Leerlingen in huid van Ot en Sien in optocht van paardenkar tot waveboard Huiskamer Garnalenstraat al tien jaar decor van concerten Kiwanis-club schenkt cheque aan Luchtballon Actiedag brengt 7500 euro op voor zending en kerk School met de Bijbel in Poortvliet viert honderdjarig bestaan 'Waar kom je Gloria van Schubert tegen in een trapgat? Donderdag 19 april 2012 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Driehonderd bezoekers Oesterfeest Kiwanis-club Tholen en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) hebben zaterdagavond in Meulviet een cheque van 22.000 euro overhandigd aan stichting De Luchtballon uit Calfven. Dat deden zij tijdens het Oesterfeest. De Luchtballon organiseert va kanties voor kinderen met een beperking zoals astma, eczeem of een voedselallergie. Deel voor onderhoud gebouw Ger. Gemeente De actiedag van de Gereformeerde Gemeente aan de Weststraat in Sint-Annaland heeft zaterdag 7500 euro opgebracht. Het geld wordt verdeeld tussen de zending en de kerk zelf. Die heeft een deel van de opbrengst no dig om het onderhoud aan het gebouw te kunnen betalen. „Vandaar dat het grootste deel van de opbrengst bestemd is voor het onderhoud van het kerkgebouw", aldus woordvoerster W. de Boer. Melken Eerste juf Voorstelling Reünie Medewerkers Speech Een polka André Bout spreekt Turkse president Navigatiesystemen in trek bij dieven Droomboom op Kunstroute Tholen Zeeuws erfgoeddag Jurgen Stroot, president van de Ki wanis-club, overhandigde het geld bedrag aan André Wildschut van De Luchtballon. Wildschot was erg ver heugd met de bijdrage. Dat liet hij blijken in zijn toespraak. De NGSK heeft de helft van het geldbedrag, 11.000 euro, ingezameld. De Kiwa nis-club Tholen verdubbelde dat be drag. Twee ambassadeurs van de NGSK onderstreepte het belang van de inzet voor het gehandicapte kind. Glenn Nugteren, één van de kinde ren, vertelde over het belang van het volgen van regulier onderwijs voor kinderen met een beperking. Na het dankwoord opende Jurgen Stroot het diner. Dat werd muzikaal onder steund door het zangduo Luizter. DJ Rajeev sloot de avond af. Met een opkomst van meer dan driehonderd bezoekers spreekt Stroot over een geslaagde actie. De Kiwanis-club organiseert het Oesterfeest jaarlijks. De opbrengst daarvan gaat ieder jaar naar een ander goed doel. Voorzitter Jurgen Stroot (links) van Kiwanis-club Tholen. Voor de organisatie„,vaa de spellen tijdens de actiedag tekende Ad Fon- tes (Bij de Bron). Een jeugdvereni ging van de Gereformeerde Ge meente. Om de veertien dagen komen de leden bij elkaar en be spreken dan zaken die ze bezighou den. Zaterdag bleek dat hun inspan ningen niet voor niets waren geweest. Zo konden liefhebbers met stérke armen aan de spijkerbroek gaan hangen. Jan Willem de Boer (19) deed het even voor en gaf aan zo'n sessie ongeveer twee minuten te kunnen volhouden. Kinderen die niet bang waren voor èen beetje water trokken een koe aan de spenen, terwijl andere vrij willigers zorgden dat er vier kilo meel werd omgezet in poffertjes. Op het parkeerterrein naast de kerk konden de talrijke bezoekers aller hande aangeboden materialen bekij ken. Zo stond er een elektrisch orgel dat geleverd werd met bijpassende muziek. Muziek echter die verticaal in plaats van horizontaal stond ge schreven. Het hoofd tijdens het or gelspel scheef houden had weinig zin, want de zwarte punten tussen de muzieklijnen gaven aan waar je op het toetsenbord je vingers moest neerzetten. Achter en naast het orgel had de or ganisatie een aantal gebruikte meu bels geplaatst. Zoals een donker houten tweepersoonsbed met matras dat geduldig op slapers stond te wachten. Voor de pasbeginnenden- onder de bezoekers was er een kin derledikant en een logeerbed bij ge zet. Na betaling hoefde je de spullen niet zejf mee te sjouwen. Alles werd thuisbezorgd, ervoer een dame die tien euro over had voor een PC-tafel op wieltjes. En juist die gratis be zorging trok haar over de streep. De man achter de tweedehands fiet sen, de schemerlampen en de ge bruikte stoelen, probeerde al vroeg zijn waren aan de man te brengen. De stemming bij het kijkende