Bal Achttien nieuwe banen bij GEA Goedhart in Sint-Maartensdijk Scheldezee failliet na overname vissalades Straatnaambordjes oud-burgemeesters drie generaties gemeentesecretarissen Mishandeling vriendin trauma's Afghanistan Tankstation Uitbreiding noodzakelijk om te voldoen aan stijgende vraag Politiebureau twee uur dicht Donderdag 19 april 2012 68e jaargang no. 23 Wattstraat 3 Tholen Geheel tegen de trend in breidt GEA Goedhart uit Sint- Maartensdijk, toeleveringsbedrijf voor koelinstallaties, de ploegendienst uit. Dat is bijzonder in een tijd dat ver schillende bedrijven juist medewerkers ontslaan. Acht tien nieuwe krachten heeft het bedrijf nodig. Van lassers, montagemedewerkers tot tekenaars. Met die uitbreiding verdubbelt de productiecapaciteit van de RVS-lijn en kan het bedrijf de concurrentie weer de baas. Tsjechië Profiteren Omzet Wekelijks Onvoldoende In december werkten er nog 60 mensen Scheldezee rokerij en zeevisgroothandel b.v. en Zeeland Foodgroup b.v. in Tholen zijn dinsdag failliet verklaard. Daardoor hebben 23 mensen hun baan verloren. Ver wacht wordt dat ook Kegge garnalenhandel b.v. uit Stel lendam, dat eerder overgenomen werd door Scheldezee, meegesleept wordt in het faillissement. Curator mr. Nuis denkt niet dat er een doorstart inzit, maar direct betrok kenen zijn daar optimistischer over. Onderhoudssubsidie kerken verdwijnt Baerends, Van Boeijen, Van Stapele en drie generaties Laban Het was winderig en fris, maar het bleef gisterenmiddag droog bij het onthullen van vier nieuwe straatnaamborden in Stadszicht II in Tholen. De bordjes zijn een eerbetoon aan oud bestuurders van de gemeente Tholen. Het gaat om drie generaties gemeentesecretarissen Laban en drie oud-burgemeesters; E. Baerends, J.E. van Boeijen en M.G. van Stapele. Werk nodig voor mensen beperking Oudesluijs opent Afrikaanse school De mishandeling van zijn vriendin zou te maken kunnen hebben met de traumatische ervaringen van de 32-jarige man uit" Scherpenisse, opgedaan in Afghanistan. Het slachtoffer deed aangifte van de mishandelingen, die 5 en 9 september vorig jaar in hun woning in Scherpenisse plaatsvonden. Deze week Secretaris Labanstraat 3?53- 3?5i, Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,75| per halfjaar, 32,00 per jaar, per post 59,75 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,34 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. De driekoppige directie van GEA Goedhart op de productieafdeling in de fabriek, v.Ln.r. Kees Nefs, Hans Traas en Theo de Hond. Dat is het lange tijd niet zo geweest. „We missen orders op levertijd", zegt Theo de Hond, directeur fabri cageproces bij GEA Goedhart. „Klanten nemen geen genoegen met levertijden van twaalf tot veertien weken als de concurrentie het in acht tot tien weken doet." Het be drijf dat koelapparatuur produceert loopt daardoor achterstand op. Uit breiding van het personeelsbestand is daarom noodzakelijk. Het bedrijf wil achttien nieuwe medewerkers aantrekken. Die gaan, als de onder nemingsraad groen licht geeft, in ju ni van dit jaar nog aan de slag op de productieafdeling RVS. Dat staat voor roestvaststaai. Deze afdeling, of productielijn zoals De Hond het noemt, produceert koelblokken voor de meest uiteenlopende industrieën. Van vriestunnelinstallaties voor in- doorskihallen tot koelcellen voor de opslag van groente en fruit. „Geen serieproductie, maar maatwerk", al dus De Hond. „Het is de hardst groeiende afdeling binnen ons be drijf. De vraagt stijgt ieder jaar." Met een dieptepunt in 2009 - dat eind 2008 ontstond vanwege de we reldwijde economische crisis - heeft het bedrijf de resultaten de afgelo pen drie jaar alleen maar zien stij gen. .Zelfs in crisisjaar 2009 draai den we winst", zegt hij. Wel heeft het bedrijf in dat jaar zijn uitzend krachten naar huis moeten sturen. Maar vergeleken met andere techni sche bedrijven is dat natuurlijk pe anuts. „Onze kracht? We zijn niet uit onze voegen gegroeid maar 'ge woon' gebleven." De directie