Knutselen op de Markt in Tholen Plaatselijk nieuws (VER)BOUW PLANNEN? L. PROBLEEM? 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 12 april 2012 Hage wint Niet voeren Inundatie Bedrijfspand vishandel Lentefair Ten Anker Inzamelen rommelmarkt Vroege versierde fietsen Candyconcert Clarity bij jeugddienst Diefstal uit loods Kortste partij Hommel Spullen ophalen Kleuters in ziekenhuis Hubert winnaar Alles over hoop RIOOL OF AFVOER Bel Riooltechniek Tholen www.riooltechniektholen.nl l Geslacht in eigen slagerij Auto gestolen Verkoping Snuffelmarkt Keur meeste vis Oude manegepaarden Groen bedrijf' Van Aert wint Zeventien botten Laatste wedstrijd Ik noem je naam Jenaplan 100 jaar Kruidenkennis Bestel-/Bedrijfsauto's NIEMANTSVERDRIET ZOA-vluchtelingen Agenda Tholen Leen Hage heeft donderdag met 5086 punten de wekelijkse klaver- jaswedstrijd van Stad Tholen ge wonnen. De leden komen daarvoor samen in café Hof van Holland. Op 79 punten achterstand volgde Joan Kon. Hij werd tweede met 5007 punten. Voor Marian Tazelaar was er met 4886 punten een derde plaats. Geert Kolyn volgde haar met 4885 punten op de voet. De top vijf werd afgesloten door Peter Luten met 4876 punten. Twee heren van natuurvereniging Tholen hebben de dames van vrou wenvereniging Vrouwpn van Nu bijgepraat over vogels. Trekvogels, roofvogels, beschermde vogels. Al les kwam aan bod. Zelfs de over last die ganzen op het land veroor zaken. Verder kregen de dames tips over het wel of niet voeren van vo gels in het voorjaar. Het advies was: niet voeren. De eerstkomende bijeenkomst staat in het teken van gevangenenzorg. Teun Aarnoudse komt hierover vertellen. Hij is lid van een organisatie die zich inzet voor het welzijn van gedetineer den. Dhr. A. Beenhakker, oud-hoofd van het bureau natuur en landschap van de provincie Zeeland, heeft bij de christelijke ouderenvereniging een presentatie gegeven over de inun datie en evacuatie in de oorlogsja ren. Hij wist de ouderen van begin tot het eind te boeien. Het verhaal riep de nodige herinneringen op. Veel aanwezigen hebben de oor logsjaren bewust meegemaakt. Tij dens de Tweede Wereldoorlog heb ben de Duitsers delen van Tholen onder water gezet. Dat heeft grote gevolgen gehad voor veel bewo ners. Noodgedwongen moesten ze hun woningen verlaten en elders een onderkomen vinden. Aan de Lorentzweg wil vishandel Schot-Bout een bedrijfspand bou wen van 18 bij 12 meter. De wel standscommissie ging er onlangs mee akkoord nadat de adviezen van de commissie over de indeling van ramen in de gevel waren over genomen. Het gaat om de indeling aan de voor- en^.^.iijkant van het gebouw. Bij het artikel over de lentefair in Ten Anker vorige week in deze krant stond niet Ria Schot achter de kraam zoals het onderschrift meld de. maar Corrie Schoonen. é3 Afbouw montage! Mob: 06 43 28 94 39 www.geluktotaalbouw.nl Advertentie I.M. Oud- Vossemeer Rommelmarktspullen inleveren kan iedere vrijdagavond tussen ze ven en acht uur bij de familie van Gorsel, Krommedreef 4. Naast boeken zijn ook complete inboe dels en meubels welkom. De spul len worden zaterdag 11 augustus verkocht tijdens de jaarlijkse rom melmarkt. Meer informatie over het aanleveren: Peter Geene. tel. 672856. De Oranjestichting houdt op Ko ninginnedag de optocht met ver sierde fietsen, skelters e.d. vóór de aubade, net als vorig jaar. Om kwart