliet VOOR VERLOVINGSRINGEN ALLEEN NAAR DE MIDDELHARNIS 1954 ïjterdag 26 Juni 1954 „E3ILANDEN-NIEUWS" BLz. 3 nog g-e- le is ooien als- Imid- pintje ten inwe- ttent, pwas- p een paam- ftrent Uw barak hke. ping laag, Inmid- ndend I voor hun pwoon En... ■won- lijeen. |omst ver- chool flant- iting het 11953. kg ver- de ge- regelen plwerk- eerste J instel- bestand |e ver let het fen aan- Bt door Iverwij- ll'niging >k, dat llte van Ite van aoodza- lessen tig. ïen te- Thljs I familie siacht- reniging pn geen Vden de logd. Iril. Van 1 ontvin- en (Ie varen in Totaal 7 5 3 9 3 11 13 4 4 10 12 4 85 Irkiezlng fommels- en do- vaarvoor bedroeg Ijaar 893 |ct, is, in- als ook J uitblijft, fereniging (vloed, voordlng ng en de te ver- I dat de tekerd. dat er fe Wj de J liep, v/at te Som ite schrij- ■r Koert ])rocedure van de ïakt, dat lediet zou Ie school. bhool met JeOOO; de In meubi- Leer flin^^ Isitje van brden ge- tden goed ■ïiissie tot p54 werd beer Jacobs te Achthuizen benoemd. 'noor de periodieke aftreding van de ren J- P- Voogd (de laatste '?j jierkiesbaar) werd als candidaat ge- 'eld (Je heer J. Buth en A. W. v. Kem- Tegen-candidaten L. P. Akershoek jpjj Breen Jz. De voorz. bracht dank ae heer Voogd voor alles wat hij f de school in de loop van de jaren i gedaan. De heer J. Buth werd bij yamatie herkozen. Hij had eerst ge- cend te moeten bedanken, maar was il omdat er niet opeens 2 van de oude ïafde zouden wegvallen nog aangeble- 'j Hij dankte de leden voor zgn her- aoeming. Bij stemming werd in de va- ture Voogd, de heer L. P. Akershoek 'ouddorp met meerderheid van stem- |jn benoemd. De heer v. d. Sluis merkte bij deze temming op, dat het vreemd was, dat ■mand in het bestuur werd gekozen, die pt heden weinig belangstelling voor de [hooi toonde. De heer den Eerzamen bracht de voorz ank voor de tot hem bij de opening Bsproken woorden. Spr. gaf een uiteen- jttLng hoe hij aan de adoptie voor her tel van de tuin gekomen was. Hij was jar de architect van de Plantsoenen- ienst te Rotterdam gegaan en had de vvestie toegelicht, met de vraag of hij een e.v. verzoek gunstig wilde advi- iren. Spreker deelde mee dat dit een vlot erioop had en de tuin t.z.t. deskundig DU worden aangelegd. Hij had bij deze elegenheid ook gesproken met de heer 'ink die architect was bij deze Plant- oenéndienst en opperde de idee om dhr ink eens te laten optreden, om over uinaanleg te spreken. De voorz. voelde veel voor dat idee. lij deelde echter mee, dat het in de be- ioeling lag het eiland ruim met bomen e beplanten. Met de Heide Mij had hij leze middag nog gesproken; Staatsbos beheer is bezig een plan te ontwerpen, waarin ook de boerderijen zullen worden letrokken. Het zal ongeveer als in de Noord-Oostpolder worden. Een groot ge- leelte van het benodigde geld zou kun- len worden gefinancierd uit het Ram penfonds, deelde de voorz. mee. Er zijn iOO aanvragen voor aanplant van een joerderij wist spr. te zeggen. Het be stuur zou het voorstel van dhr v. d. Eerzamen in overweging nemen. Ir. Mijs bleek een sterke voorstander te zijn van een algemene beplanting, waartoe hij leide gaarne zijn medewerking te zul len verlenen. 