Bal Eind dit jaar begin bouw supermarkten in Tholen 'Gelukkig regent het niet, dat zou afzien zijn' Bedrijven investeren miljoenen in nieuwbouw Tankstation Kadewand in Stavenisse nu extra beschermd tegen roest F 'AED-kasten buiten hangen' 3>7s3 Donderdag 24 mei 2012 68e jaargang no. 28 Wattstraat 3 Tholen Weegbrug Flupland is in slechte staat Inbraak in schuur Sint-Maartensdijk Door tentamen later bij Roparun Lievensberg begint met digitale dossiers Wethouder Hoek verwac'ht geen problemen bij Raad van State De gemeente verwacht eind dit jaar met de bouw van de supermarkten en appartementen op de plaats van de Tim- pa in Tholen te beginnen. Als alles meezit kunnen in april volgend jaar de deuren van de supermarkten open. Het is de eerste fase van de wijk Vestetuin. Tegen het be stemmingsplan zijn bij de Raad van State twee beroepen ingediend, door Autobedrijf Adrie van Burgh en door drie Spar-ondernemers. De uitspraak wordt eind septem ber verwacht. Boel halveren Verswinkel Welstandscommissie keurt ruim 8 miljoen goed Voor aannemers ligt er dit jaar op Tholen en Sint Philips land nog voor ruim acht miljoen euro werk in het ver schiet. De welstandscommissie behandelde maandag ze ventien bouwprojecten, waarbij het overgrote deel groen licht kreeg. De plannen lopen uiteen van een terrasover kapping van nog geen duizend euro tot een groot bedrijfs pand van vele miljoenen. Drie Thoolse ondernemingen gaan fors uitbreiden: Bandenmarkt, Devotra en Nestaan. Complete nieuwbouw Terrassen groter en zonder wiebelende tafels De nieuwe damwand in de haven van Stavenisse is klaar. Om de kadeconstructie te beschermen tegen roest is er een extra maatregel genomen met een nieuwe techniek. Het is de eerste keer dat de gemeente van deze zogeheten kathodische bescherming tegen corrosie gebruik maakt. De gemeente gaat onderzoeken of dit ook toegepast kan worden in de haven van Sint-Annaland die vorig jaar een nieuwe damwand kreeg. Deze week Mathijs van de Graaf loopt vierdaagse in olifantenpak 274 deelnemers hebben dinsdagavond de avondvierdaagse van Sint-Annaland gelopen. Bijna honderd meer dan vorig jaar. Voetbalvereniging WHS organiseerde de wandeltocht voor de vijfentwintigste keer. Een jubileum. De deelnemers, onder wie veel leerlingen van basisscholen, hadden de keuze uit twee afstanden: vijf of tien kilometer. De meesten kozen voor de kortste afstand. Colonne Geen uitvallers .TVSM Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,75 per halfjaar, 32,00 per jaar, per post 59,75 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,34 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. De weegbrug aan de Oostdijk in Sint Philipsland is in slechte staat. Dat bleek deze week toen leden van heemkundekring Philippuslandt be gonnen met het opknappen van het karakteristieke onderkomen. „Het viel een beetje tegen. Het gaat extra werk opleveren," zegt voorzitter Fonds Vleghels van de vereniging. De geschatte kosten voor de opknap beurt zijn 10.000 euro. Vleghels hoopt op subsidie en bijdragen van sponsors omdat hij denkt dat het ho ger uitvalt. Voor het bestraten krijgt de kring het materiaal kosteloos van de gemeente. Het weegmechanisme is nog wel in goede staat. Elk jaar wordt het gratis onderhouden door de leverancier. De weegbrug uit de jaren twintig van de vorige eeuw zal voor educatieve doeleinden worden gebruikt. Op open monumentdag en molendag zal de jeugd er worden uitgelegd waar de weegbrug voor diende. Voorzitter Henk van Driel van de EH- BO-afdeling Tholen vindt dat bedrij ven en instellingen die een AED hebben (reanimatietoestellen), deze zoveel mogelijk buiten moeten op hangen. Daar pleitte hij dinsdagavond voor tijdens de algemene ledenverga dering in Meulvliet. „Bedrijven han gen de AED's vaak binnen. Dan zijn ze alleen tijdens kantooruren beschik baar. Dat zien we graag veranderen." De gemeente gaat zeven nieuwe AED-kasten plaatsen. Anderen wor den vervangen. Uit onderzoek blijkt dat de huidige opbergkasten niet ge schikt zijn om de stroomapparaten in