'Samen doen' krijgt accent bij viering 60-jarig bestaan Activa 'Je moet gewoon goed opletten, je vinger uitsteken en omkijken' Gankelweg gaat zes tot acht weken op de schop Eva Potappel geniet van het samen musiceren bij OVM Sint-Annalandse ondernemersvereniging huldigt 50ste lid Huishoudens zonder stroom Kledinginzameling voor Dorcas Donderdag 19 april 2012 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Waterschap knapt komende tijd polderwegen op Vossemeerse saxofoniste doet examen D-diploma Mooie klank Vooruitgang „Individueel valt er gewoonlijk weinig te bereiken, maar wanneer men gezamenlijk optrekt, kan er veel worden gedaan." Die woorden van de eerste Activa-voorzitter Frans Stols klonken zestig jaar later aan boord van de Frisia in de Krabbenkreek. André van Ast, de huidige voorzitter, herhaalde ze bij de viering van het 60-jarig bestaan van de Sint-Annalandse ondernemersvereniging. Wethouder Jan Oudesluijs en gastspreker Kees van Liere onderstreepten de noodzaak van samenwerking. „Alleen kun je niks, samen kun je veel!" Goede zeevaarders Unieke ligging Ruim helft kaarten benefiet is verkocht Overbeeke nieuwe CU-voorzitter CU: Gemeenschap speelt rol in redden economie 'Mooi hoe burgers invulling geven aan belangrijke dingen in hun dorp' Scholieren Sint-Annaland slagen allemaal voor fietsverkeersexamen Het was maandagmorgen opletten geblazen in Sint-Anna land want daar werden in totaal 99 kinderen uit de groe pen 7 en 8 op de fiets de straat op gestuurd. Het kwam er op aan hoe goed zij uitkeken, want de leerlingen van de Casembrootschool en de School met de Bijbel legden hun praktisch verkeersexamen af. Ze gingen niet allemaal te gelijk. Met ongeveer een interval van een minuut, legden de leerlingen één voor één het door de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland uitgezette parcours af. Onoverzichtelijk Spruitjeslucht De Gankelweg aan de oostkant van Oud-Vossemeer gaat op de schop. Het waterschap voert ergens in de periode juni/september een comple te reconstructie uit die zes tot acht weken in beslag zal nemen. De as faltweg, die onder meer fungeert als route voor het vrachtverkeer, zal geruime tijd afgesloten zijn. De wegreconstructie is opgenomen in het plan voor jaarlijks groot on derhoud aan de wegen van het wa terschap Scheldestromen. Zo'n 25 trajecten op Tholen en Sint Philips- land worden in dat kader aangepakt. Op grond van inspecties en nader onderzoek is bepaald wat er gaat ge beuren. Dat kan variëren van plaat selijke reparaties tot een nieuwe as- faltlaag, en van nieuwe markering tot een complete reconstructie. Dit laatste is de omvangrijkste klus. Ze wordt uitgevoerd aan wegen met veel scheuren en sporen in het asfalt. Die krijgen daarbij een nieuwe fun dering. Verweerd asfalt krijgt een opper vlaktebehandeling, of een nieuwe deklaag als het asfalt er wat slechter aan toe is. Bij andere wegen worden de bermen verstevigd met grasbe tonblokken. In alle gevallen is het mogelijk dat wegen kortere of lan gere tijd worden afgesloten. Daarbij is het streven om de overlast voor zowel het verkeer als aanwonenden tot een minimum te beperken. Zijn er meerdere dagen met een afslui ting gemoeid, dan worden waar no dig omleidingsroutes aangegeven. Het streven van het waterschap is om een groot deel van de werk zaamheden vóór de bouwvakvakan tie af te ronden. Asfalteren en afwerken van de ber men gaat gebeuren op een deel van de Stoofweg bij Sint-Annaland (sep tember/oktober), de Krengeweg bij