'Of de beplanting al kon worden uitgevoerd vanwege het zout Jaar had spreker geen notie van. Het mocht geen waagstuk worden, want de inplant was vrg duur. De heer den Eerzamen hield na afloop ran het huishoudelijke deel een lezing )ver: „Onze ervaringen opgedaan tij dens de schoolreizen in 1953" Spreker zeide daar vorig jaar al iets over te hebben verteld. Intussen zijn weer schoolreizen gehouden, waarover hij interessante dingen meedeelde. In de Vereniging van Hoofden van Land bouwscholen zijn deze schoolreizen ter sprake gekomen wat algemeen bijval had gevonden. De jongens logeren gra tis bij ouders en leerlingen van de be treffende school die wordt bezocht. De eerste reis is geweest naar Em- mercompascuum, vlak bij de Duitse grens. De jongens kwamen daar in een heel andere omgeving, wat heel leerzaam en ook prettig was. Spreker vertelde dat sommige jongens bij zeer eenvoudi ge boeren waren, waar het brood zonder bordjes van de tafel werd gegeten, 's Middags at men uit één schotel. Anderen sliepen in een bedstee, waar ze soms 7 kussens kregen! Al bij al was het heel prettig; de jongens zouden het nog wel eens over willen doen. Onder goede leiding zijn de jongens een dag uitgegaan o.m. over Schonebeek, Witteveen en langs de andere kant naar de prov. Groningen. In Emmen is het Dierenpark bezocht waar ze gratis in mochten en nog een consumptie kregen. Ook werden de hunebedden bezocht, de veenkolonies enz. Het was zo interessant dat de Emmer-courant van deze school reis een breedvoerig verslag gaf, wat spr. voorlas. Daarna vertelde spr. iets van de reis naar Friesland. De mensen waren er bij zonder aardig, maar in de boerderijen was het min of meer primitief. Er was geen electrisch licht. Ze sliepen er in hoge bedsteden. De mensen waren allerhartelijkst. Met sommige families is daardoor eeii blijvende relatie blijven bestaan. Men was toen uitgenodigd in de school van Bosje", te Oldeberkoop. Toen „Bosje" eens hier kwam zei hij van onze school: „alles is hier een klas-. Se hoger." Of de jongens nu een klasse hoger staan, betwijfelde spreker. Bosje Was geheelonthouder, wat in sprekers lijn lag, want hij was er tegen dat de jongens bier drinken. Spottend zeiden ze flan, „we behoren tot de limonadeclub!" Spreker vertelde een en ander over het bezoek van veebedrijven in de buurt van Leeuwarden. Onze jongens/hebben een hekel aan koeien zei spr. maar toen Ze die beesten zagen en de opbrengsten Vernamen, werden ze er stil van. In Sneek werd de nieuwe landbouw school bezocht, deze school had juist Zeeuwse jongens van de school te Krui- ningen op bezoek. Ook was een reis gemaakt naar Lim- l^urg (Sittard). Men bleek daar veel be hoefte te hebben aan werkkrachten ze wilden de jongens wel houden! Er Waren jongens, die een hele dag aan 't perenplukken waren. Ze waren sttjf van op een ladder te staan. Uit een Lim burgse krant las spreker een verslag voor over dit bezoek. Br bleek uit, dat ook daar het nuttige met het aangena- "le was verenigd. De laatste tocht was naar de Achter hoek van Gelderland. Achterlijk is het er echter niet. Spreker vertelde een en ander, hoe het er op landbouw- en vee teelt gebied uitzag. De jongens hadden ook hier veel opgestoken. Wederzijds worden de jongens nu ook hier genodigd. De school te Sommelsdijk had kort geleden de Friese jongens ont vangen die hier op het eiland ook veel hadden gezien. Spreker bracht de gast heren en gastvrouwen dank voor het verstrekte logies. Vier reizen hadden ze 2elf gemaakt; deze scholen zouden t.z.t. 6en tegenbezoek brengen. Over 14 dagen VEEMARKT I. Etten en Leur, 23 Juni 1954. 