Bal Zuil als een tastbare herinnering aan omgekomen Simon van Luijk Albert Heijn in Tholen, Jumbo Sint-Annaland Zes weken gevangenis voor huiselijk geweld Leerlingen Rehobothschool Stavenisse bakken pannenkoeken voor ouderen Tankstation Tholenacir trapt in de oorlog in Hilvarenbeek op een landmijn Donderdag 3 mei 2012 68e jaargang no. 25 Wattstraat 3 Tholen Stop in Stadszicht op starterswoningen Groen licht ijsbaan op de oesterputten Roadshow in Tholen Spar van Ommen krijgt keurmerk Verevening bij verbouw Zeester Cl000 supermarkten gaan verdwijnen Tholen krijgt weer een Albert Heijn supermarkt, in Sint- Annaland komt er een Jumbo. Dat is de lokale uitkomst van het verdwijnen van de Cl000 supermarktformule. Jurgen Stroot is blij met de verandering. „AH is immers de bekendste en grootste supermarkt van Nederland." Zijn collega Bert Slingerlandt van Cl(X)0 Sint-Annaland denkt met Jumbo een regiofunctie te kunnen vervullen. „Wij krijgen een sterke formule op een goed vestigingspunt." Deze week i.in 11.st In 2014 Een bijzondere bijeenkomst, onlangs in Tholen. Familie leden van Simon van Luijk herdachten hun zwager en oom die in de Tweede Wereldoorlog op 27-jarige leeftijd overleed nadat hij op een mijn had getrapt. De Tholenaar was een van de vele burgerslachtoffers van oorlogsge weld. Een groep die nu ook bij de Oorlogsgravenstich ting meer aandacht krijgt. Een zuiltje op de algemene be graafplaats in Tholen houdt de herinnering aan Simon van Luijk voortaan levend. Naast een boekje waarin zijn levensverhaal is opgetekend. Vissersgezin Ontsteltenis Proeftijd werkstraf Scherpenissenaar verlengd De rechtbank in Middelburg heeft vrijdag een 32-jarige inwoner van Scherpenisse voor huiselijk geweld veroor deeld tot zes weken celstraf. De straf heeft hij in voorar rest uitgezeten. Daarnaast werd de proeftijd van een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur met een jaar verlengd. In vrijheid Burgerschap goed voor sociale integratie van kinderen Pannenkoeken bakken, glas ophalen en plantjes bezorgen bij ouderen. Het zijn slechts enkele activiteiten die de leerlingen van de Rehobothschool uit Stavenisse vrijdag on dernamen. Dat deden zij in het kader van de burgerschapsdag. Een dag vol klusjes voor een ander. Pannenkoeken Verwenuur Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,75 per halfjaar, 32,00 per jaar, per post 59,75 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,34 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. Nieuwenhuis Planontwikkeling mag van de gemeente geen starterswonin gen bouwen in Stadszicht II in Tho len. „Onze overweging is dat er een juiste balans moet zijn tussen de ty pen woningen in de wijk", zegt wet houder Peter Hoek. Woningcorpora tie Stadlander bouwt in Stadszicht II al ruim twintig starterswoningen, verder komen er zorgwoningen van CRA Vastgoed in hetzelfde segment. ,Je hcxMl steeds vaker dat je niet te veel starterswoningen bij elkaar moet bouwen, omdat je daarmee mogelijk de probleemwijk van de toekomst creëert", aldus de wethou der. Hij blijft met Nieuwenhuis in gesprek om te kijken hoe de invul ling van het wijkje wél kan. Hoek praat in het najaar met de ge meenteraad over de woon visie, met daarin een ander beleid rond starters woningen. „In hoeverre moet je ze nog bouwen in nieuwbouwprojec ten?" Hij wijst op de kwaliteit van bestaande woningen. „Waarom niet kiezen voor een bestaande woning, met een startersregeling en eventueel een bijdrage voor woningverbete ring? Vroeger was het heel gebruike lijk dat een jong stel een oudere wo ning kocht om die op te knappen." Het lijkt er eindelijk van te komen: een ijsbaan in Tholen. Burgemees ter en wethouders hebben besloten om planologische medewerking te verlenen aan de aanleg ervan, bij voorkeur op de voormalige oester putten. Jan Slabbekoorn van STAD is blij met het besluit. „We zijn er twaalf jaar mee bezig", zegt hij in een reactie. Hij wacht een nader be richt van de gemeente af, maar wat Slabbekoorn betreft wordt er nog dit jaar met de aanleg begonnen. In de welstandscommissie heeft al een plan van de gemeente op tafel gelegen. Dat voorziet in een baan op een onverhard, met gras inge zaaid, terrein van 60 bij 40 meter. Het