JANSEN Spoorboekjes Schrijfmachine „EILANDEN-NIEUWS" Woonhuis Landarbeiders „Foift IS uw VÜLPEM STUK?? Zijn spreek trompet.... en de Uwe! Nieuws uit Zeeland Boekbespreking tr^^,.m.-^^ Sensatie aanbiedingen Schoenenmagazijn NAVO^ maancjen gdiFantiè/ KEUZER ZOMERDIENST 1954 60 cent per stuk Verkrijgbaar in MEISJE Fa. M. DE JAGER, Westdijk, Middelharnis GEBR. DE WAAL 26e Jaa Adverteer in het goedverzorgde streekblad ikkersknecht en Kerkboekjes Heeft U al een Gebrs. de Waai - Middelharnis De z Vrae bezii Dell Vervolg Plaatselijk Nieuws In memoriam Notaris Bierens te St. Annaland FAMILIE-BERICHTEN Algemene kennisgeving. Op 20 Mei hebben zich ver loofd: F. y. HYLKEMA en H. MACKLOET Mlddelharnis Sommelsdyk Heden is van mij heenge gaan mijn lieve Man ABRAHAM JOHANNIS BIERENS Notaris te St. Annalanüi in de ouderdom van 64 jaar. W. J. Bierens- van Poortvllet St. Annaland, 23 Mei 1954. Begrafenis Donderdag 27 Mei te 2 uur. Op verzoek! van de overledene geen toe-j spraken. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van be langstelling, voor en tijdens ons huwelijk ondervonden, zeg gen wij U mede namens weder zijdse ouders allen hartelijk dank. B. V. d. Veer A. v. d. Veer-v. Brussel Nieuwe Tonge, Mei 1954. gif Bij ons vertrek naar Ca nada roepen wij langs deze weg familie, vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel toe. Fam. Wesdijk Nieuwe Tonge, Mei 1954. Oranjestraat 17 HUISVLIJT Als uw jongens figuurza gen houdt U ze van straat en ze maken leuke dingen. Wij hebben figuurzaag be nodigdheden voorradig. Tal van voorbeelden, losse zaagjes, boortjes, enz. «EBRS. DE WAAL MIDDELHARNIS Wij gaan steeds door met onze Nimco Beige Sandaletjes 18/23 4.95, 24/25 5.75, 26/28 6.45 Nimco Meisjes Flats, wit en beige. Vier gulden bene den de prijs. Mascotte Zomerschoentjes Witte flats en wit/zwart 13.95. Rode flatjes voor meisjes en dames 9.95, 10.95, 13.25. Beige flats, nieuw model, crèpe zool, voor de bijzondere lage prys van 13.95. Kruisban(^ Sandalen 28/31 8.75, 32/35 9.75, 36/40 11.25 Steunschoenen patent met verend kussen 8 tot 10 gld. goedkoper. Werkschoenen, leder zolen, prima 14.50 Wij brengen alleen prima schoenen en merkartikelen voor zeer lage prijzen. Zandpad 68 Middelharnis VtËMARKTHALLËN R'DAM- IEDERE VRIJDAG 2-5én7^|: GÜOTE KEUZE GEKEURDE AUTOES' Bezoekt die Ceilii woi-dt AUTOWIJ'S i';;!: „HET WIELEN- en BANDENHUIS" ^lle soorten WI.ü^LEN, zwenk- wielen, kreukvrij kinderwagen- leerdoek in 30 kleuren, per me ter voorradig. G. VERGEER, Benthuizerstr. 63, Tel. 40985, Rotterdam. Wegens vertrek met garag:e te koop. Komt zeer binnenkort ledig. Op goede stand te Middelharnis. Brieven onder motto woonhuis Bur. van dit blad. gevraagd. Veel accoord loon, bij: U. DE KLERK Gorzenweg 1 Blaaksendyk Tel. lï Mijnsherenland al een ScJioeuenmagazijnen SOMMELSDIJK MIDDELHARNIS DIRKSLAND Stad aan 't Haringvliet Boekhandel Gebr. de Waal, Tel. 2729, Middelharnis GEVRAAGD om als KAPSTER te worden opgeleid. Leeftijd 17 jaar of ouder, uit Middelharnis of omliggende gemeenten. Salons voor Huid- en Haarverzorging Breng hem dan bij ons. Onze reparatie- inrichting maaiit liem weer prima in ordel St. Maartensdijk In de kleinere steden en op het platteland, waar het plaatselijk nieuwsblad de spreektrompet van de bevolking is, vinden hoe langer hoe meer mensen werk in de industrie. Hun inkomen besteden zij voor het overgrote deel aan kleding, voeding en verbruiks- artikelen. welke