over negen vertrekt de stoet, begeleid door OVM, vanaf de gymzaal. Alle kinderen hebben dan al een ballon bij zich, die later op het plein aan de Raadhuisstraat wordt opgelaten. Daar is om kwart voor tien de aubade, gevolgd door de prijsuitreiking van de versierde fietsen wedstrijd. Tussen half elf en twaalf uur staan er op het sportveld spelletjes voor de jeugd op het pro gramma. De peuters hebben een ei gen vak, voor de groepen 1 t/m 4 van de basisschool is een spellen- circuit uitgezet. En voor de kinde ren van de bovenbouw is er een mi- nicompetitie levend tafelvoetbal, alsmede estafettes op een survival- baan. Op het sportveld zijn 's middags vanaf half twee allerhande activi teiten voor jong en oud. Er staat een springkussen en een survival- baan, er kan pony worden gere den, kinderen kunnen zich laten schminken en er is een grabbelton. Ook wordt een kinderrommelmarkt gehouden. Verder is er vanaf half twee het stratenvoileybaltoernooi, waar ie dereen vanaf dertien jaar aan kan meedoen. Tot 27 april kan men zich nog aanmelden bij Jacqueline Bolier (jacqueline_bolier@hot- mail.com), die voor de laatste keer de organisatie op zich neemt. Een team telt minimaal vier spelers, waarbij één dame. Kinderen van groep vijf tot en met acht van drie Vossemeerse basis scholen treden morgen op in De Vossenkuil. Daar geven ze hun eer ste gezamenlijke optreden 'Candy concert'. Toegangskaartjes zijn verkrijgbaar bij Spar Van Ommen. Als het concert niet is uitverkocht, zijn er kaarten te koop in de zaal. Het candyconcert komt voort uit muziekproject 'Samen muziek ma ken is vet cool' van muziekvere niging OVM. In drie maanden hebben de basisscholieren een ins trument leren bespelen. Tijdens het concert laten ze horen wat ze ge leerd hebben. Gospelkoor Clarity verleent zijn medewerking aan de jeugddienst die zondagavond om half zes wordt gehouden in de Hervormde kerk. Dominee T.J. Smink uit Nieuwer- kerk gaat de dienst voor, die als thema Niet zien en toch geloven heeft. In een loods aan de Leguitsedijk is tussen woensdagmorgen half tien en donderdagmorgen negen uur in gebroken. Uit het pand is een zil verkleurige aanhangwagen van het merk Saris (76-DZ-VH) met een waarde van enkele honderden eu ro's weggenomen. Ook zijn er elek trische gereedschappen met een to tale waarde van enkele duizenden euro's meegenomen. Om binnen te komen, is een raam geforceerd. ln de onderlinge competitie van biljartvereniging De Treffers speel de Jos Hommel de kortste partij in 21 beurten, het beste gemiddelde met 3,714 en de hoogste serie met twaalf caramboles. De uitslagen: T. de Reus-J. Hommel 2,667-10; J. de Koning-S. Etienne 6-10; H. van Daalen-C. Burgers 9,375-10; A. Hommel-L. van Wezel 8,33-10. Sint-Annaland Leden van muziekvereniging Acce lerando halen zaterdag tussen ne gen en twaalf uur spullen op voor de rommelmarkt op Koninginne dag. Spullen worden alleen opge haald als de eerder verspreidde Oy er voor het raam hangt. Zelf spullen aanleveren kan zaterdag 28 april bij de veiling aan de Lange- weg. De kleuters uit groep 1 van de School met de Bijbel hebben het in de klas al enkele weken over het ziekenhuis. Afgelopen week heb ben zè een bezoek gebracht aan ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom. Gekleed in zelfgemaakte zusters- en dokterskleding kregen ze een rondleiding. Ook kregen ze uitleg