'Extra vak technologie is goede voorbereiding vervolgopleiding' Tijdelijke contracten Eben-Haëzer niet verlengd, vloerbedekking later Zorgen over verkeer bij herinrichten Haven Musica Nautica aangekleed met dans en jeugdzanger Inspraak fietspad Krabbekreek Brandje Vossemeer beschadigt gevel Donderdag 5 juli 2012 EENDRACHÏBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Een tien voor geschiedenis, een negen voor Nederlands, Engels en Duits en de rest achten. Het is op het reforma torische Calvijn College voor vmbo in Tholen niet eer der voorgekomen dat een leerling zo'n hoog cijfer voor geschiedenis heeft gekregen. De 15-jarige Marianne Quist uit Tholen kreeg er vrijdagavond tijdens de diplo ma-uitreiking een bos bloemen voor van vestigingsdirec teur Peter Kunst. Marianne blijft er nuchter en beschei den onder. Ze was een van de 39 leerlingen die een diploma. Tien voor geschiedenis voor Marianne Quist van Calvijn College Stemmen van lezers Dorpstafel wil plan smalstad aanpassen De Dorpstafel Sint-Maartensdijk/Scherpenisse maakt zich zorgen over de verkeerssituatie in Sint-Maartens dijk als bij de herinrichting van de Haven het eenrich tingsverkeer in de Kaaistraat wordt omgedraaid. Nu mag er alleen verkeer in vanaf de Haven. De gemeente wil dat wijzigen maar daarmee wordt het verkeer, komend vanaf de Sportlaan gedwongen om over de Westvest te rijden om de Markt te bereiken. Tegen de trend Banen op het spel Eigenschap Klassen vergroten Damocles Timmerman Koplampen Theater Examencijfers Plusklas Lustrum voor openluchtconcert Sint-Annaland Een hittegolf wordt niet verwacht, eerder kunnen de poncho's en de paraplu's waarschijnlijk uit de kast tij dens de vijfde editie van Musica Nautica. Morgenavond om half acht klinkt er weer licht verteerbare klassieke muziek vanaf een ponton in de haven van Sint-Anna land. Belangstellenden kunnen gratis komen luisteren naar het openluchtconcert. Wel zelf een stoeltje of boot je meenemen. Altijd overvloed Marianne Quist uit Tholen krijgt bloemen van directeur Peter Kunst omdat ze een tien haalde voor geschiedenis. Vorige week stond er een hele uitleg van Henk Melchers over de be stuursorganen. werkgroepen, enzo voort, om te laten zien dat er wel degelijk democratisch besloten werd over de Krabbekreek (of ande re nieuwe natuurprojecten) die de burger veel geld kosten. Na aanleg blijkt dan, dat dezelfde burger er - in het belang van natuurwaarden of andere onzin - zelf geen gebruik meer van mag maken. In dit geval buitendijks fietsen bij Sint-Anna- land. Wat Henk Melchers vooral demonstreert, is dat zijn genoemde overleg vooral het schoolvoorbeeld is van ze dronken een glas, deden een plas en zij bepaalden wel hoe het goed was. Wie betaalt, bepaalt. We hebben in Nederland zo'n 250.000 stichtingen, organisaties en verenigingen die bij elkaar vele miljarden aan subsidie kosten, terwijl zij voor en over de burger, die betaalt, beslissen. Want laten we wel zijn: de overheid, pro vincie of Europa betaalt niets. Alles wordt betaald door ons burgers! Als we nou 's voortaan de burgers zelf laten beslissen? Dat scheelt miljar den, kunnen we in deze crisistijd wel gebruiken, en is ook nog demo cratischer. Daar komt bij dat er op Tholen een fraai voorbeeld te vinden is waaruit blijkt dat de combinatie van fietsen de en zelfs autorijdende mensen langs een gebied van foeragerende vogels best mogelijk is. Namelijk het natuurgebiedje aan de oprit van af Tholen naar de Oesterdam. Ter wijl er fietsers langs rijden, duikers bivakkeren, zitten er in het gebied zelfs vogels rustig te broeden, zoals Kees Slager al eerder opmerkte. Ik weet dat veel van die groepjes natuurvrienden vooral bestaan uit randstedelingen die die boertjes wel eens even zullen uitleggen hoe het moet, want die boertjes begrijpen HET belang gewoon niet. Beste Henk. zoals Bram