'Je begint met geld overmaken, maar van lieverlee denk je mee' 'De illusie dat we schoon thuiskomen is in een paar seconden vergeten' d Frisse wandeling Molendijk DÉ SPECIALIST IN ZONNE-ENERGIE 'Beperkte openstelling zeedijk is niet lichtvaardig besloten' Withagen uit Sint-Maartensdijk organiseert buggyritten Donderdag 24 mei 2012 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Runningteam Tholen vertrekt zaterdagmorgen naar Pa rijs om voor de vijfde keer mee te doen aan de Roparun, de estafetteloop naar Rotterdam bedoeld om geld in te zamelen ten bate van mensen met kanker. De Tholenaren denken dertien- tot vijftienduizend euro op te halen voor het goede doel, meldt teamlid Robin Jonkers. Het jaar door worden acties opgezet om geld binnen te krijgen. Maar ook sponsoring is erg belangrijk. Ijsmutsen Vierdaagse Oud-Vossemeer goed bezet Het is fris dinsdagavond op de hoek van de Molendijk en de Zoetendijk in Oud-Vossemeer. Er staat een stevige bries, en het dichte bladerdek van de bomen houdt het zonnetje tegen. Cato Havermans en Toos Etienne hebben het niks te warm op de limonadepost van de avondwan delvierdaagse. Tot de groepen van de beide basisscholen arriveren en de kinderen zich rond de tafel verdringen voor een bekertje ranja. Het. is aanpoten voor beide da mes om de bekers zo snel mogelijk te vullen. Runningteam Tholen afhankelijk van acties, giften en sponsoring Bij vijftig snelste Marco Borsato Negen zienswijzen zijn er bij de provincie ingediend op het voornemen van de provincie om de buitendijkse on- derhoudsstrook langs de zeedijk van de Hollare-, Sluis- en Joanna-Mariapolder groen te laten. Vijf bepleiten een ruimere openstelling, drie steunen de beperking die de provincie voorschrijft. Inmiddels is een compromis gevonden in het kader van de natuurbeschermingsver gunning. Aantrekkingskracht Steltlopers Beleving. Daar draait het om bij buggy rijden Thoolse campinghouders proberen de attractie uit. Pierre Witha gen van het gelijknamige bedrijf uit Sint-Maartensdijk verhuurt buggy's. Hij organiseert toertochten over het ei land. „Tijdens een buggyrit kom je op plaatsen waar je anders niet komt", zegt hij. Je moet alleen niet bang zijn om vies te worden." Ontwijken Niet voor moeders Mariska Nagelkerke: Mijn moeder zie ik dit nog niet doen' Veiligheidsbril Samenwerking SPT met Kellebeek Markusse blijft bij PVV Zeeland Qjggj Energy Systems 11 De hardlopers en de fietsers - die de sportieve prestatie leveren - vor men de kern van het team dat in het pinksterweekeinde meedoet aan de 520 kilometer lange estafetteloop. Maar ook chauffeurs, fysiothera peuten, catering en een fotograaf ie veren hun bijdrage. Vanavond worden - in de keuken van Ten An ker - de maaltijden bereid voor de driedaagse tocht, morgen wordt de bus ingericht. In de voorbije weken is ook het routeschema opgesteld, waarin staat wie op welk traject loopt of fietst. Er komt heel wat bij kijken om mee te kunnen doen. Zo moet aan de or ganisatie van de Roparun minimaal 5325 euro overgemaakt worden om te mogen starten (2825 euro in schrijfgeld en 2500 euro verplichte afname van loten). Teams zijn mo reel verplicht om daarnaast extra te doneren voor het goede doel: het le ven draaglijker maken van mensen die aan kanker lijden. De kosten van eten en drinken, brandstof en verbandmiddelen komen daar nog bij. „Dit jaar wordt dat allemaal in natura gesponsord", vertelt Robin Jonkers, die samen met Harm Ver wijs het vinden van sponsors als taak heeft. Ze zijn blij met alle spontane gestes. Een extra uitgave die het team heeft, betreft