'Nieuwe leden werven is lastig, ze vasthouden nog moeilijker' Verdronken land Zoute Rammegors ontneemt schaatsers een royale baan Foutjes in de gemeentegids Week van Oosterschelde begint in Sint-Annaland Instrumentaal ensemble Ars Musica bestaat kwart eeuw Jacht in brand bij Stavenisse Donderdag 6 september 2012 EENDRACHTBODE, DE THOOESE COURANT 3 Ruim een kwart eeuw geleden zag instrumentaal ensem ble Ars Musica uit Tholen het levenslicht. Opgericht door een groep jongeren die hun muzikale vaardigheden wilden aanscherpen. Drijvende kracht achter het ensem ble was muziekleraar en dirigent Paul Heijboer. Vijfen twintig jaar later is hij dat nog steeds. Het ledenbestand is door de jaren heen flink veranderd. Van de groepen jongeren van toen is alleen Heieen Troost uit Sint-Anna- land nog over. Ongeluk Gasthuiskapel Komen en gaan Kunstroute Stemmen van lezers Cursus zeilenvaartochtenkajakken, proever ij De Week van de Oosterschelde vindt dit jaar voor het eerst plaats in alle zeven Oosterscheldegemeenten. Dus ook op Tholen en Sint Philipsland. Dat heeft het bestuur van het Nationaal Park Oosterschelde bepaald naar aan leiding van het tienjarig bestaan van het overlegorgaan en het Zeeuws Jaar van het Water. De week vindt plaats van zaterdag 8 tot en met zaterdag 15 september. De of ficiële opening (voor genodigden) is zaterdag in de jachthaven van Sint-Annaland. Proeverijtje Zenuwachtig Heemkundekring en ABT tegen uitgave tien miljoen in crisistijd Schaatsminnend Tholen zal het binnen een paar jaar met een ijsbaan minder moeten doen. Het pleidooi van Jac. Reijngoudt, bestuurslid van de ijsvereniging De Tramput om in het straks zoute Rammegors een zoet hoekje af te schermen, vond geen gehoor bij Anton van Berchum, omgevingshoofd bij Rijkswaterstaat. Prachtig reservaat Schaamteloos Tien miljoen Bezwaar Ook nu nog bestaat het merendeel van de leden uit jongeren. Vijftien in totaal. Dertien dames, twee he ren. In leeftijd variërend van twaalf tot tweeëntwintig jaar. Een enke ling wat ouder. Ze repeteren om de twee weken op vrijdagavond in de Gasthuiskapel in Tooien. Al jaren de vaste stek van het ensemble. Dat bestaat uit houten blaas- en strijk instrumenten; zeven violen, twee klarinetten, twee fluiten, een cello, twee altviolen en een piano Het ensemble heeft in vijfentwintig jaar tijd een uitgebreid repertoire opge bouwd. „Voornamelijk klassiek", zegt Heieen Troost. „Van Eine kleine Nachtmusik van Mozart tot muziek van Johann Pachelbel." De Setallandse speelt blokfluit en kan zich de oprichting nog goed herinneren. „Dat moment vergeet ik nooit", zegt ze. „Ergens in de zomer van 1985 kwam ik Koos He ijboer tegen in de Hofstraat in Oud-Vossemeer. Hij is de broer van Paul Heijboer die ik kende van muziekwinkel Verspuy in Tholen, waar hij werkte. Koos vertelde dat Paul bezig was met het oprichten van een instrumentaal ensemble. Of ik toevallig interesse had om mee te spelen." Nog voordat He- leen 'ja' kon zeggen, knalde er een auto bovenop de geparkeerde auto van Paul. Heieen schiet in de lach als ze aan het voorval denkt. „Koos stond fout geparkeerd", zegt ze. „Maar daardoor ben ik het nooit vergeten." Op 25 augustus 1987 was de oprichting. Op 25 augustus 1987 is het zover. Met een tiental leden begint Paul Heijboer als dirigent van het en semble. Een naam heeft hij ook: Ars Musica. De titel van een mu ziekboekenreeks. In de daaropvol gende jaren groeit het ensemble uit tot vijfentwintig leden. Meteen het hoogste aantal ooit. Sinds de op richting oefenen de leden steevast in de Gasthuiskapel in Tholen. Was dat onverhoopt niet mogelijk, dan weken ze uit naar Coby Schot. Een van de leden. En altijd nam één van de leden koffie mee in een ther- moskan, weet Heieen Troost. „Zo ging dat in die tijd." De afgelopen vijfentwintig