van der Lek. medeactivist van me in 1972 al opmerkte: wat de boeren niet kun nen begrijpen, is de moeite van het begrijpen niet waard. Dat zijn ver zinsels. Cees Boogaart, Oud Vossemeer. mmammmmmmmmm „Ik heb een goed geheugen en ik heb altijd wel mijn best gedaan, maar niet overdreven." Dat ze voor geschiedenis het hoogste cijfer haal de, heeft te maken met haar interes se: „Ik lees graag over vroeger. Hoe mensen toen leefden en hoe dingen toen gingen." Ook het leren van talen ligt haar wel. Voor wiskunde, economie, maatschappijleer en technologie haalde ze een acht. Ze kan goed le ren en is leergierig, maar ze gaat niet verder naar de havo. Ze gaat naar het Hoornbeek College in Goes voor de sector handel waar ze voor verkoopspecialist detailhandel gaat studeren. „Voor verkoopster heb je ook wel best met talen te maken. Dat komt goed uit." De opleiding duurt anderhalf jaar. Wat ze daarna gaat doen, weet ze nog niet. Ze is niet de enige die naar het Hoornbeek gaat. Maar liefst 23 leer lingen gaan naar de school op Zuid- Beveland. Marianne krijgt gezel schap van Joost van der Maas en Martijn Everaers uit Tholen die ook voor verkoopspecialist gaan leren. Van de 41 kandidaten slaagden er 39. Vier daarvan door een herexa men. Een was Comé Blaasse uit Sint-Maartensdijk. Zijn tweeling broer Marius was al geslaagd. Nu waren ze beiden present om hun di ploma in ontvangst te nemen. Directeur Kunst van de Thoolse vestiging is tevreden met het resul taat. „Zeker omdat de exameneisen verzwaard zijn." Maar er was nog een ander aspect waar Kunst trots op is. De vierdejaars zijn de eerste groep leerlingen die examen hebben gedaan in het vak technologie. En het gemiddelde eindcijfer voor dat VERVOLG VAN LEERLINGEN „De verwachting was 35, gezien het aantal leerlingen dat we de af gelopen jaren in augustus hadden. De krimp die je overal om je heen hoort en ziet is voor ons echt niet aan de orde", zegt Pekelsma. Dat het niet alleen kommeren kwel is, bewijzen de Rehobothschool in Stavenisse en de Eben Haëzer- school in Tholen. Twee reformato rische scholen. Tegen de trend in stijgen hier de leerlingenaantallen. Op de Rehobothschool van 187 naar 195 en op de Eben Haëzer van 315 naar 319. De uitstroom van groep 8-leerlingen is respectieve lijk 23 en 38. Ook op de kleinste school in de ge meente, Het Kompas in Anna Jaco- bapolder, een plus. Drie kinderen verlaten groep 8 en in het nieuwe schooljaar komen daar vijf leerlin gen voor in de plaats. Het Kompas is aangesloten bij de Vereniging voor Protestants Christelijk Onder wijs voor Tholen en omgeving (VPCO). Daarbij horen ook De Ark in Oud-Vossemeer (van 61 naar verwachting 68, zes leerlingen uit stroom), de Jenaplan of School met de Bijbel in Poortvliet (van 86 naar verwachting 89, 12 leerlingen weg) en de Regenboog in Tholen. Bij de laatste school ziet bestuurslid Maarten van der Kooij een daling: van 218 op 1 oktober 2011 naar verwachting 207 op 1 oktober van dit jaar. Er stromen 35 leerlingen van groep acht uit. Hij noemt, af gezien van de Regenboog, de cij fers relatief positief. Bij De Ark is zelfs sprake van groei. Van der Kooij blijft wel rekening houden met een krimp van zes tot veertien procent. Hij baseert zich daarbij op de belangstellingspercentages en de demografische ontwikkeling binnen de gemeente Tholen. De schatting loopt nog niet gelijk met de werkelijkheid. „We zien dat we in vergelijking met vorig school jaar slechts een half procent zijn gedaald." De vier scholen samen hadden op 1 oktober 2011 samen 398 leerlingen en de verwachting is dat dat er dit jaar 396 zijn. Niet alleen de leerlinginkomsten dalen, ook de overheidsgelden ne men af. Scholen nemen maatrege len. Ieder met een eigen visie. Dat op personeelskosten de meeste winst valt te behalen, daarover zijn alle schoolbestuurders het eens. Toch kijken veel scholen