TliOLEN Nieuwe bedrijven GEMEENTE NIEUWS VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES OPENBARE BEKENDMAKINGEN gemeente Tholen 10 Donderdag 19 april 2012 GEMEENTENIEUWS OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN WEEK16 (O 4 mei herdenking Tholen OPROEP VOOR KRANSLEGGING Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een gemeentelijke voorziening DE VRIJWILLIGE VOORZIENINGENCONSULENTEN HELPEN U MEER INFORMATIE: OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS MELDPUNT GEMEENTE 0166-667667 UW FOTO OP DE VOORPAGINA VAN DE GEMEENTEGIDS 2012/2013? WWW.THOLEN.NL Inschrijving in het Handelsregister van nieuwe bedrijven op Tholen en Sint-Philipsland in de maand januari. Tholen Oud-Vossemeer Sint-Annaland Stavenisse Sint-Maartensdijk Scherpenisse Poortvliet Sint Philipsland Uw bedrijf wil flinke kosten besparen? Optimaliseren en advisering van financiële bedrijfsprocessen. Dyna+ Accounting 06 - 53 47 74 75 STARTEND ONDERNEMER? Bel (0166) - 61 25 09 voor een verzekeringsadvies op maat! Eg 1 Tholenderwij s GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen j Telefoon: 0166 66 82 00 E-mail: gemeente@tholen.nl Meldpunt: 0166 66 76 67 OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Iedere werkdag geopend Van 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop van 12.30 uur tot 16.30 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: donderdag 18.00 - 20.00 uur BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN? U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: 0166 66 83 30: voor de burgemeester 0166 - 66 83 86: voor een van de wethouders Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: 0166 66 83 50. "O XI Ook dit jaar organiseert de gemeente Tholen in samen werking met het 4 mei Comité de officiële 4 mei her denking in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort te Tholen. Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgeko men sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle inwo ners van de gemeente Tholen, jong en oud, worden uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Het kransleggen vindt op afroep plaats en er wordt gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie. Het programma van de 4 mei herdenking 2012 ziet er als volgt uit: Vanaf 19.15 uur Betrekken van de dodenwacht bij het monument Vanaf 19.45 tot ongeveer 20.00 uur Koninklijke Muziekvereniging Concordia speelt een aantal koralen Even vóór 20.00 uur Van 20.00 uur tot 20.02 uur 20.02 uur 20.05 uur 20.10 uur Aansluitend Klinkt het 'Taptoe-signaal' Wordt twee minuten stilte in acht wordt genomen Zingen eerste couplet van het Wilhelmus Toespraak van burgemeester Nuis Kranslegging Zangkoor brengt liederen ten gehore Oproep kranslegging De gemeente roept inwoners, verenigingen of instanties die bloemen/kransen willen leggen op om dit vooraf aan te geven bij de gemeente Tholen. Op deze manier zijn wij tijdig in het bezit van uw gegevens, die wij verwerken in de lijst met af te roepen namen. Wilt u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar voorlichting@ tholen.nl, t.a.v. mevrouw M. Teeuw of via telefoonnummer 0166-668388. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 23 april 2012 uw gegevens door te geven. Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen. Voor veel mensen is het niet altijd duide lijk wat de gemeente Tholen voor u kan betekenen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën. Of het is zo, dat u wel weet wat u aan kunt vragen, maar u heeft moeite met de aanvraag. Bijvoorbeeld vanwege de vele regels. In allebei de gevallen kunt u een beroep doen op de vrijwillige voorzieningencon sulenten van de gemeente Tholen. Deze vrijwilligers kunnen u tijdens een huis bezoek ondersteunen bij vragen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en finan ciën. Zij kunnen u helpen bij het invul len van de aanvraagformulieren van de diverse voorzieningen. Het afgelopen jaar hebben ze de inwoners geholpen bij vragen over: de Wmo (b.v. huishoudelijke hulp, regiotaxi, rolstoel) vrijwillige thuiszorg (b.v. maatjesproject) ondersteuning mantelzorgers minimavoorzieningen(b.v. bijzondere bijstand, declaratiefonds) welzijnsvoorzieningen (b.v. open tafel, boodschappenbus, activiteiten) Hebt u vragen over de voorzieningen van de gemeente Tholen of wilt u dat er een vrijwillige voorzieningen consulent bij u langskomt? Neem dan contact op met de coördinator van de vrijwillige voorzieningenconsu lenten, mevrouw Marja Boluijt via telefoonnummer 0166-668304 of via een e-mail naar: mbo@tholen.nl. OP WWW.THOLEN.NL: Actualisatie gemeentegids Online een afspraak maken In verband met een bijeenkomst op vrij dag 20 april is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten. Met Koninginnedag op 30 april is het gemeentehuis gesloten. Op 1 mei is het gemeentehuis weer open. Vorig jaar organiseerde de gemeente Tholen voor het eerst een fotowedstrijd voor de gemeentegids. Vanwege het grote succes zal er ook dit jaar weer een fotowedstrijd plaatsvinden. Als u denkt dat u een mooie foto heeft die geschikt is voor in de gemeentegids 2012/2013, kunt u deze insturen. De foto kan zijn van een typisch Thools evenement, een landschap, een kern of een vereniging. Hoe doet u mee? U kunt uw foto's aanleveren via de website van de gemeente, www.tholen.nl. U kunt uw foto's aanleveren tot en met vrijdag 27 april 2012. Er wordt ook gevraagd om uw adresgegevens, zodat er contact met u opgenomen kan wor den als uw foto gewonnen heeft. RAADSCOMMISSIE RUIMTE De commissie Ruimte vergadert op maan dag 1 mei om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlo pige agenda staan onder meer de volgende punten: Door burgemeester en wethouders voorbe reide stukken Voorstel tot aanpassing van de welstands nota Voorstel tot vaststelling van het milieuver slag 2011 Voorstel om in te stemmen met de start notitie duurzaamheidsbeleid RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 2 mei om 19.30 uur in de raads zaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de vol gende punten: Schriftelijke vragen voor het college van burgemeester en wethouders Antwoord college B&W op schriftelijke vraag 11.51289 fractie CU over amw Antwoord college B&W op schriftelijke vraag 11.53353 fractie CU over regiotaxi Informatief Stand van zaken diverse ontwikkelingen Door burgemeester en wethouders voorbe reide stukken Voorstel om een investeringskrediet van 16.193 ter beschikking te stellen ten behoeve van plaatsing van 4 lichtmasten op het tweede veld van voetbalvereniging Smerdiek Voorstel tot intrekking van de verordening leerlingenvervoer 2009 en vaststellen van de verordening leerlingenvervoer 2012 Voorstel over Project Automatische Exter ne Defibrillatie (AED) gebruik RAADSCOMMISSIE BESTUURSZAKEN De commissie Bestuurszaken vergadert op woensdag 3 mei om 19.30 uur in de raads zaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de vol gende punten: Informatief Regio West-Brabant nieuwsbrief maart 2012 Regio West-Brabant nieuwsbrief april 2012 Regio West-Brabant nieuwsbrieven voor afgaand en na vergaderingen 27 en 28 maart 2012 Regio West-Brabant persbericht 27 maart 2012 Strategie Board Door burgemeester en wethouders voorbe reide stukken Voorstel tot het nemen van maatregelen in het kader van rechtmatigheid (2011) Voorstel tot vaststellen van de Brandbe veiligingsverordening 2012 Spreekrecht voor inwoners De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt als inwoner gebruik maken van twee vormen van spreekrecht. Aan het begin van de commissievergaderingen kunt u in maxi maal 5 minuten zaken onder de aandacht te brengen van de commissieleden die niet op de agenda staan. Dit noemen we het algemene spreekrecht bij commissieverga deringen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aan het begin van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie. Daarnaast is er het spreekrecht per agen dapunt. Per agendapunt is er discussie mogelijk met de commissieleden. Als u ge bruik wilt maken