Streekmuseum op zoek naar Tholenaren die emigreerden Leerlingen Casembroot rennen voor fietsers van StavoorDó Natuur vereniging doet zelf onderzoek dijkweg 'Doorstart zit er niet in' Multifunctionele landbouw in Tholen nog mondjesmaat Fotowedstrijd over Zeeland 'Het is gelukt om afdeling Tholen overeind te houden' Kinderen lopen blokje om in Crooswijck in Sint-Annaland Museumbestuur is gehalveerd Wonen in bedrijf moet ophouden Donderdag 19 april 2012 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Het beschrijven en laten zien van Tholenaren en Flu- planders die hun geluk aan de andere kant van de oceaan vonden, moet het klapstuk van het museumjaar 2013 worden. Dat zei museumvoorzitter Jaap Hage voordat hij zaterdag samen met Eef de Jonge vier taarten aansn eed en in handzame stukken verdeelde in de Wellevaete in Sint-Annaland. Een handeling die het nieuwe muse umseizoen inluidde. Niet aankomen Pronkzucht Boerderijverkoopnatuurbeheer en recreatie Toerisme, boerderij verkoop en agrarisch natuurbeheer zijn de sectoren die in Zeeland het belangrijkst zijn voor de multifunctionele landbouw. Activiteiten naast het te len van gewassen of het houden van dieren, bedoeld om de agrarische sector te versterken. Landelijk groeide de omzet in deze bedrijfstak de afgelopen vier jaar met ruim vijftig procent, van 322 naar 491 miljoen euro. Tholen gehalveerd Meer dan 100 leden Oosterscheldestappers Stolk stopt na elf jaar als voorzitter Rode Kruis Chris de Neeff uit Scherpenisse is de nieuwe voorzitter van de afdeling Tholen-Reimerswaal van het Rode Kruis. De Neeff volgt Bert Stolk uit Sint-Maartensdijk op, die donderdag op de algemene ledenvergadering in Haestinge na elf jaar zijn functie heeft neergelegd. Stolk vond het welletjes. Hij is 39 jaar lid van het Rode Kruis en blijft als vrijwilliger actief. Landverhuizers naar de Verenigde Staten, Canada en Nieuw Zeeland Een super initiatief. Zo noemt Anco Fase vrijdagmiddag de actie van de Casembrootschool in Sint-Annaland. Hij zit op de fiets om zich voor te bereiden op de beklim ming van de Alpe d'Huez, de 195 kinderen rennen een blokje rond. Om hem en de andere 25 deelnemers finan cieel te steunen in de strijd tegen kanker. Tot eind deze week kunnen de kinderen het geld mee naar school bren gen. Dan pas wordt de opbrengst bekend. Vaste dag Afscheid Pad langs schor Sint-Annaland open stellen Voor de natuurvereniging Tholen zou de onderhoudsweg bij de dijk bij Sint-Annaland niet afgesloten hoeven te worden. Volgens voorzitter Erwin Raas blijkt uit erva ring dat er zich weinig vogels in de buurt ophouden. Het dijkvak van 3,6 kilometer langs de Hollaere- en Joanna Mariapolder wordt versterkt en zou volgens de provincie afgesloten moeten blijven vanwege de kwetsbare natuur waarden. Quads Sociaal hart 11 Want volgend jaar viert het muse um zijn veertigste verjaardag. Dat jaar moet staan in het teken van de Thoolse Landverhuizers. Hage: „Tholenaren die hun geluk elders gingen beproeven", wees hij op het verhaal van de familie Roosevelt uit Oud-Vossemeer. Die trok in de zestiende eeuw naar Amerika en worden als voorouders gezien van president D.F. Roosevelt. Hage doet een oproep aan iedereen om mee te zoeken naar families die vanuit Tholen of Sint-Philipsland vertrokken zijn naar, wat hij noem de, de Nieuwe Wereld. Plaatsna men, adressen, alle informatie is van belang. Ook beeldmateriaal of geluidsfragmenten zijn welkom. Maar eerst had Hage nog een appel tje te schillen met de aanzwenge- laars van de geruchtenmachine. Ten overstaan van de zeventig genodig den die zich in dorpshuis De Welle vaete in Sint-Annaland hadden ver zameld (de