eiirs voor de MOEDERDAG Keuvelaar C. Korteweg Zn. :PmÈ^^ Legkippen Nieuwe Ruton Stofzuiger ESDERS' Datneskleding, modieuzer, eleganter en belangrijk voordeliger! het bouwen van een Landbouwschuur. van 15 tot en met 19 Juni 1954 NIEUWS UIT ZEELAND Verkerke's fJzerharsdei Waterdicht maken PRMKBEURTEN Voor Moeder ed. G. Boender Openbare Aanbesteding Allen voor Moederdag Volkswagen 1950 SXmWE'LTS D U K 0 Gegadigden voor standruimte worden verzocht zich in verbinding te stellen met dhr. A. VIS, Dorpsweg 45, SOMMELSDIJK, Teief. 241 2 en 2724 PREDIKBEURTEN HHk W'Iïïs .DUS,....KWflLltEWr;/ Automatische telefoon aansluiting Voor „Constant" verlovingsringen alleen Fa. HARTOGS Middelharnis ¥acantiebonnen Geeft met een passend cadeau GERO en TALLOZE AN DERE AETIKELEN. ZOMERJAPON BINNENWEG PLEINWEG 196 Uit voorraad leverbaar: Fa. C. V. d. M E I D E naar BLOEMENHUiS VERGEET MIJ NIET" 5e Centrum beurs vóór VRIJDAG 14 MEI a.S. Het Bestuur oan de Ver. v. Handel, industrie en Ambacht te Sommelsdijk THOLEN Zondagsdienstartsen op 9 Mei a.s. Voor de gemeenten Tholen, Oud Vos- semeCr en Poortvliet hebben Zondag dienst dr. A. Kugel te Poortvliet tel. 20 en dr L. D. A. Looijsen te Tholen Tel. 49. Kerknieuws. Bij de Geref. Kerk te Tholen is beroepen cand. Augiistuijn uit Rotterdam. Premiekeuringen. De Provinciale Commissie ter bevordering van Rijkswe ge van de Veefokkerij heeft besloten voor 1954 de keuring van stieren en vrouwelijk fokvee in Tholen te houden op Donderdag 10 Juni a.s., alsook te St. Maartensdijk, Stavenisse en St. Anna- land. Ir Dibbits komt spreken. Op Maan dag 17 Mei a.s. zal er te Tholen in ho tel Zeeland een vergadering worden ge houden van de A.R. gemeenten- en pro vinciebestuurders. Hier zal dan het hoofd van liet Technisch Bureau der Domei nen te 's Gravenhage, ir H. A. M. C. Dibbits, een causerie houden over het iDelta- en Drie-eilandenplan. Verder zal de vergadering ontvangen worden door de gemeentebesturen van Tholen en Stavenisse. Te Tholen zal oa.. een bezoek worden gebracht aan de Grote Kerk en te Stavenisse aan de wo ningbouw en zo mogelijk aan de begraaf plaats der rampslachtoffers aldaar. SCHEKPENISSE Benoemd. Tot orgeltrapper te Scher- penisse is met ingang van 1 Mei be noemd in de Ned. Herv. Kerk de heer J. v. d. Werf Lz., zulks in de plaats van L. V. d. Werf Mz., die met ingang van dezelfde datum tot organist werd benoemd. Benoeming. Zr. Don, wijkverpleegster te Scherpenisse, is als wijkverpleegster benoemd te St. Panoras (N.H.) Wedvlucht Vilvoorde. De P.V. De Reisduif te Scherpenisse hield een vlucht van Vilvoorde, een afstand van 73 km. De uitslagen zijn: C. Scherpenis se 1 en 10; P. van Driel 2, C. v. d. Ha ve 3, M. K. Spijer 4, J. W. Hage 5. J. Krijger 6, C. v. d. Graaf 7, B. Suurland 8, J. Hartog 9. STAVENISSE Vorige week werden in deze gemeen te een groot aantal door het Canadese Roode Kruis beschikbaar gestelde ge reedschappakketten uitgereikt aan de door de ramp gedupeerden. De fraaie collecties, welke van uitste kende kwaliteit waren, vertegenwoordig de een zeer grote waarde en werden met grote dankbaarheid in ontvangst geno men. Aan de Chr. Kweekschool te Mid delburg behaalde onze dorpsgenoot dhr H. D. Hendrikse dezer dagen het diplo ma in de Bijbelse vakken het zgn kweek schooldiploma. Aan het bevolkingsonderzoek is slechts door 538 