veilig heidshesjes met rode en witte re flecties die door de organisatie ver plicht zijn gesteld. Robins vader Dion Jonkers is zo'n sponsor, met zijn reïntegratiebedrijf Fourstar Groep. „Het was een soort vriendenclub die vijf jaar geleden het idee opvatte om mee te doen aan de Roparun. Robin vroeg me om te sponsoren. Ik vond het mooi dat zulke jonge mensen oog hadden voor een dergelijk goed doel. Dat ze in actie kwamen in plaats van zomaar rond te hangen", legt hij uit. ,Jn eerste instantie maak je geld over. Maar van lieverlee ga je meedenken. Bijvoorbeeld over hoe je dingen kunt doen zonder dat het geld kost." De Tholenaar rijdt het team altijd op eerste pinksterdag te gemoet in Frankrijk. „Daar stonden we een keer, 400 kilometer van huis, en troffen daar twee teams van het UWV. Dat is een opdracht gever van ons. Het loopt allemaal door elkaar heen." In Rotterdam, waar zijn bedrijf is gevestigd, leeft de Roparun. „De Werkmeester, een dochter van Fourstar, richt zich op wajong'ers. Met Robin heb ik het er wel eens over gehad dat het mooi zou zijn om met een groep daarvan mee te doen. Maar dat is niet haal baar." Flex Express is al jaren een adver tentiesponsor van het Thoolse Ro- parunteam. Vorig jaar was Kirsti Gillis van het Thoolse uitzendbu reau met enkele collega's aanwezig bij de doorkomst in Halsteren. Ze werd gegrepen door het enthousias me van het publiek, de sfeer. „We hadden een aantal groene ijsmutsen bij ons en deelden die uit. Ze waren zó gewild dat we twee keer terug naar Tholen zijn gereden om er bij te halen. Toevallig had het team dat jaar groene shirts." Ze reden ook een stuk over de route mee, vóór de fietsers uit. Kirsti raakte met Dion Met 282 deelnemers is de belang stelling voor de 31ste avondwandel- vierdaagse in Oud-Vossemeer goed. „Maandag zijn er 260 wandelaars gestart en vanavond kwamen er nog 22 bij", meldt Jeanne Brusselaars van de wandelsportclub Vosmeer. Er zijn 254 liefhebbers voor de vijf kilometer en 28 voor de dubbele af stand. Dinsdag liggen de routes ten westen en noorden van het dorp. Maandag was de zuidoostkant de bestemming, en gisteren werd op nieuw naar de Hikkepolder gelopen. Elke avond is er voor iedereen een versnapering, met dank aan ver schillende sponsors. Wandelsport bond KNBLO heeft bovendien voor iedereen een rugtasje beschikbaar gesteld. Vanavond gaan de wandelaars rich ting de Leguitpolder, en de tien ki lometer kuiert door naar de Puitpol der. Bij het dorpsbos wacht Oud-Vossemeer's Muziekvereni ging de deelnemers op voor de laat ste meters. Aan de twee grote groe pen - basisschool De Ark met 95 en de Sint Anthoniusschool met 62 wandelaars - wordt bij het am bachtsherenhuis een beker uitge reikt. En in de voetbalkantine liggen de medailles klaar voor iedereen die minstens drie avonden heeft gelo pen. Van 11 tot en met 14 juni organi seert wsc Vosmeer de avondwandel vierdaagse in Tholen. op 7 juli staat de Zevendorpentocht op het pro gramma. Dion Jonkers (rechtsvoor) is met de Fourstar Groep hoofdsponsor van het Thoolse Roparunteam en denkt ook mee in de organisatie. Zijn zoon Robin is teamlid en subsponsor met De Werkmeester. Ook Flex Express - waarvan Kirsti Gillis (rechts) en Monique Boer op de foto - voelt zich aangesproken door het goede doel van de Roparun. Om acht minuten over negen zaterdagavond gaat Runningteam Tholen, team 85, van start in Parijs. Aan de organisatie is een gemiddelde snelheid van 12,5 km/u opgegeven, wat betekent dat de Tholenaren bij de vijftig snelste teams horen. De vorde ringen van het team zijn te volgen op