schoolklas van het museum bleek te klein voor zoveel belangstelling) wilde hij eerst een misverstand uit de weg ruimen. Gefluisterd werd dat Wil Nelisse, sinds jaar en dag een van de drijven de krachten achter het museum, het museum zou verlaten. Het gerucht verspreidde zich nadat de leden van het museum een brief hadden ont vangen waarin stond dat vier be stuursleden (Wil, Frank, Olga en Bonnie) zouden aftreden en niet herkiesbaar waren. Die tekst zorgde voor nogal wat verwarring. „Maar van opstappen is geen sprake", benadrukte Hage. Wel gaat er bestuurlijk het een en ander veranderen. De huidige formatie van circa tien bestuursleden, aldus een van de genodigden, bleek in de praktijk, dus tijdens vergaderingen, eigenlijk onwerkbaar. Nu wordt het bestuursaantal gehalveerd en gaan de voormalige bestuursleden aan de slag in werkgroepen. Hage: „Ze zullen hun handen uit de mouwen blijven steken voor ons museum. Alle vier hebben ze aangegeven lie ver hiermee bezig te zijn dan met vergaderen." Centraal tijdens de opening van het nieuwe seizoen staat de 125 meter lange werklap. Een massaborduur- prestatie. Het resultaat van honder den uren priegelwerk. Honderden uren met een klein draadje door een minuscuul gaatje. Zo kwam de langste merklap ter wereld tot stand. En wie kon daar volgens Hage beter over vertellen dan Eef de Jonge uit Tholen, vrijwilligster van het eerste uur. En als Eef de Jonge gaat vertel len, ga er dan maar even voor zitten, want dan ben je zomaar niet weg. De Jonge wordt beschouwd als de ambassadrice van de merklap. Ze reisde met het gevaarte naar Frank rijk en Japan. Haar verhaal leverde veel details op over de totstandkoming van de lap. Over subsidies en over oude stoflap- jes uit 1750. Ze hield een exemplaar omhoog. „Normaal pak ik die lapjes met handschoenen aan. Maar nu even niet. En denk erom u mag er niet aankomen", waarschuwde ze de ademloos luisterende toehoor ders. Die hoorden dat na een oproep in 1999 zich 244 borduurliëftiebbers, 239 vrouwen en vijf mannen, had den gemeld om het stuk Zeeuwse erfgoed van 254 lappen te gaan ma ken. En niet alleen vrouwen. „Want denk erom, in vroegere tijden was borduren meer een mannen-, dan een vrouwenhobby", verbeterde De Jonge opmerkingen uit de zaal als zou het alleen iets voor vrouwen zijn. Elke deelnemer had wel een onder werp over Zeeland dat paste in de lap. Zoals de bloemzaadvelden van Tholen. Een kerk uit Sint Philips- land. Ook een zoekplaatje. Een stukje borduurwerk van hooguit vijf bij vijf centimeter over de ramp in 1953. 'Opdat we niet vergeten', luidt de tekst. Zaterdag na de ope ning hadden twee jonge mensen het onderdeel gevonden. Een zak snoep was hun beloning. „Schoolkinderen die het museum bezoeken, krijgen een opdracht mee om onder meer dat onderdeel te zoeken", vertelde .Wil Nelisse. „Op die manier krijg je ze het hele muse um door." Ook het hoofd expositie van het museum. Frank Kousemaker, ging zeer gedetailleerd in op het ontstaan van de lap. Zo wees hij onder meer op enkele afkortingen op het doek. AH. zou Adriana Hartog betekenen. Twintig procent van de Nederlandse agrariërs, 13.879 bedrijven, doen aan multifunctionele landbouw. Ze hebben samen bijna een derde van de landbouwgrond in gebruik. In Zeeland gaat het om ruim achthon derd bedrijven. In 2009 waren dat er nog 688, met een omzet van 24.5 miljoen euro. De sector is in op komst en de omzet groeit, blijkt uit onderzoek door de Wageningen Universiteit. Een speciale taskforce multifunctionele landbouw spande zich de afgelopen vier jaar in op dracht van het ministerie in om de' sector te verstevigen. De omzet van 491 miljoen euro