zij van U kunnen betrekken. Maak het plaatselijk nieuwsblad nu tot Uw spreektrompet om Uw belangen onder hun aandacht te brengen. OUDDORP Zo spoedig mogelijk gevraagd of LEERLING bij de Brood- en Banlietbakkerij Centrum, O. VAN VEEN. vanouds bekend adres: C. DE MOOIJ Boek- en Papierhandel OUDDORP Plaatst uw Familieljerichten in „EILANDEN-NIEUWS" steeds meer en meer zien de middenstandszaken en ambachtsHeden in, dat een schrijfmachine in onze tijd onmisbaar is. Uw zaak krijgt er een keurige indruk door en de doorslagen, die U er op maakt bezorgen U een buitengewoon gemak. De „BROSETTE"-koffermachine is een keurig machientje, waarop U alle werk kunt maken. PRIJS 285.— De „EVEREST" is een machine met tabulator. Prachtig van lijn en onverwoestbaar. PRIJS 350.— Wij zullen U deze machines gaarne demonstreren. Xn Can op om d oorzaak in een bi ders. Gel waar in wordt ov pend, dat nier aan steld, wa propagan arbeidsvo ons land En dat overbevo; volkt da op grote heden vo zeker te Een eij da met heden he zo groot oordeeld te zetter heet te linie een In haast landse to werkkrai is. Vele heden on personee wij op neer wij 1 plaatselijl Canadf land. Vo van 195Ï vierkant| v/el de I kan mei grensde Momei mogelijk Als wij van ons tot gehe land hef 302 inw dus in o kilomete nada. Een der zaal alles ge;^ factorer min verl merkelij bevolkt werkloo; land als den tekt Daar een lanc staat wi tie niet strekthf van an< spreken om als gaat de men wc lijkhede grote u landen, volking bevolki' mogelij: volkt l8 sen zijn gemeen dichthe hoeften land te Gods dat wc tijd ma het zo, les gel ven alL is dat al te z steld, aan de is, doo worded de me houdei het eil den b€ grijper Meer volkin de he belang king, maaki Er is men gen, d door f op he men 1 mense ingeb nemei zullen vrees, een o te i-ui Dat lang de kl len w aansl, daar sanee omst: zo ViTl deze ondei voed UnDDELHAKNlS Gevonden voorwerpen: Jongenscol- bertjasje; verschillende handschoenen; alplnomuts, paspoort, schakelarmband, herenporteraonnale met inhoud; kinder rijwiel; sleutel met rijwielslot; lederen motorkap; ballpointpen, snoer immita- tie parels; 2 muntbiljetten; zonnebril, gummybal; lederen motorwant; heren- gummyregenjas. Inlichtingen aan Groepsbureau der Rijkspolitie te Middelharnis. DIRKSLAND Groene Kruis. De Zaterdag j.l. .ge houden collecte voor het nieuwe wljk- gebouw van het Groene Kruis bracht 181.56 op. Roede Kruis. A.s. Zaterdag zal er een huis aan huis collecte voor het Roode Kruis worden gehouden. Inwoners van Dirksland, bedenkt wat het Roode Kruis voor menigeen tijdens de rampdagen en daarna betekend heeft. Afscheid Ds G. Zwerus. Heden, Dins dagavond hoopt Ds Zwerus van Middel harnis afscheid te nemen van de Geref. Gem. alhier, in verband met zijn a.s. vertrek naar Amerika. Aanvang der dienst 7 rmr! Burg. Stand. Geboren: Anthonij zoon van A. Appeldoorn en A. de Boed. Ondertrouwd: J. Melissant 21 jaar en J. E. Okkenburg 17 jaar. -— De Vereen, ingevolge de Landarbei- derswet heeft haar jaarvergadering ge houden. Uit het jaarverslag 1953 bleek er een overschot te zijn van 406. welk bedrag aan de reserve werd toege voegd. De reserve der vereniging steeg daardoor tot 2730.