wordt tot tien centimeter onder het maaiveld uitgegraven, waarna een afsluitbare drain en een folie worden aangebracht. Ook worden een stroomkast en een waterpunt geplaatst. De stichting cultureel erf goed Zeeland heeft geen probleem met een ijsbaan op deze plek. Woensdag kan het publiek tussen tien uur 's ochtends en vijf uur 's middags terecht op de Markt in Tholen bij de roadshow over elek trisch rijden. Er komt een trailer waarin vier bedrijven zich presente ren. Onder andere met elektrische oplaadpunten. Zo'n dertig onderne mers die meedoen aan de cursus duurzaam ondernemen van de ge meente bezoeken de show. Om vier uur krijgen ze op de muziektent hun certificaten uitgereikt. Spar Van Ommen in Sint-Maartens dijk heeft het super supermarkt keur merk ontvangen. Een nieuw label voor zelfstandige supermarktonder nemers die duurzaam en maatschap pelijk verantwoord ondernemen. Ar jan van Ommen is er blij mee: „Er zijn er maar 36 in heel Nederland die aan alle eisen voldoen." Het keur merk is ingesteld door de brancheor ganisatie Vakcentrum die samen met TNO de voorwaarden heeft vastge steld. Er zijn zeven criteria waar de supermarkt aan moet voldoen: lokale betrokkenheid, stimulerend perso neelsbeleid, onderscheidend assorti ment, zuinig energiegebruik, veilig heid en preventie, afvalinzameling, transport en logistiek. De gemeente moet beoordelen of op het plan voor verbouwing en uitbrei ding van De Zeester bij Gorishoek een investering in de kwaliteit van de omgeving (zogenaamde verevening) van toepassing is. En ze moet in dat geval aangeven op welke manier die kan plaatsvinden. Ook een toets aan de provinciale milieuverordening wordt gemist. Dat staat in een reactie van de provincie op de ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan. De motivatie rond de vormgeving heeft de instemming van de provincie. In de voorschriften bij de omgevings vergunning moet worden opgeno men dat permanente bewoning is uit gesloten. En dat onderdeel van het recreatief gebruik een bedrijfsmatige exploitatie dient te zijn, inclusief verhuur van appartementen. Jeromy van Houdt uit Sint-Maartensdijk is wereldkampioen kustvissen t..,.!/' f i l C i üsl Gilles de Kok, Aad van Luijk, Leny van Luijk-Overbeeke, Kees van Luijk en Wally Blaas (v.l.n.r.) bij de herinneringszuil voor Simon van Luijk op de begraafplaats in Tholen. Het grootste deel van de 420 Cl000- supermarkten die gekocht zijn door de familie Van Eerd van Jumbo wordt geel in plaats van rtxxl. AH neemt 82 winkels over en Coöp 54. Het volledig verdwijnen van de ClOOO-formule was voor velen een verrassing. „Best ingrijpend", zegt Bert Slingerlandt, die donderdag op een landelijke bijeenkomst in Nij- kerk met zijn collega's werd inge licht. „Ik had nooit verwacht dat mijn collega in Tholen zou afvallen. Die wordt blauw, wij geel. Als ClOOO's kunnen we nu samen één marktgebied bestrijken, maar in de toekomst komen er twee hele ver schillende formules op het eiland." Jurgen Stroot maakt duidelijk dat je als zelfstandige ondernemer niets over de nieuwe formule had te zeg gen. „Het wordt je opgedrongen, het huurcontract van je pand is bepa lend. Jumbo had geld nodig en heeft een aantal winkels doorverkocht aan AH, die Tholen erbij wilde hebben. Dat is in deze markt de beste keu ze." Tholen had ook jaren een Al- bert Heijn in de Kotterstraat. Maar toen AH zich uit de te kleine winkel terugtrok, huurde de Duitse dis countzaak Aldi het pand. Diverse in woners betreurden die verandering, maar voor hen gloort er nu weer blauwe htxtp aan de horizon. Zowel in Sint-Annaland als in Tho len zijn er nieuwbouwplannen. Het meest logische lijkt daarom, dat de nieuwe formule gelijk met de ope ning van het nieuwe pand ingaat. Bert Slingerlandt is daar echter nog niet zo zeker van. „Het hoofdkan toor van Cl000 wordt in rap tempo ontmanteld, dus je weet niet hoe lang ze ondersteuning van de formu le blijven geven. Misschien wordt het nog wel in ons bestaande pand Jumbo. Per jaar worden er 100 win kels omgebouwd, en niemand weet nog wie er dit jaar aan de beurt komt." Jurgen Stroot hoopt over twee jaar blauw te zijn. „Begin 2014 zit ik in het nieuwe pand, als het goed is. Een sterk punt voor ons is dan ook, dat we direct naast de Aldi komen." Als voordelen van de nieuwe formule noemt StrdOt het grote assortiment en luxe producten. ZIE VERDER PAGINA 3 Jaap Hoogeboom uit Stavenisse krijgt telefoon van Aboutaleb voor lintje Bonnie Joosse uit Tholen stopt na ruim 30 jaar met bestuur Meestoof De herinneringszuil is een initiatief van Jo van Luijk uit Nunspeet. Si mons jongste broer. Die was, naar mate hij ouder werd. veel met zijn jong overleden broer bezig en er voer het gemis van een plek om hem te gedenken. 