heeft het besluit om achttien extra man in dienst te nemen niet zomaar geno men. „Het blijft een onzekere tijd. Maar wil je concurrerend zijn. dan moetje investeren." Hoewel de toeleverancier van koel installaties een nevenvestiging in Tsjechië heeft, is er geen moment sprake van geweest om de productie naar dat Tand te verhuizen. „De pro ductielijn is daar niet op toegerust", zegt De Hond. In de Tsjechische fa briek produceert GEA in seriepro ductie. Ook ontbreekt het aan kennis en ervaring in het Oost-Europese land. Dat betekent investeren in ken nisoverdracht. En dat kost tijd en geld. „Bovendien zijn de loonver- schillen tussen Tsjechië en Neder land niet meer zo groot als enkele ja ren terug. In de Oost-Europese landen stijgen de lonen zelfs sneller dan bij ons." Daar komt nog eens bovenop dat de productiecapaciteit van de fabriek in Sint-Maartensdijk niet volledig benut wordt. „De capa citeit van de productielijn is in 2008 voor het laatst vergroot", vult ver koopdirecteur Kees Nefs aan. Moe derbedrijf GEA zag uitbreiding van de ploegendienst als enige efficiënte oplossing. Dat het economisch niet geweldig gaat, maar desondanks technisch ge schoold personeel niet voor het op rapen ligt, ontkent De Hond niet. Toch vreest hij niet voor problemen bij het werven van personeel. Inte gendeel zelfs. „Wekelijks ontvangen we sollicitatiebrieven", zegt hij. „We mogen echt niet klagen. De oorzaak? Ontslaggolven bij techni sche bedrijven in de regio." Het gaat volgens hem voornamelijk om oud medewerkers van aluminiumfabriek Zalco uit Vlissingen. Philips Light ning uit Roosendaal, Imtech uit Goes en scheepswerf Damen de Ondanks de wereldwijde cri sis heeft GEA Goedhart in 2011 een recordomzet ge draaid van 52 miljoen euro. Ook in 2010 brak het con cern records. Op dit moment staan er 160 vaste mede werkers op de loonlijst, en 40 uitzendkrachten. De fabriek in Tsjechië is nog eens goed voor 110 medewerkers. Schelde uit Vlissingen. Bedrijven waar de afgelopen maanden enkele tientallen tot honderden medewer kers hun banen verloren. „Daar pro fiteren wij nu van." Voordat GEA Goedhart daadwerke lijk personeel gaat werven, moet de ondernemingsraad eerst groen licht geven. „De eerste geluiden zijn po sitief', aldus De Hond. Dat verbaast hem niet. „De werkdruk is hoog. Meer personeel is een langgekoes terde wens van veel medewerkers." Ook de bonden in de metaal en techniek hebben zich in principe po sitief uitgelaten over de plannen. Het is één van de weinige lichtpunt jes in de sector. Eind deze maand la ten de bonden en de ondernemings raad zich officieel uit over de plannen, zodat in mei de vacatures de deur uit kunnen. ZIE VERDER PAGINA 9 Het hardhandig vastpakken, een slag en het geven van een knietje aan zijn partner waren niet de ernstigste vor men van mishandeling. De verdachte moest zich daarvoor maandag ver antwoorden voor de rechtbank. On derweg naar Middelburg ontstonden er echter problemen tijdens het ver voer toen de man in de boevenwagen een paniekaanval kreeg. De gevan genbewaarders besloten daarop terug te keren naar de penitentiaire inrich ting. De strafzaak werd. zonder de verdachte, op verzoek van de advo caat en de officier van justitie toch behandeld. Want men was gebaat bij duidelijkheid. Immers de Scherpe- nissenaar zat al drie maanden vast voor feiten die normaal gesproken een lichtere straf zouden opleveren. Centraal stond de psychische proble matiek van de man. De hulpvraag was gr(X)t, want psychische proble men hadden hem in 2007 na zijn te rugkeer uit Afghanistan parten ge speeld. Hij had veel ellende gezien. Zo had hij andere soldaten zien schieten op burgers. Aan die tijd zou hij volgens advocaat A. Munnikho- ven een grtx)t schuldgevoel hebben overgehouden. Het ging daarom ook niet goed in zijn relatie. De vrouw hield aan het huiselijk geweld vooral blauwe plekken over. Munnikhoven: „Hij heeft er veel spijt van." De man was al eens eerder voor mishande ling veroordeeld. Officier van justitie W. Suijkerbuijk eiste vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarde opname voor een b.