ook naar andere oplossingen. „De begroting bestaat voor zeker tachtig procent uit personeelskosten", zegt Karin Cordewener van De Kraal. De montessorischool heeft één leer kracht ontslagen. „Het ging om een tijdelijk contract van één dag in de week", verklaart Cordewener. Ze verwacht, dat als de daling doorzet, er meer banen op het spel komen te staan. Groepen samenvoegen wil vak is hoger dan een zeven. „We zijn drie .jaar geleden zelf met het vak begonnen. Als een proef." Hij legde uit wat het vak zoal inhoudt. „Het is een breed vak. Het is geen zorg en welzijn, techniek of handel en administratie, maar een leerling doet wel ervaring op in verschillen de vakgebieden. Dat is van belang omdat het voor de jeugd steeds moeilijker wordt om een vak te kie zen. Het is een goede voorbereiding op het mbo. Je werkt alleen of in groepjes. Je leert vaardigheden die je later nodig hebt, zoals presente ren. plannen, vergaderen en samen werken." 31 van de kandidaten slaagden voor zeven vakken. Door het extra vak is het diploma meer waard dan dat van de broertjes of zusjes die eerder op het Calvijn Col lege zaten, zei Kunst. Het betekende voor de leerlingen wel een extra last op hun schouders. Elke woensdag middag bleven ze er langer voor op school. Kunst deelde zelf de diploma's uit. Voor een scherm waarop een foto verscheen van de leerling toen hij of zij op school begon en een van re cente datum. Dat alleen al was voor de leerlingen om ooh of aah te roe pen. Er stond ook steeds een eigen schap van de leerling. „Een positie ve, want we gaan op het eind niet met modder gooien." Bij Martin van Ast uit Tholen bijvoorbeeld stond dat hij sociaal en zorgzaam is. Ouders, broers of zussen maakten foto's van de uitreiking. Bij Herwin Uijl uit Scherpenisse lukte het niet meteen. Zijn moeder vroeg of het het schoolbestuur van De Kraal zo lang mogelijk uitstellen. Wel gaat de school bezuinigen op lesmateri aal. Dat doet ook de Koningin Ju- lianaschool in Sint Philipsland. „Werkboekjes gaan we hergebrui ken", zegt directeur Chris van 't Hof. „Kinderen schrijven voortaan de antwoorden in een schrift op. Zodoende kunnen we de werk boekjes jaar in jaar uit gebruiken. Dat bespaart geld. Energiegebruik is nog zo'n punt waar de school op gaat letten. Banen staan er in Sint Philipsland niet op het spel. „Maar vertrekt er een leerkracht, dan wordt die plaats niet ingevuld." Maarten van der Kooij zegt dat het college van bestuur van de VPCO Tholen als volgt op de krimp en de bezuinigingen vanuit de verschil lende overheden heeft gereageerd: „Stevig bezuinigen op materiële uitgaven, door efficiënter inkopen, investeren in energiebesparing en door minder zaken extern onder te brengen en dus meer 'zelf' te doen; Eén formatieplaats bezuinigen, door samenvoeging van drie rela tief kleine groepen tot twee nieuwe groepen; Omvang van bestuur en schoolleiding verkleinen, c.q. her schikken van functies en taken." De vereniging heeft per 1 augustus 31 leerkrachten en negen mensen als onderwijsondersteunend perso neel in dienst. De VPCO Tholen kijkt ook over de eigen grenzen heen. „Met het oog op de toekomst zijn wij momenteel nauw betrokken bij enkele onder zoekstrajecten. We doen met drie andere christelijke schoolbesturen onderzoek naar bestuurlijke schaal vergroting op Zeeuws niveau. En we zoeken naar schooloverstijgen de mogelijkheden met betrekking tot de onderwijshuisvesting in de gemeente Tholen (Thools onder- wijssymposium)." Theo Baaij, directeur van de School met de Bijbel in Sint-Anna- land en de Juliana van Stolberg- school in Sint-Maartensdijk sluit niet uit dat ook zij moeten bezuini gen. „Daar ontkom je niet aan." Baaij denkt aan het vergroten van de klassen. Gedwongen ontslagen wil hij voorkomen. „Met twee scholen kun je schuiven met perso neel. Dat houdt ons flexibel." Dat is hiervoor ook