'Verstandelijk gehandicapten hebben ontwapenende uitwerking op mensen' Burgemeester Nuis gemotiveerd om zich langer voor Tholen in te zetten Biggetjesrace PJZ is terug in de tijd VVD wil van torens af Sien viert 45-jarig bestaan met concert Jostiband in Tholen Raadslid Geluk: Stabiele factor te midden van alle hectiek Rammegors verzilten, geen karekiet, maar kierewiet Donderdag 21 juni 2012 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 De regionale commissie Tholen van Sien bestaat 45 jaar. Dat wordt op 10 november gevierd met een concert van het Jostiband Orkest in de sporthal van Meulvliet in Tho len. Iedereen die daar belangstelling voor heeft, mag ko men. Het is één van de manieren van Sien om de kloof tussen verstandelijk gehandicapten en de samenleving kleiner te maken. Albert Zwerus is sinds 12 jaar voorzit ter van de belangenvereniging voor verstandelijk gehan dicapten. Hij vertelt over zijn ervaringen met 45 jaar be langenbehartiging voor deze doelgroep op Tholen. Breed draagvlak Donateurs Tweede poging In buurgemeente Steenbergen gaat de 65 jaar geworden burgemeester volgende week met pensioen. Maar zijn Thoolse collega Willem Nuis, die in september eveneens 'van Drees gaat trekken', peinst daar niet over. Hij be gint per 1 juli aan zijn derde ambtstermijn. De gemeente raad stond donderdagmiddag stil bij de herbenoeming, en bij de rol van Nuis' vrouw Hanneke daarin. Betrokkenheid Unaniem Broer of zus Ledenwerving Stemmen van lezers Stemmen van lezers Eigendom overdragen aan kerkgenootschappen Op 22 augustus 1967 is de Thoolse afdeling opgericht. „Sien is al bijna 45 jaar bekend als Philadelphia." Dat werd later Philadelphia Sup port, om onderscheid te maken tus sen de vereniging voor belangen behartiging van verstandelijk ge handicapten en hun familie en Phi- ladelpia Zorg. De zorgkant is een op zichzelf staand onderdeel. Daar bij is de kerntaak zorgverlening en huisvesting. Om nog duidelijker het onderscheid te maken tussen Philadelphia Zorg en de vereniging voor belangenbehartiging is afge lopen jaar gekozen voor de naams wijziging van Philadelphia Support in Sien. Zwerus legt uit dat er een duidelijk verschil is tussen dat wat de lande lijke vereniging doet en dat wat de regionale commissie doet. „Wij als afdeling Tholen zijn actief in het organiseren van allerlei activitei ten. Het landelijke werk bestaat uit kloppen op de deuren van het mi nisterie. Aandacht vragen voor de verstandelijk gehandicapten. Philadelphia was de eerste belan genvereniging voor verstandelijk gehandicapten op Tholen. Inmid dels zijn er meer verenigingen, elk van een eigen signatuur. De be kendste in deze gemeente zijn Adullam van de Oud Gereformeer de Gemeente en de Hersteld Her vormde Gemeente en De Schutse van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Sien is voornamelijk gericht op de PKN-gemeenten en de Christelijk Gereformeerde kerk, maar is volgens Zwerus breder ge oriënteerd. Waarschijnlijk komt het ook daardoor dat er een breed draagvlak is voor de vereniging. „Niet alleen onder de PKN-ge meenten, maar ook onder andere kerken. Dat komt tot uiting in ruimtes die mensen spontaan be schikbaar stellen en de steun en het meeleven uit allerlei hoeken." Ook al is Sien gebaseerd op een christelijke grondslag, aan het kweken van begrip vanuit de ker ken voor verstandelijk gehandicap ten wordt nog flink gesleuteld. „Het is nog niet altijd binnen elke kerk vanzelfsprekend dat verstan delijk gehandicapten erbij