Scherpenisse en de Abraham Wisse- weg/Zuiddijk bij Sint Philipsland (allebei mei/juli) en zal steeds twee tot vier weken in beslag nemen. Een oppervlaktebehandeling van het as falt is voorzien voor (delen van) de Oudeweg en de Rijksweg bij Sint Philipsland, de Zeedijk bij Oud-Vos semeer. de Weg van Kodde bij Sint- Annaland. de Hogeweg bij Sint- Maartensdijk, de Hartogsweg bij Scherpenisse en de Korte Zandweg en Zuiddijk bij Poortvliet. Langer dan een tot twee dagen vergen deze klussen niet. Andere wegen waaraan dit jaar on derhoud plaatsvindt, zijn de Henriet- tedijk bij Sint Philipsland; de Broek- sedijk en de Rijkbuurtseweg/Peuk- sedijk bij Oud-Vossemeer; de Vrou- wendijk bij Tholen; de Kadijk en de Kalfdamseweg bij Poortvliet; de Jo anna Mariaweg en de Westweg bij Sint-Annaland; het einde van de Veerweg bij Stavenisse. Als het nummer ten einde is en ze weer op haar vertrouwde plek in het orkest zit, knikt Eva Potappel geruststellend naar haar vader op de voorste rij. Het openbaar gedeelte van haar D-examen altsaxofoon ver liep wat de muzikante betreft naar wens. Het vormde onderdeel van een uitwisselingsconccrt van Oud-Vossemeer's Muziekvereniging en Eendracht Maakt Macht uit Serooskerke. Een muzikant die Drexamen doet, het hoogste niveau bij de hafabra- opleiding, dat is voor OVM een pri meur, vertelt voorzitter Jeannette Hageman. ..De meeste muzikanten halen het A- en het B-diploma. Een enkeling gaat door voor het C-di- ploma." Dat Eva Potappel (18) een stap verder gaat, doet Hageman goed. „Ze heeft talent en dat bete kent een versterking voor het orkest van OVM." Het D-examen kent naast een theo retisch gedeelte drie praktische on derdelen. ,.Ik moet nog een stuk spelen met pianobegeleiding, en een stuk samen met mijn docent", vertelt Eva. Dat gebeurt allemaal pas na de zomervakantie. Het open bare optreden was het eerste onder deel. „Dat is iets wat de Zeeuwse Muziekschool zelf heeft geïntrodu ceerd. Zijn er bij de andere onder delen meerdere examinatoren, dit optreden wordt door één persoon beoordeeld", legt voorzitter Hage man uit. In Oud-Vossemeer is za terdag Wim van Merle aanwezig. Gelukkig voor Eva is hij bereid om in te vallen, zodat het examen kan doorgaan. Want haar vaste docent Ankie Loos is een week eerder be vallen en moet verstek laten gaan. „Van Merle vond dat het goed ging", vertelt ze na afloop. Een beetje gespannen was Eva Po tappel tevoren wel, geeft ze toe. „Ik heb wel eerder solopartijen gedaan. Maar dit keer moest ik daarvoor apart van het orkest gaan staan. En ik moest een stukje helemaal alleen spelen." De Vossemeerse was nog het meest ongerust dat haar lippen zouden gaan trillen tijdens het bla zen. Dat gebeurde 'echter niet. Ze voerde het stuk Pequena Czarda uit, van de Spaanse componist Pedro It- turalde. Langzame en snelle delen wisselden elkaar af in dit Hongaar se muziekstuk, evenals hoge en la ge tonen. Zelfs moest Eva enkele keren met haar vingers ritmes tik ken op de klankkast van haar in strument. Uiterlijk onbewogen be- speelde ze haar saxofoon. De blazers van OVM fungeerden als begeleiding. Het publiek in de zaal van nieuw Odéon beloonde de uit voering met een gul applaus. Eva speelt inmiddels acht jaar saxofoon. Ze koos dat instrument wegens de mooie klank, toen ze op de basisschool een vervolg gaf aan haar blokfluitlessen en lid werd van OVM. „Ik ging al vaak luisteren, de muziek sprak me aan", vertelt ze. De Vossemeerse kreeg bij de vereniging les van Adrie Luijster- burg, om al snel over