op te bergen. Bevroren elektroden en een lage accuspanning als gevolg van strenge vorst zorgen ervoor dat de draagbare apparaten niet goed func tioneren. Ook bij extreem hoge tem peraturen daalt de bedrijfszekerheid. De huidige kasten maken daarom plaats voor verwarmbare en te venti leren exemplaren. Het gaat in de ge meente om vijftien kasten. De extra kasten zijn nodig voor een betere spreiding. Een nieuwe AED-kast kost de gemeente plusminus 500 euro, ex clusief apparatuur. Een aanhangwagen, een zitmaaier en een bosmaaier zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen uit een schuur aan de Provinciale- weg in Sint-Maartensdijk. De toe gangsdeur werd vernield door de in brekers. De waarde van de gestolen goederen is niet bekend. Als het Runningteam Tholen zater dagmorgen naar Parijs vertrekt, ont breekt fysiotherapeute Zoë Braai. Zij moet eerst nog een tentamen doen, en wordt vervolgens achterna ge bracht. De deelnemers aan de Ropa run verzamelen in het Pare la Cour- neuve, waar elk team met drie voertuigen wordt toegelaten. „We hebben een extra sticker gevraagd om met de achterop komende auto het terrein op te mogen, maar dat is geweigerd", zegt Dion Jonkers. En kele teamleden zullen Zoë aan de in gang moeten opwachten. Het Thool se team bestaat uit 27 mensen, met Dennis van Lent als captain. Runningteam Tholen start zaterdag avond om acht minuten over negen en verwacht maandagochtend rond half negen Halsteren te passeren. Dan is het nog zo'n zeventig kilome ter naar de finish op de Coolsingel in Rotterdam. De vorderingen van de Tholenaren, die voor de vijfde keer meedoen aan de estafetteloop, zijn op internet te volgen via www.ropa- runlive.nl. Zie verder pagina 11. In ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom wordt vrijdag het digitale basisdossier en het verpleegkundig dossier officieel in gebruik genomen. Het basisdossier bevat gegevens die elke specialist nodig heeft voor het verlenen van medische zorg aan pa tiënten van Lievensberg. Het ver pleegkundige dossier is bedoeld voor medische gegevens die nodig zijn voor het verlenen van verpleeg kundige zorg. Hiermee beschikt elke zorgverlener op alle plaatsen en tij den de meest recente patiëntgege vens. Ze worden voor het eerst ge bruikt op verpleegafdeling en de afdeling algemene chirurgie. De toekomstige supermarkten met 30 huurwoningen aan het Terreplein in Vestetuin. In het lage gedeelte komt Aldi, daarnaast de Bloemenhal van Jansen, dan Albert Heijn van Jurgen Stroot. Uiterst rechts mogelijk een verswinkel van Geilings. Het complex wordt ongeveer twintig meter hoog Wethouder Peter Hoek is positief gestemd over de uitkomst, bleek dinsdag bij de toelichting op de plannen. „We gaan niet somberen. Behalve deze locatie, is de rest van het bestemmingsplan vastgesteld en. onherroepelijk. Daar zijn geen be zwaren tegen gekomen. We zijn er van overtuigd dat we ons huisvyerk hebben gedaan." Van Burgh heeft bezwaren tegen de komst van de ap partementen boven de supermarkten naast zijn bedrijf. Hij vreest dat hij beperkt wordt in zijn bedrijfsvoe ring als toekomstige bewoners gaan klagen over geluidsoverlast. En de Sparwinkeliers uit Sint-Maartens dijk, Oud-Vossemeer, Poortvliet en Sifit-Philipsland vrezen dat ze klan ten verliezen als de Aldi en Albert Heijn in Tholen fors mogen uitbrei den. Albert Heijn (ClOOO-formule verdwijnt) komt onder de wonin gen, Aldi komt ernaast zonder ap partementen erboven en grenst aan het autobedrijf. Volgens Hoek is er al een keer of zes gesproken met Van Burgh en diens adviseur Van Veen. Dat ge beurde op initiatief van de gemeen te, zegt Hoek. „Alles is ër op gericht dm er uit te komen. Wij wachten op een reactie." Hoek denkt dat de ge meente bij de Raad van State sterk itaat. „Er zijn deskundigen inge schakeld die ook bij de Raad van State hebben gewerkt. We hebben het maximale gedaan en zijn vol vertrouwen over de afloop." Met algemeen directeur Sjaak Kra nendonk van Spar zijn drie gespek- ken geweest. De Spar vindt dat er te veel vierkante