'Streven naar status quo lijkt mij het hoogst haalbare' r Cl Veiling opent met tachtig cent voor kilo nieuwe aardappelen Freek de Jonge opent theaterprogramma Compensatie minima voor gebruik regiotaxi Minder geld muziekschool Sjaco Eer land uit Stavenisse wint Nationale Haringpartij Sint-Annalander ziet geen oplossing voor conflict in Israël Eerste kist piepers van 997 euro bestemd voor kankerbestrijding Donderdag 14 juni 2012 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Wederzijds begrip. Dat is de voornaamste reden van het werkbezoek van DJ. Diepenbroek (34) uit Sint-Anna land, medewerker van de SGP-eurofractie, aan Israël. Hij stond aan de grens met Libanon, kreeg uitleg over de veiligheidssituatie en vergaderde in het Israëlisch parle ment in Jeruzalem over een internationale handelsover eenkomst tussen Israël en Europa. Tien keer was hij al in het Midden-Oosten. Afspiegeling Hezbollah Ontspannen sfeer Uit op Tholen komt met achttien voorstellingen Cabaretier Freek de Jonge opent 24 augustus het theaterseizoen van stichting Uit op Tholen. De zaal is vooralsnog niet bekend. Eerder was sprake dat Javier Guzman op 15 september het seizoen zou openen. Die voorstelling blijft staan, maar wordt voorafgegaan door De Jonge en een optreden van Cobla le Principal d'Amsterdam. Kinderen Humanitaire nood Flexibel In kasteel Nijenrode met Zeeuwse producten Sjaco Eerland uit Stavenisse is dinsdag op kasteel Nij enrode bij Breukelen winnaar geworden van de Natio nale Haringpartij. Met zijn stand met Zeeuwse streek producten versloeg hij de andere twaalf deelnemers. De 25-jarige Eerland heeft sinds twee jaar een viszaak in Vlissingen dat hij samen runt met Leendert de Nooijer uit Arnemuiden. Hij was gevraagd Zeeland te presenteren. Maatregel kost gemeente 5000 euro per jaar Tholenaren met een minimuminkomen die gebruikma ken van de regiotaxi moeten een compensatie krijgen. Dat vinden burgemeester en wethouders. De gemeente wil de meerkosten compenseren via de bijzondere bij stand. Dinsdagavond staat het onderwerp ter discussie tijdens de commissie samenleving. Positief Met een aanvoer van 139 ton is dinsdag in Sint-Anna land de veiling van vroege aardappelen begonnen. Met 70 tot 80 cent voor een kilo Doré waren de telers zeer te vreden. Gezien de weersomstandigheden kwam er vol gens directeur David Hage van de veiling een mooi pro duct voor de klok. Vanaf dit seizoen worden de partijen maar in één keer geveild. De opbrengst van de eerste kist Doré is bestemd voor de stichting StaVoordó. Snel vergeten Zwaar verkeer uit Onder de Molen Fotoclub Tholen zoekt juryleden Prijzen aardappelen Diepenbroek is naast predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente (Bethelkerk) in Sint-Annaland. ad viseur van europarlementariër Bas Beider. Vanaf 2003 is hij beleids medewerker bij de fractie van de ChristenUnie en Staatkundig Gere formeerde Partij (later aljeen SGP) in Brussel en Straatsburg. Hij be reidt stemlijsten voor en schrijft toespraken die Beider in het Euro pees Parlement uitspreekt. En als medewerker van de delegatie Israël heeft hij zich verdiept in de Europe se betrekkingen met dat land. Een land waarmee Europa een ijzige re latie heeft. Het werkbezoek aan Israël stond in het teken van wederzijds begrip. Eén keer per jaar brengt een Euro pese delegatie een bezoek aan het land. De delegatie bestond uit afge vaardigden van het Europees parle ment; zes leden, twee medewerkers. .Zeker geen club van pro-Israël parlementariërs", zegt Diepenbroek. „Maar een groep Europese verte genwoordigers die samen een af spiegeling vormen van het Europees Parlement. Het is voor Israël van groot