7 'Gemeenteambtenaar heeft idealen, maar je ziet ze van buiten niet zo' Drie generaties Laban zetten stempel op ontwikkeling gemeente Tholen 'Plezierige tijd waarin tijd was voor geintje' DÉ SPECIALIST IN ZONNE-ENERGIE DES Enersy Donderdag 19 april 2012 5 „Toen ik hier kwam, trof ik een dossier aan dat muurvast zat. Het ging over de zoveelste uitbreiding van het ge meentehuis in Sint-Maartensdijk." Simon Nieuwkoop (57) moest de 'stuurman' worden die een oplossing be dacht voor de situatie. De gemeentesecretaris heeft er mede voor gezorgd dat er een nieuw gemeentehuis op een andere plek kwam: het gebouw aan Hof van Tholen in Tholen. In dat nieuwe onderkomen heeft hij zijn ideeën over een vraaggerichte gemeente kunnen door voeren. „Ik hoop dat de samenleving daar iets van ge merkt heeft." Nieuwkoop viert morgen met een receptie zijn 40-jarig ambtsjubileum, waarvan 25 jaar als ge meentesecretaris. Hij is dat sinds 12,5 jaar bij de ge meente Tholen. Eigen baas Ingerold Klik Simon Nieuwkoop viert morgen drie jubileums bij gemeente Tholen Stuurman Bril van inwoner Meebewegen Liefde voor historie 'Probeer als het om werkgelegenheid in de streek gaat een vinger in de pap te houden'. Die oproep deed ge meentesecretaris V. Laban van de voormalige gemeente Tholen tijdens de viering van zijn 25-jarig jubileum in september 1959. Dat motto is voor de gemeente actueel gebleven. Laban is een van de drie generaties Laban die als gemeentesecretaris verbonden is geweest aan de voormalige gemeente. Overdragen Thoolse brug kostte meer inkt dan de totstandkoming' Han Boogaard over werk op secretarie Tholen Han Boogaard (89) uit Krabbendijke, afkomstig uit Sint- Annaland. was een van de ambtenaren die met gemeente secretaris V. Laban van de voormalige gemeente Tholen samenwerkte. Boogaard werkte tussen 1945 en 1959 op de secretarie in de Hoogstraat. Samen met Wim Geuze uit Scherpenisse en Tony Rijstenbil uit Oud-Vossemeer. Hij herinnert zich Laban als een heel sympathieke secretaris. Bruggeldheffing De Kamp Streek VVV Roken in keuken en kamer gemeentebode Van Boeijen met zak mossels naar Brussel Bijzondere vergadering na ongeluk Baerends Interne zaken UJM Systems Evacuatiebevel Als tiener wist Simon Nieuwkoop al dat hij later bij de gemeente wilde gaan werken. Het kwam door een gastles van de burgemeester van Fij naart. Eppo van Veldhuizen, op de christelijke mavo in zijn gemeente. Hij gaf maatschappijleer. „Toen is mijn interesse in die richting ge wekt." Het verhaal van de burge meester had hem aangegrepen. „Hoe de maatschappij functioneer de. de rol van de overheid daarin." Ook was hij onder de indruk van zijn bezoek. „Op die leeftijd kijk je enorm op tegen een burgemeester." Het krantenartikel dat toen gemaakt is, heeft hij nog. .Jk ben nogal be- waarachtig." Nieuwkoop, geboren en getogen in Willemstad, begon direct na zijn middelbare schooltijd bij de ge meente Fijnaart en Heijningen als leerling-ambtenaar. Er was daar een vacature voor. „Op I augustus 1971 trad ik in dienst. Ik was 17 jaar en net 14 dagen van school af." Hij kwam terecht op de bevolkingsad ministratie. Daarnaast ging hij naar de bestuursacademie in Tilburg voor de opleiding gemeenteadministratie. ,Je bent zomaar geen ambtenaar", zegt hij met een glimlach. Hij kreeg vakken als staatsrecht, gemeen terecht, sociologie en economie. „Topambtenaren gaven daar les. de burgemeester van Den Bosch gaf economie." Nieuwkoop zegt dat het een tijdsbeeld was. .Zoals ik ambte naar ben geworden, gaat het niet meer. Nu hebben we geen leerling ambtenaren meer en moeten 17- en 18-jarigen eerst een opleiding vol gen