Eendrachtbode Amissio^fF Familieberichten VAN HAAFTEN Tel: 0166-603766 YARDEII VISSER DE VLIEGER h WERELDWINKEL MILLENNIUMDAG Cor de Kaasboer 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 19 april 2012 Jecwwes EdCth freeh ELIZABETH WILHELMINA BOLIER M. VAN DER MAARL Plaats uw familieadvertentie in de DHR. M. VAN DER MAARL CATRIEN VAN OEFFELEN-ZEINSTRA MARTINIS CORNELIS VAN DER SLIKKE MARTINIS CORNELIS VAN DER SLIKKE M. VAN DER SLIKKE Algehele Verzorging Afscheid nemen in huiselijke sferen in eigen rouwcentrum Oostrum - van Haatten Dag en nacht bereikbaar 8 0166-60 26 22 U Uitvaartverzorging □c. leeuw www.uitvaartleeuw.nl -m. www.wereldwinkeltholen.nl gje Grafmonumenten Beeldhouw- Etswerken Superstunt! Weydelijner Creamy Geitenkaas Jong 10 verse scharreleieren Dankbaar en blij ontvingen wij uit Gods hand een dochter en zusje JcicobcvJouwe; 12 april 2012 Peter en Annemarie Kraamer Mendy, Myrnajasmijn Binnenkamer 6 4691 DG Tholen In stille verwondering en met grote blijd schap mochten wij uit Gods hand een dochtertje ontvangen VietervxeHo/ ElCncv 14 april 2012 Leo Nadieka van Binsbergen-Aarnoudse Touwslagersdreef 31 4691 LW Tholen Een nieuw leven Een klein wonder Het klinkt zo gewoon Maar is toch voor ons wel heel bijzonder MarivuMc Cornells 11 april 2012 Marcel en Marinda Goudzwaard 4693 CK Poortvliet Burgemeet 56 Wij willen je rust gunnen, al is vol droefheid ons hart. Ie lijden zien en niet helpen kunnen, dat was onze smart. Kort na het overlijden van haar broer Piet is na een liefdevolle verzorging in verpleeg huis Ten Anker van ons heengegaan onze schoonzus en tante op de leeftijd van 69 jaar. M. Bijnagte M.W. Bolier-Poot neven en nichten Tholen, 15 april 2012 Correspondentieadres: H. Bolier Lage Markt 2, 4694 BJ Scherpenisse De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 20 april om 10.30 uur in Dorpshuis Holland Huis, Laban Deurloostraat 28 te Scherpenisse, waarna aansluitend de begra fenis zal plaatsvinden op de Algemene Be graafplaats aldaar. Gelegenheid tot afscheid nemen voor aan vang van de rouwdienst. Na afloop van de begrafenis is er gelegen heid de familie persoonlijk te condoleren. Geen bloemen De zendingcommissie van de Ger. Gemeen te te Scherpenisse heeft met droefheid ken nis genomen van het overlijden van de heer Vele jaren heeft hij zich actief ingezet t.b.v. de zending De Heere sterke zijn vrouw en (klein)kinderen in dit verlies. Voorzitter: N. Rijstenbil Penningmeester: A.W. Bazen Secretaris: J.C. Smits Scherpenisse, april 2012 De kerkenraad van de Gereformeerde Ge meente te Scherpenisse geeft met droefheid kennis van het overlijden van haar oud-or ganist in de leeftijd van bijna 78 jaar. Gedurende de jaren 1992-1998 heeft hij in getrouwheid binnen onze gemeente als or ganist mogen dienen. De Heere gedenke de achtergebleven we duwe met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind in dit verlies en heilige de roepstem aan ons aller hart. Namens de kerkenraad, Preses: ds. E. Bakker Scriba: A.W. Bazen Scherpenisse, april 2012 Niet huilen op mijn graf. De dood is toch geen straf. Wat God eens heeft gegeven, Geeft Hij weer, Het eeuwig leven. C.A. van Oeffelen-Zeinstra Verdrietig hebben wij na een liefdevolle ver zorging in Zorgcentrum Ten Anker, afscheid moeten nemen van ons mam en oma weduwe van Nilles van Oeffelen in de leeftijd van 85 jaar. Gerda en Siem Niel Rik en Jennifer Ankie 4691 PC Tholen, 14 april 2012 Veerweg 9 De uitvaartdienst werd gehouden in de kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Tholen, waarna