belang om te weten hoe de verhoudingen in het Europees Par lement liggen." Onderwerp van gesprek was onder andere de Europees-Israëlische han delsovereenkomst. Europa blok keert de handel met Israël, omdat het land nederzettingen bouwt in bezet gebied en geen pogingen doet tot vredesonderhandelingen. „De Israëliërs vinden deze straf onrede lijk vanwege het feit dat de Palestij- nen geen gesprekspartner vormen. Ze voelen zich gepakt en willen de ze blokkade zo snel mogelijk onge daan maken." Een directe oplossing voor het probleem ziet Diepenbroek niet. „De maatregel is een reactie van Europa op de nog altijd gespan nen situatie in het land." En daar mee komt Diepenbroek op het Is- raëlisch-Arabisch conflict. Een vast onderwerp van gesprek tijdens be zoeken van het Europese Parlement aan Israël. De veiligheidssituatie in het land is nog altijd onstabiel. Dat liet 'EU ambassadeur' Stantley weten. Een Israëlische legerofficier, gestatio neerd aan de grens met Libanon be vestigde dat. Diepenbroek bracht samen met de Europese delegatie een bezoek aan de grens in het noorden van het land. Achter die grens schuilt het gevaar dat Hezbollah heet. Een mi litante terreurorganisatie van sjiiti- sche moslims die Jeruzalem willen bevrijden van de Israëlische 'be zetters'. „Volgens de legerofficier ronselen Hezbollah-strijders dorpe lingen en zetten hen aan tot ge weld." De terreurorganisatie vormt op het moment geen acute bedrei ging. Hezbollah is op dit moment niet opgewassen tegen het Israë lisch leger. Aanvallen doen ze niet. Ze beperken zich tot het uitdelen van speldenprikken door constant te zoeken naar zwakke plekken in de verdedigingslinie." Hoewel geen directe aanleiding, voelde Diepen broek bij de grens met Libanon constant de terreurdreiging als een hete adem in de nek. „Het is een zwaar bewaakt gebied. Dat geeft een unheimisch gevoel." Diepenbroek verwacht niet dat die situatie snel zal verbeteren. „Er is sprake van politieke verdeeldheid. Dat vormt geen goede basis voor onderhandelingen. Streyen naar status quo, oftewel het hand haven van de huidige situatie, lijkt mij het hoogst haalbare. Meer is meegenomen." De islamitische be volking is nog altijd van mening dat zij 'betalen' voor de Holocaust, de systematische Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Een ernstige misvatting. Ver voor de oorlog werd er in Joodse kringen al nagedacht over de vorming van een eigen staat." Na de oorlog stel de de Verenigde Naties (VN) voor het land in tweeën te delen. Een deel voor de Joden, een iets kleiner deel voor de Palestijnen. Die verde ling is sinds de oprichting van de staat Israël (1948) de bron voor ja renlange conflicten. Hoewel de veiligheidssituatie in Is raël altijd gespannen is, zegt Die penbroek daar in de hoofdstad wei nig van te merken. „Er heerst een ontspannen sfeer. Van een eventu ele dreiging merk je niets. Zelfs niet in de avonduren, of in het par lementsgebouw. Brussel kent wat dat betreft meer poortjes dan de Knesset, het parlement van Israël in Jeruzalem. Alleen bij de Klaag muur, met uitzicht op de Rotskoe pel moskee, ervaar je enige span ning. Daar is het leger massaal present. Maar niet meer dan vijf jaar geleden." Het was voor Die penbroek niet zijn eerste bezoek aan het land. Hij is er tien keer ge weest, waarvan vijf a zes keer van uit fractieverband. „Soms op en Een groep die Catalaanse muziek speelt. Dat doen ze 8 september in de tuin, of bij slecht weer in de schuur van Marinus Geuze in Poort vliet. Uit op Tholen biedt in het nieuwe seizoen achttien voorstellin gen, gericht op een breed publiek, zegt het nieuwe bestuurslid Hanny Huiskamp. Daarbij is