jaar zijn wat haar be treft voorbijge vlogen. Inmiddels zijn ook haar eigen dochters. Jaco- line en Hanneke, lid van het en semble. Hanneke is één van de vio listen. Jacoline speelt dwarsfluit. „Die meiden zijn voor mij een ex tra motivatie om iedere keer te gaan." Leden werven is door de jaren heen altijd moeilijk geweest. „Het spe len van klassieke muziek valt niet bij iedereen in de smaak. Zeker niet bij jongeren. Nieuwe leden werven is daardoor niet altijd even Instrumentaal ensemble Ars Musica bestaat uit de volgende le den; Kees Baay (penningmeester (20), Cathelijne Burger (15), Judith van Dijke (13), Mariëlle Dekker (18), Lysanne Fase (14), Ilona Flikweert (31), Mary Jansen (22), Heieen (44) Jacoline (15) en Hanneke (14) Troost, Rick (18) en Merith (16) Zwaai, Anne-Marije de Pater (12), Elze Quist (17) en Elise Hoek (19). Muziekleraar Paul Heijboer is dirigent van het ensemble. De le den oefenen eens in de twee weken op vrijdagavond tussen half zeven en acht uur in de Gasthuiskapel in Tholen. Optreden doet het ensemble gemiddeld drie keer per jaar. Veelal op uitnodiging of op eigen initiatief. Een vast optreden is er ieder jaar tijdens de kunstroute in Tholen. Zittend v.l.n.r. Rick Zwaai, Kees Baay, Ilona Flikweert, Heieen Troost en Anne-Marie de Pater. Staand v.l.n.r. Mariëlle Dekker, Merith Zwaai, Cathelijne Burger, Jacoline Troost, Paul Heijboer, Elze Quist, Lysanne Fase en Hanneke Troost. makkelijk. Maar vasthouden is nog veel moeilijker." Wat voor veel verenigingen geldt, is ook op Ars Musica van toepassing: jongeren die gaan studeren en wegtrekken van het eiland. „Dat merken wij heel goed." Het ledenaantal maakte in de afgelopen kwart eeuw een golfbeweging. Met als dieptepunt zeven leden. Toch is er nooit spra ke van geweest om de stekker eruit te trekken. „Ik heb veel leden zien komen en gaan. Maar ik ben al tijd optimistisch gebleven", zegt Troost. Nu het ensemble vijfen twintig jaar bestaat, hoopt het be stuur alle oud-leden nog eens bij elkaar te krijgen. Als een soort reü nie. Dat gaat zaterdag 17 november gebeuren. Dan houdt het ensemble een optreden in de Gereformeerde kerk aan de Doelweg in Tholen. „De bedoeling is dat zoveel moge lijk oud-leden meespelen", zegt Ilona Flikweert uit Sint-Maartens dijk voorzitter van het ensemble. Wat de leden gaan spelen, is nog niet bekend. „Iets makkelijks dat iedereen kent." Volgens Flikweert gaat het om vijftig oud-leden. „Een hele opgave om die allemaal bij el kaar te brengen", zegt ze. „Zie ze allemaal maar eens te achterhalen. Veel meiden zijn getrouwd, hebben een andere achternaam, of zijn verhuisd. "De voorzitter van Ars Musica rekent tijdens het jubileum concert op zo'n honderd bezoe kers. Hoewel het ensemble hoofdzake lijk uit jongeren bestaat, denkt Troost nog niet over stoppen. „Sa men muziek maken is altijd mijn drijfveer geweest", zegt ze. „Al leen pak je nu eenmaal minder snel naar je viool of klarinet. Samen spelen motiveert." Wel merkt ze duidelijk de generatiekloof. „Het is de 'sms-generatie'. Constant met hun mobiele telefoon bezig. Maar dat maakt het niet er niet minder leuk om. hoor." In de nieuwe Thoolse gemeentegids is een SGP-raadslid per abuis inge deeld bij de SP. Hoewel één letter verschil, toch een wereld van ver schil. Maar mocht de betreffende persoon desondanks toch besluiten zich enige tijd in te gaan zetten voor de ingekorte SGP, dan is zwembad Haestinge - ons eigen dorpse bad - mogelijk toch nog niet verloren! Ook op pagina 96 van de gemeente gids staat - evenals in de vorige uit gave - een slordige en wat pijnlijke fout. De gemeentelijke zwembaden kunnen wel wisselende openingstij den hebben, maar dit houdt geen verband met het schoolzwemmen. Dit is namelijk al verschillende ja ren wegbezuinigd. Wellicht kan de chef-badmeester