'Op de veemarkt te Etten werden aangevoerd 140 stuks, waarvan 66 runderen, 1 paard en 73 biggen. De aanvoer van runderen was iets minder dan vorige week de handel ge drukt, de prijzen dalende. In biggen was er vlugge handel, de aanvoer ruim en de prijzen vrijwel on veranderd. De belangstelling was groot. Prijzen: kalfkoeien 700.-^975kalf vaarzen 600.800.pinken 325. 500.guste koeien 550.700.gras kalveren 150.225.paarden 400. 700.biggen 40.—60.lopers 70.—100.—vette koeien 2.00—2.50 p. kilo geslacht. GRAANBEURS ROTTERDAM, 21 Juni Binnenland se granen (officieuze noteringen per 100 kg franco Rotterdam). Tanve witte prima kwaliteit van de vlakmolenaars tot 28.55, rode op vochtconditie 28..35 Zomergerst vast tot 26.50, grove ge schoonde daarboven. Haver vast 2627.25, extra blanke daarboven. Rogge prijshoudend 2121,75; bak- rogge tot 23. ROTTERDAM, 21 Juni Peulvruch ten: groene erwten tot 54, bruine bo nen tot 100. Het Bedrijfschap voor Vee en Vlees heeft in de prijsdaling, welke de var- kensmarkt te zien geeft, aanleiding ge vonden met ingang van Maandag 21 Ju ni jl. de overnameprijs voor baconvar- kens met 4 cent per kg te verlagen. Met ingang van genoemde datum zal de overnameprijs voor baconvarkens van 2e kwaliteit derhalve 2.40 per kg koud geslacht gewicht bedragen en zal uit het Vleesfonds 8 cent per kg geslacht ge wicht worden betaald. Bij Koninklijk Besluit is, met ingang van 1 Mei 1954, de heer Ir. W. T. Rin- sema aangesteld als directeur in vaste dienst van de Rijks Middelbare Land bouwschool en van de Rijkslandbouwwin terschool te Dordrecht. De heer Rinsema was t^t dusverre di recteur van en leraar aan de Rijksland- bouwwinterschool te Schagen, uit welke functie hij met ingang van genoemde datum eervol is ontheven. SOMMELSDIJK Opbrengst BUnden-oollecte. De huis aan huis collecte, gehouden voor de Stichting Christelijke Blindenhulp „De Fakkels bijeen", heeft opgebracht 170.71. I Aanvoer eierkolen. Woensdag arri veerde hier een schip m.et eierkolen, 155 ton. Bestemd voor M. de B. en D. v. G. alhier. Van de zolder gevallen. Het zoontje van G. B. had het ongeluk van de zolder te vallen en zich zodanig te bezeren dat medische hulp noodzakelijk was. Gevonden voorwerpen. Bij de Rijks politie zijn als gevonden aangegeven: 1 schoffel, 1 kindermuts, 1 portemonnaie met inhoud, 1 strik, 1 zonnebril. Inlich tingen politiepost gemeentehuis (bene den ingang.) Raadsvergadering. Vrijdag 25 Juni sav. 7 uur komt de gemeenteraad van Oöltgensplaat in openbare vergadering bijeen. Op de agenda staat o.a. vermeld voorstel tot het aangaan van een geld lening, groot 150.00.voorstel tot verhoging van presentiege^lden voor de leden van de gemeenteraad; voorstel be noeming gemeente-ontvanger etc. Prachtig resultaat Rood© Kruis col lecte. De huis aan huis collecte ten be hoeve van het Ned. Roode Kruis heeft te Oöltgensplaat opgebracht 1582.35; te Achthuizen 210.05; te Langstraat 140.20, totaal 1932.60. kwamen de Geldersen, die even gunstig zouden worden ontvangen. De causerie was doorspekt met grap pige belevenissen, de heer den Eerza men gaf er blijk van met zijn jongens om te gaan als een vader. De voorz. Ir. Mijs dankte de heer den Eerzamen dat hij zich zo moeilijke taak getroostte om steeds weer met de jon gens op reis te gaan en hun daardoor in de landbouwwereld in bredere zin, in te leiden. Hij riep aan het slot de medewerking in van alle aanwezigen, dat ons eiland, met kale boerderijen weer met bomen en heesters zou worden beplant. Het was nodig, dat de boerenstand daar al- lerwege aandacht aan zou schenken. Geeft daarom Uw zoon of dochter *n horloge. U kunt keus maken uit de grootste sorteriog w.o. Anker lopend op 25 stenen, waterdicht» automatisch, antimag< netisch en schokvrij, in alle merken en prijzen, onder volle garantie. jft Bovendien (5 e(fc hor/oge 2 /aar verzekerd (egcn verlies, diefstal en breuk. fU W rt.LÈ R .