pu bliek was echter nog niet omgesla gen naar gulle kopers. ,.lk heb al rotzooi genoeg", liet een oudere man de verkoper weten. Hij keurde ook het geborduurde schilderij van circa 100 bij 40 centimeter geen blik waardig. De jeugdige aanwezigen hielden zich inmiddels bezig met het 'mel ken' van de koe die zich voor twee kwartjes geduldig aan de vier rode spenen liet sjorren. „Hé, meisje, je rok wordt helemaal nat", waar schuwde een bezorgde dame het wichtje dat meer oog had voor de stevige straal uit de speen, dan voor haar kleding. Verder op de markt al die producten die we waarschijnlijk de komende maanden op meer verkoopdagen zullen tegenkomen. Plantjes, groenten, streekproducten en de meest uiteenlopende wens kaarten. Elf voor een tientje deden ze zaterdag. Geen geld als je ie mand een hart onder de riem wilt steken, of een jubilaris wilt felicite ren. De leerlingen van de School met de Bijbel uit Poortvliet zijn tijdens de optocht door het dorp verkleed volgens de tijd van weleer en hebben ook allerlei attributen van vroeger bij zich, zoals telramen en houten hoepels. Honderd jaar geleden liepen 42 mannen richting de consistorie van de Gereformeerde kerk om daar het besluit te nemen een School met de Bijbel te stichten. Donderdagavond liepen alle kinderen van die school uit Poortvliet in een optocht door het dorp. Om het eeuwfeest te vieren. Alle tijden - van 1912 tot nu - kwamen voorbij in de kleding en attribu ten, van paardenkar tot waveboard. Het was één van de activiteiten die de Jenaplanschool of School met de Bijbel in Poortvliet deze maand houdt ter ere van het honderdjarig bestaan. Het besluit om een christelijke lage re school te stichten werd om pre cies te zijn op 17 januari 1912 geno men door leden van de Gerefor meerde kerk, maar ook enkele her vormden. Dat werd laatstgenoem den door hun kerkgenoten niet in dank afgenomen. Soms werden ze er zelfs lijfelijk op aangevallen, maar de wens voor een eigen school was leidend. De voorganger van de Gereformeerde kerk, B.W. de Graaff, had zich sterk gemaakt voor het stichten van een christelij ke school, Die waren er wel al op Tholen, maar Poortvliet had alleen een openbare lagere school, waar niet over het geloof werd gespro ken. De Graaff vond dat een groot gemis en liet dat, uiteindelijk met succes, doorschemeren in zijn pre ken. In een volgende vergadering in maart werd het schoolbestuur geko zen. De Graaff werd voorzitter. Be sloten werd om een nieuw school gebouw te bouwen aan de School straat. Th. Dijkslag uit Tholen maakte bestek en tekeningen, A. v.d. Hoek uit Sint-Maartensdijk bouwde de uit twee klaslokalen be staande school, met daarnaast een woning voor het schoolhoofd, die in januari 1913 gereed was. De vol gende maand, in februari, werd het gebouw in gebruik genomen. Er werd gestart met 56 leerlingen. De heer J. van Alten uit Hoek was het eerste schoolhoofd, mevrouw J.J. van Velde uit Zonnemaire de eerste onderwijzeres. De school groeide en op 11 novem ber 1960 werd het huidige gebouw, tegenover het oude, in gebruik ge nomen. In 1980 kwam er een kleu terschool bij en in diezelfde jaren '80 werd ook het Jenaplanonderwijs ingevoerd. De schoolleiding vond dat de prestatiegerichtheid, die van uit de regering werd geëist, de aan dacht voor christelijke principes verdrong. In het jubileumboekje dat gemaakt is bij het 75-jarig bestaan, worden de beweegredenen voor de keuze voor het Jenaplanonderwijs omschreven: „Voldoen aan de vaar- digheidseisen was nodig, maar deze moesten dan wel geleerd worden op een wijze die doordrenkt was met het eigene van de christelijke leer. Vanuit het besef dat een kind geen leeg vat is, wat gevuld moet wor den, maar een haard, welke moet worden ontstoken en brandend moet worden gehouden door de geest, welke uit God is." Bij de School met de Bijbel in Poortvliet is het jubileumfeest op de dinsdag na Pasen begonnen met het zingen van liedjes en een herden king. „In elke groep werd terugge keken op de geschiedenis van de school en waarom er een School met de Bijbel is gesticht", aldus het huidige schoolhoofd. Peter Grabijn. „Ook is er voorgelezen