meters aan super marktruimte in de gemeente komt. Niet alleen in Tholen maar ook in Sint-Annaland. Volgens Arjan van Ommen is er sprake van ontwrich ting. Maar die mening deelt Hoek niet. „We begrijpen hun standpunt, maar wij hebben een ander zicht op duurzame ontwrichting." Hij wijst er op dat het in Tholen om een ver plaatsing gaat en dat de gemeente raad al heeft besloten om in de vrij komende panden geen supermark ten meer toe te laten (het pand Cl000 aan de Postweg en het pand van Aldi aan de Kotterstraat). Dat wordt voorgelegd aan de Raad van State. Daarmee hoopten b. en w. dat de kou uit de lucht was, maar voor de Sparholding is dat niet voldoen de. „Ze vragen om de oppervlakte voor de supermarkten te halveren. Maar het zijn geen nieuwe vestigin gen. Het gaat om verhuizing en een stukje groei. Er komt zo'n 2250 vierkante meter winkeloppervlakte in de Vestetuin. Als we aan de wens van de Spar willen voldoen dat wordt dat de helft. Niet realistisch en ook niet nodig." De gemeente baseert zich op een detailhandelsonderzoek dat met ac tuele gegevens is aangevuld en waaruit zou blijken dat het een het ander niet bijt,. Hoek vindt dat de Spar ook rijkelijk laat is gekomen met een reactie. „Tien jaar kijken en niks doen en in het zicht van de-ha ven de boel willen halveren." Maar volgens Kranendonk is er al eerder aan de bel getrokken zonder dat er een reactie kwam. De zaak bij de Raad van State dient in augustus. De gemeente heeft nu bijna alle panden verworven die gesloopt moeten worden voor de nieuw bouwwijk in Tholen-Noord. Het verpauperde pand van Weijgers op de hoek van de Wattstraat en de Edisonweg (achter Zandijk) is aan gekocht en kan tegen de vlakte. „Een belangrijke aankoop. We heb ben nu alles aangekocht wat nodig is. Er is geen beletsel meer om Ves tetuin stevig op te pakken." Volgens Hoek worden in oktober en novem ber Zandijk, het tankstation Bal en de overige loodsen gesloopt. Er zijn nog .twee woningen aan Kruittoren en twee garages die de gemeente moet verwerven, maar die panden staan in de derde en laatste bouwfa se van Vestetuin. Behalve twee supermarkten komt ook de Bloemenhal van Hector Jan sen onder de appartementen, en er zijn gesprekken met Jan Geilings over een verswinkel met een slage rij. groentewinkel en bakker. Op de parkeerplaats kunnen 140 auto's te recht. Het plein gaat Terreplein he ten. Aan de bestaande rotonde wordt tussen juli en september een nieuwe vertakking aangelegd als ontsluiting van de wijk. Ook wor den er kabels en leidingen omge legd en er komt een nieuw transfor matorstation. ZIE VERDER PAGINA 3 „Als dit crisis is, mag het nog jaren duren", zegt bedrijfsleider Ivo Hor de van Nestaan, die 650.000 euro gaan investeren in een nieuw labora torium en kantoren. Hij staat te trap pelen om te beginnen. Aannemer Zwaluwe uit Zevenbergschen Hoek gaat het ontwerp van architectenbu reau Elzakker uitvoeren. Er komen grijze, stalen gevels en aluminium kozijnen en deuren. Het 42 mede werkers tellende bedrijf dat isolatie materiaal produceert, heeft meer werkplekken nodig voor het labora torium. „Het is een complexe bouw en we willen alles ook inrichten naar de juiste stand van de techniek", zegt Ivo Horde. Het bestaande labo ratorium krijgt na de verbouwing een kantoorfunctie voor de produc tie. Nestaan merkt wel wat van de crisis omdat een deel van het isola tiemateriaal bestemd is voor de bouwsector en die stagneert. „Maar we leveren ook aan andere sectoren, zoals carosseriebedrijven. Boven dien bedienen we internationale markten, zodat we niet alleen afhan kelijk zijn van Nederland. Nestaan produceert polyurethaan hardschuim blokken en twee component mate rialen voor isoleren, modelleren, gieten, sprayen, injecteren en lij men. De Bandenmarkt aan de Slabbe- coomweg in Tholen gaat op bedrij venterrein Welgelegen II een nieuw bedrijfspand bouwen, waarvoor de gemeente 17.885 m2 grond heeft verkocht. Van den Bergh architecten heeft naar het oordeel van de wel standscommissie een mooi ontwerp gemaakt in donkergrijs. Er