te stappen naar de Zeeuwse Muziekschool. Daar is Ankie Loos al jaren haar docent. „Toen ik mijn A-diploma had behaald, mocht ik meteen mee doen in het orkest van OVM." Het samen spelen vindt Eva erg mooi. zegt ze. Een solocarrière in de mu ziek ambieert ze dan ook niet. Wel geeft ze sinds de zomer saxofoon- les bij de vereniging. En ze werkt als een van de docenten mee aan het project 'Samen muziek maken is vet cool', dat OVM momenteel uitvoert samen met de drie basis scholen in het dorp. „Ik krijg er stu diepunten voor mijn pabo-oplei ding voor." OVM opende zaterdag het uitwis selingsconcert en voerde zeven stukken uit. Van het gedragen Sea gate Ouverture tot de Punjaub March. Ze werden ingeleid door Pieter-Jan van den Berg. Een van alle inspanningen transpirerende dirigent Pierre van Broekhoven was na afloop tevreden. „Het orkest is flink vooruitgegaan." Na de pauze was het de beurt aan EMM. uit het Walcherse Serooskerke. Harm Moerland en Leontien van Houdt werden in de bloemen gezet als 50ste lid van ondernemersvereniging Activa uit Sint-Annaland. Activa is van middenstandsvereni- ging verbreed tot ondernemersver eniging en dat heeft geleid tot een sterke ledengroei. Harm Moerland en zijn vrouw Leontien van Houdt werden in dé bloemen gezet als 50ste lid van Activa. „Ik ben nu vijf jaar zelfstandig bezig met mijn au tobedrijf op het bedrijventerrein en ik wil meer betrokken raken bij on dernemersactiviteiten om zo ook bij te dragen aan de leefbaarheid van het dorp", vertelde Harm Moer land. Inmiddels zijn er bijna twintig ondernemers bijgekomen. „Krach ten bundelen door nauwe samen werking vloeit voort uit uw ambiti euze beleidsplan 2011-2016", zei wethouder Oudesluijs, die Activa prees als 'vooruitstrevende onder nemersvereniging'. Daarin past ook de samenwerking binnen de Thool- se Ondernemers Federatie TOF, evenals met de gemeente. Er is in tensief overleg. Oudesluijs kondig de een vervolg van de schouwronde aan, waarbij bestuurders van Activa samen met medewerkers van de ge meente de dorpskom inventariseren op verbeterpunten. Gemeentebreed heeft de aanpak van leegstand ge leid tot negen nieuwe winkelvesti gingen en daarmee wordt doorge gaan, want ook in Sint-Annaland staan nog een paar winkelpanden te koop. „Ondernemers en overheid kunnen niet zonder elkaar, maar ook onderling hebben ondernemers elkaar nodig. Er komt veel af op de winkels, denk maar aan de bedrei gingen van kopen via internet." De wethouder zag echter ook kan sen voor Sint-Annaland met het project havengebied, waaronder de nieuwe supermarkt en ruimte voor extra detailhandel. „We moeten een goede koers uitzetten richting de toekomst. Daarhij heb je. soms de wind en de stroom tegen, maar het verleden heeft geleerd dat Sint-An- nalanders goede zeevaarders zijn. Niet snel zeeziek of uit balans", al dus Oudesluijs. die de 60-jarige on dernemersvereniging een behouden koers toewenste. Voorzitter André van Ast verheelde niet dat Activa een jaar geleden in zwaar weer terecht gekomen was toen verschillende bestuursleden afhaakten. „Maar met een ver nieuwd bestuur en een beleidsplan hebben we een nieuwe koers uitge zet in het belang van de leefbaar heid van ons prachtige dorp. We zitten allemaal in hetzelfde schuit je, vanavond zelfs ook letterlijk. Samen moeten we het doen. Activa moet een bruisende vereniging zijn omdat we met enthousiasme in staat zijn om - binnen ons geza menlijk verband - daadwerkelijk wat te bereiken", zei de Activa- voorzitter, waarna een toast