internet, www.roparunli- ve.nl. Rond half negen maandagmorgen verwacht Runningteam Tholen de Burgemeester Elkuizenlaan (ter hoogte van nummer 57) in Halsteren te passeren. Daar wordt, net als voorgaande twee jaren, een Thoolse doorkomst georganiseerd. Het team hoopt dat velen hen komen aanmoedigen voor de laatste zeven tig kilometer. Met muziek van De Klienkers en dj Martin, een drankje en een hapje, belooft het een gezellige boel te worden. Jonkers aan de praat, dat resulteer de in een afspraak en dit keer is Flex Express subsponsor. En dat is niet toevallig. Kirsti: „We werken met een klein, hecht team. En daar is de laatste jaren best veel gebeurd. Familieleden, vrienden, die op jon ge leeftijd aan kanker zijn overle den. Dan spreekt de Roparun me teen aan. Het is dan fijn datje actief iets kunt doen." Dion Jonkers vindt het sterke van de Roparun dat de opbrengst lokaal wordt besteed. Voorbeelden in 2012 zijn de inrich ting van een huiskamer voor onco logische patiënten in ziekenhuis Lievensberg en de inrichting van de hospice in inloophuis Het Getij in Bergen op Zoom. Dat het in deze tijd niet meevalt om sponsors te vinden, hebben de Tholenaren ondervonden. Het eer ste lustrum leek een mooie aanlei ding om voor een opbrengst van 50.000 euro voor het goede doel te gaan. Dion: „We hebben de vijftig grootste bedrijven in Zeeland gese lecteerd en hen een brief gestuurd met een dvd over de tocht van vo rig jaar. Drie positieve reacties heeft het opgeleverd, waaronder één sponsor." Momenteel is de Tholenaar druk in de weer om te mogen collecteren tijdens het con cert van Marco Borsato, op 14 juni in Goes. „Aan de deur mogen we al staan. Maar ik zou met het hele team op het podium willen. We spreken nog, maar het valt "niet mee." Wat wél meeviel, was de sponsorloop van basisscholen in Tholen en in Sint Philipsland. Die leverde 9237 euro op. Er staan nog wat zaken op het programma: de Tholenloop, een actie van Salus, een mosselparty. „Het is mooi om te ervaren wat mensen onderling voor elkaar over hebben." Je moet dit gewoon willen doen, er hoeft niet altijd iets tegenover te staan, vindt Kirsti Gillis. Robin Jonkers vertrouwt op een goed verloop voor Runningteam Tholen. „We hebben onlangs mee gedaan aan de ultraloop in Steen bergen en dat ging prima." De hardlopers lieten, na zes uren lopen, een gemiddelde snelheid klokken van 12,8 km/u. De weersvoorspel lingen voor het pinksterweekeinde zijn in ieder geval gunstig. HBHHHHHMHBMHHHHHMMI Provincie: in toekomst minder recreatief medegebruik De gemeente, Dorpsgemeenschap Sint-Annaland, watersportvereni ging Sint-Annaland, natuurvereni- ging Tholen en samenwerkende re creatie Tholen bepleiten een algehele openstelling van de onder- houdsstrook voor recreatief mede gebruik. Staatsbosbeheer. Zeeuwse Milieufederatie en Vogelbescher ming Nederland steunen juist het idee van een groene dijk afgestemd op het huidige gebruik. De provincie geeft aan, dat het geen lichtvaardig genomen besluit is om de strook niet breed open te stellen. Het natuurbelang preva leert hier. En aangezien het areaal slikken, platen en schorren af neemt, verwacht Middelburg dat de trend in de toekomst eerder zal zijn dat er minder ruimte is voor recre atief medegebruik. Een strook bekleed met dicht as falt, met hekwerken en voetgan- gerssluizen afgesloten voor door gaand fietsverkeer - de wens van het waterschap - zag de provincie niet zitten. Ze steunde een inrich ting die intensivering van het re creatieve gebruik voorkomt, omdat het schap daarmee oog had voor de natuurwaarden. Maar afsluitingen