horen." De vereniging ving de signalen op onder haar leden en organiseerde contactavonden met ouders en ver tegenwoordigers van kerkenraden. „We bespraken bepaalde onder werpen met elkaar en daaruit bleek dat het begrip vanuit de kerkenra den niet altijd bestaat. Dat komt ook door de steeds veranderende samenstelling van de kerkenra den." Zwerus kent wat dat betreft de kwesties van binnenuit, want zelf is hij ouderling bij de Her vormde Gemeente in Stavenisse. Hij vertelt dat jaren geleden de ge dachte heerste dat catechisatie voor verstandelijk gehandicapten onmo gelijk was. „Want je kon ze toch niets leren. Maar dat verstandelijk gehandicapten wel degelijk kunnen geloven, dringt langzaam door. Dat besef is van de laatste twintig, vijf entwintig jaar en nog merken we bij bepaalde mensen dat besef niet aanwezig is. Dat is best moeilijk." Volgens Zwerus worden gehandi capten juist niet gehinderd door al lerlei vraagstukken. „Ze geloven zonder beperking. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen vragen hebben. Die stellen ze echt wel. Het opvallende is dat ze die ook juist stellen tijdens de catechisatie. Ze merken dat wanneer ze daar zijn, het geloof belangrijk is." Uit de belangenvereniging is de Stichting Ontspanning Gehandi capten voortgekomen. Die werft donateurs en met het geld worden allerlei activiteiten voor de gehan dicapten georganiseerd en wordt het clubhuis Ons Huis in Scherpe- nisse onderhouden. Daar wordt re gelmatig een soos gehouden en ook wordt geprobeerd uitjes te organi seren. De jaarlijkse rommelmarkt is een voorbeeld van geldinzame ling. Zo worden de kosten van het optreden van het Jostiband Orkest grotendeels gedekt door spon soring en entreegelden. „We zullen er zelf nog wat bij moeten doen, maar dat is te overzien", zegt de voorzitter. Zwerus (58) is de achtste voorzitter van de vierenhalf decennia oude club. Hij is tevens degene die de functie het langst heeft vervuld en is nog niet van plan ermee te stop pen. „Het is zulk leuk werk", zegt hij stralend. De eerste voorzitter Al bij het veertigjarig bestaan van Sien wilde het bestuur het Jostiband Orkest laten komen. „Maar toen waren we te laat." Deze keer, voor de invulling van het 45-jarig bestaan, werd er eerder aan gedacht om te reserveren. Vorig najaar werd de komst van het orkest vastgelegd. De kaartverkoop is gisteren gestart. In alle kernen is er een verkooppunt. Er zijn 850 kaar ten, waarvan 200 vrijkaarten voor de leden van Sien. Verder kan iedereen een kaartje kopen. „Er is zelfs belangstelling voor van uit Zuid-Beveland, West-Brabant en Goeree", zegt Albert Zwe rus. Het is volgens hem een hele beleving om een keer een voorstelling mee te maken. Zelf heeft hij het Jostiband Orkest ja ren geleden gezien in Kruiningen. „Dat was in een hele grote zaal en ik zat veraf, maar het was nog steeds leuk. Het is echt musiceren uit het hart, vol overgave." „We zijn gemotiveerd samen, en gestimuleerd, om ons nog een tijdje in te zetten voor de gemeente Tho len", zei burgemeester Nuis nadat hij aan het begin van de raadsverga dering was toegesproken door SGP-raadslid Henk Geluk als waar nemend voorzitter van de gemeen teraad en voorzitter van de vertrou wenscommissie. Nuis was verrast toen bij de opening van de vergade ring zijn vrouw de raadzaal binnen kwam. Dat de raad zou stilstaan bij de herbenoeming, zal minder ver rassend zijn geweest. Het Konink lijk Besluit lag er immers al zestien dagen. Nuis zal niet de volle ter mijn van zes jaar