terug te zien bij de VPCO Tholen die van drie kleine groepen twee wil maken. Ook Peter Kieviet van de Groen van Prinstererschool uit Scherpe nisse denkt als bezuinigingsmaat regel aan combinatieklassen. „Het is een onzekere tijd", zegt hij. „Lastig om adequate maatregelen te nemen." Bezuinigen op perso neel of lesmethodes gaat hij zeker niet. Volgens Piet Soffers, directeur van de Sint Anthoniusschool in Oud-Vossemeer is dat ook niet de oplossing. „Besparen op lesmateri aal zet geen zoden aan de dijk", zegt hij. „Personeel.dat kost geld." Op zijn school is afgelopen jaar een leerkracht vertrokken. „Die nog een keertje over mocht. Dat mocht. Tot grote hilariteit van de andere leerlingen. Uijl staat bekend als een leerling die recht door zee is. Na het uitreiken van het diploma werd het waardepapier ondertekend bij examensecretaris en decaan N.J. Flikweert en kregen de leerlingen van J. Moerdijk, lid van de raad van toezicht, een bijbel of het boek De christenreis naar de eeuwigheid, van de 17de eeuwse Engelse predi ker John Bunyam. De leerlingen die naar het Hoorn beek College gaan, kiezen verschil lende richtingen: onderwijsassistent, verzorgende-ig. persoonlijk begelei der maatschappelijke zorg, ver pleegkundige, pedagogisch werker plek wordt slechts voor vier uur per week ingevuld." Ook de Eben Haëzerschool zoekt de oplossing in minder personeel. „Drie tijdelijke contracten zijn niet omgezet in een vaste aanstelling", zegt adjunct-di recteur Bas Hoftijzer. „En nog een docent is zelf vertrokken." Met het vertrek van Aat Nederlof als direc teur is ook op die functie bezui nigd. „De nieuwe directeur, Ko van den Ende uit Waarde, krijgt geen volledige aanstelling maar een contract voor 85 procent." Niet alleen bezuinigt de school op per soneelskosten, ook het onderhoud. „Nieuwe vloerbedekking stellen we wederom uit", zegt Hoftijzer. Harma Pekelsma van De Veste kijkt het komend schooljaar met positieve blik tegemoet. „Wij zijn blij dat de voorgenomen bezuini gingen van de regering voorlopig van de baan zijn. Dat betekent dat in elk geval het komende jaar nog de uren van de klassenassistent het zelfde blijven. Het is een soort voor kinderopvang, commercieel medewerker, bedrijfsadministrateur. directiesecretaresse. Zes leerlingen gaan naar de havo. Vijf binnen het Calvijn College in Goes, Simeon van Egeraat uit Tholen kiest het Moller in Bergen op Zoom. Zes leerlingen gaan naar het ROC West-Brabant voor timmerman, in stallateur, middenkader bouw en in fra, medewerker sociale zekerheid, technicus mechanica. Het ROC Zeeland kan op drie leerlingen reke nen: ze gaan er leren voor dokters assistent, tandartsassistent en mari tiem officier. Joost de Witte uit Sint baangarantie voor het komende jaar. Daar zijn we heel blij mee." Wel zegt ze met spanning af te wachten wat het nieuw te vormen kabinet gaat doen. „Dat hangt ons allemaal een beetje als het Zwaard van Damocles boven het hoofd." Pekelsma is blij dat de school sub sidie krijgt van het samenwer kingsverband Zeeland beoosten de Schelde, waarin alle scholen van Tholen, behalve de katholieke en de reformatorische scholen, samen werken. „Zonder de bijdrage van het samenwerkingsverband zouden Philipsland gaat in Rotterdam aan het ROC Zadkine voor handhaver toezicht en veiligheid leren. Voor het nieuwe schooljaar hebben wij maar twee groepen kunnen vor men. Dat is niet te doen, want dat zou betekenen dat je wel 20 leer lingen per groep hebt. Bij ons is 15 leerlingen per groep wel het maxi mum. Dat hebben we maar een en kele keer gehaald." De school kan komend schooljaar gewoon weer met drie groepen draaien. Per groep staan er twee mensen voor de klas (in totaal zes). Bij De Veste staan nu vijftien mensen op de loonlijst. „Dat lijkt veel, maar daaronder vallen ook de poets vrouw en de administratie en de zich 114 nieuwe