komen twee grote hallen en een kantoorge deelte. totaal 125 x 83 meter. Tyreso les Industrial Holding b.v. investeert meer dan vier miljoen euro in de nieuwbouw, die opgetrokken wordt uit basaltgrijs beton en grijze, stalen sandwichpanelen. Verder worden antracietgrijze aluminium kozijnen en ramen toegepast en basaltgrijze stalen deuren. „De samenwerking met de gemeente verloopt prima", zegt directeur Leendert van 't Hof. ZIE VERDER PAGINA 3 Door de nieuwe wand is de kade in Stavenisse over een lengte van 106 meter een stukje groter geworden. De nieuwe wand is namelijk op 1 meter voor de bestaande kade aange bracht. De bezoekers van de terras sen van café De Kleine en café-res taurant 't Pakhuys kijken nu weer vrij over het water uit en niet langer tegen dranghekken. Ze hebben bo vendien meer ruimte gekregen om dat het geen doorgaande weg meer is voor auto's. Enkel voetgangers en fietsers kunnen er langs. Met paaltjes zijn de terrassen afgezet. Tafels en stoelen staan nu op egale straatste nen en niet langer op kinderkopjes. De oude bestrating is zoveel moge lijk gehandhaafd. Praktisch onzichtbaar is de zogehe ten kathodische bescherming van het ijzer in de wand en in het beton. Het gaat om een 'overlaging' van het me taal door middel van een klein elek trisch stroompje dat via een speciale kabel in een buis onder water langs de kadewand loopt. Het water dient als geleiding. De sterkte van de stroom is vergelijkbaar met die in een penbatterijtje, vertelt ing. Erwin van den Boer van aannemingsbedrijf Van den Biggelaar Aannemingsbe drijf uit Velddriel. „Het is niet waar neembaar." Niet alleen de ijzeren wand, maar ook het betonijzer in de deksloof wordt op deze manier be schermd. Het is voldoende om de komende vijftig jaar corrosie van het metaal tegen te gaan, is de verwach ting. Op verschillende punten zit de kabel vast aan de wand. Schepen hebben er geen last van. De stroom komt uit een kast op de walDe leve rancier - Van der Heide Groep - houdt het op afstand in de gaten, ver telt ambtenaar Wim van Vossen. ZIE VERDER PAGINA 3 Kitty Provoost uit Tholen stopt na 45 jaar onderwijs ROC-student Rik Jansen ontwerpt frietsnijmachine Tilanuspenning voor Tump van den Dool uit Tholen EN VERDER... Echtpaar Kooistra beste beroepsvissers van het jaar Openluchtbioscoop op oesterputten Mc* Smerdiek dames promoveert naar hoofdklasse WAT DE HEREN WIJZEN MOETEN DE GEKKEN PRIJZEN Dit nummer bestaat uit 16 pagina's De start van de tweede avond was tussen half zeven en zeven uur vanuit de kantine van de voetbalvereniging. Daar zijn de laatste deelnemers rond kwart voor zeven vertrokken. Alleen de organisatie, onder wie Ina Rijnberg, blijft achter. „Het is ongelooflijk", zegt ze, .Zoveel deel nemers." Ze vermoedt dat het goede weer zeker een rol speelt. „Ook oefenen er altijd veel voor de Zevendorpen- tocht." De eerste kilometers gaan de wandelaars gelijk op. Hal verwege de Lange Kruisweg splitsen de groepen zich. De langlopers slaan linksaf de Korte Kruisweg in, richting de Derde Dijk. Dat zijn er dinsdagavond volgens Rijnberg 22. De meerderheid loopt in één grote colonne door naar de kruising met de Lageweg. Daar is de eerste tussenstop. Carolien Fase, één van de vrijwilligers, weet niet hoe snel ze de plastic bekers moet vullen met limonade. De kinde ren stormen er op af. Ook pakken ze nog snel een snoepje mee voor onderweg. En dan snel verder. De EHBO-ploeg, Marian Dusink en Suzanne van Dijke, heeft het de tweede avond van de vierdaagse nog niet druk gehad. „We rijden de route voortdurend heen-en- weer. Uitvallers hebben we nog niet gezien. Ook geen mensen met blaren of andere problemen." Dat hebben ze weieens anders meegemaakt. ,JEen paar jaar terug kamp ten veel wandelaars met oververhitting." Dat is nu niet aan de orde. Met 18 graden en een zacht zeebriesje is het ideaal wandelweer. Zie verder pagina 9. Mathijs van de Graaf doet mee aan de wedstrijd 'best verklede wandelaar'Naast hem zijn broer Marnix.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 1