uitdienen. Want over vijf jaar zal hij zeventig zijn en dat is de leeftijd waarop burge meesters móeten stoppen. Vorig najaar attendeerde Nuis er zelf de gemeenteraad op dat zijn termijn zou aflopen. „En ja, dan kom je voor de vraag te staan: wat nu te doen? Ga ik er weer voor, nog een termijn? Of hang ik de keten aan de wilgen en ga ik genieten van mijn rust en pensioen", schetste Geluk de overweging waarvoor de burgemeester toen stond. „U gaf toen nadrukkelijk aan dat het uw vrouw was die de duw in deze rich ting gaf. Een richting die u zelf overigens ook in overweging had. Ik bedoel maar... hoe belangrijk is een echtgenote die niet alleen klankbord is, maar ook wijsheid heeft in belangrijke beslissingen." Voor Geluk aan zijn toespraak be gon, vroeg hij de burgemeester en zijn vrouw om op de 'trouwpoef' te gaan zitten die midden in de zaal staat. De waarnemend raadsvoor zitter zei dat Nuis er nog niet aan toe was om achter de geraniums te gaan zitten. „Te gedreven nog, te vitaal. En vooral burgemeester, nog vol betrokkenheid en ambitie bij de gemeente Tholen. Een ge meente die u na aan het hart ligt - uw eigen woorden - en waar nog grote opgaven liggen." Geluk schetste dat de vertrouwens commissie - in december benoemd en bestaande uit de zeven fractie voorzitters goede gesprekken had met de wethouders, de gemeentese cretaris en met de burgemeester zelf. Dat resulteerde in een unanie me voordracht, via de commissaris van de koningin, aan de minister van binnenlandse zaken. „Ik meen namens de hele raad te spreken, als ik u zeg blij te zijn met deze herbe noeming." Het raadslid wees op de moeilijke tijd voor de gemeente, onder meer door de gevolgen van de eurocrisis. „In die omstandighe den is een burgemeester met kwali teit, als een stabiele factor te mid den van alle hectiek, van groot belang. En met u hebben we die in huis." Burgemeester Nuis was blij dat Geluk zijn vrouw erbij betrok, zei hij in zijn dankwoord. Want hoe wel hij zelf graag nog een tijdje door wilde gaan, liet hij de beslis sing daarover van haar afhangen. Nuis bedankte de gemeenteraad voor het vertrouwen. De unanieme voordracht voor de herbenoeming vond hij belangrijk. „Dat heeft me bijzonder goed gedaan." Geluk wenste de burgemeester veel inspi ratie en werkplezier toe en. op per soonlijke titel, Gods zegen op de nog komende tijd. „Dat laatste wordt door ons ook zo ervaren", verzekerde Nuis, die zijn vrouw bedankte voor alle steun. Voor haar had Geluk een boeket, en voor de burgemeester een attentie. De De bewoners van de Annewas in Sint-Annaland, leden van Sien, krijgen van voorzitter Albert Zwerus (gehurkt, midden vooraan) alvast vrijkaartjes uitgedeeld voor het Jostiband Orkest in november. Ze kijken ernaar uit. Zwerus: „Ze vinden het heel mooi, het is iets van hen." was de heer J.G. Bijl uit Sint- Maartensdijk. Hij hanteerde twee jaar de voorzittershamer. Toen volgde er een periode waarin domi nees elkaar aflosten in het voorzit terschap: ds. L. Eringa uit Tholen (1969-1974), ds. H. Harkema uit Sint Philipsland (1974-1978), ds. L. Wailschleger uit Tholen (1978- 1982) en ds. M.A. Janssens uit Tholen (1982-1989). Van 1989 tot 2000 leidde de heer J. Leune uit Sint-Annaland Philadelphia en hij werd opgevolgd door interim-voor- zitter J. Snoep uit Sint-Maartens dijk, die nu nog een bestuursfunc tie vervuld als penningmeester. Het huidige bestuur bestaat uit ze ven personen. Sija Polderman uit Sint-Annaland is het langste be stuurslid, sinds 1985. „We