de begrafenis heeft plaats gevon den op de R.K. Begraafplaats Sint Barbara te Tholen. Tot onze diepe droefheid heeft de Heere op Zijn tijd en wijze van ons weggenomen, onze lieve zorgzame vader, groot- en over grootvader sinds 3 april 2010 weduwnaar van Janna Jannetje van der Slikke-Heijboer in de leeftijd van 90 jaar. C. van der Slikke-van der Slikke M.C. van der Slikke Kees en Eline Adriënne, Maurice, Justin Martin en Corina Leonie, Celine Anco en Heidi Esther, Ralph, Sharon Jan-Pieter en Maartje Robin, Estelle, Jelmer Rianne Marco en Gerina René en Ariënne 14 april 2012 Stoofstraat 13 4693 RB Poortvliet De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 20 april om 13.15 uur in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, Zuidstraat 15 te Poortvliet. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Ho- geweg te Poortvliet. Indien u de rouwdienst wenst bij te wonen, wordt u uitgenodigd om 13.00 uur, in ge paste kleding en vrouwen met gedekt hoofd aanwezig te zijn. Na de begrafenis is er tevens gelegenheid de familie te condoleren in voornoemde kerk. Geen bloemen Mochten wij vergeten zijn u een rouwbrief te sturen, dan kunt u deze kennisgeving als zodanig beschouwen. Tot onze diepe droefheid heeft de Heere op Zijn tijd en wijze van ons weggenomen, onze geliefde zwager en oom Poortvliet, J. Heijboer Dronten, L. Heijboer-den Bleijker neven en nichten Poortvliet, april 2012 Na afnemende krachten is overleden onze vriend Wij wensen Corrie en Rinus en kleinkinde ren sterkte toe met dit verlies. Mevr. Guiljam-den Haan fam. J. Guiljam-Dijke fam. P. Guiljam-Lisseveld Sint-Annaland, april 2012 m 21-4-1947 21-4-2012 Uit STALLAND, SMER- DIEK en DINTELOORD gaan onze felicitaties naar EMMELOORD! Daar woont onze Corrie/ met haar gezin. Op 21 april gaat haar pen sioendatum in! Ze gaat dan eindelijk eens wat beuren. Haar man zal daar ook wel van opfleuren! Want met de JUUN is het treurig gesteld, die handel kost dit jaar alleen maar geld! Namens alle, jou wel bekende mensen, willen we je nog VELE GOEDE en GEZONDE jaren toewensen! DE COMPLETE FAMILIE! Bedankt en verhuisd Na een verblijf van bijna elf maanden in Ten Anker wil ik mede namens de kinde ren alle personeel en vrijwilligers heel har telijk bedanken voor alle zorg, hulp en aan dacht die ik bij jullie heb gekregen. Ook wil ik iedereen die in deze periode weer aan mij heeft gedacht met kaarten, bezoek, telefoon en attenties daarvoor heel hartelijk bedanken. Ook mijn medebewoners harte lijk bedankt. Mijn nieuwe adres is: Zorgcentrum De Schutse Afdeling Landzicht, kamer 205 F.M. Boogaardweg 10 4697 GM Sint-Annaland Tel. 0166-658764 H. de Graaf-Uijl Sint-Annaland, april 2012 24 april, 't is echt waar Adriënne/ 40 jaar Van harte! Fam. Puute Oud-Vossemeer, april 2012 Damasstraat 13 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alles wat we ge kregen hebben rond om de geboorte van onze zoon en ons broertje Thomas Theo en José Buijs- Klippel Isabelle, Teunice, Marilyn en Dorothé Stavenisse, april 2012 Graag wil ik ieder een, ook namens mijn man, hartelijk bedan ken voor de vele kaar ten en attenties, die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis mocht ontvangen. Nel v.d. Repe-v.d. Boogaart Sint-Annaland, april 2012 Sicmco/ zaterdag 21 april 4x10 Proficiat pa en ma je zussen en aanhang Ik wil iedereen harte lijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, fruit en telefoontjes, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst uit Maartenshof. Ook bedankt namens