personen deelgenomen. Door dit gering aantal kon het onder zoek vanzelfsprekend niet aan het voor gestelde doel beantwoorden. Bezoek uit Noord-Holland. Op He melvaartsdag zal in het kader van de adoptiehulp te Stavenisse het Ned. Herv Kerkkoor van Egmond aan Zee bestaan de uit 35 leden en de Mandolinevereni ging Entre Nous uit Hoorn optreden. De gezelschappen worden door het ge meentebestuur ontvangen. ST. PHTLIPSLAND De heer J. A. v. d. Velde, postcom- mandant der Rijkspolitie ontving dezer dagen de ere medaille verbonden aan de Orde Oranje Nassau. ST. ANNAiAND Gevonden: Bij de Rijkspolitie zijn in lichtingen te bekomen over een paar glacé dameshandschoenen, die men in één van de St. Annalandse winkels heeft laten liggen. EmmabloemcoUecte. De voor de tbc- bestrijding gehouden collecte te St. An- naland heeft 118.57 opgebracht. OUD VOSSEMiEEB Diamanten bruiloft. Het echtpaar Chr. C. Hage-Moerland te Oud Vosse- meer herdenkt Maandag 17 Mei a.s. de dag waarop het 60 jaren geleden in de echt werd verbonden. ZONDAG 9 MEI 1954 THOLEN Herv. Kerk geen opgaaf. Geref. Kerk 10 en 5 uur Ds v. d. Els- kamp van Rotterdam. Chr. Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur Ds P. v. d. Bijl. Ger. Gem. 10, 2.30 en 6.30 uur lezen. Ned. Prot. Bond geen dienst. SCHERPENISSE Herv. Kerk 9.30 en 6.30 uur Ds J. Brons. Ger. Gem. 9.30 en 2 en 6 uur lezen. POORTVLIET Herv. Kerk 10 uur lezen en 2.30 uu» Ds J. Brons. Ger. Gem. 10, 2 en 6 uur lezen. OUD VOSSEMEEB Herv. Kerk 10, 2.30 Ds van Putten. Chr. Ger. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur lezen. BBUINISSE Herv. Kerk 10 en 5 uur Ds V .d. Brink, Ger. Kerk 10 en 3 uur Ds Bremmer. Ger. Gem. 10 en 5 u. Ds Mallan. Oud Ger. Gem. 10 en 5 uur lezen. (Jeugdgebouw.) ST. MAARTENSDIJK Herv. Kerk 9.30 uur ds de Bres en 2 uur Ds van Dijk Oud Ger. Gem. 3 x lezen. Oud Ger. Kerk 3 x lezen. STAVENISSE Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds H. Bouter. (Col!, voor Ereschuld en Dankbaarheid. Oud Ger. Gem. 9.30 en 6 uur dhr Slager en 2 uur le zen. ST. ANNALAND Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds D. J. van Dijk. Ger. Gem. ^^nSa^B-MMH 111'11 WIEDMACHTNES ZAAIMACHINES BUGSPEOEIERS PUNTDEAAD enz. Sommelsdijk Telefoon 2464 9.30, 2 en 6 uur lezen. Vrije Ger. Gem. 9.45, 2.15 en 6.15 uur lezen. ST. PHILIPSLAND Hei-v. Kerk 2 x Cand. de Jong van Zwijndrecht. Ger. Gem. lezen.Oud Ger. Gem. le zen. DIBKSLAND Nat pak. Woensdagavond waren een 4-tal jongens met een roeiboot aan het spelevaren in de haven waarmede zij heerlijk aan het schommelen waren. Het gevolg was echter dat de boot omsloeg en de jongens een onvrijwillig en koud bad kregen. Onder gejuich der omstan ders kropen zij naar de kant en konden met een nat pak huiswaarts keren. HEBKINGEN Benoemd. De heer W. Neels, hoofd aan de Chr. School alhier, is benoemd als hoofd aan de Chr. School uitgaande van de Ger. Gemeente te Barneveld. Afsluiting. Vanwege de werkzaam heden aan de Scheidijk is deze voor het verkeer afgesloten, en is door borden aangegeven dat men via de Peuterdijk het dorp moet verlaten, hoewel dit maar tijdelijk is. De fa. v. d. Vliesmaakt ook aanstalten om met zijn staf van perso neel te vertrekken, omreden de vol tooiing aan de zeedijk nadert en de grootste drukte nabij Herkingen gewe ken is. van regenkleding. U kunt het zelf. Vraagt