wilde Middelburg niet. Er is een compromis gevonden door grof open steenasfalt als verharding te gebruiken, en de strook niet met grond of klei te bestrooien. Be groeiing zal gaandeweg vanzelf plaatsvinden. Gesloten asfalt vindt de provincie afbreuk doen aan het landschap, de overgang van een grasdijk naar een schorgebied. De gemeente zou graag betrokken worden bij de uitvoering van de provinciale nota Daar bij de water kant. Maar dat gebeurt niet. Er is voor gekozen om de uitwerking van de nota onderdeel te laten zijn van het Natura 2000-beheerplan. Overi gens is het uitgangspunt van deze nota: buitendijks openstellen waar het kan, binnendijks waar het moet. De watersportvereniging meent dat het openstellen voor fietsers geen afbreuk doet aan de natuurwaarden. En ook de natuurvereniging betwij felt of de natuur schade zal onder vinden van fietsers. Wandelaars, ze ker met honden, en ruiters te paard veroorzaken veel meer verstoring en gebruiken de dijk nu al. De pro vincie meent echter dat door ruime openstelling de aantrekkingskracht van het pad toeneemt en het druk ker wordt gebruikt, wat niet de be doeling is. Ze spreekt ook de op merking van de recreatieonderne mers tegen dat zij in hun rechten en verwachtingen tekort worden ge daan omdat het besluit van de pro vincie haaks zou staan op de nota. In het stuk is voor het betreffende dijkvak op de indicatieve kaart ech ter aangegeven.dat er niet buiten dijks gefietst kan worden. Omdat er nu geen verharde onder- houdsstrook buitendijks is, en er schapen grazen, komt volgens Staatsbosbeheer (eigenaar van een. deel van de schorren) recreatief medegebruik van de dijk nauwe lijks voor. Ze pleit ervoor om dat zo te houden, en afsluitingen te voor komen die maatschappelijke weer stand oproepen. De Zeeuwse Mi lieufederatie wijst op het belang van dit stuk dijk als broedgebied, hoogwatervluchtplaats en foera- geergebied voor vogels. Met name voor het in stand houden van de populatie steltlopers. Ze pleit voor optimale inrichting voor de natuur, dus met gras. De Vogelbescherming zit op dezelfde golflengte. ZMF en Vogelbescherming geven eveneens aan. dat een asfaltpad maken en dat afsluiten, voor veel mensen moei lijk is te accepteren. Het waterschap wil onder alle om standigheden met zwaar materieel op de dijk kunnen komen, en noemt het gebruik van doorgroeistenen uit waterkeringstechnisch oogpunt on gewenst. Verder is het schap voor stander van maximale openstelling, maar heeft die overigens voor dit dijktraject niet aangevraagd. Ze wijst op afspraken met natuurorga nisaties, maar de provincie geeft aan dat ze daar geen rol in heeft. Het projectplan voor verbetering van de steenbekleding van het dijk traject is goedgekeurd. Volgend> jaar wordt het uitgevoerd. Het gaat om 3,6 kilometer dijk, tussen de dijkpalen 740 en 776. Van paal 775 tot paal 776 wordt de glooiing niet vervangen. Van het overige deel wordt de onder- en boventafel van de dijk met asfalt bekleed, daarop wordt grond gestrooid en gras in gezaaid. Tussen de dijkpalen 764 en 772 zal de buitendijkse werk- strook smaller zijn omdat een zes meter brede schorstrook onge moeid moet worden gelaten. k Pierre Withagen (vooraan) gaat bij Strijenham even buitendijks. In de tweede buggy zitten Mariska Nagelkerke en Mike Menheere. Tijd voor een rit. De kuipstoelen omklemmen je lichaam en met een vierpuntsgordel zeker je jezelf vast. Het is wel even worstelen met de gespjes. Zijn die eenmaal aangere gen, dan kom je niet meer van je plek. Draai je sleutel van het contact om en luid pruttelend komt de luchtgekoelde 