leerlingen aange meld. Volgens Kunst meer dan vo rig jaar. Daarmee komt de school op iets meer dan 300 leerlingen. En dat zal volgens de Dorpstafel ernstige verkeershinder op gaan le veren. De Dorpstafel schreef na mens de Ondernemersvereniging Smalstad. de Thoolse Ondernemers Federatie en bakker Cock Leijs een brief aan b. en w. De hinder zal ont staan omdat het verkeer dan langs twee scholen komt en niet veel ruimte heeft omdat er vaak auto's op de Westvest geparkeerd staan. Vrachtverkeer is er helemaal niet gewenst. De Dorpstafel stelt voor om de in- rijrichting te handhaven. En als het niet mogelijk is, de situatie rond de Haven en de Markt samen met de politie en Veilig Verkeer Nederland onder de loep te nemen. Met als doel om overlast en gevaarlijke si tuaties tot een minimum te beper ken. Bordjes zouden een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn. Ze zouden er ook voor kunnen zorgen dat in- en uitgaand verkeer minder vaak gebruik maakt van de doorgaande route Keethil/Haven. Bewoners van de Keethil en Haven (de zuidkant van het her in te richten gebied) vrezen voor meer verkeer, maar ook voor een toename van de snel heid. De Haven gaat in september voor een groot deel op de schop. Er komt onder meer een verlaagd parkeer terrein (een halve meter voor 22 parkeerplaatsen) met kademuren en meerpalen. In totaal komen er 71 parkeervakken. De zuidkant van Keethil en Haven valt nu buiten het plan. De reden is volgens de Dorpstafel niet duide lijk. Op de inloopbijeenkomst in Haestinge op 18 juni werd daar ook al op gewezen. Het is ook nog niet bekend wanneer dat stuk wordt aangepakt. Volgens de Dorpstafel leidt dit tot 'negatieve beeldvor ming'. Ze verwacht dat de veron derstelde kostenbesparing gering zal zijn gezien de verwachte repa ratiewerkzaamheden die plaats moeten vinden als het grootste deel van het plan is afgerond. Bewoners aan de zuidkant vrezen ook overlast te gaan ondervinden van auto's die vanuit het lager gelegen parkeerter rein het talud oprijden naar de weg: de koplampen van de auto's zullen in de avonduren en 's winters naar binnen schijnen. Aan de ander kant van de Haven komt een zogeheten winkeltrottoir met verwijderbare palen. De stoepen verdwijnen. Door de palen wordt bakker Cock Leijs voor minder validen moeilijker bereik baar. Na overleg met betrokkenen wordt voorgesteld om de palen tij dens de winkeltijden in de grond te laten zakken. En om drie gelijk vloerse invalide parkeerplaatsen aan te leggen. De extra kosten kun nen volgens de Dorpstafel gedekt worden uit het gebruik van eenvou diger steen voor de bestrating. Door het verlagen van het terrein ontstaan er ook weer nieuwe ideeën over het gebruik. Op de inloop avond werd al geopperd er in de winter een ijsbaan aan te leggen. Volgens de Dorpstafel is het ook geschikt als openlucht theater. Alle betrokken partijen juichen de'reno vatie van de Haven toe, aldus de brief. 'We zien het als een belang rijke stap in het kader van de im puls van Sint-Maartensdijk, waarbij de leefbaarheid van ons dorp verder wordt verbeterd.' Namens het bestuur feliciteerde C. Giljam de leerlingen met het behaalde diploma. Ook hij was tevreden met de uitslag. Niet al leen van de vestiging in Tholen, maar ook die in Goes en Krab- bendijke: 95 procent of meer is geslaagd. „Vergeleken me; het landelijk gemiddelde is dat een mooi resultaat." Bij het bestuur was er enige zorg over de examens vanwege de strengere toet sing. Voor het centraal examen moest nu gemiddeld een vol doende worden gehaald. „Er zijn er iets meer dan vorig jaar ge slaagd. De examencijfers liggen gemiddeld ook wat hoger dan de laatste jaren. Daar hebben jullie keihard voor gewerkt." Op de Rehobothschool in Stavenisse stijgt het aantal leerlingen. De prot.chr. basisscholen uit Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk hebben samen een plusklas. Op woensdagmorgen komen de leerlingen die zowel qua niveau als zelfstandigheid hun klasge noten ver vooruit zijn, bij elkaar. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die het hoogste niveau (A-score) halen bij rekenen, taal, spel ling en begrijpend lezen, doen eraan mee. De nieuwe lesstof en ook projecten blijken uitdagender dan het aanbod in de eigen klas. Leerlingen met een bepaalde mate van (hoog)begaafdheid moeten hier wel inspanningen leveren en doorzettingsvermogen tonen. Dat missen ze in hun gewone klas. schoolmaatschappelijk werker die maar vijf uur per week komt. Dat zijn dus echt maar snippertjes op een volledige werkweek." Pekelsma verwacht dat het samen werkingsverband onder druk van de minister, die minder samenwer kingsverbanden wil, in de toe komst opgaat in een ander samen werkingsverband. „De kans is heel groot dat wij straks met de regio De Bevelanden een samenwerking aangaan." Rest nog de gegevens van de acht openbare basisscholen in Tholen, die verenigd zijn in de overkoepe lende organisatie OcTho. Het gaat om Ter Tolne in Tholen, Die Hee- netrecht in Oud-Vossemeer, De Ca- sembroot in Sint-Annaland, De Schalm in Stavenisse. De Ooster- scheldeschool in Scherpenisse, De Rieburch in Sint-Maartensdijk, De Eevliet in Poortvliet en De Luyster in Sint Philipsland. Jan Berends, algemeen directeur van de OcTho, wil de cijfers niet geven. Hij zegt daarvoor toestemming van het be stuur nodig te hebben en dat is op korte termijn niet mogelijk. Deze keer is er naast muziek ook dans. Dansgezelschap De Stilte sluit het programma af met twee duetten. Het blazersensemble de Klienkers van muziekvereniging Concordia uit Tholen staat in het voorprogramma, dat om half acht begint. Daarna start de show met openingsmuziek (intra- da). Soprane Natalya Kraevsky uit Sint Petersburg laat haar zoetge vooisde stem om tien voor half ne gen horen, gevolgd door de Vlaam se Inez Carsauw (mezzo-sopraan), Alex Vermeulen (tenor) uit Bergen op Zoom en bas-bariton Pieter Hen driks uit Hilversum. Klarinettiste Cé- leste Zewald geeft een optreden evenals pianist Daniël Kramer. De 13-jarige Bram Vos uit Hilversum, die meedeed aan The Voice Kids en het Junior Songfestival, verzorgt een gastoptreden. Het programma is om kwart over tien afgelopen. Musica Nautica is te bewonderen vanaf het terras van het clubhuis de Buuten- gaets bij de haven van Sint-Anna land. op het havenpad, op het talud en op de steigers. Omwonenden hebben donderdag avond een brandje geblust dat woedde tegen de gevel van een pand aan de Bou Kooijmanstraat in Oud-Vossemeer. Omdat de gemeen te aangifte heeft gedaan van brands- stichting, bestaat het vermoeden dat het om dorpshuis de Vossenkuil gaat, maar beheerder José van Hou- te weet van niets. ,Jk heb niets ge zien", zegt ze. Ik was donderdag avond gewoon aan het werk en ik heb buiten ook geen zwartgeblaker de plek gezien. Misschien is het om de hoek bij de pinautomaat gebeurd, maar dat is al de Bonebiokstraat." Ook de politie kan niet bevestigen of het om een woning of om het dorpshuis gaat. De brand moet tus sen zes en acht uur zijn aangesto ken. Een deel van de gevel raakte beschadigd. Met een tekst .uit Jesaja 44, de eerste vijf verzen, stak C. Giljam van het college van bestuur de leerlingen een hart onder de riem. Volgens Giljam hebben de leerlingen mogelijk hoge ver wachtingen of zien ze tegen de vervolgopleiding op. In Jesaja gaat het om een troostrijke boodschap. God zegt dat hij de Schepper is die de mensen helpt. Hij zal 'water gieten op de dor- stigen en stromen op het droge'. „Hij zal zijn geest op uw zaad gieten, de geest op de nakomelingen, op jongeren. Het gaat om het werk van de Heilige Geest. Bij de Heere is nooit een tekort. Er is altijd overvloed."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2012 | | pagina 3