is vergelijkbaar met de biologische sector en hoger dan de vollegronds groenteteelt. De jaarlijkse landbouwtelling van het CBS laat zien dat in Zeeland toerisme (bijna 300 bedrijven), ag rarisch natuurbeheer (ongeveer 300 bedrijven) en boerderijverkoop (on geveer 250 bedrijven) de belang rijkste multifunctionele activiteiten zijn voor agrariërs. Zorglandbouw (zo'n dertig bedrijven), boerderij educatie (bijna twintig bedrijven) en agrarische kinderopvang (vijf be drijven) volgen op grote afstand. Het aantal agrarische bedrijven in onze provincie neemt gestaag af. In 2005 werden er 3620 geteld, twee jaar later waren het er 3414 en in 2009 nog maar 3226. Voor Tholen zijn de aantallen be drijven met multifunctionele land bouw alleen voor 2007 en 2009 be kend. Daaruit blijkt dat ze in twee jaar tijd zijn gehalveerd, van 43 naar 22 (in heel Zeeland werd over die periode een daling van 23 pro cent genoteerd). Het aantal bedrij ven met boerderijverkoop daalde van veertien naar acht, met agra risch natuurbeheer van 22 naar acht en met recreatie van drie naar twee. Het aantal met verwerking van pro ducten bleef met vier stabiel. Volgens de onderzoekers gaat de impact van multifunctionele bedrij ven verder dan alleen de inkomsten. Zo werken er gemiddeld meer men sen dan op een regulier agrarisch bedrijf, schenken ondernemers aan dacht aan het landschap en ervaren meer arbeidsplezier. Ook worden verbindingen gelegd met niet-agra- rische burgers, zien vrouwen kan sen als ondernemer, en wordt het voorzieningenniveau en de lokale economie versterkt. De wandelsportvereniging Ooster scheldestappers in Sint-Maartens dijk groeit als kool. De vereniging, officieel opgericht op 4 mei 2010, telt nu meer dan 100 leden. Volgens de laatste nieuwsbrief van de ver eniging zijn het er 102 en dat was precies 100 procent meer dan eind vorig jaar toen er 5 I leden waren. De meeste leden komen uit Sint- Maartensdijk, namelijk 37, uit Scherpenisse 18, Poortvliet en Tho len 11Stavenisse en Sint-Anna land 6, Rilland 4, Roosendaal en Zegge 2, Oude Tonge, Goes en Ber gen op Zoom 1 Vooral de introductie van het recre atie- en seniorenwandelen heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de groei. Elke dinsdag om de veertien dagen gaan er wandelaars in twee groepen op stap op de vijf of tien ki lometer. De volgende wandeltocht staat gepland op zaterdag 9 juni, de tweede Oosterscheldemarathon over een afstand van 42,2 kilometer. De Zeeuwse VVV's organiseren een fotowedstrijd over vakantievie- ren in Zeeland. Zowel toeristen als inwoners kunnen meedoen en foto's insturen voor vijf categorieën: Zeeuwse evenementen en attracties, Zeeland uit eten en drinken. Zee land sportief, bijzonder Zeeland en Zeeland humor. De hoofdprijs is een vakantiecheque ter waarde van 250 euro. De wedstrijd loopt tot de cember en aan het eind van het jaar wordt de winnaar bekend gemaakt. Via de website VVVZeeland.nl, on der het kopje informatie, kunnen de foto's worden verstuurd. Piet van Dijke rechtstoont de taarten die zaterdag werden geserveerd hij de opening van streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland. Zo namen bezoekers een stukje van de expositie tot zich, want er waren ajbeeldingen van de merklap en de boerderijententoonstelling gemaakt op de taarten GK. staat voor Gakeer en RB voor Rijstenbil. Op enkele grote panelen in de mu seumzaal pronkt nu ruim 66 meter werklap. NieUalles kan worden uit gestald. zodat een lengte van 125 meter nog in een soort theekist is gedrapeerd. Die meters zijn een vol gende keer aan de beurt om te wor den opgehangen. Het gaat jn het museum niet alleen om de merklap. Er