u vertellen waar het dan wél aan ligt. Het behoeft geen betoog, dat we als comité niet achter deze bezuiniging staan, maar mogelijk is er inmiddels besloten dat het schoolzwemmen alsnog weer wordt ingevoerd. Deze gemeentegids geldt immers ook voor 2013! Als dit waar is, zal de badmeester u dit zeker met genoe gen meedelen. Comité2meterl0, Erik Quist, Sint-Maartensdijk. Een van de meest overbodige be stuurslagen die we kennen, de pro vinciale staten, buigt zich over de vergunningen voor het vernietigen van de bestaande zoetwaternatuur in het Rammegors. gevraagd door de groene maffia. Als ze de plannen goedkeuren, wat ik verwacht, dan heb je al het bewijs wat je wilt dat de groene maffia hen ook in haar macht heeft. En hoe ze tekeer gaan zien we gere geld in de media. Neem de Hedwi- gepolder maar. Maar ze hebben nu wat verzonnen, want ze hebben een groot probleem. Het Verdronken land van Saeftinge is namelijk niet meer verdronken: het ligt gemid deld op 3 meter boven NAP (mijn adres op 0,5 meter boven NAP). Dus nu willen ze dat allemaal gaan afzuigen tot onder NAP, zodat het weer verdronken wordt. En passant wordt ook de aanwezige flora en fauna verdronken, maar dan heb je tenminste wat. En het leukste: de belastingbetaler betaalt. En het moet elke 20 jaar opnieuw afgegra ven worden, werk houden is de kunst ten slotte. Terwijl er voor ontpolderen natuur lijk maar één alternatief is: niet ont polderen en Moeder Natuur gewoon haar gang laten gaan. Dat is beter, en nog gratis ook. Moeder Natuur hoeft niet gecompenseerd te wor den. Enkel de groene graaiers heb ben eurotekens in hun ogen. die wil len compensatie. Nu staat er in onze grondwet dat ie der gelijk behandeld dient te wor den, maar dat is dus niet meer zo. Van Daalen uit Tholen heeft last van een holenduif, maar mag die niet af schieten. Terwijl straks in het Ram megors honderden, deels zeldzame, dieren, vogels en planten platge walst worden. Ja. verschil mag er zijn als dat een 'hoger doel' dient. Hun hoger doel dan natuurlijk. En ons belastinggeld, wat zij misbrui ken voor hun natuurvervalsing. Ook fruitteler Alkema uit Sint- Maartensdijk zou hetzelfde be handeld moeten worden als elke an dere fruitteler met een hagelkanon in vergelijkbare omstandigheden. Maar helaas, willekeur is regel ge worden in Nederland. En of dat ha gelkanon nu wel of niet werkt, doet eigenlijk niet ter zake. Die blauwe pluchezitters in Den Haag, werkt dat dan wel? De opeenvolgende cri sissen en de eurodiscussie ziende, heb ik daar ook mijn twijfels over. Terwijl de oplossing voor dat alles kinderlijk simpel is. Maar daar wil len de grootste graaiers niet aan. Het zijn ook altijd weer die graaiers die er op vooruit gaan. Daarom kies ik deze keer maar voor Samen Pro fiteren, dan hebben we er allemaal wat aan. Cees Boogaart, Willem van Beierenstraat 28, 4698 RS Oud-Vossemeer. Tot vorig jaar werd de week tel kens in een andere gemeente die grenst aan Nederlands' grootste na tionaal park gehouden. Vorig jaar was dat de gemeente Schouwen- Duiveland. Tijdens de week vinden op en rondom de Oosterschelde tal van activiteiten plaats. Waaronder een vaartocht naar de Philipsdam. Gedurende de week vertrekt dage lijks een boot vanuit de haven bij restaurant 't Veerhuis in Anna Ja- cobapolder richting de Krammer sluizen. Een tocht van ongeveer een uur. De vertrektijden zijn om half elf. half twee en drie uur. Zelf een boot besturen kan zaterdag 8 september om half twee in de ha ven van Sint-Annaland. Daar orga niseert de watersportvereniging een korte cursus zeilen voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar. Kinderen gaan samen met een erva ren zeiler het water op. Zwemdiplo ma A en B zijn verplicht. Natuurliefhebbers kunnen zaterdag mee met rondvaartboot de Frisia. Die vertrekt om een