--HO Rt O GÏR HOOGSTRAATVi 6 4 têleéoon'.115432 BEIJER!,AND5.E-LAAN'3 TELEFOON 7«360 ROnERèAM' ZICHTZENDINGEN DOOR GEHEEL NEDERLAND Voor donors gaven 70 personen zich op, terwyi vele nieuwe leden mochten worden ingeschreven. Anjerfonds heeft goede naam. Uit het jaarverslag over 1953 van het An jerfonds Zuid-Holland (voorzitter Mr. L. A. Kesper) constateren wij, dat dit fonds gedurende haar ruim 5-jarig be staan een goede naam verworven heeft bij de culturele instellingen In deze pro vincie. Voor de eerste maal mocht het fonds een uitkering ontvangen uit de opbrengst van de zomerzegels. De to tale opbrengst bedroeg 19.518.79. De fotokaart van het Koninklijk gezin had grote aftrek, terwijl de verkoop van le vendige anjers ook een succes werd. In 1953 kreeg het bestuur 63 aanvragen om steun te behandelen, waarvan 24 ge vallen direct werden ingewilligd, enke len werden afgewezen, 16 aanvragen wer den voorlopig ingetrokken, terwijl er op 31 December nog 14 in behandeling wa ren. Kleinere en zelfs grote bedragen werden toegewezen aan - verschillende verenigingen en instellingen. XJ.D.!. te Oöltgensplaat. Te Maasdam kreeg het koor „Hollands Glorie" 300 voor aankoop van een piano, de muziek- vereen. te Nieuwenhoom 250.als aanvulling, de muziek te Zuidland 150 eveneens als aanvulling. Van Flakkee was alleen de muziekvereniging U.D.I. te Oöltgensplaat bij de gelukkigen. Zij kreeg voor aankoop van instrumenten (die tijdens de ramp verloren zijn ge gaan) 750. In totaal werd aan subsidie toegekend 11.445.12. Het werk geschiedde ter provinciale griffie waardoor het bedrag aan onkos ten tot een minimum kon worden be perkt. De geschonken gelden komen practisch geheel ten goede aan het doel, waarvoor zij gegeven werden. Op de verjaardag van Prins Bernhard o.a. Dinsdag 29 Juni zal op vele plaat sen de collecte voor genoemd fonds wor den gehouden waarbij wederom een fo tokaart van het Koninklijk gezin ten ver koop zal worden aangeboden. Zeer dankbaar voor de practige gift en als tegenprestatie zal de Muziekvereni ging U.D.I. te Oöltgensplaat zich dit jaar intensief met de collecte bemoeien, waarbij de bevolking\,tevens de nieuwe instrumenten zal kunnen horen en be zichtigen. U.D.I. hoopt 's avonds een rondgang door de gemeente te maken, ter ere van de Prins en ter ere van het Anjerfonds. MIJNHARDT'S LAXEERTABLETTEN Werken vlug, zacht en pijnloos Dit jaar zal de algemene vergadering en excursie van de Nederlandse vereni ging voor Landaanwinning gewijd zijn aan de Ziuderzeewerken. De werken aan de omdijking van Oostelijk Flevoland hebben als gevolg van de ramp het vo rig jaar vrijwel stil gelegen. Inmiddels zijn deze met volle kracht hervat. Het bestuur acht kennisneming van het hui dige stadium zeer de moeite waard. De algemene vergadering is bepaald op 13 Juli a.s. te Zwolle om 14.15 uur in de Buitensociteit, eventueel in Hotel van Gfltenbeek, Ir. J. F. R. van de Wall, hoofd van de Dienst belast met de uit voering van de Zuiderzeewerken zal een voordracht houden over Oostelijk Flevo- lana". Om ongeveer 17 uur zal