werd uitgebracht op de 60-jarige onder nemersvereniging. Kees van Liere uit Bruinisse, oud burgemeester van Putte, Sluis-Aar- denburg en Noord-Beveland en ac tief binnen de Zeeuwse visserij wereld, ANWB en Delta Zeeland fonds. kende Sint-Annaland van de voetbalwedstrijden van Bruse Boys tegen WHS. streekmuseum de- Meestoof (de meekrapcultuur) en de schout- en schepenenrace, een jaarlijks watersportpromotie-evene ment. „Het unieke van Sint-Anna land is de ligging aan het water en dat wordt tot nu toe in onvoldoende mate vermarkt. Het Nationaal Park Oosterschelde biedt enorm veel mogelijkheden en dat gaat verder dan alleen watersport. De prachtige jachthaven en de plannen voor woontorens en een nieuwe super markt bieden echter kansen om de band tussen de haven en het dorps centrum te verstevigen. Investeer in kwaliteit!" Als oud-burgemeester van diver se plattelandsgemeenten realiseerde Van Liere zich ook, dat de leefbaar heid in dorpen onder druk staat. „Gelukkig heeft het eiland Tholen weinig met krimp te maken en nood maakt ook creatief. Er komen nieu we ideëen boven en dat is nodig, want Zeeland blijft een eilanden cultuur. Je moet ook nooit een ko pie willen nastreven, maar iets ei gens ontwikkelen. Het mooie landschap, de fraaie luchten, de fietsmogelijkheden, die moet je uit buiten. Zoals Aardenburg het nabu rige Sluis niet kan evenaren, zo moet ook Sint-Annaland dat niet proberen, want het eiland Tholen is nu eenmaal geen A-. maar een B- of C-locatie. Minpunt is het ontbreken van een toeristische trekpleister, maar met een optelsom van klein schalige initiatieven kun je ook iets moois verwezenlijken. Daarbij moet je soms mensen op een spoor zetten door evenementen en arran gementen op touw te zetten. Met el kaar kunnen we veel kansen en mo gelijkheden benutten. De winkels kunnen weer proliteren van die ex tra bedrijvigheid. De naamsbekend heid van het eiland moeten we daarom vergroten en ook daarvoor geldt: individueel kun je niet zo veel, maar samen sta je sterk!", zei Van Liere. Als dank ontving hij een houten Alvantho veilingkist met nieuwe aardappelen, asperges, enz., loka le producten van Sint-Annalandse glastuinders. „We hebben veel in huis", zei een trotse Activa-voor zitter. „Een goede middenstand naast een rijk verenigingsleven. Met 15 deelnemers aan de cursus Het Nieuwe Winkelen kijken we ook naar de toekomst. Aan ons be stuur de taak om alle leden actief bij de verenigingsactiviteiten te blijven betrekken. Dat is onze uit daging voor de komende tijd", al dus voorzitter André van Ast. Sint Philipsland zat vrijdagmiddag tussen kwart over drie en vijf over zes zonder stroom. Een storing in de hoofdelektriciteitskabel bleek de oorzaak. Die is mogelijk ont staan door graafwerkzaamheden. Door de storing werden ook inwo ners uit Scherpenisse en Sint- Maartensdijk getroffen. Volgens Delta gaat het om minder dan tien duizend klanten. „De verkoop ging heel geleidelijk. Maar om negen uur zaterdagmor gen stond de eerste belangstellen de al bij De Wellevaete", vertelt Jack Westdorp van het comité Inspi- re2Live. Ook bij De Vossenkuil meldden de eerste liefhebbers zich al vóór tien uur, het moment dat de voorverkoop van kaarten voor het Thools Benefiet van start ging. Voor de concerten op vrijdag 11 mei is ze stig procent van de toegangskaarten verkocht, voor die op zaterdag zelfs al driekwart. In Oud-Vossemeer wa ren na zaterdag nog 110 kaarten over voor de vrijdag en zestig voor de za terdag. ,Je merkt dat de beleving nu