voor ze bij de gemeente kunnen solliciteren." Na drie jaar haalde Nieuwkoop zijn diploma en vervulde hij vervolgens zijn militaire dienstplicht. Daarna was er een vacature in Willemstad waar hij op 1 augustus 1976 in dienst kwam als hoofd algemene za ken. „Ik was eigenlijk hoofd over mezelf, want het was een kleine ge meente met toen zo'n 3000 inwo ners. Eigenlijk net zo groot als Sint- Maartensdijk." Hij ging weer naar school, ditmaal ffc""?lbgere ambtéttffilfsó'pldding, en werd onder de vleugels genomen door de toenmalige gemeentesecre taris van Willemstad, Constant van Nispen. „Hij was mijn mentor. Van hem heb ik het vak geleerd." Toen Van Nispen in 1984 met pensioen ging, koos de gemeenteraad voor Nieuwkoop als opvolger. „Het was een hele eer om hem te mogen op volgen. En dat je deze functie mag uitoefenen in de plaats waar je bent geboren en woont. Dat is fantas tisch." Nieuwkoop was 29 jaar oud toen hij gemeentesecretaris werd. Of hij toen de jongste van het land was in dat ambt, daar heeft hij nooit bij stilge staan. „Dat zou best kunnen." Wel noemt hij het achteraf het hoogte punt in zijn carrière. Willehistad is en blijft hem lief. Nu hij al bijna 13 jaar. weliswaar met veel plezier in Tholen woont en werkt, noemt hij zichzelf nog geen Zeeuw. „Ik ben Willemstadter." Het Zeeuwse gevoel is wel aanwezig. Trots toont hij een gouden speldje op zijn revers: het is een Zeeuws knopje. „Dat kreeg ik bij mijn Koninklijke onderschei ding." Hij kreeg in 2009 een lintje voor zijn inspanningen op het ge bied van de lokale geschiedenis, zo wel in Willemstad als in Tholen. Van tevoren had hij nooit kunnen bedenken dat hij later gemeentese cretaris zou worden. „Oh nee, daar ben ik ingerold." Hij vervult die functie met oog voor bepaalde waar den. De belangrijkste vindt hij het samenwerken van mensen met el kaar en omgaan met mensen. Niet alleen binnen de organisatie, ook in de samenleving. „Respectvol om gaan met de gevoelens van mensen is belangrijk: dat staat niet in de ad vertentie. Het gaat net om dat stuk datje extra moet hebben." Als gemeentesecretaris moet hij sa menwerken. „Ik ben het aanspreek punt voor de burgemeester en de wethouders. Ze praten met mij over zaken waar ze tegenaan lopen. Ook wordt mij om advies gevraagd over bijvoorbeeld de stukken. Eigenlijk heb ik een dubbele functie. Ik ben adviseur van het college en ik ben algemeen directeur van de organisa tie. Ik ben eindverantwoordelijke en moet zorgen dat de organisatie goed draait en aansluit bij datgene wat het bestuur wil. Dat is mijn taak. Een goede wisselwerking met het colle ge, de gemeenteraad en de organisa tie is belangrijk. Wij moeten hier veel meer delen dan hetzelfde logo boven onze salarisstrook." Terug naar de geschiedenis. In 1997 werden vijf West-Brabantse ge- - - I I r' i Simon Nieuwkoop is 12,5 jaar geleden bij de gemeente Tholen aangetreden als gemeentesecretaris, maar hij is al sinds zijn zeventiende ambtenaar en daarom viert hij zijn 40-jarig ambtsjubileum. Daarvan is hij 25 jaar gemeentesecretaris. meenten, waaronder Willemstad, samengevoegd tot de gemeente Moerdijk en was Nieuwkoop ge meentesecretaris af. Hij werd be noemd tot sectordirecteur middelen van de nieuwe gemeente en moest in de aanloop naar de fusie alles in goede banen leiden. Het was een uitdaging voor hem, want financiën was niet zijn vakgebied, hij had als achtergrond ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. „Ik heb me er vanaf de eerste dag op gestort. Ik hoefde niet de berekeningen te ma ken, want daar had ik mensen voor. Maar ik moest wel leiding geven aan het proces. Het is me wel