het Pro vinciaal bestuur van Overijssel de deel nemers ontvangen. Des avonds wordt de vergadering voortgezet met een inleiding van Drs. A. Wiggers, wetenschappelijk ambtenaar van de Directie Noordoostpolder over „De rusultaten van het grondonderzoek in Oostelijk Flevoland" en een uiteenzet ting van Ir. A. P. Minderhoud hoofd van de sociaal-economische afdeling van de Directie N.O.P., over de stand van de werkztiamlieden, in deze polder. De volgende dag (14 Juli), zal gewijd zijn aan de excursie. Via Emmeloord gaat men te Urk aan boord voor een vaartocht langs de werken, met een ver blijf op de plaats, waar de hoofdstad Lelystad zal verrtjzen; Een commissie heeft weer een vacan- tië-reis voor onze ouden van dagen ge organiseerd, waarvoor gelden zijn inge zameld. Deze reis zal vermoedelijk op 15 Juli plaats hebben. De ouden van dagen (mannen en vrou wen) vanaf 65 jaar, die aan deze reis willen deelnemen, kunnen zich daarvoor opgeven in het zaaltje naast het ge meentehuis, van 78 uur. Ook die van de gemeente MiddeUiarnis in het Rust huis te Sommelsdijk vertoeven, kunnen zich aanmelden. Voor de nog niet aangesloten ge meenten vrage men de oude muniners Door de uitgave van een nieuwe te- tefoongids onstaan vele moeilijkheden door aanvragers in het geautomatiseerde gebied, die een abonné wensen in het nog niet geautomatiseerde gebied. Indien mogelijk vrage men de oude nummers aan, daar voor een vlotte afwerking dit zeer gewenst is. De grootste handicap is het net Achthuizen dat zolang de autonxatlsering nog niet is doorgevoerd nog zelfstandig blijft. In het geautoma tiseerde gebied komt het thans gere geld voor, dat men als netnummer voor een abonné in -^.chthuizen 01873 draait. Men krijgt dan het postkantoor te Oölt gensplaat, die de abonné moet verwijzen naar het netnummer 01872. Zolang Oölt gensplaat, wat de abonné's betreft, nog niet is geautomatiseerd kieze men voor Achthuizen het netnummer 01872 en voor Oöltgensplaat 01873. De algehele automatisering- op Flakkee zal nog wel enige tijd aanlopen, het betreft hier de gemeenten Oude en Nieuwe Tonge, Oölt gensplaat (met Achthuizen.) .^c^ Zal de nieuwe ötijk in het bouwen van de keersluis nog voor de winter geschieden? De hoop die de gemeente, de Polders en de bevolking zich koesterde in verband met de aanleg van een nieuwe dijk aan de Zuid-Qiost-kant van het eiland Goe- ree-Overflakkee en het bouwen van een nieuwe keersluis in de haven van Oölt gensplaat, ziet zij al meer onverwezen- lijkt, naarmate de zomer gevorderd is. Naar wij vernemen worden de plannen ernstig worden gestremd. De polders grenzende aan de dijk zien zich voor onoverkomelijke bezwaren gesteld, wat betreft de kosten voor de uitvoe ring van dit belangrijke werk. Op een gisteravond gehouden vergadering in .Hotel Hobbel" te Oöltgensplaat van de ingelanden van de polder De Weipolder (in een spoedeisende vergadering bijeen geroepen om deze zaak nader te bespre ken)' bleek dat De Waterstaat de finan ciële verplichtingen voor een zeer groot gedeelte ten^ laste van de polders heeft gesteld. Deze financiële positie is van dien aard, dat de polders de consequen ties hiervan bijna niet kunnen aanvaar den. Tevens brengt het aanleggen van een nieuwe dijk, tussen Galathese-haven en de haven van Oöltgensplaat voor de diverse landbouwers moeilijkheden, waar bij de vraag werd gesteld in hoeverre en de schade zal, worden vergoed bij eventueel verlies van