-hc Jeling in kliniek De Mare in Halsteren en reclasserings- toezicht. „Hij moet uit de detentie sfeer. Om anderen en zichzelf te be schermen mag hij niet op straat komen. Dat risico mag niet gelopen worden. Hij kan direct worden opge nomen", verzekerde de officier. De eis was mede gebaseerd op het advies van de reclassering. Dat was de raadsman tegen het zere been. „De rapportage van de reclassering klopt niet. Ik zou ook geen contact met hem hebben, maar wij spreken elkaar wekelijks. Tussen 2008 en 2010 had mijn cliënt een goed con tact met een hulpverlener. Het is mis gelopen toen het ministerie van de fensie de specifieke behandeling niet meer wilde vergoeden. Hij moest stoppen, want anders liep hij zijn wia-uitkering mis. Daarna is hij bij een andere psychiater terechtgeko men, maar dat klikte niet. Hij wil ab soluut geen opname." De partner, die samen met de moeder van verdachte de rechtszaak bijwoonde, wil rela tietherapie. Een ambulante behandeling zag de officier niet zitten. Hij hield vast aan de klinische behandeling. De verde diging vroeg daarop de voorlopige hechtenis op te heffen. Aan dat ver zoek werd gehoor gegeven door de rechtbank. „De verdachte zit al drie maanden vast voor een 'eenvoudige' mishandeling. Het staat onvoldoende vast dat de stoornis in verband moet worden gezien met de mishande ling", motiveerden de rechters het besluit tot onmiddellijke vrijlating. Dinsdag kwam de Scherpenissenaar op vrije voeten. De rechtbank doet 27 april uitspraak. Scheldezee. dat een nieuw bedrijfs pand aan de Stevinweg op bedrij venterrein Welgelegen II huurde van het Zevenbergse bouwbedrijf Vrolijk, was in zwaar weer terecht gekomen doordat supermarktcon cerns te laat betaalden. Nu blijkt dat Nico Zwarthoed vissalades b.v. uit Eindhoven, dat vorig jaar werd overgenomen door Scheldezee, ook een grote rol heeft gespeeld in het financiële debacle. Volgens ingewij den heeft het saladebedrijf de op zich gezonde ondernemingen Schel dezee en Kegge 'leeg gezogen.' „Als het bij één bedrijf mis zou gaan, zouden de andere onderne mingen door borgstellingen en ach tergestelde leningen meegesleept worden." ZIE VERDER PAGINA II www.logusbergenopzoom.nl Bergen op Zoom: Zeelandhaven 7 Eigenaren van monumentale Thool se kerken hoeven niet meer te reke nen op een onderhoudssubsidie van de provincie Zeeland. De regeling vervalt met ingang van dit jaar, net als de zesjarige instandhoudings subsidie voor rijksmonumenten. Het nieuwe Zeeuwse cultuurbeleid is meer gericht op herbestemming en restauratie van een selectief aan tal monumenten, dan op het verle nen van kleine subsidies voor in standhouding. Over 2011 krijgt de Hersteld Hervormde Gemeente in Poortvliet in ieder geval nog 459 euro, en de Hervormde Gemeente in Tholen 2500 euro onderhoudssubsi die. In beide gevallen is dat twintig procent van de subsidiabele kosten, die zijn vastgesteld op respectieve lijk 2294 en 12.500 euro (dit laatste bedrag is het maximum). Nabestaanden en familieleden onthulden samen met bur gemeester Nuis een voor een de borden in een wijk waar de woningbouw maar matig op gang komt. Nuis lichtte toe dat het gemeentebestuur niet wilde wachten tot de wijk was volgebouwd. De straten liggen er immers gro tendeels. B. en w. besloten al in juli 2009 deze bestuur ders te vernoemen. „We moesten wachten tot het gebied tot ontwikkeling kwam," vertelde hij aan het gezelschap van zo'n veertig personen. Elke bestuurder werd in het kort door hem belicht. M.G. van Stapele was burgemees ter van Tholen van 1896 tot 1914. Hij was ook dijkgraaf van de Vrije Polders van Tholen. Nam veelvuldig deel aan het openbare leven. In 1910 werd er een aanslag op hem gepleegd door een ex-veldwachter. J. E. van Boeijen was burgemeester van 1964 tot 1971 van de 'oude' gemeente Tholen en na de herindeling tot 1978 van 'groot-Tholen'. De bestuursopdracht voor de nieuwe