goed afgegaan." Hij bracht zijn reeds opgedane erva ring mee. „Een organisatie gaat pas werken als er een klik is tussen mensen. Daarom zijn we gaan in vesteren'in de mensen om te zorgen dat dat tot stand kwam." Bij de ge meente Tholen heeft hij eigenlijk iets soortgelijks meegemaakt met de verhuizing van Sint-Maartens dijk naar Tholen. Nieuwkoop wilde een cultuuromslag bewerkstelligen. „Het nieuwe gebouw vormde een soort kostuum waarbinnen de ge meente werd omgebouwd." Het paste bij de verandering in rol van de overheid, van sturend - met het idee dat de samenleving maakbaar is - naar een op de vraag vanuit de samenleving gerichte overheid. „Er wordt nu uitgegaan van de vraag voor wie de gemeente er eigenlijk is. Voor de burger." Nieuwkoop wilde weer graag ge meentesecretaris worden en zo kwam de gemeente Tholen in 1999 op zijn pad. „In de vacature stond dat ze op zoek waren naar een stuur man. Maar er stond ook in dat er veranderingen doorgevoerd moes ten worden en tegelijkertijd moes ten de bestaande afdelingen hetzelf de blijven. Dat kan natuurlijk niet." Nieuwkoop nam de situatie onder de loep. De gemeente wilde uitbrei den in Sint-Maartensdijk, maar liep vast. „Er werd al jaren over gesproken. Ik heb toen naar het dossier gekeken en me afgevraagd: kan hier gereali seerd worden wat we willen? Ik heb voorgesteld daar eerst onderzoek naar te laten doen. De conclusie van dat onderzoek was dat het onmoge lijk was om uit te breiden. Toen is besloten om een nieuw gemeente huis te gaan bouwen. Het was een principebesluit. Vervolgens kwam de vraag waar het gebouw moest komen." Er werd een stuurgroep opgericht die zich over die vraag boog en van alle locaties kwam Tholen als beste uit de bus. „De grond rondom het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk was verkocht. Als de gemeente er destijds rekening mee had gehouden in de toekomst misschien grond no dig te hebben, had er een heel ande re situatie ontstaan." Hij is nog steeds bezig met het ver der ontwikkelen van de dienstverle ning van de gemeente, hoewel hij vindt dat er al mooie resultaten zijn geboekt. „Het is veel makkelijker geworden de gemeente te bereiken. Je hoeft maar een e-mailtje te stu ren." Waar Nieuwkoop iedereen be wust van wil hebben is dat er moet worden gekeken dixir de bril van de inwoner. Ook de gemeenteraad wordt daar bij elke vergadering op gewezen vanwege de architectuur van het gebouw, zegt Nieuwkoop. „Daarom is er ook die grote raam- partij in de raadszaal: het oog op Tholen gericht." De uitdaging die de gemeentesecre taris nu ook heeft, is het omgaan met de economische recessie. „Hoe leiden we de gemeente Tholen door deze moeilijke tijd heen? We moe ten nu problemen oplossen om straks te kunnen doorgroeien. En niet blijven schuiven met de proble men tot het geld op is." In de eigen organisatie zijn de bezuinigingen ook voelbaar. „Van de 2.8 miljoen bezuinigingen is bijna een miljoen bijgedragen vanuit de eigen be drijfsvoering. Gewoon door kritisch te kijken naar: moet dit nog wel be staan? Buitengewone verlofdagen zijn afgeschaft, evenals bepaalde vergoedingen. Er is een vacature stop en als er een vacature is, dix>r natuurlijk verloop, vullen we die in eerste instantie niet op." De theorieles maatschappijleer van ruim 40 jaar geleden is nu praktijk voor Nieuwkcxjp. De fascinatie voor de rol van een overheid is er nog steeds. Een openbaar bestuur is prachtig. In alle tijden kunnen meebewegen, niet star zijn en vast blijven zitten aan toen en vroeger. Dat besef is in deze organisatie wel aanwezig." Hij vindt ook dat de ge meente Tholen is gegroeid als insti