eens in Wed. Kurvinks Dro gisterij. OUDBORP Visserij. De vorige week werden door de garnalenvissers 2380 kg garnalen aan de gemeente afslag aangevoerd tegen gemiddeld 0.75 per kg. Er werd 85 kg tong Ecingevoerd gemiddeld 1.40 per kg; 75 kg slippers gemiddeld 0.80 per kilo. Aan dhr J. Grinwis aan de Wester weg B 20 is door B. en W. vergunning verleend voor het verbouwen van zijn woning. Door Adr. Meijer Fz. werd als de hoogste inschrijver aangekocht het woon huis met omliggend land genaamd de (Oudestee) van wijlen wed. D. de Jong- V. d. Wende. - Aan dhr KI. Westhoeve wonende aan de Dirkdoensweg werd door B. en W. vergunning verleend voor het verbouwen van zijn woning. Burg. Stand over de maand April '54 Geboren: Willem, zoon van Chr. Mier- op Adr. Bakelaar; Jacobus, zoon van C. Kramer en J. Kamphof; Jan Adrianus, zoon van A. van Dam en Adr. Witte. Gehuwd: B. W. E. ter Beek, oud 26 jaar en P. Moerkerke, oud 22 jaar; L. J. C. van der Linde, oud 26 jaar en C. J. den Bout, oud 27 jaar. Overleöön: Jannetje Klaartje Santi- fort, oud 48 jaar echtg. van Jacob van der Linde; Nicolaas Plikweert, oud 87 jaar, wednr. van Cornelia Verhage; Pieter Breen, oud 79 jaar, wednr. van Jacomijntje Westdijk; Jacob van den Houten, oud 50 jaar, echtg. van Geer- truida Jansen; Krientje Vlietland, oud 58 jaar, echtg. van Kommer Grinwis. NIEUWE TONGE Burg. Stand. Geboren: Aren, zoon van J. Kattestaart en K. van Veen; Jan, zoon van J. Bakker en C. Slis; Pieter Dirk, zoon van H. Kats en W. J. Bakelaar. Gehuwd: Adrianus Pieter Timmers 23 jaar en Leentje Klapmuts 20 jaar; An- dries Bruggeman 21 jaar en Lidia Luch- tenburg 19 jaar; Laurens Wer\'ers, 24 jaar en Maggelina de Jong, 23 jaar; Egbert de Lint, 29 jaar en Jannetje v. Eesteren, 26 jaar; Jan Hendrik Krijgs man, 24 jaar en Maria Cornelia van Sliedrecht, 20 jaar; Cornelis van de Ton nekreek, 21 jaar en Lena van Helden, 20 jaar. Overleden: Jacob Gerrit Dekker, b4 jaar, echtgenoot van Gerritie Breur: Pleun Jongenotter, 74 jaar, echtgenoot van Willemtje Paasse, eerder van Griet je Oottevanger; Elizabeth Johanna Pie- terse, 67 jaar .echtgenoot van Cornelis Tijl. STAD AAN 'T HABINGVMET Gevonden: Een teiltje. Inlichting bij C. H. Knape Zeedijk 34. van de ovecige plaatsen op ons eiland 1. Teneinde de afwikkeling van het te lefoonverkeer op het eiland Goeree Overflakkee te vergemakkelijken zal het met ingang van 12 Mei 1954 te 9.00 uur aan de abonné's van de geautomaniseer- de netten mogelijk zijn, de hierna ge noemde netten to kiezen door het draaien van het volgende netnummer: Achthuizen 01872 Nieuwe Tonge 01875 Ooltgensplaat 01873 lOude Tonge 01874 2. Op deze gesprekken is het A-tarief van toepassing, dat wil zeggen 6 cent voor de Ie minuut en 3 cent voor elke volgende minuut. 3. Voor gesprekken, bestemd voor niet- geautomatiseerde netten, buiten het eiland Goeree—Overflakkee, blijft de be staande regeling van toepassing. De aangeslotenen van het net Stellendam zal men langs automatische weg tot stand kunnen brengen op 12 Mei a.s. te 13 uur; het netnummer is 01879. Eveneens kunnen de aangeslotenen van het telefoonnet Rotterdam, die reeds interlocaal kunnen uitkiezen, de ge noemde verbindingen, automatisch tot stand brengen. Gelijktijdig hiermede wordt het net Goedereede opgeheven; de aansluitingen worden overgebracht naar het net Stel