van dit spreekrecht, moet u dit tenminste 24 uur voor de vergadering melden bij het griffiesecretariaat, telefoon: 0166-668 350. Inzage agenda's De (voorlopige) agenda's met bijbehorende voorstellen liggen voor iedereen van maan dag tot en met vrijdag tijdens de openings uren van het gemeentehuis ter inzage in de publieke leesruimte. De agenda vindt u ook op www.tholen.nl (via de knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). U kunt op dezelfde plaats op de website later de audionotulen (in MP3-formaat) van deze vergaderingen beluisteren. Indien u niet de beschikking heeft over een computer of een internetverbinding, maar toch graag de no tulen wilt beluisteren, kunt u contact opne men met de griffie, telefoon: 0166-668 350. WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WABO Ingekomen aanvragen omgevingsvergun ning Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsver gunning hebben ontvangen: Sint-Annaland - Bronsgeestweg 9: het ombouwen van een luifel tot drie bedrijfs- units (ontvangen op 13 april 2012) Tholen - Stoofstraat 10: het renoveren van de voorgevel (ontvangen op 4 april 2012) Tholen Ambachtsweg 6: het bouwen van een loods (ontvangen op 22 maart 2012) Tholen - Stevinweg: het bouwen van een bedrijfspand (ontvangen op 30 maart 2012) Tholen - Burgemeester van Boeijenstraat: het bouwen van 11 woningen (ontvangen op 30 maart 2012) De ingediende aanvragen liggen niet ter in zage en hiertegen kan nog geen bezwaar gemaakt worden. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken vanaf 09:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. In verband met Koninginnedag, zal de welstandsverga dering plaats vinden op donderdag 26 april 2012 vanaf 09.30 uur. De agenda ligt op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de publieke lees ruimte van het gemeentehuis. De behande ling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de voor overlegplannen is niet openbaar. Beschikkingen omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Oud-Vossemeer - Molenweg 1: het vergro ten van een schuur (verzonden op 12 april 2012) Stavenisse Pilootweg ong., Dijkweg ong., Molendijk ong. en Groeneweg ong.: het verwijderen en aanleggen van dammen (verzonden op 12 april 2012) Stavenisse - Nieuweweg ong., Poesdreef ong. en Buurtweg ong.: het verwijderen en aanleggen van dammen (verzonden op 12 april 2012) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 we ken na de dag waarop de beschikking is ver zonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk be sluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, ge dateerd en ondertekend zijn. Het bezwaar schrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnum mer 0166-668260. Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningen- rechter van de Rechtbank Middelburg, sec tor Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Bezwaar en beroep Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening vindt u op de website van de gemeente Tholen (www.tho- len.nl /digitale balie/trefwoord: 'bezwaar en beroep'). Naast deze informatie vindt u op deze website een document van de brochu re 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. WET MILIEUBEHEER Wet milieubeheer kennisgeving Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van: De heer RC. van der Rijsen, Oudelandse- dijk 2 te Tholen, in verband met het tijde lijk opslaan van vaste dierlijke meststoffen op een perceel gelegen aan de Oudeland- sedijk te Tholen. Bovengenoemde melding ligt met ingang van 20 april 2012 gedurende vier weken ter inzage in de centrale hal van het gemeente huis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 08.30 uur tot 16.30 uur (indien tussen 12.30 en 16.30 uur een toelichting wordt gewenst dient daarvoor een afspraak te worden ge maakt, telefoonnummer 0166-668389). Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren bellen naar de sec tor Vergunningen en Handhaving, telefoon 0166-668389. Aurora koeriersdiensten. Ten Anker- weg 8, het verzorgen van transport en distributie van kleine goederen/ producten en verhuur van roerende en onroerende goederen, eenmans zaak mevr. JJ. Otte. IC Isolatie, Vlasmarkt 6, het isoleren en monteren van diverse isolatie- en afwerkingsmaterialen, eenmanszaak mevr. I.I. Wesolowska. Typtext, Burgemeester van Ber- chemstraat 7, het maken en corrige ren van teksten voor bedrijven en particulieren, eenmanszaak P. Si mons. Schot meubelmakerij en interieurbe timmering. Watermolen 4, eenmans zaak J. Schot. Prema Yoga, Gareelmakersdreef 30, het geven van yogalessen, secretarië le en verpleegkundige dienstverle ning, reiki- en Bach Bloesem thera pie, eenmanszaak mevr. I. de Voogd. Heating-Direct b.v., Slabbecoornweg 41a, groothandel in technische pro ducten zoals vloerverwarming met Floorheating-Direct en Vloerverwar ming-Direct, directeur-grootaandeel- houder C&F holding b.v. Borm Advies, Ondememersweg 5a. beheer van onroerend goed en advi seren, taxeren, onderhouden en be heren van gebouwen en ict-infra- structuur, eenmanszaak BJ.T. Borm uit Essen, België. AGF Primeur b.v., Stevinweg 2, het uitgeven van agf-magazines en na slagwerken, directeur-grootaandeel- houder Boekhout Beheer b.v. Epiventure development, epi-V network, Leguitsedijk 13, bemidde- lings- en adviesbureau voor stage- en vrijwilligerswerk in het buitenland. eenmanszaak S.M. van der Male. Cobra ST handelsonderneming, Ka- lisbuurt 70, renovatie, hekkenbouw en kleine constructies, vennootschap onder firma mevr. S.CJ.M. de Meul- der en M.S. Rombouts. Zeeuwse Smeermiddelen Groothan del. Molendijk 16. eenmanszaak van G J. Bannink uit Zelhem. Mariteam Shipbuilding b.v.. Haven weg 4. het geheel of gedeeltelijk ont werpen en (ver)bouwen van sche pen/jachten, hoofdzakelijk in metaal, directeur-grootaandeelhouder Sum mit Development b.v. uit Aalsmeer. Begrafenisverzorging Dorst, Molen pad 4, vennootschap onder firma van B. Dorst en mevr. M. Dorst-den Bra- ber. J. Schrauwen, Ds. De Bresstraat 31, freelance vertegenwoordiger/advi seur, eenmanszaak Zeephoekje Bel Lavoro. Bleekveld straat 14, webwinkel in creaties van zeep, kaarsen en hout, bemiddeling zzp-ers in de straatmakerijbranche alsmede uitzending van werk ten be hoeve van de schoonmaakbranche, eenmanszaak mevr. DJJ. van Kerckhove. Nima Montage, Jacoba van Beieren- straat 4, loodgieters werk, cv-installa- ties. dakbedekking en montage, een manszaak I.C. Meeuwissen. Quist schoenmode, Ds. De Bres straat 10, 2 werkzame personen, ne venvestiging van firma Quist Tholen. Zeeaashandel Corné Stoutjesdijk en klussenbedrijf Stoutjesdijk, Laban Deurloostraat 31groothandel in zee aas, algemene burgerlijke en utili teitsbouw, bestratingen, grondverzet en kraanmachinist, eenmanszaak C.P. Stoutjesdijk. De Zeester, Gorishoeksedijk 35, brasserie, nevenvestiging van café cafetaria 't Centrum. Markt 19, Poortvliet. Pedicuresalon Martine Nortier, Bur- gemeet 42, voetverzorging, een manszaak mevr. M.W. Nortier. Van der Reestbouw, Voorstraat 12, bouwbedrijf, eenmanszaak J.C. van der Reest. Internationaal Medisch Microsco pisch Onderzoek associated to inter national law b.v., Eendrachtstraat 71 het wetenschappelijk neerleggen van een geneeswijze die mensen, dieren en alles wat leeft op aarde herstelt met daarbij de aardse wetten, nor men en waarden te respecteren, di- recteur-grcxrtaandeel houder G. Meersman. Walpot project management en ser vices, Eendrachtstraat 19, organisa tie-advies en projectbegeleiding, het ontwikkelen van gereedschappen en het uitvoeren van procesontwerp-ac tiviteiten, eenmanszaak Th. Walpot. Advies voor starters dynaplus@zeelandnet.nl Financial Accounting - Management support - Interim consult Advertentie I.M. ÖVERBtEKE JgplJUL m RegioBank^ lid van AdftZ (RTFD Burgemeet 25, 4693 O Poortvliet - Raiffeisenstraat 2, 4697 CG Sint Annaland T: (0166) 6! 25 09 - F: (0166! 61 29 12 E: info@overbeeke.nl - 1: www.overbeeke.nl j I verzekeringen financiële diensten hypotheken pensioenen j Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 10