tuut. zelfbewuster is geworden. „Tholen laat zien zelfbewuster te zijn en durft ook dingen uit te spre ken. Het is niet meer met de pet in de hand naar Middelburg. Dat is geen hoogmoedigheid, maar weten watje wil." Hij is blij dat hij in Tholen terecht is gekomen. „Het is een prachtige ge meente. Ik ben enorm onder de in druk van Tholen. De dorpjes met hun eigen identiteit, hoe ze tot stand zijn gekomen, het authentieke en de vriendelijkheid van de mensen." Nieuwkcxjp voelt zich ook thuis in de gemeentelijke organisatie en kan goed opschieten met burgemeester Nuis. „Ik heb het fantastisch getrof fen dat ik met deze burgemeester mag samenwerken. We delen veel. Onze kijk op hoe deze gemeente moet zijn in zijn dienstverlening. We zijn een goede tandem, om het zo maar te zeggen." Hij zou alleen niet willen ruilen. Nieuwkoop zou nooit burgemeester willen worden. „Ik hoef niet op de voorgrond te treden. Achter de schermen bezig zijn, ligt mij beter, zo zit ik als mens in elkaar." En hoewel hij dagelijks met politiek bezig is, zou hij cx>k geen politicus willen zijn. „Ik ben geen politicus, ik doe niet aan politiek, ik ben ook geen lid van een partij. Ik ben er voor iedereen. Zo zie ik mijn taak en rol en zo geef ik er ook invulling aan." Toch heeft Nieuwkoop idealen. ,Jk moet wel een antenne hebben. Een gemeenteambtenaar heeft ook idealen, alleen zie je ze niet zo naar buiten toe." Simon Nieuwkoop is buitengewoon geïnteresseerd in de ge schiedenis. Zo ook in die van Tholen. Bij zijn aantreden als ge meentesecretaris verbaasde hij zich erover dat Tholen geen heemkundekring had. Hij nam het initiatief voor de oprichting van heemkundekring Stad en Lande. „Zo'n rijkdom, zo'n prach tige geschiedenis. Daar moet je iets mee doen. Daar moet je trots op zijn." Zo koestert hij ook het streekmuseum De Meestoot. „Die cultuurhistorie die daar wordt getoond, js iets van heel Tholen." Hij is tot een aantal jaar terug voorzitter ge weest van het museum. Gisteren werd in Stadszicht in Tho len het straatnaambord onthuld: Se cretaris Labanstraat. Daarmee wor den de drie generaties Laban bedoeld: P. Laban die secretaris was van 1896 tot 1906. H-J- Laban van 1906 tot 1934 en V. Laban die de functie bekleedde van 1934 tot 1971. Dat was het jaar van de ge meentelijke herindeling. Alle zelf standige gemeenten: Tholen. Sint- Maartensdijk/ Scherpenisse, Sint- Annaland, Stavenisse, Oud-Vosse meer en Poortvliet werden samen gevoegd. De Eendrachtbode van 25 september 1959 doet verslag van het jubileum van de laatste Laban, Valentijn. Daarin wordt ook terug geblikt op de rol en de betekenis van zijn voorgangers. Er komen voor Tholen belangrijke gebeurte nissen aan de orde. zoals de aanleg van de brug, de bevrijding van de stad in 1944, de uitbreiding van Tholen. Valentijn Laban legde in 1934 in een openbare vergadering de eed af. Het was de derde generatie Laban die in deze functie toetrad. Het was toen al ruim zestig jaar dat er een Laban op de Thoolse secretarie ze telde (vanaf 1896). Volgens de toenmalige burgemeester mr. A.J. van der Hoeven heeft de gemeente Tholen aan de drie generaties 'heel wat te danken door bijna een eeuw van nijvere plichtsbetrachting en enorm veel verzet werk.' blijkt uit het verslag. De eerste Laban. Pieter, kwam op 30 juni 1870 in dienst. Hij was aan gesteld als commies ter secretarie. Hij was al enkele jaren ambtenaar en nog maar 26 jaar. Op 24 septem ber 1896 besloot de gemeenteraad om hem per 1 oktober 1896 tot ge meentesecretaris te benoemen. Toen hij tien jaar later overleed, werd hij opgevolgd door H.J. La ban. Die was op dat moment werk zaam op de secretarie van de ge meente Dordrecht. Hij zou het werk 28 jaar doen. En, zo meldt het ver slag, nam hij de volle last van de 'brugkwestie' op zich, waar diens voorganger de 'eerste aarzelende besprekingen' over had meege maakt. Tholen was toen nog een echt eiland. Zonder vaste verbin dingen met West-Brabant of de rest van Zeeland. Veerdiensten zetten personen en voertuigen over de Eendracht. 