formatie was een uitdaging voor hem. Hij spande zich in om de provincie te overtuigen dat Tholen ook bij Zeeland hoorde. Hij zat in de commissie van de NCRV en de Nederlandse Reisvereniging en stond aan de wieg van Uit op Tholen. Van 1978 tot 1985 was E. Baerends burgemeester van Tholen. Hij kwam uit de agrarische hoek. Kwam van Middenschouwen naar Tholen. Hield van snel en zake lijk vergaderen. Maakte zich sterk voor de werkgelegen heid. Was voorzitter van Uit op Tholen en van de Zeeuw se Bestuursacademie. Hij kwam op 48-jarige leeftijd om bij een noodlottig auto-ongeval tussen Tholen en Poort vliet. In tegenstelling tot de andere borden, wordt naar deze burgemeester een hof genoemd: Burgemeester Bae- rendshof. De drie generaties Laban waren alle gemeentesecretaris. De eerste was Pieter Laban, van 1886 tot 1906. De twee de was zijn zoon Hubrecht Jacob Laban die hem in 1906 opvolgde en de functie tot 1934 vervulde. Hij was nauw betrokken bij de overbrugging van de Eendracht. Diens zoon Valentijn Laban was secretaris van 1934 tot 1971. Hij was onder meer secretaris-penningmeester van het Pot-Meijerfonds en ambtenaar leerplichtwet. De familie was met tien leden vertegenwoordigd bij de onthulling. Ook oud-ambtenaar Han Boogaard (afkomstig uit Sint- Annaland) was aanwezig. Zie verder pagina 5. Wethouder Oudesluijs gaat samen met ondernemersverenigingen kij ken of er meer mensen met beperkte mogelijkheden aan de slag kunnen. Hij zei dat bij de viering van het 60- jarig bestaan van Activa in Sint-An naland. De nieuwe wet Werken naar Vermogen zal merkbaar van invloed zijn in de Thoolse samenleving, vertelde de wethouder. „De wet schrijft voor dat er meer mensen met een beperking actief moeten worden in het arbeidsproces. Daar voor moet werkgelegenheid worden geschapen. De gemeente kan dat niet alleen, daarvoor hebben we on dernemers nodig en niet alleen de grotere bedrijven. Via poolvorming kunnen we veel betekenen voor de doelgroep", zei Oudesluijs, die de komende maanden meer duidelijk heid wil krijgen over de regeling. Het politiebureau in Tholen was woensdag enkele uren gesloten. Me dewerkers van de politie legden tij delijk het werk neer. Hiermee vroe gen zij aandacht voor de moeilijke cao-onderhandelingen. Om die reden was het bureau in Tholen van tien tot twaalf uur gesloten. De noodhulp bleef gegarandeerd en zaken die geen uitstel dulden werden normaal opgepakt. Normaal gesproken is het bureau geopend van negen uur 's ochtends tot één uur 's middags. Vooruitstrevende ondernemersclub Activa viert diamanten jubileum EN VERDER... Huiskamer Garnalenstraat al tien jaar decor voor concerten Streekmuseum op zoek naar Tholenaren die emigreerden DE MAANDAGSE MAAN KAN NIET ZONDER WIND OF REGEN VERGAAN Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Wethouder Jan Oudesluijs opent in mei de school in Burkina Faso, die met inspanningen vanuit de Thoolse samenleving is gerealiseerd. Het is een officieel bezoek namens de ge meente Tholen en de wethouder wordt daarbij vergezeld door jonge renwerker Ingrid Bras en oud-jon- gerenraadsvoorzitter Annet Vroeg- op. De jongerenraad is trekker geweest van een geldinzamelings project voor de school in het dorpje Raio. Vanuit diverse organisaties, waaronder basisscholen, zijn acties opgezet. Ook de gemeente Tholen steunde het project met een finan ciële bijdrage vanuit het millenni umpotje. Naast een school omvatte het project het realiseren van een waterpomp en een groentetuin bij de school. „We gaan kijken wat het is geworden. Het is een stukje ver antwoording naar de gemeente Tho len", zegt Oudesluijs. Advertentie I.M. Scherpenissenaar na drie maanden cel vrijgelaten Poort vlietse leerlingen in huid Ot en Sien bij eeuwfeest school Koperen Thoolse secretaris Nieuwkoop hlijft Willemstadter De familie Laban bij het straatnaambord in de nieuwe wijk. Cato Laban (vierde van rechts) onthulde de naam samen met burgemeester Nuis.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 1