®e titels van H.Wl. de Koningin 'Brieven uit Indië Het Tribunaal te Gouda vindt geen bewijs om wijlen dhr. J. Huizer te Herkingen te veroordelen geopend Burgelijke Stand Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS" Zaterdag 5 Juni 1948 De tenlastelegging vervallen verklaard. Het Tribunaal te Middelharnis heeft op 4 December 1947 -de zaak tegen J. Huizer uit Herliingen behandeld en deze voor nader onderzoek naar de in structie terugverwezen. Maandag j.l. kwam de zaak voor de slotzitting van het Goudse Tribvmaal in hernieuwde behandeling, nadat, i.v.m. het overlijden van besch. Mr. Stenfert Kroeze als bij zonder vertegenwoordiger was aange steld. De overledene werd beschuldigd van pro-Duitse en pro-N.S.B:-houding en uitlatingen. In het proces-verbaal wex'd zelfs opgemerkt, dat hij ook na de be vrijding nog sympathieën in deze rich ting had. Tevens zou besch. als plaat selijk bestuurslid van de W.H.N. Duit sers en N.S.B.-ers boven anderen heb ben bevoorrecht. In antwoord op de beschuldiging leg de mr. Stenfert-Kroeze enige verkla ringen over van inwoners uit Herkin gen, waarin het tegendeel werd be weerd. Volgens hem zouden enkele in woners van H. „te bar" hebben gevon den, toen besch. na zijn vrijlating weer tot ouderling fan de Geref. Gemeente werd benoemd en deze zijn toen als ge tuige opgetreden. Eén der getuigen was zelfs van mening, dat het Tribunaal de vervolging wel zou staken op ver zoek van deze getuigen, wanneer besch. vrijwillig afstand deed van zijn ouder lingschap. Het Tribunaal bleek na raadskamer echter van oordeel, dat er te weinig bewijs was om dezen overledene te ver oordelen en verklaarde de tenlasteleg ging voor vervallen. Uitspraken van het Tribunaal over Mej. A. de Waal-Goedegebuur te Melissant en Van der Wedden. Het Tribunaal te Gouda heeft uit spraak gedaan in de zaak van Mej. A. de Waal-Goedegebuur te Melissant. Het Tribunaal achtte het tenlastege- legde bewezen en haar handelingen der mate ernstig, dat een langdurige inter nering alsnog op haar plaats is. Het adviseerde dan ook een internering van 3 jaren, die nog geheel zal moeten worden ondergaan en ontzetting uit de verschillende rechten. Betreffende de zaak tegen J. C. v. d. Wiedden uit Middelharnis, waarbij felle critiek werd uitgeoefend op diens hou ding tijdens de behandeling op de zit tingen. Een gedeelte der tenlastelegging werd vervallen verklaard. Voor de ove rige feiten achtte het Tribunaal een in ternering van 4 jaar noodzakelijk. Het voorarrest vanaf 16 Mei werd in min dering gebracht. Tevens werd besch. uit de diverse rechten ontzet. VERVOLG LANDBOUWSCHOOL 1947, waarna een nieuwe pachtwet zou komen, doch thans is de gel(ijgheids- duur verlengd tot 1 April 1950. Spr. stond daarna uitvoerig stil bij verschillende bepalingen van pachtwet en pachtbesluit. Als zeer belangrijk noemde hij o.a. de bepaling der pacht wet '38, dat een pachtovereenkomst schriftelijk moet worden aange gaan op straffe van nietigheid. In het pachtbesluit wordt deze straf van nietigheid weggelaten en aange geven, dat de overeenkomst ook mon deling kan zijn. Om moeilijkheden te voorkomen is schriftelijke overeen komst echter gewenst. Verder behan delde spr. de bepalingen inzake de kleine tuintjes, de totstandkoming van een pachtovereenkomst, de pachtprijs, de