mijn kinderen. M.P. van Schetsen- van 't Hof Sint-Annaland, april 2012 ledereen die, op .welke manier dan ook, be langstelling toonde voor, tijdens en na mijn zie kenhuisopname wil ik hierbij, mede namens mijn man en kinderen, hartelijk bedanken. Het heeft ons allen goed gedaan. J.A. Guiljam-de Groot Sint Philipsland, april 2012 Op D.V. 24 april hopen mijn lieve opa oma 25 jaar getrouwd te zijn. Liefs, Hannah Sint-Annaland, april 2012 Verhuisd Fam. D.M. Giljam- Deurloo van: Willem Alexander- plein 5 4694 ED Scherpenisse naar: De Poorthove, Molenstraat 7A 4693 BH Poortvliet Tel.: ongewijzigd 0166-662780 BEGRAFENISONDERNEMING Markt 56 4695 CH Sint-Maartensdijk Uitvaartzorg De Schelde Voor persoonlijke begeleiding en een waardige, respectvolle uitvaart 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Yarden Visser Uitvaartzorg De Schelde Oesterstraat 41 4691 KV Tholen www.yarden-visser.nl Voor een uitvaart overeenkomstig uw wens Dag en nacht bereikbaar Steenbergen: 0167-566104 Moerdijk: 0168-462230 Tholen: 06-51307927 Contactpersoon Sandra van Poortvliet Wij verzorgen ook Budgetuitvaarten (zie onze website) Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen! Sinds juni werken wij samen met verzekeringsmaatschappij nuvema Zie onze website (nieuwsbrief) Begrafenisonderneming Uw verlies, onze zorg... Uw onderneming voor het eiland Tholen en omstreken!! Uw vertrouwen waard voor een persoonlijke begeleiding. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week fe bereiken. Arentine Bout-Kot Tel. 06-41826826 Chris Kot Tel. 06-41826925 UITVAARTZORG www.amissio.nl Molenvlietsedijk 6 4691 HS Tholen Tholen Sint Philipsland Contactpersoon J.M. Steijn Eendrachtstraat 49 4675 CR Sint Philipsland (dag en nacht bereikbaar) 0167 572 105 info@uitvaartdevlieger.nl www.uitvaartdevlieger.nl Eigen rouwkamer op Sint Philipsland BEGRAFENISVERZORGING Molenpad 4 4696 BP Stavenisse Telefoon: 0166-69 74 38 Mobiel 06-10 64 28 07 www.dorstbegrafeniszorg.nl Wij verzorgen alléén begrafenissen Wereld Winket Tholen KOM NAAR THOLEN OP r/it HA wlvj 11 *vii g m i QEfP IN DE GASTHUISKAPEL, KERKSTRAAT 15. Met OPTREDENS van volksdansgroep de Zeeuwse Reie, het Cultikoor, slagwerkschool Rondomtrom. Een FIETSTOCHT over 2 afstanden start van 10.30-14.00 u. MINI-ROMMEL- EN BOEKENMARKT SCHILDEREN voor kinderen En nog VEELMEER... Voor inlichtingen: 06-41 70 32 79 Het is echt waar, dit meisje wordt vrijdag 30 jaar Liefs van ons April 2012 Wij willen iedereen har telijk bedanken voor alle cadeaus, kaarten en feli citaties die wij kregen na de geboorte van Laure. Jan-Willem, Elise en Laure Kempeneers Sint-Annaland, april 2012 **- .V-i - ;»- 4* •- - Eigen productie van uw monument naar elk gewenst ontwerp •- lijU* r* - Snelle levertijden' iJarenlange ervaring waarborgt kwaliteit en deskundig advies "~l2iTVts*tA'tV w*'.'1'*-»V yv-i ?-4 Wagemaker Marmer Graniet Pascal 6, 3241 MB Middelharnis T: 0187-489088 F: 0187-485088 E: lnfo@corwagemaker.nl W: www.corwagemaker.nl Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven Cor d t Kaasboer Weydeland-kaas, buitenlandse kaasspecialiteiten vers gebrande noten, olijven en tapenades Bij u op de markt: Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Oud-Vossemeer, Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk Een heerlijke jongeNoord-Hollandse, minder vette en minder zoute kaas kilo 7,95 Biologisch, jong, zacht en romig 500 gram 8,95 maat L 1,25 Deze reclame is geldig van do 19 t/m wo 25 april

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 4