150 cc 4-takt motor op gang. Deze levert een slordige 9 paardenkrachten. Voldoende voor een topsnelheid van 65 km/u. Dat lijkt niet hard, maar schijn bedriegt. Door het ontbreken van een voorruit en deuren is de snelheidsbeleving twee keer zo hoog. Withagen gaat tijdens de rit vooropv Die voert vanaf Sint-Maartensdijk over de Gorishoeksedijk naar de Zeester om via de Brijhoekseweg en Platteweg Scherpenisse binnen te rijden. Inwoners, bezig in hun tuin, kijken verbaasd op. We steken bij de Spuidamstraat de rotonde over en slaan meteen rechtsaf de Stoof- dijk op. Een prachtig polderwegge tje met aan weerszijde fluitekruit dat volop in bloei staat. „Hier ben ik nog nooit geweest", roept Van Woerkom. Zijn stem komt amper boven het hoge motorgeluid uit. Via de Randweg, Noormansweg, Engelaarsdijk en Langeweg rijden we naar het volgende dorp: poort vliet. Daar steken we de provinciale weg over en maken koers richting Schelphoek. Daar komt de zilte zee lucht van de Oosterschelde je tege moet. Wat wonen we op een prach tig eiland, merkt Van Woerkom op. Bij Strijen gaan we buitendijks, richting het haventje. Even genieten van het uitzicht over de Ooster schelde. Dan volle vaart naar Tho len. Helemaal droog houden we het niet. Met vlagen regent het. Door het ontbreken van een voorruit voe len de druppels als hagelstenen in je gezicht. Hetzelfde geldt voor vlie gen en andere insecten. Mocht je je dagelijkse hoeveelheid eiwitten al binnen hebben, houd dan vooral je mond gesloten. Voor wie asfalt niet genoeg uitda ging biedt, komt na een kilometer of dertig op de Nieuwlandse Kruisweg, helemaal aan zijn trekken. Deze on verharde weg loopt parallel aan de Nieuwe Postweg. Met pakweg 40 kilometer per uur denderen Mariska en Mike het zandpad op. Even rem men ze af. Ontwijken een paar plas sen en beseffen dat het geen zin heeft. De modder vliegt metershoog de lucht in. Wij als achterliggers krijgen de volle portie over ons heen. Nu we toch onder de smurrie zitten, maakt het ook niet meer uit. De illusie dat we met schone kleren thuiskomen, hebben we in een aan tal luttele seconden naast ons neer gelegd. Het gaspedaal gaat richting de bodem. De modder vliegt in het rond. Dit is waar het bij buggy rij den om gaat: beleving. Nog zo'n 'leuk' stukje onverhard vinden we op de Vrijberghsedijk bij Oud-Vos- semeer. Dit keer modder en hoog gras. De buggy's ploeteren zich een weg over de glibberige dijk. Wat volgt is een stuk provinciale weg richting Sint-Annaland. Min der interessant en vooral oppassen voor het overige verkeer. Helemaal prettig voelt het niet met een gange- i tje van 65 km per uur. Toch houden de overige weggebruikers duidelijk 1 rekening met ons als buggyrijders. Via de Bredenvlietsedijk gaan we - om het af te leren - nog één keer over op een onverhard stukje weg. Dan is het feest mooi geweest. Vol van de adrenaline terug naar Sint- Maartensdijk. De teller geeft bij te rugkomst een slordige 68 kilometer aan. Stuk voor stuk zitten we tot aan onze oren onder de modderspetters. Niemand kan zich er echt druk over maken. Het hoort er bij. Net als nat te haren bij zwemmen. Mariska Nagelkerke kan na afloop niet anders concluderen dat haar campinggasten deze activiteit zeker moeten uitproberen. „Of ik mijn moeder dit zie doen, weet ik niet. Maar jongeren die van een uitda ging houden, kunnen hier niet om heen." Hans van Woerkom beaamt dat. „Het is echt vermakelijk. Je moet alleen niet bang zijn om vies te worden. Want dan zitje hier echt verkeerd." Withagen heeft vijf tochten uitge zet. De kortste gaat over 65 kilome