lendam. OOLTGENSPLAAT Burg. Stand over de maand April '54 Geboren: Arend Jan, zoon van A. L. Hobbel en S. C. Korteweg; Theodora; dochter van K. Braber en O. Grinwis; Jan, zoon van C. van Poortvliet en M. Maliepaard; Arend Jan, zoon van A. J. Hobbel en W. M. Oorbeek; Cornelis Wil lem, zoon van A. Smits en C. van Nim- wegen. Overleden: J. Beijer 87 jaar, weduw naar van L. Kaslander; D. Kreeft 82 jaar, echtgenoot van M. den Braber; Levenloos kind van H. A. Bom en C. Trommel. Gehuwd: W. de Bonte 25 jaar en F. van Putten 22 jaar; W. Kakebeeke 25 jaar (Kapelle) en C. Hokke 22 jaar; C. Duim 20 jaar en A. M. Hotting 18 jaar F. van Dam 25 jaar en L. M. v. Dron- gelen 26 jaar. Ingekomen: A. Braber van Rotterdam E. Hotting van Melissant; C. Hokke van Goes; W. van Leijen van Elburg; F. Braber van Renkum; P. J. H. Kramers van Rotterdam. Vertrokken: F. A. Braber naar Rot terdam; L. Korteweg naar Canada; A. Holthuijzen en gezin naar Gouda; C. Hokke naar Kapelle (Zeel.) Veertig jaar getrouwd. Het echtpaar A. Kreeft-v. d. Wende hoopt op 9 Mei a.s. te herdenken dat zij voor 40 jaren in het huwelijk werden verbonden. Op 11 Mei kan men aan de Kerksingel 35 het echtpaar gelukwensen. Naar Amerika. Op 11 Mei zal met de „Nieuw Amsterdam" naar Grand Ra pids (Amerika) emigrereen de heer L. de Vos Dz. met vrouw en dochtertje. De heer de Vos heeft al werk op zicht en wel in een grote garage in genoem de plaats, waar reeds vele jaren zijn broer dhr Joh. de Vos werkzaam is. Armpje gebroken. Tijdens het spelen in de tuin achter de pastorie, brak het 4-jarig dochtertje van Ds J. v. Drenth haar armpje. Opname in het ziekenhuis te Dirksland was noodzakelijk. ZONDAG 9 MEI 1954 MIDDELHARNIS Herv. Kerk 9.30 uur Ds H. Goedhart en 6 uur dhr A. Ter- louw. (Collecte Hulppredikersfonds.) Ger. Kerk 10 en 6 uur Ds G. C. Muntingh. Ger. Gem. 10 en 6 uur Ds G. Zwerus. Chr. Ger. Kerk 10 en 6 uur Ds F. de Smit. Ger. Kerk Art. 31 10 en 5 uur Ds J. P. Unger van Lemeleverveld. SOMMELSDIJK Herv. Kerk 10 uur Ds van Herpen van Melissant en 6 uur dhr Vetter van Middelharnis. Rem. Kerk 10 uur Ds G. Bloemendaal. (2e collecte voor de diaconie.) DIBKSLAND Herv. Kerk 9.30 uur Ds Steur van Ouddorp en 6 uur dhr Kes- ting. Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. HEBKINGEN Herv. Kerk 9.30 uur Ds A. Boertje en 6 uur Ds H. Goedhart van Middelharnis. Ger. Gem. 10, 2 en 6 uur Ds H. van Gilst van Dirksland. (v.m. H.A., nam. H. Doop en sav. Openb. Bel.) met collecte voor de Kweekschool te Krabbendijke. .MELISSANT Herv. Kerk 10 uur dhr A. Terlouw van Middelharnis en 6 uur Ds W. van Herpen, (sav. H. Doop.) Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. Vrije Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen in het Verenigingsgebouw. EEN PAAB MOOIE NYLONS begin prijs2.75 Een schort is ook altijd welkom Een paar fijne ZOMEBHANSCHOENBN al voor 1.05 Ook aardige JUMPERS met korte en driekwartmouwen beginprijs 3.90 Een grote BOL WOL voor een jumper 4.35 (alle kleuren) Vierkante, ronde en ovale KLEEDJES Doosjes en pakjes Zakdoeken. Komt naar de DUBBELE EEVG, U slaagt bij ons zeker. SOMMELSDIJK Wegens plaatsgebrek nog af te geven prima Reds X W.L. en zwarte 75% leg en prima W.L. en zwarte hennen. Vanaf heden ook telefonisch te bereiken onder no. 157. Beleefd aanbevelend, JAC. DE BOED Krommeweegje 1 NIEUWE TONGE OUDDOBP van de Landbouw kunnen van 8 tot 15 Mei 1954 in geleverd worden bij M. EIJNBEAND alhier. Dit is de Ie zomerverzilvering. De 2e zomerverzilvering is van 26 Juni tot 3 Juli 1954. 