—. Het aftredende bestuurslid de heer J. Stolk werd her kozen lerwiji in de vacature A. Bestman werd herkozen de heer Jac. Slis. Het bestuur kreeg opdracht uit te zien om meer land te krijgen. Zonodig zou dit door onteigening verkregen kunnen worden. Correspondentie-adres. Velen hebben verzuimd om hun nieuwe huisnummer aan hun correspondentieadres op te ge ven. Men wordt verzocht dit alsnog te doen, daar het werk der post wordt be moeilijkt, temeer daar pas een nieuwe postbode is aangesteld. Adreswijziging formulieren zijn 2 cent verkrijgbaar aan het postkantoor. In verband met Hemelvaartsdag zal het boekenruilen der J.V. De Zaaier Vrijdagavond worden gehouden. HERKINGEN De P.V. De Luchtbede hield Zaterdag j.l. een wedvlucht van St. Quentin met als M. Huizer Ie en 4e prijs en A. Kerk hof 2e, 3e en 5e prijs. A.s. Woensdagavond 7 uur hoopt voor de Ger. Gem. op te, treden Ds G. Zwerus van Middelharnis. (Afscheid.) MELISSANT Burg. Stand. Geboren: Dymphina Ja- coba Maria, dochter van P. J. Heester- mans en A. van Eijkeren; Willem, zoon van G. van Nieuwaal en M. M. Molenaar Neeltje Maatje, dochter van M. van der Spaan en S. M. Grinwis; Jannetje Cor nelia, dochter van T. Grootenboer en N. L. Meijer (geb. te Dirksland) Ondertrouwd: J. Verhage, oud 25 j., besteller bij de posterijen te Middelhar nis en Kr. Joh .Melissant, oud 18 j., dienstbode te Melissant. Overleden: Jacob Troost, oud 80 jaren echtgenoot van Grieta Geljuis; Jan van Heukelingen, oud 90 jaren, echtgenoot van Hendrika Molenaar. Ingekomen: N. L. Meijer, echtgenote van T. Grootenboer van Ouddorp; A. Sandifort van Rotterdam. Voortrokken: C. Brooshooft naar 's- Gravenhage; M. Robijn, echtgenote van J. van Wageningen naar Dirksland; W. Kievit naar Numansdorp; H. Melissant, echtgenote van B. van Driel naar Nieu we Tonge. Aan Leendert de Berg ,lichting 1954 is voor de duur van één jaar vrijstelling verleend van eerste oefening, wegens kostwinnerschap. De ingeschrevenen van de lichting '55 zijn opgeroepen ter keuring voor de dienstplicht. De keuring wordt gehouden op Donderdag 8 en Vrijdag 9 Juli 1954 in het gebouw van de keuringsraad, Ma- thenesserlaan 208, Rotterdam. STELLENDAM Heropening. Vorige week Donderdag middag had de heropening plaats van het gemoderniseerde Hotel Café Wed. A. Kaashoek alhier. Vele personen woon den deze opening bij w.o. B. en W. dezer gemeente, verder besturen van verschil lende plaatselijke verenigingen, leveran- citrs e.a. Als eerste sprak Burgemees ter van Knobelsdorff welke de familie feliciteerde met de heropening van de ze schitterende zaak welke geleek op een grote stadszaak. In het bijzonder richtte Burgemeester zich tot wed. Mevr. Kaashoek welke deze zaak meer dan 50 jaar beheert en bewonderde de moed en volharding om de zaak op te bouwen, vooral ook na de slagen van de watersnood ondervonden. Spreker was overtuigd dat degenen welke gebruik van dit hotel maken met aangename herinneringen hierin zullen terugkeren. Burgemeester v/enste allen nog een ge zellige dag toe en hoopte dat ze nog ve le jaren hun arbeid in dit hotel mochten verrichten. De heer Kurvink dankte Burgem. voor zijn woorden en verder allen die aan de modernisering hadden mede gewerkt. Met een dronk word de opening ingezet. Tal van bloemstukken, fruitmanden en cadeaux verhoogden de gezelligheid, aan geboden door verschillende firma's' De mahoniehouten betimmering werd gele verd door de fa. Boogaart van IJselmon- de welke tevens de plafonds in zacht- board voor zijn rekening nam. De meu bilering en vloerbedekking werd gele verd door de fa. Sytshof van IJselmonde De verlichting bestaande uit T.L. bui zen en plafonier wandverlichting en der gelijke door de firma