'Bij elke doden herdenking snijdt het door het hart dat van mijn overleden broer Si mon, jouw oom, alle herinneringen zijn weggevaagd', mailde Jo vorig jaar aan zijn neef Wally Blaas. Zo wel in 1970 als in de jaren negentig zocht hij samen met zijn vrouw op de begraafplaats Vredehof in Til burg tevergeefs naar het graf. Simon is er in oktober 1944 begraven, maar het graf blijkt in de jaren ne gentig te zijn geruimd. Na intensief contact met de ge meente Tholen kwam er toestem ming om bij het graf van Simons weduwe een gedenkteken te plaat sen. Jo van Luijk riep de hulp in van zijn zwager Gilles de Kok in Tho len. „Ik beloofde hem mijn best te zullen doen. En hij was een geluk kig mens toen ik hem berichtte dat het in orde was", vertelt deze. Dat was vorig jaar zomer. „Vader heeft nog een tekeningetje gemaakt hoe hij het wilde hebben, met de tekst erbij, en dat naar Kees de Kort ge stuurd die het monumentje zou ma ken", legt Kees van Luijk uit. Zijn vader kan het resultaat zelf niet meer zien. Hij overleed in oktober op 89-jarige leeftijd. Maar zijn vroiw, kinderen, en ne ven en nichten zijn dankbaar dat Jo's wens is gerealiseerd. Zijn vrouw Leny onthult het zuiltje bij het graf van Sirrons vrouw op de al gemene begraafplaats, oudste zoon Aad spreekt een dankwoord, en her denkt Simon var Luijk met een ge dicht van een Seiegalese dichter en de woorden van Psalm 139. Op de zuil staat te lezen: 'Herinneringszuil ter nagedachtenis aan Simon Leen den van Luijk. was gehuwd met Nel Haeck. Geb. 16-07-1917, overl. 29- 101944 in Hilvarenbeek. Ten gevol ge van een Duitse bermbom'. Simon van Luijk was het vierde kind in het vissersgezin van Arjaan en Jo hanna van Luijk-Schot. Hij groeide op in de 'Bouwcommissie' in Tho len (Hofstraat en omgeving), waar zijn moeder overleed toen hij net tien was. Een vrolijke en opgewekte jon gen, die gezien was bij de meisjes, tekende Wally Blaas over zijn oom op uit de herinnering van zijn moe der. Een man ook die samen met zijn broer Kees de duivensport als hobby had. Blaas deed het afgelopen jaar onderzoek naar de oom die hij nooit heeft gekend, maar waarover hij thuis de verhalen hoorde. Zelf tijdens de oorlog geboren, realiseerde hij zich gaandeweg dat oom Simon on getwijfeld met hem heeft gespeeld, hem op de knie heeft genomen. Er is ook een briefkaart opgedoken die Si mon aan zijn zus en zwager stuurde, en waarop hij zijn neetje noemt. Si mon van Luijk leerde bij Johannis van den Berge aan de Postweg het vak van fruit- en boomkweker. De inundatie van Tholen door de Duit sers, in februari 1944. betekende dat Van den Berge zijn kweekmateriaal naar elders moest overbrengen. Dat werd het landgoed Gorp en Rovert, bij Goirle en Hilvarenbeek, van tex tielfabrikant Van Puijenbroek. Si mon. en Kees Bout. verhuisden mee om de aanplant te beheren..Simon kwam op de boerderij Kleine Hoef te wonen (tegenwoordig een monu ment). Hij trouwde in juni van het zelfde jaar met Nel Haeck. dochter van een visser uit Bruinisse, maar het huwelijk zou slechts vier maan den duren. Toen in september/okto ber het gebied in de frontlinie kwam te liggen door de geallieerde op mars, evacueerden Simon en Nel naar de fabriek van Van Puijenbroek in Goirle (Bout was al terug naar Tholen). Daar werden ze op 27 ok tober door de Engelsen bevrijd. Twee dagen later besloot Simon te gaan kijken wat er van zijn woning was overgebleven in al dat oorlogs geweld. Toen hij daar over een plank liep, ontplofte een daaronder verbor gen landmijn. Met een verbrijzeld been lag de jonge Tholenaar meer dan een uur gewond, omdat nie mand hem durfde helpen uit angst voor nog meer mijnen. Uiteindelijk haalde de heer Van Puijenbroek Si mon weg. hij werd