uur voor een natuurvaartocht over de Ooster schelde. Een gids vertelt de flora en fauna in het gebied. Wie liever aan wal blijft, kan 8 september meedoen aan een natte laarzentocht. Om half twee vertrekt een gids vanaf de Sluispolderweg bij Sint-Annaland voor een twee uur durende tocht over slik en schor. Aanmelden kan bij VVV Tholen. Het eiland vanuit een ander per spectief bekijken kan op woensdag 12 september tijdens een kajaktocht over de Krabbenkreek. Een gids vertelt over de natuur, de planten en VERVOLG VAN BIEB Ook zouden evenementen en optre dens beter op elkaar kunnen worden afgestemd, met meer mogelijkhe den om samen professionele recla me voor een cultureel feest te ma ken. De Thoolse Kunstroute zou er bijvoorbeeld zijn voordeel mee kun nen doen, zei hij. En de twee biblio theken per gemeente, dat was vol gens Van Dis niet meer dan een voorlopig vertrekpunt. „Het gaat er om dat we in de regio een totaalvi sie ontwikkelen, met de vrijheid om lokale keuzes te maken." In de visie van Van Dis behoudt Tholen te allen tijde het recht om zelf te kiezen voor meer bibliotheken, mits daar voor financiële dekking kan worden dieren die in het gebied leven. Het vertrekpunt is het strandje van Sint- Annaland. De tocht begint om twaalf uur en eindigt om vier uur. Niet alleen op het water worden ac tiviteiten georganiseerd. Zo organi seert het VVV op 13 september een natuurhistorische fietstocht van twintig kilometer langs de zuidkant van Tholen. De tocht begint om half twee bij het praathuisje in de haven van Tholen. Speciaal voor de na- tuurouders van kinderen uit het ba sisonderwijs is er een opleidings module, die wordt verzorgd door NME centrum Schouwen-Duive- land en vindt plaats in het gemeen tehuis van Tholen. Tijdens de Oosterscheldeweek kun nen mensen dagelijks vanaf zes uur bij restaurant Het Raedthuys in Sint-Maartensdijk de zogeheten Zeeuwse Zilte Zaligheiden uit de Oosterschelde nuttigen. Zaterdag 15 september kunnen liefhebbers van vers voedsel uit de Oosterschelde onder leiding van een gids te weten komen waar ze bij Sint-Annaland moeten zoeken. Het gaat om zee wieren maar ook om oesters, mos sels en kokkels. Het duurt twee uur, van tien tot twaalf uur. Verzamel plaats is op dijk bij het strandje. Af hankelijk van de vondsten zal er een proeverijtje klaargemaakt worden op het strand. De officiële opening is alleen voor genodigden en vindt zaterdag plaats in de jachthaven van Sint-Anna land. gevonden. Ook zouden andere ker nen vanuit die twee overgebleven vestigingen bediend kunnen wor den. „Die ruimtes zijn er volledig." Van Dis kon de meeste commissie leden niet overtuigen. „Ik word er wel een beetje zenuwachtig van', zei Eefke Bastianen (PvdA). Annie Vogelaar zag de bui al hangen. „Wij onthouden onze goedkeuring." Bram van de Sande wond er even min doekjes om. „Dit legt een claim op de uitkomsten. Het is veel te vroeg om het hier op te nemen." In de raadsvergadering van 13 septem ber maken de weigerachtige partijen hun definitieve standpunt bekend. Bestuurslid Jac Reijngoudt rechtsvan de ijsclub vraagt Anton van Berchum van Rijkswaterstaat om een 'zoet hoekje' voor de schaatsliefhebbers op de Rammegors. Links Fonds Vleghels van de heemkundekring. Reijngoudt hield zijn pleidooi don derdag tijdens de inloopavond in de Wimpel in Sint-Philipsland. Daar werd aan de hand van kaarten en videofilms weer eens duidelijk gemaakt hoe het gebied moet wor den ingedeeld. Het ging om een in loopavond die als service van de diverse betrokken instanties was belegd om belangstellenden de ge legenheid te geven hun voorkeu ren. grieven of complimenten over de aanpak van de Rammegors ken baar te maken. Alle vier waren ze er. Rijkswater staat (met twee man). Staatsbosbe heer, ingenieursbureau Arcadis dat de plannen heeft