hebben nog een vacature en merken dat het best lastig is om bestuursleden te vinden. Dat geldt voor meer ver enigingen. Ook zouden we graag zien dat er een jong bestuurslid bij komt." Zwerus noemt de sfeer in het huidige bestuur fantastisch. „We hebben een heel leuk bestuur. We moeten alleen wel eens oppas sen dat het niet te gezellig is." Eén van de voorwaarden om lid te kunnen worden van Sien is actieve betrokkenheid bij verstandelijk ge handicapten. „Bijvoorbeeld als ou der, broer of zus. Je moet van bin nenuit de problematiek kennen." Zwerus had zelf een broer die meervoudig gehandicapt was. Hij is in 1996 op 23-jarige leeftijd overleden. De Stavenissenaar heeft daardoor zelf kunnen ervaren wat er door de jaren heen veranderd is voor verstandelijk gehandicapten. „Ik denk dat er nu meer mogelijk is voor gehandicapten. Vroeger had je geen dagopvang. En ouders wisten niet hoe ze het moesten doen. Waar ze terecht konden. Ze waren afhan kelijk van initiatieven van maat schappelijk werkers of doktoren die ze op het juiste spoor zetten. Je had 45 jaar geleden wel al dagacti viteiten voor gehandicapten, maar ik denk dat het niveau nu breder is. Nu is er ook werk dat iemand van een lager niveau aankan. Dat was er vroeger niet. Nu zijn er tal van activiteiten voor verstandelijk ge handicapten. Soms hebben ze ge woon een overvolle agenda." Zwerus vindt het moeilijk om te zeggen dat de belangenvereniging er bijvoorbeeld voor heeft gezorgd dat er woonvoorzieningen voor ge handicapten op Tholen kwamen. ,Je kunt niet zeggen, dat komt door Sien. Maar vaak brengen be langenverenigingen wel dingen te weeg." Zo denkt hij dat door het bestaan van Sien ook andere belan genverenigingen zijn opgericht en dat er vanuit kerken meer aandacht is gekomen voor verstandelijk ge handicapten. Door de komst van andere belangenverenigingen is er volgens hem wel wat versnippering ontstaan, ondanks dat ze hetzelfde doel hebben. Sien werkt samen met Ons Koningskind (Gereformeerd vrijgemaakt) en Helpende Handen (Gereformeerde Gemeente) in de overkoepelende organisatie VGZ. Die onderhandelt op provinciaal en landelijk niveau met het ministerie. Zwerus is best tevreden over de ac tiviteiten die Sien ontplooit, maar hij zou graag zien dat de belangen vereniging waar nodig nog meer regionale ondersteuning kan bie den. „Het meest concreet is ons contact met kerken en we hebben een vertegenwoordiging in de WMO-raad. Maar dat is het wel zo'n beetje. Ook hebben we van tijd tot tijd contact met zorgverle ners. Wel willen we alleen uitbrei den als dat nodig is, want het moet ook zinvol zijn." Sien ziet zowel lokaal als landelijk het ledenaantal teruglopen. Daar om is er op landelijk niveau een le denwerfactie gestart onder de naam Wil je vrienden worden met Sien? De afdeling Tholen heeft op dit moment 77 leden. Zwerus denkt dat mensen tegenwoordig meer zelf aan hun informatie kunnen ko men door de komst van internet. „Vroeger stond de vereniging meer voorcontact met lotgenoten." Waar Sien nu vooral ook zijn pijlen op richt is participatie van verstan delijk gehandicapten in de samen leving. Daar is de jubileumavond onderdeel van. Zwerus vindt het goed dat verstandelijk gehandicap ten in contact komen met 'gezon de' mensen. „Ik denk dat verstan delijk gehandicapten een ontwa penende uitwerking hebben op mensen. Of je weet niet hoe je er mee om moet gaan. Dat je dicht slaat." Zelf vindt hij dat de omgang met verstandelijk gehandicapten zijn leven heeft