met een handwa gen van het Rode Kruis naar het zie kenhuis in Tilburg - zes kilometer verderop - gebracht. Maar nog voor aankomst overleed Simon als gevolg van het bloedverlies. Uitgerekend Jo van Luijks latere zwager Gilles de Kok bracht een aantal dagen later het slechte nieuws bij de familie in Tholen. Hij zat als negentienjarige ondergedo ken tussen Hilvarenbeek en Tilburg. ZIE VERDER PAGINA 5 De Scherpenissenaar mishandelde vorig jaar op 5 en 9 september zijn vriendin. De mishandelingen had den wellicht te maken met de psy chische problemen die hij had overgehouden aan de missie Afgha nistan. Zo was de Tholenaar getrau matiseerd door het optreden van zijn dienstkameraden die hij op Af ghaanse burgers had zien schieten. Eenmaal terug in Nederland kreeg hij een behandeling voor zijn psy chische problemen. Dat leek goed te gaan, totdat Defensie besloot de spe cifieke behandeling niet meer te ver goeden Daardoor werd de behande ling beëindigd en kwam hij terecht bij een andere psychiater. Maar met hem klikte het niet. De problemen stapelden zich op en dat escaleerde in geweld. Het openbaar ministerie legde in de eis het accent op een kli nische behandeling, maar de recht bank achtte een opname niet nood zakelijk. Ook zijn vriendin stond po sitief tegenover zijn terugkeer. De verdachte was tien dagen geleden bij de behandeling van zijn zaak niet aanwezig, omdat hij onderweg tij dens het vervoer naar Middelburg een paniekaanval kreeg. Daarop besloten de gevangenbewaarders rechtsomkeert naar de penitentiaire inrichting te maken. De rechtbank besliste op verzoek van raadsman A. Munnikhoven hem wel de andere dag, dinsdag 17 april, in vrijheid te stellen. De man had volgens de rechters zijn straf voor de niet al te ernstige mishande lingen ruimschoots in voorarrest uitgezeten. Dat werd ook in de uit spraak meegenomen. EN VERDER... Basaltblok dijkversterking valt op auto Ine van Ommen uit Sint-Annaland Tholense Boys geeft punten cadeau aan WHS in streekduel EEN DEBAT IS MEESTAL EEN VERHIT GESPREK, WAARBIJ TWEE MENSEN TEGEN ELKAAR PRATEN EN NAAR ZICHZELF LUISTEREN Dit nummer bestaat uit 18 pagina's leder jaar doet de school iets voor een goed doel. Aanvan kelijk hadden we heel andere plannen, zegt Mia Verloop van de Rehobothschool. „We wilden meedoen aan vrij- willigersactie NL Doet." Daarvoor was de school net te laat. Zodoende kwam ze met deze actie op de proppen. „Scholen zijn daartoe verplicht", zegt Verloop. Ze doelt daarmee op actief burgerschap. Sinds 2006 zijn basis scholen en middelbare scholen verplicht iets te onderne men dat de sociale integratie bevordert. Buiten op het schoolplein staan versierde karren.Even la ter komen de kleuters aanrennen. Ze vertrekken met hun kar richting het dorp. Daar halen ze glas op bij de mensen thuis. In het schoolgebouw komt een doordringaide bak lucht op je af. Al snel blijkt waar die vandain komt. Groep 3 is pannenkoeken aan het bakken voor oaderen in zorgcomplex Scheldeoord. Aan de kooktafel stian Marit de Ruiter, Laurent Buijs, Gerco Dane. Lijsija de Waal. Marnix Aamoudse, Robin van der Slikke en Gerco Kers bergen. Moeder Jorien Priem begeleidt de kinderen. Hele maal goed gaat dat niet. Na een pannenkoek of tien klapt plotseling de stop er uit. Drie kooktoestellen blijkt teveel van het goede. Mia Verloop besluit de kookactiviteiten te splitsen. Toch is de pret er bij de acht leerlingen niet min der om. Nadat er enkele tientallen pannenkoeken zijn ge bakken, vertrekken de kinderen iets voor half twaalf rich ting Scheldeoord. Op hetzelfde moment komt er een hoop gekwetter uit het klaslokaal van Tiny Hoekman, oftewel groep 4. Eenmaal binnen blijkt waarom. De moeders krijgen een verwenuur aangeboden door hun kroost. Dat bestaat uit een handbad je en koffie of thee. „Straks gaan alle mama's met zachte handen naar huis", zegt Ruth Janssen, terwijl haar moeder Margree geniet van het handbandje. Naast ontspannen is het uur vooral een gezellig samenzijn. „Moeders ontmoe ten elkaar weer eens op een andere manier", zegt Hoek- Maaide de Waal (links) geeft Margree Janssen een handbadje. Rechts daarnaast dochter Ruth Janssen. 4Ü

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2012 | | pagina 1