gekeken naar spreiding over het eiland. Behalve in Meulvliet in Tholen, zijn er voorstellingen in Sint-Maartensdijk (Haestinge), Oud-Vossemeer (De Vossenkuil) en Poortvliet. Thoolse inbreng is er van Maurits Fondse, zoon van de oud-directeur van ba sisschool de Regenboog. Fondse brengt samen met Britta Maria (13 oktober) een muziektheatervoorstel ling met Franse chansons. Nog een Thoolse inbreng is er tijdens de voorstelling van De Bende van Beuving met het programma 'Klap van de korenmolen' op 19 januari. Ernest Beuving werkt hierin samen met het Cultikoor uit Tholen. Van Zeeuwse bodem is de Coupure (8 december), een theaterstuk over de watersnoodramp van 1953. Een dia loog tussen Bram Kwekkeboom en Marlies Hemelynk. Huiskamp verwacht veel van Freek de Jonge, Javier Guzman, Guido Weijers, Nilgün Yerli, Maria de Fd- tima en The Busch Ensemble. „Dat zijn de pijlers van het komende sei zoen. Guzman heeft wat goed te maken, nadat hij vorig jaar annu leerde." Hij komt met een reprise van zijn programma Oorverdovend naar Meulvliet in Tholen. Andere voorstellingen zijn Andermans Ve ren (22 september), boordevol Ne derlandstalige liedjes of Martijn Oosterhuis met zijn cabaret try-out 'no surrender' op 16 november. Uit op Tholen denkt niet alleen aan het volwassenpubliek. Kinderen kun nen op 27 oktober naar Cowboy Billie Boem, een muziektheater voorstelling over cowboys en india nen. Uit op Tholen streeft ieder seizoen naar een paar grote namen, afgewis seld met onbekend aanstormend ta lent. Het theaterprogramma bepaalt de stichting aan de hand van recen sies en wensen van bezoekers. Met behulp van social media als Face- book en Twitter wil de stichting de komende jaren nog beter inspelen op de behoefte. De kracht van Uit op Tholen schuilt volgens Huis kamp in de kleinschaligheid. „Het contact met het publiek is heel groot. Zowel tijdens als na de voor stelling. Mensen kunnen aan de bar nog even napraten met de acteurs, zangers, of zangeressen. Dat maakt het persoonlijk." Bestellen van kaarten voor de acht tien voorstellingen kan via de web site www.uitoptholen.nl. Tholen moet volgend jaar 145.314 euro bijdragen aan de Zeeuwse mu ziekschool. Dat is vier procent min der dan dit jaar. Nu betaalt de ge meente nog 151.380 euro. Tot en met 2015 daalt de gemeentelijke bijdrage jaarlijks met datzelfde per centage. Dat blijkt uit de concept begroting 2013 van de Zeeuwse muziekschool. Die moet in 2015 vijftien procent hebben bezuinigd. De muziekschool sluit 2011 af met een positief saldo van 21.176. Zij stellen voor dat bedrag toe te voe gen aan algemene reserves. Daar over buigt de Thoolse commissie samenleving zich dinsdagavond in het gemeentehuis. Evenals over de conceptbegroting 2013 en de meer jarenraming 2013-2017. DJ. Diepenbroek is naast predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente (Bethelkerk) in Sint-Annaland adviseur van europarlementariër Bas Beider (SGP). neer vooreen dag vergaderen." Zo was hij in november nog in het Beloofde Land. Dat bezoek stond in het teken van de rechten van de vrouw. Europarlementariër Beider was daar toe uitgenodigd en Die penbroek ging mee. Hij bezocht de Westelijke Jordaanoever en de Ga- zastrook. Gaza-stad maakte indruk; vooral de humanitaire situatie in het gebied en de zwaarbewaakte grens. Of beter, de grensovergang naar de stad. „De grens bestaat uit een hal, ver gelijkbaar met een ontvangsthal van een lokaal vliegveld. Na uitge breide controles ga je door een tun nel. Die is eerst donker en zeker een kilometer lang. Later gaat de tunnel over in een kooi van prikkel draad. Aan weerszijden liggen mijnenvelden. Een camerasysteem houdt