'Bescheiden op de ach tergrond, achter de schermen, had hij er niettemin een groot aandeel in, dat de overbrugging van de Een dracht in 1928 een feit werd.' Op 9 oktober werd de brug tussen het ei land en het vasteland geopend. Ten slotte is het diens zoon. V. Laban, die de brug (in administratieve zin) heeft moeten overdragen aan het rijk. 'wat welhaast nog meer inkt heeft gekóst dan de totstandko ming.' V. Laban werd op 28 november 1910 in Tholen geboren en bezocht na de lagere school de ULO en kwam als 16-jarige op de Thoolse secretarie bij zijn vader werken. Om zich verder te bekwamen, was hij hierna werkzaam op de gemeen tesecretarieën van Den Helder en Spijkenisse. In 1932 haalde hij het diploma gemeenteadministratie, toen hij alweer als respectievelijk 2e en 1ste ambtenaar in Tholen werk zaam was. 'Trouw en voorbeeldig terzijde gestaan door P. Blaas en forumuma P. Laban, secretaris 1896-1906. door de broer van de jubilaris.' Toen hij in 1934 gemeentesecreta ris werd, waren er drie ambtenaren die de administratie deden. In 1959 waren dat er al zes en die hadden, aldus het verslag, hun handen vol. Nu werken er ruim honderd ambte naren. De administratie was enorm uitgebreid. Laban werd geprezen om zijn vooruitstrevendheid. Tho len was de eerste gemeente in Zee land die gebruik ging maken van een register van ontvangst. In 1936 werd de gemeente aangesloten bij het registerstelsel. "Wat er zich heeft afgespeeld rond de bruggeld heffing en de liquidatie daarvan, laat zich moeilijk beschrijven. Er. was niet alleen een goed schrijfin strument voor nodig, maar ook nog veel meer een behoorlijke dosis di plomatieke tact, waaraan het de ju bilaris nimmer heeft ontbroken." Van der Hoeven lichtte toe dat de <:emeente de laatste jaren zich fi nancieel drastisch heeft moeten be perken. Tholen raakte zelfs achter ten opzichte van sommige naburige eilandgemeenten. Oorzaak was dat Tholen voor de Ramp van 1953 be spaard bleef. Maar aan de andere kant ook niet de faciliteiten kreeg die rampgemeenten gelegenheid bood rioleringen, straten, pleinen en nieuwe woonwijken versneld te bouwen. De brugheffing was een voordeel boven de andere gemeenten. In de kwart eeuw dat Laban secretaris was, werd de Thoolse brug aan het rijk overgedaan, het raadhuis ge restaureerd, was de restauratie van de hervormde kerk bijna gereed, werd de eerste nieuwe school ge bouwd. Ook werd de Thoolse rond weg aangelegd. Overigens betreur de Laban de manier waarop het is gebeurd. De kom van de gemeente werd er door ingesnoerd, meende hij. De gemeentesecretaris voorzag dat de gemeente alleen aan de overkant van de rondweg kon uit breiden, 'waardoor straks het in v aanleg zijnde nieuwe sportveld, eventuele nieuwe scholen alleen maar via die vrij drukke verkeers weg bezocht konden worden.' Hij zag de ontsluiting liever via Mo lenvliet. Buiten de muren van het gemeente huis was hij ook actief: hij was se cretaris van de commissie ter be vordering der werkgelegenheid Eiland Tholen. Had een belangrijk aandeel in de tentoonstelling Dit maakt Tholen. in 1958. Hij was de administratieve motor van de orga nisatie van het internationale zee- hengelconcours, jaarlijks op tweede Pinksterdag, 'dat aanleiding