is een wisselten toonstelling over elementen op boe renerven. Daarbij ligt de nadruk op onder andere makelaars, op de nok van de schuren, het opstaande stuk dat de boeiboorden verbindt (ma kelt). In de originele versie zijn de boeiboorden versierd met een pauw met een hangende staart. Die pauw staat volgens Hage voor onsterfe lijkheid, weelde, pronkzucht, ijdel- heid en trots. Geen reden kennelijk om als bescheiden boer die dingen onmiddellijk van het dak te halen. Integendeel. Volgens Hage houden boeren op Tholen die oude Zeeuwse traditie hoog. Al zou de hangende staart er juist op wijzen dat de boe ren niet uitbundig willen pronken. De boerderij-expositie is erg realis tisch. liet Hage weten. Er is een deel van een boerderij nagebootst. Met potdekseldelen, een achterdeur en melkbussen. In een mandje ligt een rode kat te slapen. Hage: „Rien Schipper kwam binnen en dacht dat die kat was opgesloten." Wil Nelisse stak, voordat de geno digden arriveerden, het beestje een paar batterijen in het lijf waardoor het leek of het dier echt ademhaal de. Het was de 31 ste keer dat in Ne derland het museumseizoen werd geopend met de mogelijkheid het in twee dagen te genieten van de din gen die voorbij zijn. Gratis was het echter niet. Musea vroegen bezoe kers een euro te betalen. Om aan dacht te vragen voor de bezuinigin gen, aldus de organisatie. In Sint-Annaland was het museum één dag open. de toegang bleef gra tis. Niet alleen omdat het museum volgens Wil Nelisse weinig merkt van bezuinigingen, maar ook omdat de uitnodigingen en het persbericht de deur al uit waren. En daar stond in dat de toegang gratis was. Er kwamen 110 bezoekers. In heel Zeeland bezochten 9000 bezoekers een van de 32 musea. Meer dan vo rig jaar toen er 8500 bezoekers wer den geteld. Leerlingen van de Casembrootschool uit Sint-Annaland rennen door het dorp om geld op te halen voor de stichting StavoorD6. De sponsorloop in Crooswijck trekt veel bekijks van buurtbewoners, ou ders en grootouders. De groepen vertrekken om beurten. De andere leerlingen staan ze op hun beurt aan te moedigen. Ze schreeuwen hun kelen schor. Er zijn leerlingen ver kleed als cowboy. Ze hebben een hoed op en een rode zakdoek om de hals. Bij groep acht hebben de jon gens zich als meisje verkleed en de meisjes als jongens. Er rijdt ook een skelter mee. Met twee kinderen in de achterbak. Die konden niet mee lopen vanwege een blessure, maar wel op deze manier meedoen. Het enthousiasme straalt er af, enkele kleuters kijken de kat uit de boom. Ze vinden het maar druk en lawaai erig. Eentje laat zich d<x>r haar moe der dragen zodat ze toch meedoet. Onderweg moeten ze hun kaart la ten stempelen. De hardlopers worden aangemoe digd met teksten op een spandoek of ?en gekleurd vel papier: 'Groep 3 en 4. Veel plezier.' Groep acht spant de kroon met een groot exemplaar spandoek: StavoorDó. Dat is de stichting die op allerlei manieren geld inzamelt om mee te kunnen doen aan de beklimming van de berg in de Franse Alpen op zaterdag 7 ju ni. De fietsers bij de sponsorloop zijn Cent van Dijke, Peter Westdorp, Erwin Meijnderts, Daan Bolier en Anco Fase. Een aantal van hen heeft kinderen op de Casembroot, Van Dijke wordt gegroet door een klein kind. De fietsers zitten op hun 'fiets- trainer', staan stil. maar trappen wel. Het achterwiel draait op een roller die de snelheid aangeeft. Fase rijdt gemiddeld dertig kilometer per uur. Een voorwiel is nu zelfs niet nodig. Van Dijke 'fietst" alleen op zijn ach terwiel en heeft zijn teller zelfs thuisgelaten. De fietsers doen graag mee en kunnen ook elke oefening goed gebruiken, zegt Anco. „We zijn eigenlijk