verplichtingen van de pachter, scheu ren van grasland, aanleg van boom gaarden, de beëindiging van een pacht overeenkomst, hoe te handelen bij sterf gevallen, vermindering en verhoging der pachtsommen, enz., waarvan een breed voerig verslag ons te veel ruimte zou vergen. Op deze leerzame inleiding volgde nog een geanimeerde bespreking, waar bij ook Notaris Ris te Oude Tonge van voorlichting diende. De Voorzitter sloot daarna onder dank aan dhr. den Eerzamen de verga dering. Wij zijn het met de Voorz. eens, dat deze jaarvergaderingen der Landbouw school door veel te weinig leden worden bezocht. Van de meer dan 600 leden kon toch wel zo'n aantal opkomen, dat Zondag 23 Mei. Handel. 16 13—15. 't Is Sabbath daar bij Filippe's stromen zijn vrouwen, ter aanbidding saamgekoraen een kleine schaar van Proselieten der Poort schreden Stillekens, langs de oever voort!! Daar gaat Lydia, een rijke Koopmans vrouw vervullend haar godsdiensplicht innig getrouw zij leefde naar Wet, en 't geen der Profeten mond Israels kroost, door al eeuwen verkond! Hoor! Paiilus spreekt van Jezus lijden 'en dood de vrucht van Zijn Opstanding, én oneindig groot de gave van Pinksteren waar zonder maat Zijn Geest daalde neder op Israels zaad! Niet alléén Israël-delen zal elk werelddeel daarin Gods genade is Universeel. Daar daalt iets van het Pinkstervuur neer in Europa in dit stil sabbathsuurü Zie door machtig liefdehand van Boven worden de grendelen van Lydia's hart geschoven gelieel open is het nü voor 't Evangeliewoord dat aanbiddend stil wordt aangehoord! Nü schouwt zij het kruis 't ontsloten graf nu schouwt zij Jezus Die alléén haar gaf Zijn Geest, doorwaaiend huis en hof en samen zingen zij God Drieënig Lof!! D. M. M. Alle Nederlandse wetten vangen aan met de bekende woorden: Wij Wilhel- mina bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nas sau, enz., enz., enz." Achter dit driemaal „enz." ligt een zeer respectabel aantal titels. Misschien zullen de lezers het op prijs stellen, van deze titels eens kennis te nemen.. Hieronder volgt de volledige lijst van titels van H.M. de Koningin. Koningin der Nederlanden. Prinses van Oranje Nassau. Gravin van Catzenelbogen, Vianden, Dietz. Spiegelberg, Bure;i, Leerdan, Cuilenburg. Markiezin van Veere en Vlissingen. Barones van Breda, Beekstein, der Stad Grave, en land van Cuijk, Liesveld Diest, Herstal, Cranendonk, St. Vith, Doesburg, Polanen, Willemstad, Nie- waard, IJselstein, Breedevoort, Steen bergen, Geertruidenberg, Turnhout, Ze venbergen, Hooge en Lage Zwaluw, Naaldwijk. Onafhankelijkelijk, Vrouwe van Ame land. Erfgravin van Antwerpen en Besan- con. Hertogin van Mecklenburg-Schwerin. De eerste titel is verleend volgens de Grondwet van 1815, de laatste kwam onze Koningin toe door haar huwelijk. Prins Willem I kwam als erfgenaam van zijn neef, Renè van Galon, Prins van Oranje Nassau, in het bezit van de uitgestrekte bezittingen, die de Nas sau's in de Nederlanden, en de Oranje's in Bourgondië en Frankrijk hadden. Het huwelijk met Anna van Egmond, Gravin van Buren, de rijke erfdochter van den beroemden keizerlijken veldheer Maxi- miliaan van Buren, heeft zijn aanzien lijke bezittingen nog meer vermeerderd. Door koop o.a. van Veere en Vlis singen, door Willem III werden onze bezittingen nog meer uitgebreid. Daar