Pruis uit Amster dam. De gemeente Stellendam kan trots zijn op deze pracht zaak, vooral om dat dit het enigste hotel-café is, wat momen teel Stellendam heeft. De verzilvering van vacantiebonnen voor de Bouwvakken voor Hemelvaarts dag en Pinksteren zal plaats hebben op Vrijdag 28 Mei en Maandag 31 Mei van 7.309 uur bij C. Koenraad Spuipad al hier. OUDE TONGE Opbrengst collecten. De huis-aan-huis collecte door de leerlingen van de Chr. School voor het Sanatorium „Zonneglo- ren" heeft opgebracht de som van 99.39 en de opbrengst (van de leerlingen) voor de Zending heeft opgebracht de som van 106.89 over het jaar 1953. Door de leerlingen van de genoemde school werd nog bijeengebracht 60.voor hulpver lening aan Griekenland. Donderdag 37 Mei (Hemelvaartsdag) MIDDELHARNIS Herv. Kerk 9.30 uur Ds H. Goedhart. Ger. Gem. 10 uur Ds G. Zwerus. Ger. Kerk 10 uur Ds G. C. Muntingh. Chr. Ger. Kerk 10 uur Ds P. de Smit. SOMMELSDI-JK Herv. Kerk 10 uur dhr A. Terlouw. DIRKSLAND Herv. Kerk 9 uur dhr Kesting. Ger. Gem. 10 uur Ds H. van Gilst. HEKKINGEN Herv. Kerk 9.30 uur Ds A. Boertje. MBLISSANT Herv. Kerk 10 uur Ds W. van Herpen. Ger. Gem. 7 uur Stu dent Molenaar van Herkingen. GOEDEREEDE Herv. Kerk 7 uur Dhr A. de Reus van Ouddorp. OUDDORP Herv. Kerk sav. 7 uur Ds Steur. STAD AAN 'T HARINGVLIET Herv. Kerk 10.30 uur dhr Kesting van Dirks land. OUDE TONGE Herv. Kerk 10 uur Ds J. C. Wolthers. DEN BOMMEL Herv. Kerk 9.30 uur Ds Postma. OOLTGENSPLAAT Herv. Kerk 9.30 u. Ds J. van Drenth. Ger. Kerk 6 uur Ds L. Loosman van Stad aan 't Ha ringvliet. Ger. Gem. 6.30 uur Ds H. van Gilst van Dirksland. LANGSTRAAT Herv. Kerk 9.3.0 uur dhr Neijenhuis. ZEELAND Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag) THOLEN Herv. Kerk 10 uur dhr Bxalto uit Linschoten. Geref. Kerk 10 uur Cand. Akkermans. Geref. Gem. 10 uur lezen. Chr. Geref. Kerk 10 uur Ds P. V. d. Bijl. Ned. Prot. Bond geen dienst. OUD VOSSEMEER Herv. Kerk 10 uur Ds R. C. V. Putten. Geref. Kerk geen opgaaf. ST. ANNALAND Herv. Kerk 10 uur Ds D. J. van Dijk. Geref. Gem. geen opgaaf. Vrije Geref. Gem. geen op gaaf. STAVENISSE Herv. Kerk 10 uur Ds H. Bouter Oud Geref. Gem. 9.30 uur dhr W. Slager. ST. MAARTENSDIJK Herv. Kerk 9.30 en 2 uur de heer Asmus. Rehoboth geen dienst. Oud Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur lezen. Oud Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur lezen. SCHERPENISSE Herv. Kerk 9.30 uur Ds Brons. Geref. Gem. 9.30 uur le zen. POORTVLIET Herv. Kerk 10 en 2.30 u. Ds C. J. P. Lam. Geref. Kerk 10 HERVERKAVELING THOLEN Het Bureau van Uitvoering van de Herverkaveling Tholen te Sint Maar tensdijk is met ingang van 22 Mei 1954 telefonisch aangesloten onder het num mer 123. THOLEN Burg. Stand. Gehuwd: Chr. J. Swage- makers, oud 59 jaar en A. C. Dekker, oud 48 jaar. Overleden: Clazina Johanna van Slie- dregt, oud 62 jaar, echtg. van Johan Laurens Deurloo; te Bergen op Zoom: Maria Verkerke, oud 71 jaar, echtg. van Johannis Goedegebuure; Maria Mathea Schot, oud 68 jaar, echtg. van Jacob van Luijk. Vismün. Daar er Donderdag 20 Mei aan de vismijn te Tholen zo goed als niets werd aangevoerd was er geen han del. Herverkavelingswerkzaamheden. In het kader van de herverkaveling van het eiland Tholen wordt er thans door de Ned. Heidemij. te Tholen opmetingen verricht in de Schakelpolder om de ter reinhoogten en oude kavelindeling op de kaarten te kunnen aangeven en met de ze gegevens een nieuw plan te maken