uit een hele oude Bijbel." De honderdjarige historie komt de komende weken nog voorbij in de lessen. In elke groep besteden de kinderen er projectmatig aandacht aan. Tevens wordt er een voorstel ling voorbereid die op donderdag avond 26 april en op vrijdagmiddag 27 april wordt opgevoerd in de school. Vandaag gaan de kinderen verkleed naar school voor een spel letjesdag. Ook vorige week kwamen de kinde ren niet in hun dagelijkse kleding naar de Schoolstraat. Onder bege leiding van muziekvereniging Eu terpe lieten ze de verschillende tijd vakken uit de schoolgeschiedenis zien. De kleuterbouw beeldde de jaren 1912-1935 uit, de tijd van Ot en Sien met klompen en schor ten en korte broek. De onderbouw nam 1935-1950 voor zijn rekening: oma's tijd met nette jurkjes, strik ken, kniebroeken, 'drollenvangers' en stropdasjes. De middenbouw had de periode 1950-1980: de tijd van de bloemetjes, streepjes- en blokjes- kleding in allerlei felle kleuren, spijkerjas en spijkerbroek. De bo venbouw zag eruit volgens de jaren '80 tot nu. Er gingen allerlei bijzondere attri buten mee in de tocht, zoals stelten en hoepels. De gebroeders Leonard en Comé van Dijke en Maarten van Driel uit Sint-Annaland gingen voorop in de stoet met paard en wa gen. Peter Grabijn was verkleed als de eerste bovenmeester uit 1912, met zwarte jas en hoge hoed. Hij sprong op een bakfiets van bakkerij Koppejan uit Meliskerke die speci aal voor de optocht was geleend. Ook reden er twee oude auto's mee: een Volkswagen pick-up die de ja ren '80 moest uitbeelden en een Plymouth uit de jaren '50. Grabijn sprak van een geslaagde tocht met veel opkomst, ook vanuit het dorp. De Jenaplanschool schaart zich sa men met vier andere Thoolse basis scholen onder de hoed van de Ver eniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO). Daarbij hoort ook de Regenboog in Tholen die dit jaar ook haar 100-jarig bestaan viert. Beide scholen organiseren in het kader van het jubileum een reünie. Die van de Jenaplan wordt zaterdag gehouden, die van de Re genboog op 12 mei. Beide bijeen komsten beginnen om twee uur, in het eigen schoolgebouw. Samen zullen de twee jarige scholen, op een later tijdstip, vieren dat de ver eniging voor christelijk onderwijs 125 jaar bestaat. Die had tot doel een christelijke school te stichten, maar die kwam er pas 25 jaar na de oprichting van de vereniging. Annemiek vogels (links) dirigeert maar bespeelt ook zeljeen instrument. Het woord Garnalenconcerten zou niet misstaan. Tien jaar huiskamer concerten in de Garnalenstraat in Tholen en vrijwel niemand in de ge meente die er iets van wist. Ook burgemeester W. Nuis niet die samen met zijn vrouw organisator Annemiek Vogels kwam feliciteren met het bereiken van dit tweede lustrum. Jan Willem de Boer oefent in spijkerbroek hangen. Het huis aan de Garnalenstraat 70 wordt eenmaal per jaar ontruimd. De tafels en ander meubilair gaan aan de kant. de schuur in of naar de zolder om plaats te maken voor mu- ziekmakers en belangstellenden. Dat de parketvloer dcx)r het grote aantal deelnemers afwijkingen kon gaan vertonen, namen Annemiek en haar man Theo voor lief. Bij beiden is de liefhebberij in de muziek groot en met name Annemiek ontpopte zich afgelopen zaterdag tijdens het huis kamerconcert, het vloerconcert of het Garnalenconcert, als het beestje maar een naam heeft, als een bege nadigd dirigent, fluitspeler, zangeres en lerares. Telde het concert in 2002 nog een uitvoerende (Elseline Zwaai), zater dag werden de talrijke toehoorders verrast door niet minder dan 25 deelnemers. Sommigen weliswaar in een dubbelrol, zoals de combina tie blokfluit en viool. Maar toch, 25 mensen die voor het dubbele aan tal toehoorders muziek maken, mag toch uniek worden genoemd. De concertanten traden niet alleen solistisch op, er waren ook ensem bles samengesteld. Ensembles die zich hadden voorzien van namen als het blokfluitkwartet Van de Noot een Deugd, ensemble De Dames en het huiskamerkoor D'Ouwe Cantorij. Een groep van tien mannen en vrou wen die gelijk maar lieten merken Aan het concert werkten mee: Beanka Aarnoudse, Kees Baay, Sarine Bakker, Anja