uitgewerkt en de provincie Zeeland. Rijkswaterstaat werd aangewezen als de belang rijkste partij als het gaat om het na tuurgebied de Rammegors weer bij de Oosterschelde te betrekken. Die rijksdienst moet circa 10 miljoen euro op tafel leggen om van zoet weer zout water te maken. Als gevolg daarvan gaat niet alleen een prachtig zoetwater natuurge bied verloren, maar kan er ook niet meer worden geschaatst. Het Rammegors, voormalige slib- depot. is volgens natuurliefhebbers de afgelopen decennia veranderd in een prachtig reservaat met een rijke flora en fauna, schorren, slikken. zandplaten en kreken. Allemaal ontstaan na de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal waarna Staats bosbeheer de natuur vrijspel gaf. Bezoekers zien er paarden, runde ren. weidevogels, moerasvogels, eenden, bosvogels en in de winter honderden wilde ganzen. Aan dat alles komt een eind als de plannenmakers hun zin krijgen. Dan keert het getij terug in een ge bied van circa 120 hectare. Daar voor wordt de bodem afgegraven en komt er een landschap met on diep (circa een meter) water en een krekenstelselDe verwachting is dat de nu afkalvende schorren en slikken dan weer aangroeien en er andere planten en dieren terugko men. In 2015 moet het resultaat al zichtbaar zijn. Van Berchum: „De Rammegors moet een dynamisch gebied wor den waar de huidige fauna en Hora als verloren kan worden be schouwd. maar waar weer sprake is van aangroei van schorren en slik ken." Mensen mogen daar dan niet meer komen. Reeds in het jaar 2000 is daarvoor een plan gemaakt en alle deelnemende partijen, ook de ge meente Tholen, hebben zich daar volgens Ralf Joosse van Staatsbos beheer achter geschaard. „Dat is een heel democratisch proces ge weest." Inmiddels liggen de vergunning- voorwaarden ter inzage en kan er bezwaar tegen de aanleg van het nieuwe getijdengebied worden ge maakt. Ruim 200 bezwaarmakers, waarvan een flink aantal uit Sint- Philipsland, hebben al laten weten het met de verandering in het na tuurgebied niet eens te zijn. Een deel van hen is lid van de Stichting Nieuw Atlantis. Een internationale stichting die de belangen behartigt van alles wat leeft. De Fluplandse advocaat Robert Mandou is de spreekbuis voor de Nederlandse bezwaarmakers. Hij zei eerder dat het huidige Rammegors een perfect natuurgebied is waar alles in har monie en balans is. Hij vindt het schaamteloos van de voorstanders van de veranderingen dat ze nu heel de natuur daar perfect is ge groeid, ze het nu gaan afgraven. „Dat had dan moeten gebeuren toen de begroeiing er amper was." Gemeenteraadslid Han van 't Hof, fractievoorzitter van Algemeen Be lang Tholen (ABT) is het met de gang van zaken volstrekt oneens. Hij probeerde vrijdagavond onder meer Staatsbosbeheer aan het ver stand te brengen dat ze met de plannen op de verkeerde weg is. Hij hanteerde voor zijn standpunt tenminste twee argumenten. ,Je kunt de inwoners van de gemeente Tholen toch niet verbieden van hun eigen natuurgebied te genieten?" En: „Het is onverantwoord om in tijden van economische crisis tien miljoen euro uit te geven om een prachtig natuurgebied te vernielen om er het getij terug te brengen." De gemeente Tholen, aldus de woordvoerster, hoeft zich over de centjes geen zorgen te maken. „Het gehele plan wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat." Van 't Hof vindt verder dat de bur ger al teveel genoegen moet nemen met het afsluiten van natuurgebie den. „Op de buitendijkse paden mogen we al niet meer fietsen." De strijd tussen voor- en tegenstan ders van de getijdenplannen is nog niet gestreden. De vergunningaan vragen liggen tot half september ter inzage, zowel bij de provincie als bij de gemeente en tegen de vergunningverlening kunnen nog zienswijzen en bezwaren worden ingebracht. Dat gebeurt