iedere beweging nauwlettend in de gaten." De tunnel deed hem nog het meest denken aan een tijdmachine. „In Gaza zie je karret jes, voortgetrokken door een ezel. Veel kapotgeschoten hoogbouw en werkloze mannen op straat. Vrou wen zie je er zelden. En als je ze ziet, gaan ze gesluierd in een boer- ka door het leven. Het maakt een desolate indruk." In het gebied, dat zo groot is als zuid Flevoland, wo nen bijna anderhalf miljoen men sen. „Er is veel humanitaire nood. Meer dan de helft van de inwoners leeft onder de armoedegrens (2 dol lar per dag)." Israël sluit het gebied hermetisch van de buitenwereld af vanwege de permanente terreurdreiging vanuit het gebied. Dit heeft echter tot ge volg dat het economisch zeer slecht gaat in Gaza. Dit overigens in te genstelling tot Israël. Daar gaat het economisch voor de wind. „Van economische recessie is daar geen sprake", zegt Diepenbroek. „Israël doet het goed in de hightech indus trie. En dan met name op het gebied van militaire innovaties. Niet zo vreemd, gezien de jarenlange oor logvoering. Het is voor Israëliërs geen kwestie van de concurrent voor blijven, maar een kwestie van overleven. Niet voor niets komen er zoveel Nobelprijswinnaars uit Is raël. Oorlog leidt in een zekere zin tot een innovatieve geest." Diepenbroek combineert het werk als predikant niet altijd met zijn ad viseurschap voor europarlementa riër Beider. Officieel is hij vier da gen verbonden aan de Bethelkerk in Sint-Annaland en twee dagen advi seur. Hij heeft daar. op de diensten van zondag na, geen strikte dagen voor. Wel is het een druk bestaan. Niet dat Diepenbroek wekelijks in Brussel of Straatsburg zit. Dat komt gemiddeld één keer per maand voor. Hij doet zijn werk vanuit huis. Dat biedt hem flexibiliteit. „Moet ik als dominee op stel en sprong naar het ziekenhuis of naar een familie waar een gemeentelid is overleden, dan kan dat." Wat afwisseling van werk betreft, is hij een tevreden man. Ook Sint-An naland bevalt goed. „Ik voel me hier welkom. De mensen zijn harte lijk en nuchter. Dat is fijn." Diepen broek groeide op in Dordrecht, ver huisde op zijn 25ste naar Waarder, een dorp ter grootte van Poortvliet (1650 inwoners) in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en woont sinds vorig jaar met zijn gezin in Sint-Annaland. Het thema was water en daar pasten de oester, mossel en kokkel goed in. zei hij. „Het gaat vooral om de ha ring. Die mag je daar klaarmaken." Ze maakten er kleine haringhapjes met onder andere kersen en gelei van streekproducten. De stand was in de gevangentoren van Vlissingen. Hij en Leendert liepen rond als scheeps jongens uit de tijd van Michiel de Ruijter, zijn vrouw Mirjam in de zondags dracht van Arnemuiden. Ze wonnen een wisselbokaal, een beker en een cruise voor twee personen naar de Middellandse Zee of Noor wegen. Ook gingen ze op de foto met onder meer Pieter van Vollenho ven (voorzitter van de stichting Na tionale Haringpartij), Hans Wiegel en juryvoorzitter Annemarie Jorrits- ma. Jaarlijks komen er 800 genodig den, vertegenwoordigers van het ko ninklijk huis,de politiek, van buiten landse ambassades, bedrijfsleven, media en cultuur. De jury was erg te spreken over de authentieke kledij en de culinaire haringhapjes, zoals de haring in Zeeuwse oesters. De combinatie van beiden heeft de jury ertoe doen besluiten Eerland uit te roepen tot winnaar. Na een uitspraak van de centrale raad van beroep hebben zeven ge meenten in de Oosterschelderegio een inkomensgrens voor de regio taxi niet ingevoerd. Wel werd door diezelfde gemeenten besloten een nieuwe bezuinigingsvariant uit te werken. Deze variant heeft geleid tot een drietal