Elenbaas, Bea en Jan Fondse, Caroline Hoek, Jeanne Ketteterij, Kees en Lia de Klerck, Wim Kruidenier, Plonie van Oijen, Dine van der Staaij, Daan Vader en Dia Vader- Kauffmann, Frederique Verheul, Theo Verkerke, Jos Verpoorten, Annemiek Vogels, Cees Zwaai, Francien Zwaal-Hooglander, Jo- landa Zwaal-de Jonge. Marije, Merith en Rick Zwaai. dat het met de zangkwaliteit uitste kend is gesteld. Het publiek werd verdeeld over de eetkamer en de zitkamer en geschei den door een muurtje van een meter hoog. De verwachtingen waren hoog gespannen. Dat betekende niet dat er die gespannen sfeer heerste die je tijdens officiële concerten voor en achter het podium tegen komt. Of in de zaal met mensen die overal van alles en nog wat van vin den. Nee. Annemiek, zorgde door een soepele introductie vooral bij de uitvoerenden voor de broodnodige ontspanning. Van de 26 nummers die op het pro gramma stonden was de Deutsche Messe van Franz Schubert, sterk vertegenwoordigd. Zum Eingang, bleek de opener van de muziek avond. "Wohin soil ich mich wen den, wenn Gram und Schmerz mich drucken", zongen de tien van D'Ou we Cantorij. Daar stonden ze dan. Dames voorop en de vier mannen in het trapgat richting slaapkamer. En wat Schubert onder meer zo lekker laat zingen, zijn de bassen. En die stonden er. Als een orgelpedaal zorgden ze voor de basis van de in spanningen van sopranen en alten. En dat zette de toon voor de kwali teit van het leeuwendeel van het ge- bodene. Logisch eigenlijk als je hoort dat er mannen bij zijn die uit de school van Smalstads Mannen koor komen. Daan Vader deed ook mee. De tienja rige zette het keyboard in het orgel register en toverde een herkenbare psalm 134 uit het instrument. En zo ging het de hele avond. Enthousiaste muziekmakers die niet bang waren voor een foutje of een misgreep en er al helemaal niet mee zaten als de ruimte voor al die medewerkers tesa- men wel wat krap werd. Burgemeester Nuis, zelf een actief pianist die tevens blokfluit en klari net speelt, trof in zijn speech de juis te toon. Ook hij wist daarvoor van tien jaar 'vloerconcert' niets af en was getroffen door de hoge kwaliteit van het gebodene. Jammer dat het pand te koop staat", wees hij op de angst voor het einde van initiatief. „Waar kom je het Gloria van Schu bert tegen in een trapgat. Wijs me een zaal aan waar dat gebeurt." Ook hij liet zich verrassen door de gemoedelijke sfeer waarbinnen toch veel ruimte was voor serieus musice ren. Nuis: „Muziek is emotie. Je hoort de ziel van de uitvoerenden. Je leeft mee met de spanning." En zo speelden Marije en Frederique een stuk van Handel. Zongen De Da mes: Lord, not to us, van Henri Pur- cell en speelde Annemiek Vogels on der meer drie variaties op het thema O slaep, o zoete slaep van Jacob van Eyck. Dan was het helemaal niet erg dat een ventje van een jaar of 11 in een hoekje kroop en de Donald Duck ging lezen. Of een iets jonger meisje zich bezig hield met een stripverhaal in een Suske en Wiske. Het kon hen ook niet zo boeien dat de programma-indeling van Anne miek niet overal evenveel lijn bevat te en dat haar uitvoering de Fantasia 11 in Bes van Thelemann werd voor afgegaan door een Hops Waltzer, een polka zoals die puttend uit de herin nering. ooit werd grootgemaakt door het duo Leni und Ludwig. Wat duidelijk werd is het enorme be lang van dergelijke bijeenkomsten. Ouderen die zich amuseren, kinde ren die niet op straat hoeven te han gen. Ze hebben een geweldige hobby in de vingers. En dan misstaat het ge zamenlijk uitgevoerde sluitstuk van de avond, een deel uit Royal Fire works van George Friedrich Handel, geenszins en was het afscheid: Wel thuis en tot volgend jaar volkomen terecht. Oud-Tholenaar André Bout had dinsdag de dag van zijn leven. Hij mocht spreken op het forum in Am sterdam ter ere van de 400 jaar oude handelsrelatie tussen Nederland en Turkije. Onder zijn toehoorders wa ren de Turkse president Abdulla Gül en prins Willem Alexander. Bout vond het een hele eer om uitgeno digd te worden voor de bijeen komst. Hij is directeur van Burga- flex, dat sinds twee jaar ook een vestiging heeft in Turkije. Diverse