weiland etc. Gezien de ernst van het feit zal zo spoedig mogelijk in combinatie met de Dijkring met de Waterstaat nogmaals over deze aangelegenheid worden onder handeld, waarbij zal worden aangedron gen om een betere regeling de financiën betreffende. Aangaande de moeilijkheden die de polders ondervinden in tegenstelling met het dijkherstel van vorig jaar toen blijk baar de financiën minder bezwaar ople verden, willen wij ook dit nog opmer ken, dat de situatie van Oost-Flakkee nu zo is, gelijk onlangs iemand in een vergadering opmerkte, dat aan weers zijde van het eiland flinke muren (dij ken) zijn gebouwd maar dat de poort nog niet is aangebracht, waardoor het millioenen werk vorig jaar verricht nog niet die waarde heeft van wat er van wordt verwacht, als er ook aan de Zuid- Oostzijde geen afdoende beveiliging is aangebracht. 'Ondertussen gaat de tijd door en ziet de bevolking in zijn geheel, maar tevens ook de polders, en het gemeentebestuur (die alreeds >300.000.voor de keer- sluis heeft uitgetrokken) met enige vrees de winter tegemoet. Het valt niet te ontkennen dat een groot gedeelte van Oost-Plakkee nog open ligt. Hopelijk dat spoedig een bevredigende oplossing zal worden gevonden en het werk als nog een aanvang kan nemen. (Correspondent) H.M. de Koningin in het voormalige rampgebied in Zuid-Holland. H.M. in de gemeente Strijen in de Hoekse Waard in gezelschap van Burgemeester Th, W. Bolman. GEBRS DE WAAL St. Maartensdijk THOLEN Zondagsdienst artsen op 37 Juni 1954 Voor <?o gemeenten Tliolen, Poortvliet, Oud Vossemeer en Nieuw Vossemeeren St. Philipsland hebben Zondag dienst dr L. D. A. Looijsen te Tholen tel. 49 en dr K. C. Renes te Oud Vossemeer, tel. 19. Beroepen. Bij de Ger. Gem. alhier is beroepen Cand. Rijksen van Middelburg. Veiling van 23 Juni 1954. Eerstelin gen: Bonken 22.gewone 19.21 poters 17.kriel 16.Aanvoer 17 ton. Op réis. De Thoolse Reisvereniging bracht dezer dagen per touringcar een bezoek aan de Rijnstreek in Duitsland. Burg. Stand. Geboren: Aagt je Adria- na, dochter van G. Voshol en W. P. Stoutjesdijk; Willemina Lena, dochter van P. Potter en Joh. M. Gebraad. Gehuwd: J. van den Berge, oud 25 j. en J. M. Baaij, oud 22 jaar. Tijdens de hevige onweersbui in de nacht van Zaterdag op Zondag is de landbouwer A. v. d. S. uit Stavenisse v.ni.l. verblind door de felle bliksem- lichten, tegen een der stijlen der Thool se brug gereden. De auto werd flink beschadigd, doch gelukkig kwam van der S. er zelf met de schrik af. Bij de herverkavelingswerkzaamheden in de Mallandpolder onder de gemeen te Poortvliet is de 33-jarige bestuurder J. J. Bazen uit St. Maartensdijk met zijn dumpauto van de dijk gereden en omge slagen. De in de buurt werkzaam zijnde arbeiders gingen direct de chauffeur bevrijden, die onder de auto terecht was gekomen. Het moclit echter niet meer baten. Nadat de auto was verwijderd waren de levensgeesten van het slacht offer reeds geweken. De heer B. laat vrouw en drie kinde ren achter. POORTVLIET Kerknieuws. Donderdag 1 Juli des sav. 7 uur hoopt voor de Ger. Gem. alhier voor te gaan Ds. Dieleman van Yerseke. ST. MAARTENSDIJK De heer N. Poot heeft voor zijn be noeming als ouderling ia de Ned. Herv. Kerk bedankt. Beroepen. Door de kerkeraad der Ned. Herv. Kerk is een beroep uitge bracht op Ds. van der Ent Braat van Opheusden. Erasmus, Luthers beroemde tijdgenoot vertelt deze geschiedenis: Een Hollander zat eens aan een