voorstellen: verho ging van het instaptarief van 67 cent naar 1,10 euro; verhoging van het kilometertarief van 18 cent naar 25 cent en het vervroegen van het sluitingstijdstip van twaalf uur 's nachts naar elf uur 's avonds. Die maatregelen moeten leiden tot een besparing van 51.765 euro in 2012 en 70.826 euro in 2013. Tholen heeft zich als doel gesteld om 60.000 euro per jaar op het Wmo-taxivervoer te besparen. Dat moet haalbaar zijn, zelfs met een compensatie voor de minimumin komens, denken burgemeester en wethouders. Die compensatie kost de gemeente hooguit 5000 euro per jaar. De gemeente gaat daarbij uit van 29 personen die zowel gebruik maken van minimavoorzieningen als van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een ge middeld taxigebruik (172 euro per jaar). Dat bedrag wordt gecompen seerd via een verhoging van de bij zondere bijstand. De Wmo-advies- raad is inmiddels op de hoogte van de voorstellen. Het Klaverblad (het platform van Zeeuwse cliëntenraden) staat posi tief tegenover het voorstel. Wel maakt het bezwaar tegen het verho gen van het instaptarief naar 1,10 euro. Dat is hoger dan in het open baar vervoer, mapr de regiotaxi haalt de passagiers ook thuis sop en zet die voor de deur van bestem ming af. Fotoclub F.O.Tho krijgt van de ge meente 500 euro subsidie voor het organiseren van een Fotosalon Zee land. fl kLu*** j mmtm Jaap Eerland (rechts) kocht onder meer namens vader Jacob en zoon Cor Greydanus uit Heerenveen de eerste kist aardappelen voor het goede doel. De klok voor het goede doel begon op 1000 euro. Commissionair Jaap Eerland van Eerlands Dienstverle ning uit Stavenisse liet de wijzer op 997 euro stilstaan. Hij deed dat ook namens andere afnemers; Greydanus uit Heerenveen, Stam uit Amsterdam en Apotheker uit Groningen, vertelde hij nadat de kist was verkocht. Hij kreeg er ap plaus voor van de andere aanwezi gen in de mijnzaal. „Het was bij de handelaren te voren bekend ge maakt. Daar hebben ze positief op gereageerd. Het is een mooi be drag. Zo hebben we samen een bij drage kunnen leveren. Schitterend dat het zo kan." De gezamenlijke veilingen vullen het bedrag aan tot 1800 euro. Eerland vond het jam mer dat de veiling een week moest worden uitgesteld. „Nu beginnen we ineens met een grote voorraad. Van boeren die onder plastic heb ben geteeld en van telers met aard appelen uit de koude grond. Dat is in het nadeel van de boeren die on der plastic telen." De prijzen zijn naar verwachting goed, zegt hij. Ook Hage is tevreden over de prijs vorming. „Het is een geslaagde start. De kwaliteit valt mee. gezien de weersomstandigheden." Vol gens Hage is er ruimte op de markt voor de Thoolse pieper. „De oude zijn versleten, de importaardappe len zijn opgesoupeerd. Er is echt vraag naar de nieuwe aardappe len." Hage verwacht dat het prijs niveau gehandhaafd kan blijven. „Bij de telers gaat het om het ren dement van hun perceel: kilo-op brengst en prijs. Als beide redelijk zijn, dan is het goed." Dat de telers die aardappelen onder plastic teel den. in het nadeel zijn, gelooft Ha ge niet. „Die partijen zijn rijper. Die kunnen zich nu nog wel onder scheiden." De eerste 42 kisten Doré van W.L. van der Male wer den gekocht door Margo Jansen aardappelhandel, groente en fruit uit Beverwijk voor 80 cent per kilo. De geplande eerste veiling kon vo rige week, 5 juni, niet plaatsvinden in verband met de vele regenval op zondag en maandag. Volgens Hage was dat nog niet eerder voorgeko men in de 82 jaar dat de veiling be staat. „Er zijn wel rooimachines die ook in barre omstandigheden kun nen worden ingezet. Maar we heb ben het over een jong product dat nog niet huidvast