sprekers kwamen aan bod van zo wel Turkse als Nederlandse minis teries en directeuren van grote be drijven zoals Dick Benschop van Shell. André Bout mocht samen met een aantal andere ondernemers op het hoofdpodium zijn verhaal kwijt aan de meer dan duizend aanwezi gen. Hij vertelde over zijn ervarin gen met het bedrijfsleven in Tur kije. De dag werd afgesloten door vicepremier Maxime Verhagen en de Turkse president. Na de slui tingsceremonie was Bout te gast bij de besloten netwerkreceptie waar hij aan prins Willem Alexander en president Gül zijn bedrijf Burgaflex kon voorstellen. „Het was leuk te zien hoe geïnteresseerd ze waren en diverse vragen stelden over mijn bedrijf', vertelt Bout trots. Na dit gesprek werd Bout uitgenodigd in het Hilton hotel in Amsterdam om te spreken met de officiële Turkse delegatie van de president. „Een dag om nooit te vergeten en je weet maar nooit waar het goed voor is", zegt Bout lachend. Uit auto's in Tholen, Oud-Vosse- meer, Sint-Annaland en Sint Phi- lipsland zijn tussen zondag 8 en woensdag 11 april navigatiesyste men gestolen. Het gaat om auto's uit de Koningin Julianastraat in Tholen, de Burgemeester Smithstraat in Sint-Annaland en de Eendracht- straat in Sint Philipsland. In de Wil lem van Beierenstraat in Oud-Vos- semeer ging het om een busje waarvan een ruit aan de bijrijders kant werd ingeslagen. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woens dag. Uit het busje is naast een navi gatiesysteem ook een radio gestolen. Bezoekers aan de Kunstroute in Tholen kunnen dit jaar ook zelf een bijdrage leveren. Ze kunnen hun dromen (het thema van de zestiende editie van het evenement) als teke ning of in dichtvorm in de boom hangen op de Markt, schuin tegen over de Kerkstraat. De boom met het bankje is volgens het bestuur ui- tersmate geschikt voor een heuse droomboom. Er komen feestelijke linten aan te hangen waaraan de be zoeker zijn creatie kan bevestigen. De Kunstroute wordt gehouden op zaterdag 28 en maandag 30 april. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) organiseert op 21 april een informatiedag over imma terieel erfgoed in Zeeland. De dag is bedoeld voor leden van verenigin gen, museummedewerkers en be leidsmakers op dit terrein. Diverse sprekers gaan in op actuele ontwik kelingen rond immaterieel erfgoed, zowel landelijk als in Zeeland. Het gaat niet alleen om typische Zeeuw se gebruiken maar ook om tradities van migranten en nieuwkomers in de Zeeuwse samenleving. De bij eenkomst heeft als thema 'Ingelijst, levend erfgoed op de lijst' en wordt van tien tot vijf uur gehouden op de historische boerderij Land- en Zee zicht aan de St. Felixweg 3 in Kam perland. Er wordt ook gekeken welk immaterieel erfgoed eventueel kan worden voorgedragen voor de lijst van Unesco. Dit jaar is namelijk uit geroepen tot Jaar van het Immate rieel Erfgoed. VERVOLG VAN GOEDHART Naast het nieuwe vaste personeel stelt het directielid voorop dat de zogeheten flexibele schil blijft be staan. „We blijven werken met uit zendkrachten." De verhouding is momenteel 160 vaste medewerkers, tegen 40 flexibele krachten. De af deling RVS, waar het in dit geval om draait, telt 35 medewerkers. Zij werken in de dagdienst. Vanaf juni zijn dat twee ploegen. „Een och tend- en een avondploeg", aldus De Hond. Samen goed voor zestien werkuren per dag, een verdubbeling van de huidige acht uur. De directie is blij met het feit dat ze op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid op het ei land Tholen. Dat was ook de reden waarom het bedrijf in 1963 vanuit Rotterdam in Sint-Maartensdijk is neergestreken, weet Nefs. Nog al tijd heeft het bedrijf veel trouwe, vaste medewerkers. „Loyaliteit is de kracht van dit bedrijf. Het perso neel is heel flexibel. Dat moet ook, want de vraag fluctueert voortdu rend." De komende jaren wil het bedrijf zich verder toespitsen als kennis centrum voor de zusterbedrijven. „Niet langer zal onze expertise lig gen op enkel en alledh produceren, maar ook op productontwikkeling en productietechnieken Belangrijk voor onze toekomst."'

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 9