het huwelijk van Willem IH^en Maria van Engeland kinderloos was gebleven, had "tie stadhouder-Koning zijn neef Johan Willem Friso van Nassau tot zijn universelen erfgenaam benoemd Deze verkreeg dus bij de titels, die hij reeds bezat als nakomeling van graaf Jan van Nassau ook de titels van Wil- een grote zaal van Hotel Spee werd ge vuld. Vooral de onderwerpen, die de heer den Eerzamen op deze vergaderin gen behandelt, zijn de belangstelling ten volle waard. Zij, die deze laatste vergadering verzuimden, hebben veel gemist. De besprekingen op de onder werpen werken verhelderend en in vele gevallen kan met hetgeen wordt verhan deld, winst worden gedaan. Daarom, landbouwers, deze vergaderingen bijge woond! lem III. Wel kwam Frederik I, Koning Van Pruisen daartegen in verzet. Deze toch meende, nu de laatste rechtstreeks mannelijke nakomeling van Prins Wil lem I was overleden, de eerste rechten te kunnen doen gelden als zoon der oudste dochter van Frederik Hendrik, terwijl de Friese Nassau slechts de kleinzoon ener jongere dochter was. Hangende dit verschil verklaarde Lo- dewijk XIV het Prinsdom Oranje een aan Frankrijk vervallen leen. De Friese stadhouders echter behiel den, ingevolge een verdrag met Prui sen, in 1732, de titels, ook die van Prins van Oranje. Sedert Nederland een koninkrijk is, wordt deze titel toegekend aan de Ne derlandse troonopvolger of de troonop- volgster. Als rechtstreekse nakom»linge van deze Friese stadhouders draagt de Koningin dus deze zetels. Overgenomen uit Herdenkings- nummer ter gelegenheid 40-jarig Regerings-jubileum van H.M. de Koningin. Uitgave van dè vijf Chr. dagbla den op Woensdag 31 Aug. 1938. ------O------ SOMMELSDIJK Burg. Stand over de maand Mei 1948. Geboren: Maria Ja- coba, d.v. J. Guldemeester en J. W. Hartog; Jacob, z.v. J. Boeter en M. J. Visser; Jan, z.v. L. van den Broek en C. L. Buth; Willem, z.v. P. Wielhou- wer en A. Jongejan; Marinus, z.v. T. van Brussel en K. Melissant. Huwelijken: A. van 't Geloof en M. Ie Comte; A. Vroegindewetj en M. Schol; T. Bestman en E. Nelis; C. L. de Vos en C. van Assen; C. W. Boogerman en L. van der Laan; F. van Huizen en M. Dubbeld; C. van der Sluijs en A. Jor- daan; C. Lodder en W. H. P. M. Kie viet; D. Kagchelland en T. Knöps. Overlijden: Leendert van den Broek, 73 jaar; Maatje van Putten, 96 jaar. ------O------ BIJNA ALLE NEDEBLANDEKS IN DUITSLAND ZIJN GEZUIVERD De politieke zuivering van in Duits land wonende Nederlanders zal binnen 3 maanden zijn beëindigd. Ongeveer 75.000 dossiers hebben de raden ver werkt. Het aantal dergenen, aan wie op grond van hun gedrag geen paspoort kon worden verstrekt varieert in de consulaire districten tussen 3 en 7 per cent. Een aantal onbetrouwbare ele menten zijn aan de Nederlandse justi tie overgeleverd. Bij de zuivering hebben ongeveer de zelfde maatstaven gegolden, als men in Nederland heeft aangelegd. Meisjes in Holland, besef je dat? Ruim een jaar zijn we van huis af, een jaar dienen we het Vaderland onder de tropenzon. Dertien maanden geleden namen we afscheid van onze Ouders, broers, zusjes, Vrouw of Verloofde en we willen eerlijk wezen, al lieten we het niet merken, 't afscheid viel ook ons zwaar. Ook wij zijn mensen, al wordt er vaak anders gedacht, ook een Soldaat heeft, wat men noemt gevoel." Het deed