is. Dus vraagt dit een andere manier van bewerken. Het is al niet zo eenvoudig om met vuile aardappelen te beginnen, want in de winkels komen ze naast de gewassen huidvaste importaard appelen te liggen. Wanneer we ons met onze Alvantho's in de markt willen blijven onderscheiden, dan zullen we moeten gaan voor de hoogste kwaliteit." Hage had nog een tip voor de telers: „Als het te nat is voor de kisten- rooier en je hebt een rooibaar pro duct, kies er dan voor om het gewas dood te spuiten. Je hebt dan met 14 dagen een huidvast product ter be schikking dat met de wagenrooier gerooid kan worden en de bestem ming wasserij/kleinverpakking kan krijgen." Terugkijkend op 2011 zei Hage dat het een jaar is om snel te vergeten. Hoewel het begin van het seizoen redelijk was, zakten de prijzen van de land- en tuinbouwproducten al snel tot ver onder de kostprijs. De veiling haalde slechts 62 procent van de omzet van 2010. De kwali teit van de vroege piepers was over wegend goed, maar bij de be waar aardappelen komen er volgens hem steeds 'kwaliteitsproblemen'om de hoek kijken. Vorig jaar werd op 26 mei de eerste veiling gehouden. Doré deed toen 73 tot 77 cent per kilo. Toen het na 6 juni ging rege nen, zakten de prijzen al snel naar 20 eurocent. Op de veiling worden de partijen voortaan maar één keer voor de klok gebracht. Dus worden niet verkochte partijen niet langer voor de tweede keer geveild. Bij 'niet verkocht' hebben de kopers wel de mogelijkheid om direct te reageren. De 139 ton die werden aangevoerd waren verdeeld in tien kopen Doré, één koop Gloria, vijf kopen Pre mière. zeven kopen Frieslander, één koop Eigenheimer, 325 kisten Doré drielingen, 137 kisten Première drielingen, 178 kisten Frieslander drielingen, 105 kisten Doré kriel, 37 kisten Première kriel en 49 kis ten Frieslander kriel. De Molenweg in Oud-Vossemeer gaat in september op de schop. In samenspraak met de bewoners heeft de gemeente een herinrichtingsplan opgesteld waardoor deze weg veili ger moet worden en de verkeers overlast wordt teruggedrongen „Het plan wordt breed gedragen",, zei wethouder Cees van Dis in de commissie bestuurszaken. Onder tussen zoeken gemeente, provincie en comité Molenbuurt samen naar oplossingen voor de overlast van zwaar verkeer op Onder de Molen. Daarbij is de mogelijkheid voor het weren van dit verkeer een optie. „Maar het is nog te vroeg om daar nu iets over te zeggen, aldus de wet houder. De fotoclub op Tholen (F.O.Tho.) zoekt nog vier juryleden voor de Fotosalon Zeeland die in het najaar wordt gehouden in het Matchplay Golf Game Centrum aan de Ste- vinweg in Tholen. Leden van de Zeeuwse clubs voor amateurfoto grafen sturen hun werk in. Er zijn negentig foto's te zien die worden beoordeeld door een vakjury en een publieksjury. De Thoolse foto club wil in de publieksjury leden uit alle woonkernen vertegenwoor digd zien en is nu nog op zoek naar iemand uit Sint-Maartensdijk, Poortvliet, Scherpenisse en Stave nisse. Voorzitter is wethouder Kees van Dis. Aan de fotosalon - van 22 september tot en met 14 oktober - doen de Fotogroep Schouwen-Dui- veland, FC Valkenisse, DIFO. FC De Draadontspanner en Fotogroep Goes meer. Wie zitting wil nemen in de jury kan zich per mail (met een motivatie) opgeven voor vrij dag 22 juni: fotosalonzeeland@fo- tho.nl. Dinsdag 12 juni: Doré 70-80, Pre mière 53-59. Gloria 60, Frieslander 61-67, Eigenheimer 1,26, drielingen 28-30, kriel 46-56. Aanvoer 139 ton. Woensdag 13 juni: Doré 50-66, Première 45-50. Frieslander 55-56, Eigenheimer 130, bonken 67. drie lingen 26-28. kriel 37-40. Aanvoer 90 ton.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2012 | | pagina 3