ter en duurt, inclusief pauze en in structies, 150 minuten. Voor wie dat niet lang genoeg is, heeft hij nog vier varianten in de aanbieding. Al lemaal over het eiland Tholen. de langste ook over Sint Philipsland. Afstanden variëren van 65 tot 130 kilometer. Vertrekpunt is altijd de Verbindingsweg op het bedrijven terrein in Sint-Maartensdijk. Daar stalt Withagen zijn buggy's, zeven in totaal. Leuk, stoer, anders. Buggyrijden op Tholen. Met die slogan verhuurt de ondernemer sinds september vorig jaar de open autootjes. En stoer is het. Klanten kunnen zowel mét als zonder begeleiding op pad. Toch geeft de ondernemer de voorkeur aan dat eerste. „Dan houd ik toe zicht op mijn spullen. Bovendien laat ik mensen plekjes van het ei land zien, waar ze normaal zelden of nooit komen." Dat zegt Withagen met veel overtuiging, dus dat be looft wat. Voor het zover is, geeft hij eerst rijinstructie. Niet dat buggyrijden zo moeilijk is. Toch zijn een aantal zaken wezenlijk anders dan bij au torijden. Zo is de snelheid een stuk lager dan het overige wegverkeer. Een punt waar je als bestuurder seri eus rekening mee moet houden. Dan de bediening. Schakelen is niet mogelijk. Het is gas geven en rem men. Voor vertrek deelt Withagen eerst nog een veiligheidsbril uit aan de deelnemers. Dat zijn vandaag naast uw verslaggever ook Hans van Woerkom van camping De Zeester en Mariska Nagelkerke van camping Stavenisse samen met neef Mike Menheere. .i> Leerlingen van het Kellebeek Col lege uit Roosendaal kunnen het ko mend schooljaar een interne oplei ding pedagogisch werk volgen bij de Stichting Peuterspeelzalen Tho len (SPT). De SPT is de derde orga nisatie die meewerkt aan het project kinderopvang college, waarmee de school vorig jaar is begonnen. Toer- deloo en Kobalt kinderopvang, die ook vestigingen op Tholen hebben, waren al leerbedrijf bij aanvang van het project. Statenlid Wim Markusse uit Sint- Maartensdijk blijft actief voor de PVV Zeeland. Zijn vertrouwen in de partij is na het vertrek van Ruud Muste als fractielid niet geschaad. Muste heeft onlangs uit onvrede de partij verlaten en gaat zelfstandig verder onder de naam Politieke Par tij Helder Zeeland. Muste vertrekt vanwege een verstoorde relatie met fractievoorzitter Peter van Dijk. „De leden van de PVV krijgen geen inzage in de financiële gang van za ken", zegt hij. „Uiterst ondemocra tisch." Volgens Markusse, penning meester van de partij, is dat onjuist. „Muste heeft wel degelijk inzicht gekregen in de financiën. Daar heb ik voor gezorgd. Alleen wat later dan gevraagd. Maar inzicht heeft hij gehad." Verder beweert Muste dat Van Dijk zijn stiefdochter Overde- vest heeft aangesteld als fractieme dewerkster. Zij zou het volledige fractiebudget (18.000 euro) als jaar salaris krijgen. Dit zonder instem ming of medeweten van de fractie. Volgens Markusse klinkklare onzin. „Mevrouw Overdevest is unaniem door de fractie aangesteld. Hetzelf de geldt voor haar salaris." Het ver trek van Muste was voor Markusse geen toeval. „Het rommelde al eni ge tijd. Nu probeert hij de partij langs alle kanten zwart te maken." De Koncalli Xperience, een avond waarop leerlingen en medewerkers van de Bergse middelbare school hun talent tonen en podiumervaring opdoen, heeft 1011 euro opgeleverd voor een hulpproject op een basis school in Bosnië. Ceclliaweg 2 l 469/RV I SmMnnaland 0166 - 65 43 35 I wmbcon-enetgysysiems.nl Advertentie l.M. In het zonnetje is het heerlijk wandelen, maar onder het bladerdek op de Molendijk toch een beetje fris.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 11