echt gaat komen", zegt Westdorp. Twee muziekverenigingen, drie ko ren, drie muziekensembles en een aantal acteurs en actrices uit Sint- Annaland en Oud-Vossemeer ver zorgen in mei een concert gelijktij dig in beide dorpen. Toegangs kaarten voor de concerten zijn in Oud-Vossemeer nog verkrijgbaar bij kapsalon Rijstenbil en in Sint- Annaland bij boekhandel Heijboer. Els Overbeeke uit Sint-Annaland is de nieuwe voorzitter van de Chris- tenUnie. Het is de eerste vrouw die de CU Tholen leidt. Tijdens de le denvergadering in Meulvliet werd ze door de tien aanwezigen unana- niem gekozen. De lerares werkte voorheen op de School met de Bij bel in Sint-Annaland en nu op een middelbare school in Rotterdam. Els Overbeeke, die deel uitmaakt van de fractie-adviescommissie, volgt Rien Nagtegaal uit Oud-Vos semeer op. Die moest zijn voorzit terschap na bijna vijf jaar wegens gezondheidsredenen neerleggen. Nagtegaal blijft achter de schermen nog wel actief. Behalve Els Over beeke werd nog een tweede vrouw als bestuurslid gekozen: Mariska van Deelen uit Tholen. Ook dat is een lerares (aan de Eberi Haëzer- school) zodat het onderwijs vertegenwoordigd is in het stuur. Mariska van Deelen verte genwoordigt de CU ook in de raadscommissie samenleving. Haëzer- i /ijs goed j— tCU-be- I Hoe zou de ChristenUnie de economische crisis aanpakken? Op die vraag kregen leden van de afdeling Tholen en andere belangstellenden, waaronder burgemeester Nuis en zijn vrouw, donderdag een antwoord. Twee deskundigen, professor doctor Johan Graafland, hoogleraar eco nomie aan de Universiteit van Tilburg, en CU-Kamerlid Carola Schou ten kwamen daarover praten in een themabijeenkomst in Meulvliet in Tholen. Centraal stonden de ethische kant van de economie, het belang van de christelijke waarden en de rol van de overheid. Circa 20 mensen vulden de zaal. De leerlingen van de School met de Bijbel zijn aan de beurt voor hun verkeersexamen, terwijl de laatste deelnemers van de Casembroot weer terugkomen op het Havenplein in Sint-Annaland. De collega's van OVM genieten volgens de voorzitter van het saxofoonspel van Ifva Potappel. De route duurde gemiddeld 20 minu ten per leerling. Wethouder Kees van Dis gaf het startsein voor het eerste examen. VVN neemt de komende tijd bij in totaal zo'n 300 Thoolse kinderen het examen af. Dinsdag waren de vrijwilligers, die ter plaatse hulp kregen van ouders, in Oud-Vos semeer en Poortvliet, morgen zijn ze in Sint-Maartensdijk en op 16 mei is Tholen aan de beurt. Sommige scho len zoals de Casembroot. doen om de twee jaar mee. Telkens een flinke klus, liet voorzitter Taeke Wijma we ten. Hij zei dat het VVN daarom al tijd nog wel wat vrijwilligers kan ge bruiken. In Sint-Annaland startten de kinde ren vanaf het Havenplein en begon nen via de Molendijk aan hun indivi duele avontuur. „Je moet goed opletten, je vinger uitsteken en ach terom kijken", zei Mare Verburg vooraf, terwijl hij een oranje hesje met numm r 31 uitgereikt kreeg. i Hannes Besseling was toen net klaar. Hij dacht dat hij dat allemaal wel ge daan had, net als Willemijn van Driel. „Het ging goed." Willemijn kwam net als Hannes niet in moei lijkheden. Toch had de route best las tige trajecten, zoals het nemen van de rotonde op de Veilingweg en aan het einde, bij de kruising van de Voorstraat met de Molendijk. Vooral die laatste plek. noemde Wijma een beetje onoverzichtelijk. De 99 leerlingen hadden er blijkbaar geen problemen mee. want ze slaag den allemaal. Twaalf van hen maak ten