verrijkt. Jacqueline Leunis vindt het maar niets om op de foto te gaan, maar ze is wel blij met haar concertkaartje. Waarnemend gemeenteraadsvoorzitter Henk Geluk feliciteert burgemeester en mevrouw Nuis met de herbenoeming. raadsvergadering werd kort ge schorst zodat de raadsleden, wet houders en aanwezige ambtenaren het echtpaar Nuis met de herbenoe ming konden feliciteren. Willem Nuis is op 1 juli 2000 be noemd tot burgemeester van Tho len, als opvolger van Henk van der Munnik. Hij was tot dat moment commandant van de school verbin dingsdienst van de landmacht in Ede. In die plaats was Nuis sinds 1994 voor de RPF/GPV lid van de gemeenteraad, en ook was hij vanaf oktober 1999 lid van provinciale staten van Gelderland. De jeugd heeft de toekomst wordt er vaak gezeg. Als de foto van de PJZ-biggetjesrace in de Eendracht- bode van vorige week echter de toe komst gaat worden, vrees ik het erg- sté. Ik had de jongere generatie Thoolse plattelandsjongeren slim mer ingeschat. Dit zijn spelletjes die in de vorige eeuw gespeeld werden. Toen wisten de mensen niet beter, maar in deze tijd is het toch volledig achterhaald om beestjes te pesten? Als je dan zo graag een kansspel wilt spelen, waarom dan niet met je eigen soort. Doe een blinddoek voor en ga zelf eens kijken of je de eind streep kunt halen, in plaats van een jong dier dat bij zijn moeder hoort te zijn een 'jasje 'aan te doen en ge strest een parcours af te laten leggen voor jouw plezier. Het dier moet eerst dit 'spelletje' aangeleerd worden (de manier waarop durf ik niet eens over na te denken!) en als het zijn of haar kunstje heeft vertoond, mag het weer de stal in zonder verdere noe menswaardige aandacht, om vervol gens met andere stress groot te groeien en geslacht te worden. De eerste prijs was een vleespakket van mischien het dier zijn broertje of zusje, maar gelukkig kon de prijs winnaar het dier niet als zodanig herkennen want anders 'smaakt' het natuurlijk niet Ik hoop dat de gemeente Tholen zich in het vervolg eens achter de oren krabt vixrr ze weer een vergun ning afgeeft voor zo'n onnozel en dom spelletje ten koste van de die-, ren en voor het plezier van de jeugd. ,J. Sinterniklaas, Sint-Maartensdijk. Wat is dat toch met die groene maf fia. Waarom willen ze alles in Zee land onder water zetten? Eerst de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaande ren en nu ook de Rammegors? Hadden we daar de klimaatverande ring niet voor, en die is nog gratis ook? Dit plan kost zeker 2,5 miljoen euro. Dan wordt wel gezegd ja maar dat is Europese subsidie dus dat kost jullie niks. Nee dat kennen we. Nee Europa kost ons niks... dan ellende en bezuinigingen jarenlang en een verdubbelde staatsschuld. Het zijn altijd de burgers die moeten betalen, niet de overheid of Europa. Dat is ons democratisch recht, eh plicht. En wat krijgen we ervcx>r terug? Een stukje oernatuur volgens Rijkswater staat, waarmee de unieke natuur van slikken en schorren bewaard wordt. Oh ja, dan vraag ik me af welke, want die liggen niet onder de huidige Rammegors namelijk. Ken dat ge bied sinds de tijd dat de dammen werden gelegd om de ruimte ertus sen te gebruiken als slibdepot voor met zware metalen en andere veront reinigingen vervuild slib. Gevuld vanuit het noordwesten vlakbij Sint Philipsland, uit de Eendracht tijdens de aanleg van het Schelde-Rijn ka naal. Aan alle kanten stonden borden met verboden toegang: drijfzand! Ben al die jaren vanaf het begin regelmatig in het gebied geweest, en had