allemqal voetballers. We moeten wel. We zijn pas vorig jaar in mei begonnen." Gemiddeld fietsen ze 200 kilometer per week. Ze hebben een vaste dag in de week dat ze samen rijden. Dat wil zeggen met zijn twaalven, de andere fietsers komen uit Oud-Vos- semeer. Ze leggen op die dag 100 tot 110 kilometer af. „Van de 26 deelnemers, proberen er 23 zes keer óf zo vaak mogelijk de Alpe d' Hu- ez te beklimmen. Drie doen het één keer. Dat heet de Alpe d' Huzus." Aan het eind van de sponsorloop worden prijzen verdeeld: de prijs van de beste leus (die de kinderen maken voordat ze gaan rennen) gaat naar groep 4. De prijs voor de spor tiefste groep (voor het aanmoedigen van de anderen) was voor groep 7. Die voor best verklede groep ging naar gxoep 8. Volgende week begeleidt hij het vakantieproject voor twaalf gasten (tien uit Tholen, twee uit Reimers- waal) in de Paardestal bij hotel Valkenberg in Rheden. „Ik heb daar de algehele leiding. Dat zat in mijn pakket. Ook de internationale hulpverlening blijf ik nog doen." De 62-jarige Stolk had zijn vertrek al twee jaar geleden aangekondigd, maar bleef aan om de landelijke fu sie binnen het Rode Kruis en de fu sie tussen de afdelingen Tholen en Reimerswaal af te wikkelen. Stolk had elf jaar geleden niet kun nen bevroeden dat hij voorzitter, van de toenmalige afdeling Tho- len/Sint-Philipsland zou worden. „Ik zat niet bij het Rode Kruis om bestuurslid te worden. Maar toen het bestuur van de afdeling in zijn geheel aftrad, was het alles of niks. Als we het niet over hadden geno men, dan zou het district de afde ling gaan besturen. Het was even heftig om gelijk als voorzitter te worden gekozen. Er is toen veel vergaderd en het is gelukt om de afdeling overeind te houden." Na het aantreden van het nieuwe bestuur ging er een andere wind waaien. Het werd minder formeel. Het bestuur van het Rode Kruis had nu als opvolger van Stolk graag een nieuwe voorzitter van buitenaf gewild. „Daar hebben we wel oproepen voor gedaan, maar dat is niet gelukt. Wat wel gelukt is, is dat het bestuur verjongd is. Een mooi gegeven. Ook een goed morhent om te stoppen." De afde ling telt ongeveer 200 actieve vrij willigers. Vincent Nooren uit Sint-Maartens dijk wordt de nieuwe vice-voorzit- ter. Hij neemt de functie over van De Neeff. Het bestuur heeft ver sterking gekregen van twee jonge leden: Mare Koopman uit Sint- Maartensdijk en Stephan Baaij uit Tholen. Het bestuur is blij met de verjonging, maar betreurt het dat er zo weinig leden de vergadering be zochten. Er waren maar twaalf be langstellenden. Besloten is om la ter in het jaar officieel afscheid te nemen van Stolk. als er meer leden bij aanwezig zijn. „Wat in het vat zit, verzuurt niet," zegt hij. „Ik heb iedereen'wel bedankt en gezegd dat ik op de achtergrond actief blijf. Het is een mooie tijd om op terug te zien. Ik heb veel geleerd als ik zie wat ik voor die tijd deed en wat ik nu doe." Maar volgens Raas is het niet dui delijk waaróm dit 'sillik niet toegan kelijk wordt gemaakt voor fietsers. „Wij zouden zelf eigenlijk niet kun nen uitleggen waarom." De natuur vereniging vindt dat de onderhouds weg langs het schor opengesteld kan worden, tenzij een onderzoek, dat de natuurclub dit voorjaar zelf uitvoert, uitwijst dat het toestaan van fietsers een extra verstoring op levert. Volgens Raas had de natuur vereniging de makkelijke weg kun nen kiezen door te pleiten voor afsluiting, maar volgens hem is het de vraag of dit de beste oplossing voor de natuur is. Hij wijst er op dat er nu wandelaars met honden ge bruik maken van de dijk En dat honden meer verstoring ge ven dan fietsers. Bovendien wordt er