ons goed, toen wij voor het laatst van onze meisjes afscheid na men, te horen: „Jongen, het ga je goed hoor, ik blijf je trouw, ik wacht op jou." Die woorden waren ons tot steun, wij wisten, ook voor haar is het af scheid moeilijk, doch ze zullen op ons wachten, die twee jaar. Maar helaas, we zaten nog .geen vijf weken in Indië of we hoorden van een kameraad: „Mijn meisje heeft het uit gemaakt." En het bleef niet bij een, neen, er kwamen er meer. Jan zijn meisje maakte het ook al uit. De avond tevoren liet hij me nog haar foto zien en zei: ,,Dit is mijn meisje en over twee jaar als ik terug kom wordt zij mijn vrouw." En slechts een avond later vond ik Jan op zijn kamer met het hoofd op de tafel en hij* snikte. ,,Jan", vroeg ik, ,,wat is er". Hij keek op en keek me droevig aan. „Uit", was het wat hij zei en schoof me de brief toe, toen wist ik alles. Meisjes in Holland, beseffen jullie dat, wat dat is voor zo'n jongen, aan wie ligt het dat zo'n jongen ten gronde gaat? Meisjes in Holland", jullie kunnen er veel toe bijdragen ons hier staande te houden. Ik wou dat menig meisje eens hier kon zijn als er post wordt uit gedeeld. De blijde gezichten te zien als er een of meer brieven van het meisje bij zijn en de teleurstelling van hem die niets meer ontvangt omdat zij het uit gemaakt heeft. Meisjes in Holland, besef je dat? Meisjes, als je dat één keer gezien had, dan prakkizeerde je er niet meer over, maar schreef je allen tot je de vingers blauw werden. Doch dat gaf niets, want het was voor ,,Hem". Met. iedere brief die je schrgft is er weer een blij ge zicht en fluitend doet hij zijn dienst, klopt wacht en al moet hij tot z'n oren door de modder, 't geeft allemaal niets, want als hij in het kamp terug komt ligt er weer een brief van haar en alles is vergeten. En meisje, hij zal je er al tijd dankbaar voor blijven. A. V. 't G. Batavia, 10 Mei 1948. TEVEEL BORRELS IN HET LEGER, VINDT MINISTER DREES Minister Drees, die geheelonthouder is, heeft Woensdag op een persconfe rentie gezegd, dat hij het niet kwaad zou vinden, als er voor het gebruik van alcohol grotere beperkingen waren. Hij dacht daarbij ook aan het jeneverge- bruik in het leger. Het is trouwens de bedoeling om het gehele alcoholvraag stuk binnenkort in de daarvoor in te stellen commissie te bespreken. —O------ SLOEP MET MATROZEN OMGESLAGEN 22 man verdronken Voor de kust van het vlootstation Norfolk in Virginia is een sloep, waarin negentig Amerikaanse matrozen zaten bij een onstuimige zee omgeslagen. Er zijn er 22 verdronken. De opvarenden behoorden tot de bemanning van het vliegdekschip Kearsage. Zij keerden te rug van een herdenkingsplechtigheid op Memorial Day. De Kearsage maakfe. deel uit van een Amerikaanse eskader, dat op het punt stond om naar de Mid dellandse Zee te vertrekken. SPELEND KIND DOOR STOOMTRAM OVERREDEN Zondagavond heeft zich bij het tram station aan de Blaaksendijk een onge luk met dodelijke afloop voorgedaan. De elfjarige Willy Kooyman was daar aan het spelen en heeft daarbij blijkbaar niet voldoende aandacht ge schonken aan de stoomtram van de R.T.M uit de richting Strijen, met het noodlottig gevolg, dat zij overreden werd. Zij werd zodanig verminkt dat zij kort daarop overleed.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1948 | | pagina 6