voor herverkaveling. Vismijn. Daar er geen vraag naar vis was werd er Woensdag 19 Mei aan de vismijn te Tholen niets verhandeld. Ke)rknieuws. Ds C. v. d. Bosch, Ned. Herv. predikant te Bruchem-Kerkwijk, heeft bedankt voor het beroep naar Tholen. Verbetering Julianastraat. De maca- damverharding van de Julianastraat te Tholen wordt thans opgebroken waarna er een klinkerbestrating zal worden aan gebracht. Dit zal dan een grote verbete ring zijn, daar de oude toestand zo niet gehandhaafd kon worden. Duivensport. De P.D.V. Trouwe Duif te Tholen hield een wedvlucht van Chi- may, een afstand van 160 km. Met harde Noordenwind op de kop arriveerde de eerste duif te 4.49.10 uur en de laatste te 5,13.3 uur. Joh. Baaij 1, L. Laban 2, A, Wage- maker 3, 4, en 5. C. Soomers 6, J. Deur loo 7, 8 en 9, M. Tazelaar 10. Zomerdienstregeling T.A.D. bussen. Zondag 23 Mei is de zomerdienstrege- ling weer ingegaan. De vertrekuren van de T.A.D. bussen op het eiland zijn van de gemeente St. Annaland tien minuten vervroegd, als ook die van Stavenisse. De vertrektijden van de eerste bussen is nu 6.10 uur en 7.20 uur en te Stave nisse 6.05 uur en 7.05 uur en vervolgens om de twee uur. De vertrekuren te Tholen zijn dien tengevolge ook met tien minuten ver vroegd en vertrekken de eerste bussen uit Tholen naar Bergen op Zoom te 6.30 uur en 7.50 uur. De diensten van Ber gen op Zoom naar de gemeenten in het eiland Tholen verder dan de gemeente Tholen vertrekken om de twee uur, ter wijl er van Bergen op Zoom naar Tho len en terug een uurdienst is. Behalve deze wijzigingen in de dienst uur lezen. Geref. Gem. 2 uur Ds Bel uit Krabbendijke. (H. Doop.) Sï. PIHLIPSLAND Herv. Kerk 9 uur Ds J. Spelt uit Dinteloord. regeling is er een fusie tot stand ge bracht tussen de firma Krijger, van de dienst StavenisseBergen op Zoom, v. d. Klundert van de dienst St. Annaland Bergen op Zoom en de N.V.B.B.A. van de dienst Bergen op Zoom naar Tholen. SCHERPENISSE Opbrengst collecte. De te Scherpenis- se gehouden collecte voor Sanatorium Sonnevanck-Zonnegloren bracht 77.66 op. Woensdag 19 Mei slaagde onze dorps- genote mej. N. Hage geboren Jansen op het eindexamen te Amsterdam voor drogiste. Wedvlucht van Chinay. De P.D.V. De Reisduif te Scherpenisse hield een wed vlucht van Chimay, een afstand van 167 km. De duiven werden daar gelost te 14 uur. De eerste duif kwam op het hok te 17,05,48 uur en de laatste te 17,26,11 u. De uitslagen zijn: Iz. Hage, Pvl. 1, 2, 4, 5, C. V. d. Graaf Pvl. 3, G. Larooij, Scher penisse 6, J. Heijboer, Pvl. 7, H. Jansen Pvl., 8, C. v. d. Have, Scherpenisse 9 en P. V. Driel St. M'dijk, 10. POORTVLIET Geslaagdi. De heer Mar. van Burgh te Poortvllet slaagde dezer dagen te Breda voor het electro-technisch exa men voor adspirant B. ST. ANNALAND Gereedschapspakketteu. Te St. An naland werden de door het Canadese Roode Kruis aangeboden landbouwgreed schapspakketten uitgereikt. Het waren er 108 plus 8 aanvullingspakketten. Bij de uitreiking waren tegenwoordig de beide wethouders G. Goedegebuure en Jb. Moerland, alsmede de heer Goeman van de Stichting voor de Landbouw en de heer P. Kloet, Plaatselijk Bureauhou der te St. Maartensdijk en andere geno digden. Vanzelfsprekend werd ook hier de dankbaarheid geuit voor deze mooie geschenkzending. Beplanting Dorpsvveg. Bij gebleken geschiktheid van de bodem ligt het in de bedoeling, om in de toekomst de Dorpsweg te St. Annaland met boompjes te beplanten .Wel een goed idee. Uitslag verkoping onr. goederen Op Donderdag 20 Mei j.l. werden in Hotel ,,de Gouden Leeuw" alhier, ten verzoeke van de erven van Mej. Wed. W. M. Snoep-Voshol, in het openbaar verkocht de navolgende onroerende goe deren: 1. Het huis met schuur en erf aan de Hoenderweg, groot 4 a 56 ca. Koper dhr Marts. Gunter voor 10.000. 