is ge weest tot een toenemend vreemde- lingenbezoek.' Laban streefde dan ook naar een streek-VVV. Hij zag kansen om met behoud van eigen karakter de vreemdelingenindus trie te bevorderen. (Nu trouwens een van de speerpunten van het be leid van de huidige gemeente Tho len, getuige onder meer het samen stellen van het DNA). Belangrijk was de rust van de streek te propa geren. Hij nam het initiatief tot het houden van een windhonden race, stimuleerde de oprichting van de plaatselijke schietvereniging en dacht er toen alweer over om een hobby-tentoonstelling te gaan hou den. Hij zag de toekomst van de streek niet somber in. Zeker niet gezien de plannen die toen in West-Brabant speelden. Bekend onder het Kreek- rakplan. decentralisatie van indus trie. Volgens Laban hoefde Tholen zelf geen bedrijven te werven om dat 'er in de directe omgeving zo veel werkgelegenheid is.' Bij de werkgelegenheid moest Tholen een vinger in de pap houden, zei hij. Dat beleid is wel drastisch gewij zigd. De gemeente werft actief. Laban bleef tot de herindeling in 1971 gemeentesecretaris. Na zijn loopbaan bleef hij in Tholen wo nen. Hij overleed in 2009 in de Schutse te Sint-Annaland. W „Hij was voor zijn mensen in de weer. Hij wist goed hoe je aan de gang zou komen," zegt Boogaard. Hij doelt op het feit dat Laban hen stimuleerde om te groeien in hun loopbaan en daarbij hielp. Boogaard noemde het een plezierige pericxle waarin ook tijd was voor een gein tje. „Laban was ook ambtenaar van burgerlijke stand. Wij hielpen hem als hij een stel trouwde. Bij zijn toe spraak zei hij dat ze er voor elkaar zijn bij ziekte en bij gezondheid. Dan zeiden wij bij goed en bij slecht weer. Dan kwam hij na afloop naar ons toe en zei: dat was de laat ste keer." Aan de andere kant kregen de amb tenaren eerder vrij als er ijs lag. „Dat stelde hij zelf voor. We moch ten om vier uur gaan schaatsen. Het roken in de keuken en kamer van de gemeentelxxle leidde in mei 1913 tot een debat in de gemeente raad van Tholen. Voorgezeten door burgemeester M. G. van Stapele. De gemeente-bouwmeester had een be groting ingediend van de kosten 'betreffende middelen die tot verbe tering zouden kunnen dienen.' Er waren twee plannen: een schoor steen met ijzeren pijpen en ankers of het opmetselen van de bestaande schoorsteen met een paar stenen buizen. 'Er ontstond een breedvoeri ge discussie, blijkt uit de Zierikzee- sche Nieuwsbode van 29 mei 1913. 'Vele leden gaven uit eigen ervaring een stukje rookgeschiedenis ten bes te en diepten uit het verleden eenige destijds toegepaste middelen op, waarmede het heerschende kwaad toen is gestuit, totdat men uiteinde lijk met algemene stemmen, besloot om als proef één van de bewuste schoortenen te verhoogen.' Burgemeester J.E. van Btxiijen, van wie gisteren een straatnaambord is onthuld, zorgde tijdens zijn ambtspe riode als burgemeester van Tholen (1971-1978) voor een kentering. Er was te weinig bouwgrond, vond hij. Het bevolkingsaantal van vijf van de zeven gemeenten - voor de herinde ling van 1971 - liep al dertig jaar te rug. Hij zorgde ervoor dat de nega tieve spiraal werd dwrbroken. Ik ben toen met een zak mossels achter in de auto naar Brussel gereden om de aank<xjp van vijf hectare grond bij de begraafplaats, die eigendom was van een Belgische familie, rond te krijgen.' Er kwam een bouw- stroom op gang van 312 woningen Van Boeijen vertrok naar Harderwijk op het moment dat de gemeenteraad daar besloten had het instituut ambtswoning af te schaffen. Er wa ren geen andere huisvestingsmoge- lijkheden. 