diner en liet het zich goed smaken. Hij had zich echter te dicht bij de schoorsteen neergezet, zodat zijn feestkleed begon te smeulen. Een disgenoot bemerkte het, en zei tot de man: ,,hoor eens, ik heb u iets te zeggen". De man, die niet ge stoord wilde worden, gaf ten antwoord: ,,naar uw gezicht te oordelen, is het niets verblijdends, wat gij mij te zeggen hebt, ik verzoek u het uit te stellen, want aan tafel moet men slechts goede in drukken hebben." Eindelijk, toen het dessert afgelopen was, vroeg hij: „nu, wat wildet gij mij zeggen?" „Ik wilde u slechts zeggen, klonk het ten antwoord, dat uw jas brandt. De beide panden zijn reeds weg." Zijt gij niet bij uw verstand?" riep nu de ander', terwijl hij de schade bekeek. „Waarom hebt gij mij dit niet aanstonds gezegd?" „Ik wilde het doen, was het antwoord, maar gij verboodt mij iets on aangenaams te zeggen, en daarom moest ik wel zwijgen. Ik heb naar de vonken gezien, en in stilte berekend, wanneer de vlam op uw huid branden zou." Een vreemde geschiedenis, niet waar? En toch komt zij alle dagen voor. Heeft niet menigeen zijn vermaken, terwijl hij zich niet wil laten storten door ernstige gedachten, en het zeer kwalijk neemt, als men hem aan het heil zijner ziel en het dreigende vuur herinnert? En ein delijk, als de stem des gewetens ver staan wordt, klaagt hij andere mensen of God zelfs aan, dat hij niet vroeger gewaarschuwd is! Gewaarschuwd was hij dikwijls, maar hij had niets willen ho ren. En gij, lezer, zijt gewaarschuwd ook door dit verhaaltje om aan de belangen uwer ziel te denken. Het is een ernstige gedachte. Weer haar maar niet van u af! zo KUNT U HET DONZEN BEDJE VAN UW KLEINE ONTZIEN I De meeste mensen vatten om deze tijd van het jaar wel eens kou en voor het geval uw kindje zo verkouden is dat het in bed moet blijven, kunt U deze tip overwegen. Als het kind niet te ziek is om in bed te kunnen spelen, is het prac tisch om half over het donzen dekbedje heen een doek te leggen, b.v. van geruit katoen; U kunt deze aan de zijkanten met knopen of band vastzetten als het speeltijd is. Het donzen dekbedje blijft dan mooi en schoon voor als het tijd is om te slapen. POEDER-ZALF-ZEEP-OLIE II Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten DEN HAAG. De totale fruitvoort- brenging zal in het seizoen 1954-'55 niet ver beneden die van het recordjaar 1952/'53 liggen in het bijzonder voor de pit- en steenvruchten. Uiteraard zijn er nog verschillende factoren - waarvan de weersomstandigheden de belangrijk ste zijn die op de omvang van de oogst invloed kunnen oefenen. De voorlopige schattingen zijn voor appelen 400 millioen kilo .(vorige oogst 314, hl recordjaar 398,2), peren 185 (131 en 183,1), pruimen 28 (26.8 en 31), ker sen 22 (16.9 en 22.6), rode bessen 6 (6,7 en 7,8), kruisbessen 1,5 (1,8 en 2,8), zwarte bessen 3 (3,3 en 4,9), aardbeien 19 (22 en 22,1), frambozen 4 (4,5 en 6), bramen 1 (1,2 en 1,1), druiven 12 (12,7 en 14,3), perziken 1,5 (1,7 en 2), meloe nen 5 5,5 en 6,8). De opbrengst uit particuliere tuinen is hierin niet begrepen. (Alg Dgbl.) De zevenjarige Claire Bernard, als wonderkind vergeleken met Yehudi Me- nuhin, die zich op achtjarige leeftijd als zodanig openbaarde, heeft de eerste prijs voor vioolspel van het Conservatorium in Rouaan ontvangen. Dirigent Eugene Bigo, lid van de ju ry, spreekt van een uniek talent.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1954 | | pagina 7