al gauw door dat de begroeiing 'dreef'. In een hete zomer kreeg je een kre kenidee, liep je in de 'geulen'. Maar als ik in de herfst het gebied betrad, was het een vlakte zonder reliëf en meebewegend op het water eronder. Het lijkt dat bij Rijkswaterstaat de linkerhand niet weet wat de rechter hand doet? Dat wordt <x>k bevestigd door het rapport van het bureau Waarden burg van 2006, waarin staat dat het maaiveld in de Rammegors een meter hoger ligt dan de omlig gende gronden. Nog meer bewijs dat er wel degelijk bovenop gestort is. Daar staat ook in dat de Rammegors deel is van een totaalplan. Ook de Prins Hendrikpolder moet er groten deels aan geloven. Voor de mensen van St. Philipsland blijft er dan nog enkel de brug over om snel weg te komen. Maar ja. het besluit is zoals in het artikel staat, al genomen. Gaan de plannen door dan zal ik met foto/videocamera de vernietiging en uitspoeling vastleggen en op internet zetten zodat ik later kan zeggen, zie je wel! Het zou goed zijn dat de na tuurbeschermingswetten niet alleen voor bezoekers gelden maar ook voor eigenaren en beheerders want zelfbenoemde natuurvrienden ma ken meer natuur kapot dan je lief is. Teruggeven aan de natuur betekent de natuur zijn gang laten gaan, zoals b.v. langs het Schelde-Rijn kanaal. Moeder Natuur doet het beter en nog gratis ook. Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28, Oud-Vossemeer Aan de toren van de Hervormde kerk in Sint-Annaland wordt op dit moment onderhoud gepleegd. Wat de VVD betreft, stoot de gemeente de kerktorens die ze in eigen dom heeft af. „Met het onderhoud is veel geld gemoeid. Het is een kos tenpost", zei fractievoorzitter Jack Werkman in de gemeenteraad. De liberalen willen de torens overdragen aan de kerkgenootschappen. Werkman denkt dat door een con structief overleg met de kerkelijke gemeenten de overdracht van de to rens mogelijk zou moeten zijn. „Ik ben zelf lid van een kerk. Wat is het voordeel voor een kerkelijke ge meente om de toren in eigendom te krijgen?", was CDA'er Gert-Jan Boudeling nieuwsgierig. „De kerk kan er dan mee doen wat ze wil", aldus Werkman. Zijn fractie had gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigen op de jaarlijkse on- derhoudspost van gebouwen. „De VVD vindt de torens niet passen in een duurzaam financieel beleid. Het is een kostenpost." Jaap Hage (CU) vond het een 'makkelijk target' om op te besparen De afgelopen maanden is aan een viertal kerktorens onderhoud uitge voerd. In Scherpenisse, Sint-Anna land, Sint-Maartensdijk en Poort vliet is voeg- en metselwerk hersteld. In Poortvliet zijn boven dien de cijferplaat en de wijzers van het uurwerk opgeknapt. De ge meente heeft er bijna 228.000 euro voor opgenomen in de begroting. Vorig jaar was voor onderhoud aan de toren in Stavenisse bijna twee ton extra nodig. De openbare functie was ooit aan leiding om het eigendom van kerk gebouwen en -torens te scheiden. Tijdens de Bataafse Republiek, in 1798, gingen de torens over naar de burgerlijke gemeenten als die nog geen eigenaar waren. De aanleiding was dat de klokken een functie had den bij rampen of om iets aan te kondigen, terwijl de torens zelf nog al eens fungeerden als uitkijkpost, vuurtoren of gevangenis. Tegen woordig is de openbare functie veelal beperkt tot het uurwerk en de klokken. Voor de tijdsaanduiding, het luiden bij begrafenissen, of het spelen van een carillon (in Sint- Maartensdijk).

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2012 | | pagina 3