onder meer door een meerderheid van 500 leden van de heemkundekring Philippuslandt. Die wil het gebied houden zoals het is en gaat die zienswijze beargu menteerd neerleggen bij de provin cie Zeeland. Vice-voorzitter Bram Wisse, die ook vrijdagavond de in stanties probeerde te overtuigen van hun ongelijk, zegt dat een groot aantal leden, evenals het bestuur, mordicus tegen de verzilting is. „Het natuurgebied is zoet. Dat is uniek. Want de rest er omheen is zout. Nu mag je er nog doorlopen en schaatsen. Het Rammegors trekt tientallen bezoekers, 's Zomers en 's winters. En niet alleen uit de gemeente Tholen. Ze komen van uit Zuid-Holland, uit Breda, noem maar op." De heemkundekring voelt zich door Rijkswaterstaat voor het blok gezet. „Er had in een veel eerder stadium met de bevolking gespro ken moeten worden. Want we ma ken ons ongerust over de verzilting richting Schelde-Rijnkanaal. Aan weerszijden moet een aantal akker bouwers hun brood verdienen. En dan gaat het bij elkaar toch over zeg maar 100 hectare landbouw grond." Wisse kan de consequenties van de verzilting niet overzien en rekent op de landbouworganisatie ZLTO- afdeling Tholen, die ook bezwaar tegen de plannen zou gaan maken. Het Korps Landelijke Politiedien- j- sten (KLPD) onderzoekt de oor- I zaak van een brand aan boord van een motorjacht dat op Het Keeten voer. Het jacht brandde gisteren ochtend omstreeks tien uur volle dig uit. De vier opvarenden konden zich in veiligheid brengen door over te stappen op een passerend jacht. Een van hen is naar het zie kenhuis te Goes gebracht voor on derzoek omdat hij veel rook had ingeademd. Bergingsbedrijf Van den Berge uit Stavenisse schoot als eerste te hulp om de brand te blus sen op het schip en even later arri veerde een brandweervaartuig. De sleper bracht het brandende jacht naar de oever bij Ouwerkerk, waar geruime tijd is nageblust. Daarna is het naar Sint-Annaland gebracht en drooggelegd. De eigenaar, een 58- jarige man uit het Friese Wirdum, had het jacht enkele weken geleden in Zeeland gekocht. Na enkele proefvaarten wilde hij zijn schip naar Friesland varen, maar onder weg ontstond plotseling een enor me rookontwikkeling waardoor de opvarenden het schip moesten ver laten. Waarde rook vandaan kwam wist de man niet; in ieder geval niet uit de machinekamer want daar had hij nog een brandblusser gepakt. VERVOLG VAN ALKEMA „Ik zag de mail die een ambtenaar van de gemeente naar mijn advo caat had gestuurd waarin staat dat de beschikking niet wil zeggen dat het college besluit om tot invorde ring van de dwangsommen over te gaan. Maar dat ze de bevoegdheid om dat te doen wilde behouden." De advocaat maakte bezwaar tegen de invordering. Voor Alkema is het juridisch gevecht nauwelijks meer te volgen, zegt hij. Op 15 augustus kreeg de fruitteler een aanmaning, met acceptgirokaart. Het bedrag van 75 mille zou verhoogd met 15 euro aanmaningskosten als het bedrag niet binnen tien dagen was gestort. Alkema heeft nog niet betaald, zegt hij. „Ik wacht af. Er loopt nog een zaak bij de Raad van State, maar ik heb nu wel alle gemeenteraadsleden een brief geschreven om de plaatse lijke politiek op de hoogte te stel len. Er komt een wetswijziging aan. Begin 2013, een jaar later dan ge pland, waardoor het voor gemeen ten makkelijker wordt om hagel- kanonnen toe te laten." Het stoort de fruitteler nog steeds dat ze in de gemeente Borsele wel mogen wor den gebruikt en hier niet. Hij schreef een brief aan de gemeente raadsleden. In zijn eigen boeren woorden'. Alkema somt in het kort op wat er volgens hem is gebeurd. Hij vindt dat hem het mes op de keel wordt gezet. 'Maar ik heb de laatste maanden mijn goodwill ge toond door het kanon niet meer te gebruiken.'

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2012 | | pagina 3