1 maal gebruikt 95. Voorstraat 16 - Middelharnis Flatteuze ZOMERMANTEL zeer apart kimono-model van dunne wollen zomerstof, ex clusief dessin in de kleuren ichtgrijs, middengrijs en lichl- beige J^ 75 Speciale MOEDEBLEPELTJES met opschrift: „MOEDER" Broches, collier in goud, doublé en zilver, gouden en zilveren ringen. WEKKER-KLOKJES BRIL-ETUIS Geschenken in MIDDELHAENIS Elegante, geklede van rayon-linnen, met gebor duurd bovenstuk, in de kleuren grijs, naturel en blauw-wit HOPPE KLAVER Bl^vend grasland, B.G. 7, Oranje band Voederbietenzaad, GEOENINGIA Verder alle andere soorten GEAS-, KLAVEE-, VOEDEE- en SUIKEEBIETENZAAD MIDDELHAENIS Telefoon 2778 en 2846 Namens de heer C. W. Lokker te Herkingen zal d.d. 22 Mei a.s. te 15 uur in Hotel Polderman te Dirksland in het openbaar worden aanbesteed: Bestek en tekening verkrijgbaar vanaf 12 Mei a 10. per stel (restitutie 5.—) bij de Architecten: C. B. BOGAERDS, Numansdorp C. BOTH, Dirksland II Cactusachalen in alle prijzen. Opgemaakte Zwaantjes voor 75 cent. Mooie vaste planten, Sansevieria's, Ficussen, Anthuriums, Philo-Cactussen, mooi in de knop. Presia's,, Fatshedecia's Begonia's, Primula's, kleine en grote. Cinneraria's, Azalia's, Dwerg geraniums. Eiken kuipen met koperen banden en koperen bloempotten. De eerste geraniums voor de tuin zijn er weer. Mooie' violen enz. Alles wordt thuisbezorgd door het gehele eiland. BBTJIDSBOUQUETTEN worden bij ons het vakkundigst opgemaakt, üi alle prijzen en modellen. Bakken voor geraniums voor buitenvensters. VOOE MOEDEE fruitschaaltjes, bakjes aardbeien enz. GBOENTEN EN FEUIT Bloemkool, Komkommers, Tomaten, Rabarber, Radijs enz. Stoofperen, Handperen en Handappels. Nieuwe aardappelen 45 et per kilo. ZIE DE ETALAGES Chr. de Vrieslaan - MIDDELHAENIS - Telef. 2328 STELLENDAM Herv. Kerk 2 uur Ds Boertje van Herkingen en 6 uur dhr Bouman. (nam. H. Doop.) GOEDEEEEDE Herv. Kerk 10 uur dhr Vetter van Middelharnis en 6.30 uur Ds Boertje van Herkingen. OUDDOBP Herv. Kerk 9.30 uur lezen en 2.30 uur Ds Steur. (Collecte Bouw fonds). Ger. Kerk 9.30 uur lezen en 2.30 uur Ds Los van Stellendam. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 uur lezen. Doopsgez. Gem. 9.30 uur Ds Stadum van Utrecht. NIEUWE TONGE Herv. Kerk 9.30 uur Ds Wolthers van Oude Tonge en 6 u. Ds Steur van Ouddorp. OUDE TONGE Herv. Kerk 10 uur Cand Bergsma van Putten en 6 uur Ds Wolthers. STAD AAN 'T HAEINGVLIET Herv. Kerk 9.30 uur dhr Kesting van Dirks land en sav. Ds Postma van den Bom mel. Ger. Kerk 9.30 en 6 uur Ds L. Loosman (Bed. H.A.) Ger. Gem. 9.30 en 6 uur lezen. DEN BOMMEL Herv. Kerk 9.30 uur ©s Postma en 6 mu: Cand. Bergsma van Putten. Ger. Kerk 10 en 6 uur Ds Becker. OOLTGENSPLAAT Herv. Kerk 9.30 u. en 6 uur Ds J. Drenth. (v.m. H. Doop. en sav. voorb. H.A.) (In beide diensten extra collecte voor de gemeenten Zui- lichem en Njeuwaal.) Ger. Kerk 9.30 en 6 uur Ds J. v. d. Leek vi KapeUe-Biezelingen (Zeel.) Gem. 9.30 en 6 uur lezen. LANGSTEAAT Herv. Kerk 9.30 uui' 2.30 uur dhr Neijenhuis. TE KOOP: in prima staat. Brieven onder No. van dit Blad 1585 Bi"'

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1954 | | pagina 2