volgens de voorzitter zelfs met quads over het schor gereden. „Veel mensen uit de omgeving kennen het schor eigenlijk niet en hebben wei nig contact met de natuur van Tho len. Misschien dat een fietspad langs het schor inwoners weer meer in contact zal brengen met het' prachtige landschap waarin ze le ven." Het bestuur van streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland wordt gehalveerd. Van de acht leden stop pen er vier. Wil Nelisse. Bonnie Joosse, Olga Molegraaf en Frank Kousemaker leggen tijdens de jaar vergadering, komende woensdag, hun functies neer. Een jaar geleden traden ook al drie bestuursleden te rug. Het past in de opzet om een kleiner bestuur te vormen dat zich vrijwel uitsluitend met beleid bezig houdt. De vier vertrekkende be stuurders blijven hun werk als vrij williger bij het museum gewoon doen. Door het aftreden van Bonnie Joosse is het bestuur nu wel op zoek naar een secretaris. In het bedrijfspand Nijverheids- weg 1 in Sint-Maartensdijk wordt een ruimte gebruikt voor bewo ning. Dat is in strijd met het be stemmingsplan. Het gemeentebe stuur wil dat de overtreder binnen zes maanden een einde maakt aan de bewoning. Gebeurt dat niet tij dig, dan wordt een dwangsom op gelegd van duizend euro per maand, met een maximum van zesduizend euro. VERVOLG VAN SCHELDEZEE Voor curator mr. Nuis was het giste ren nog allemaal te vers om een goed ove.rzicht te hebben. ,,lk weet alleen dat er bij Scheldezee 20 me dewerkers zijn ontslagen en bij Zee land Foodgroup 3. Het zijn faillisse menten die op eigen verzoek - van de directie - zijn aangevraagd. Over een doorstart is dinsdagmiddag niet gesproken. Ik denk ook niet dat dit erin zit." Toch hopen betrokkenen dat er in af geslankte vorm wel een doorstart kan komen. Een afnemer en een le verancier zouden er heil in zien om de Thoolse visgroothandel voort te zetten. „In december waren er aan de Stevinweg nog 31 vasté mede werkers en 30 uitzendkrachten bezig om bestellingen klaar te maken voor supermarktconcerns. De kwetsbare liquiditeitspositie is het bedrijf voor Pasen echter opgebroken. Het UWV betaalt de salarissen over april uit aan de gedupeerde medewerkers. Het vorig jaar overgenomen Nico Zwarthoed salades kreeg in 2010 een lening van 50.000 euro van Start Foundation, een stichting waar lan delijk bekende kopstukken in het be stuur zitten. Zo is voormalige CNV- voorzitter Anton Westerlaken er voorzitter en oud-staatssecretaris en PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma secretaris. Voorzitter van de raad van advies is Han Noten, Eerste Kamerlid voorde PvdA. Start Foundation geeft zogenaamde Baanbreker Kredieten aan maat schappelijk bewogen ondernemers. Nico Zwarthoed is daar een voor beeld van. Hij begon met een vis kraam en bouwde zijn onderneming uit tot een groothandel in exclusieve zeespecialiteiten die leverde aan alle grote supermarkten. Hij nam 8 me dewerkers met een (mentale) ar- beidsbeperking in dienst en daarmee viel Zwarthoed binnen de criteria vooreen lening van 50.000 euro. Ni co Zwarthoed werd in 2010 voor zijn jarenlange inzet voor de onder kant van de arbeidsmarkt onder scheiden als de Brabantse onderne mer met een sociaal hart. Scheldezee beleefde echter weinig plezier aan de overname van de Eindhovense onderneming in exclu sieve vissalades. Het leidde mede tot de ondergang van de Thoolse vis groothandel. De eigenaar van het pand. Karei Vrolijk, zit echter niet bij de pakken neer en zet alles op al les om een nieuwe huurder te krij gen die financieel zodanig sterk is, dat de maandelijkse huur wel be taald wordt.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 11