'Het lukte hem niet een bestaande woning te vinden en er was geen bouwgrond te koop. De nieuwe burgemeester zal daarom ze ker de eerste maanden in een hotel moeten verblijven. In de weekenden kan hij zich bij zijn gezin voegen dat voorlopig nog in de Th<x>lse ambts woning mag blijven wonen.' Het overkwam burgemeester Nuis tx>k toen hij in 2000 naar Tholen kwam. De ambtswoning was hier ook afge schaft. Er was ook niet meteen ge schikte woonruimte beschikbaar. Nuis logeerde enkele maanden in hotel de Gouden Leeuw in Scherpe nisse. Op twee kilometer van het ge meentehuis dat toen nog in Sint- Maartensdijk was gevestigd. 9*mÊmÊKÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmiÊKmmÊÊaÊÊÊÊmKÊmmamÊmamm E. Baerends, van wie gisteren ook een straatnaambord is onthuld, was van 1978 tot 1985 burgemeester van Tholen. Hij kwam op 19 september 1985 bij een tragisch ongeval om het leven toen hij op de Postweg, tussen Tholen en Poortvliet tegen een boom botste. Op weg naar het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. De verslagenheid was groot door het plotseling overlijden van de 48-jari- ge burgervader die een vrouw en vier kinderen naliet. Baerends, lid van het CDA, was eerder al burge meester geweest van de gemeente Middenschouwen. Naar aanleiding van zijn dood werd er de volgende dag een bijzondere vergadering van de gemeenteraad belegd. Wethouder J. Versluys kenschetse Baerends als een bestuurder in hart en nieren. Het oudste raadslid J. de Bres (PvdA) noemde Baerends een markante per- scxjnlijkheid 'aan wie de gemeente Tholen en haar bevolking respect en dank verschuldigd is. Baerends ver vulde allerlei functies: lid van de stuurgroep Oosterschelde, voorzitter psychiatrisch ziekenhuis Vrederust in Halsteren, lid van het algemeen bestuur van de regionale brandweer zuidwest Noord-Brabant, en lid van de centrale post ambulancevervoer in Roosendaal. Baerends werd in 1986 opgevolgd door H.A. van der Munnik. maar als er werk was na vijf uur. dan bleven we ook." Boogaard her innert zich ook dat ze - toen de ta bak op de bon was - houtwol in de sigaretten van Laban stopte. Dat ge beurde tussen de middag als de se cretaris thuis ging eten. Boogaard ging overigens bijna al tijd op de fiets van Sint-Annaland naar Tholen. Dat was hij al gewend van de periode dat hij naar de HBS in Bergen op Zoom ging. „Ik 'n goeien asem. Het was 25 kilometer. Dat reed je vijftig kilometer per dag, 300 kilometer per week want je ging zes dagen naar school. Na de gemeente Tholen. ging Boog aard naar de gemeente Middelburg omdat er meer mogelijkheden wa ren. Hij was er zes jaar werkzaam. Daarna stapte hij over naar de ge meente Krabbendijke, maakte er de herindeling tot de gemeente Rei- merswaal mee in 1970. Werkte op de afdeling financiën, deed zeven jaar gemeentewerken en was op het laatst van zijn loopbaan hoofd inter ne zaken. „Het was minder gemoe delijk dan in Tholen." Hij bezocht Laban in de Schutse nog regelmatig als hij op familiebezoek was in Sint-Annaland. Ceclliaweg 2 i 4697 RV i'Srt-Annatand 0166 65 43 35 I wmtxxyi-energysystems.nt Advertentie I.M. Eén van de meest kritieke dagen uit zijn loopbaan was de 27ste oktober 1944 toen de Duitse bezetter opdracht gaf om Tholen te evacueren. In opdracht van het 'beperkte gemeentebestuur' moest hij de Ortscommandant in Steenbergen zien te vermur wen er van af te zien. Samen met politieman W. de Kok en ds. J. Batelaan bracht hij het verzoek over. Met succes: het evacuatie bevel werd ingetrokken. Op eigen risico kon men blijven. Drie dagen later was Tholen bevrijd. t V. Laban, secretaris 1934-1971 H.P. Laban, secretaris 1906-1934

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 5