geen enkele fout. Het hoogst aan tal gemaakte fouten per deelnemer was vijf. CU-fractievoorzitter Bram van de Sande uit Tholen zei dat hij een aan tal zaken had opgepikt uit het betoog van Schouten en Graafland, waar de CU ook wel wat mee kan in de ge meente Tholen. „Dan denk ik aan de kwetsbare burger en in beweging komen." Hij gaf de Dorpstafel Sint- Maaitensdijk/Scherpenisse als voor beeld van inwoners die zich vereni gen, belangrijk volgens Schouten. „Het is mooi om te zien hoe burgers invulling geven aan de voor hen be langrijke dingen in hun dorp", zei Van der Sande. Ook de zwembadco mités, eveneens initiatieven van in woners, werden aangestipt. Van de Sande vond dat de gemeente Tholen, in het kader van bezuinigin gen. bij bepaalde taken zich moet af vragen: „Moet de overheid dat nog wel doen?" Carola Schouten stond onder andere stil bij de individualisering van de samenleving. „Rutte legt de nadruk op zaken weer terugleggen in de sa menleving. Als christelijke sociale partij kunnen we daar een eind in meegaan." Ze vertelde dat christe nen vaak verenigd zijn in een kerk of vereniging, maar dat er tegen woordig een spruitjeslucht om ge meenschappen hangt. Juist door in dividualisering kan Rutte zijn credo niet meer waarmaken. Want mensen nemen vaak in een groepsverband dingen over, niet als individu. Als ChristenUnie kunnen wij laten zien dat het wel te organiseren valt als je verbanden als het gezin, de kerk, de buurt en de vereniging centraal stelt." Ze zei dat bezuinigen minder nodig zouden zijn als er structureel een ge matigde politiek zou worden ge voerd. Dat zou kunnen met hulp van de samenleving zelf, die kan zorgen voor een duurzame economie door zelf zaken op te pakken. Verenigin gen spelen daarin een centrale rol, zei ze, die kunnen initiatieven nemen die vervolgens door andere mensen worden overgenomen. Graafland on dersteunde het idee van het nemen van structurele maatregelen. „Ook op gemeentelijk niveau kun je zoe ken naar besparingen die structureel hout snijden." Schouten gaf een advies mee: ,Jk zou de discussie altijd starten vanuit het idee: wat vind je de taak van de gemeente en wat voor middelen hebben we daarvoor nodig?" Ze be doelde dat de (kwetsbare) burger zo veel mogelijk gespaard moet blijven bij de maatregelen. Jaap Hage vond dat hij een aantal mooie handreikingen had gekregen voor de lokale politiek en hij besloot met een gedicht, getiteld Jouw bij drage van José Consemulder. „Ik vond het wel toepasselijk bij dit the ma", verklaarde hij. Hulporganisatie Dorcas start zater dag in alle kernen van Tholen met een kledinginzameling. De kleding is bestemd voor hulpprojecten in Oost-Europa en Afrika. Jaarlijks gaat er ongeveer 800.(XX) kilo kle ding naar landen in deze delen van de wereld. De allerarmsten hebben daar onvoldoende geld om kleding te kopen. De inzamelmomenten voor kleding zijn zaterdag tussen half tien en twaalf uur.t)e adressen: Regentessestraat 50, Tholen; Stoof- straat 7, Poortvliet; Scaldisstraat 23, S ^lerpenisse; Wouthoekweg 5, Sint-Maartensdijk; Voorstraat 25, Stavenisse; Ring 44 Sint-Annaland; Molenstraat 24, Oud-Vossemeer; Voorstraat 40, Sint Philipsland. Verder kan men heel het jaar kle ding afleveren aan de Ring 44 in Sint-Annaland en de Voorstraat 40 in Sint Philipsland. De laatste zater dag van de maand kunnen mensen kleding inleveren in Tholen, Poort vliet en Sint-Maartensdijk op eer der genoemde adressen. Dorcas helpt de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 3