2. Bouwland in de Kerkeblok, groot 0.37.90 ha. Koper dhr P. den Haan Wz. voor 5400.per ha. 3. Bouwland in de Priestermeetpolder te Poortvllet, groot 0.88.20 ha. Koper dhr P. S. Duijzer voor 5250.per ha. 4. Bouwland in alsvoron, groot 0.49.35 ha. Koper dhr P. S. Duijzer voornoemd voor 5000.per ha. 5. Bouwland in alsvoren groot 0.49.35 ha. Koper dhr P. S. Duijzer vnd. voor 5000.per ha. 6. Bouwland aan het Spookweegje te St. Annaland, groot 0.44.53 ha. Koper dhr Witte Rijnberg Az., voor 5100. per ha. 7. Bouwland naast alsvoren, groot 0.44.52 ha. Koper dhr C. Duijzer voor 5600.— per ha. 8. Bouwland in Rokushoek, groot Zondagmorgen overleed alhier in de ouderdom van bijna 65 jaar de heer A, J. Bierens, in leven notaris alhier. De thans overledene werd alhier gebo ren op 6 JuU 1889. Na de lagere soliool te hebben doorlopen, bezocht hij de H.B.S. te Middelburg. Zijn opleiding ontving hij verder in Dordt waar hij reeds in 1911 slaagde voor candidaat-notaris. Als zodanig was hij o.m. te Leerdam werkzaam tussen 1911 en 1921, waarvan ook nog een jaar tijdelijk Inspecteur van Belastingen te Amersfoort. In 1921 volgde zijn benoeming tot no taris in zijn geboorteplaats Sint Anna land, waar zijn vader en grootvader Burgemeester waren geweest. De overledene was een zeer geziene figuur. Ondanks het feit dat hij zici steeds op de achtergrond hield was Wi gedurende Dec. 19441945 waarnemend burgemeester, tevens Dijkgraaf van het Waterschap St. Annaland, Secr. Groene Kruis, voorz. Weegbrugvereen de Waar borg en Rentmeester Ambachtsheerlijk- heid St. Annaland. Hoewel schrijver dezes veel omgang met de overledene had en diens goede kwaliteiten legio waren zal hij zicli er niet aan wagen deze alle op te r.öPmen daar het niet in de geest van de over ledene is hem te prijzen. De begrafenis is bepaald op Woensdag 26 Mei a.s. 0.71.00 ha. Koper dhr Jac. Snoep voor 5300.— per ha. 9. Bouwland naast het vorige, groot 0.55.20 ha. Koper dhr P. Snoep voor 5500.per ha. Het eerste perceel is dadelijk te aan vaarden, terwijl de percelen 2 tot en r&A 9 zijn verpacht tot 1 Nov. 1959. Alles plus de gebruikelijke kosten en lasten. Kerkelijk Jaarboekje der Ger. Oi- meenten, 7e Jaargang. Bij de N.V. De Banier te Utrecht ver scheen het Kerkelijk Jaarboekje 195-1 der Ger. Gemeenten. Er blijkt uit, dat dt""' de kerkelijke beroeringen en de afsclie'' ding het totaal ledental sedert von| jaar i.-. teruggelopen van 67.144 op 58.76" een verlies dus van 8000 leden. Me» staat daarmee op hetzelfde peil van W»' Het aantal gemeenten liep terug 147 op 133; het aantal predikanten va» 26 op 19; het aantal vacatures daalde van 120 op 113. Voor de 133 gemeente» zijn in totaal 19 predikanten. Aan de Theologische School te Botte»' dam studeren momenteel vier studente»' Bij het verschijnen van deze 7e gang schreef Ds J. W. Kersten van G^' nemuiden een ,,Ten geleide". Het It^' keiyk overzicht is naar dezelfde telts als uit „De Saambinder" van 31-12-W"* Het boekje is weer keurig uitgeVoeW' De prijs is als voorheen 1.50.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1954 | | pagina 4