over wat er gebeurt als je keelamandelen eruit moeten. „Het was een leerzame ochtend", zegt juf Mirjam den Engelsman van de School met de Bijbel. Enkele we ken daarvoor hebben de kinderen geoefend met het verbinden van elkaar. Ook is de ambulance op het schoolplein geweest. Kinderen mochten in de ambulance zitten en hun hartslag werd opgenomen door het ambulancepersoneel. De School met de Bijbel organiseert woensdagavond vanaf zeven uur tot half negen een kijkavond. Ou ders, familieleden en belangstel lenden zijn dan welkom. Hubert Bruijnzeel heeft dit paas weekend in café An de Slööve het driebandentoernooi gewonnen. Het is de tweede keer dat hij de biljart wedstrijd op zijn naam zet. Vijf jaar terug, tijdens het eerste toer nooi, won hij ook. Hubert nam het in de halve finale op tegen zijn broer Mathijs. „Een spannende wedstrijd die pas beslist werd in de laatste stoot", zegt André van Ast. De andere halve finale ging tussen Leon Havermans en Gabriel Gun- ter. Havermans won en ging door naar de finale. Daar legde hij het af tegen Hubert. Leon Havermans werd tweede, Gabriel Gunter derde en Mathijs Bruijnzeel vierde. Ook bij het panbiljart won Hubert. De volgende activiteit is de bingo avond op donderdag 19 april om half acht. De jeugdverenigingen van de Her vormde Gemeente organiseerden Tweede Paasdag 's morgens een Paasviering in de hervormde kerk rond het thema Alles over hoop. Dit is het diaconale project van de landelijke jeugdbond HGJB. Sa men met Luisterend Dienen, de diaconale tak binnen de Protestant se Kerk in Nederland, wordt geld gegeven aan (onderwijs)projecten van de kerk in Pakistan. Hiervoor houdt de plaatselijke zendings- en evangelisatiecommissie zaterdag 2 juni nog een speciale dag. Tijdens de Paasviering was de collecte er voor bestemd. Voorzitter Willem Jan de Voogd van der Straaten van de jeugdcommissie leidde de dienst, waarin Danique van 't Hof, Marlies en Esther Overbeeke voor de zang zorgden. Juliana de Jonge en Hans Zoeter voor de gitaarbege leiding, Christel Vroegop en Johan Polak speelden piano en Bart Polak cajon. De muziekgroep vertolkte de Via Dolorosa, de kruisweg van Jezus in Jeruzalem. Leden van Ich- tus verzorgden het gebed, de tie nerclub las de geloofsbelijdenis en Ichtus de lezing van de zaligspre kingen uit Mattheiis 5:1-12. Decla maties waren er van de Boemerang en de zondagsschool, Sija Polder man verzorgde de vertelling. Spoor 7 regelde de collecte, zodat alle jeugdgroepen aan bod kwamen. Tussendoor was er samenzang van de kerkgangers. Ds. E. Versluis reikte een bijbel uit aan de leden van groep 8 van de tienerclub die afscheid namen wegens hun ko mende overgang naar scholen voor voortgezet onderwijs. Ze werden staande toegezongen. U zij de glo rie was de afsluitende samenzang, waarna in het Trefpunt werd nage praat met koffie en frisdrank. li Maandag 16 april t/m zaterdag 21 april 1 kg 1 kg 500 gr. 1 kg Sint-Philipsland Predikbeurten I Hacheevlees Bretons- of kerriegehakt Malse pepersteak I Gebraden spareribs I I I Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Kaas keuze uit jong. jong belegen of komijne 100 gram 1,25 Zeeuws spek 100 gram 1,00 Tonijnsalade 100 gram 1,50 Eigen gemaakt 1-persoons slaatje per stuk 0,95 Advertentie I.M. Stavenisse Een auto die geparkeerd stond op de hoek van de Wïlhelmihastraat en de Prinses Margrietstraat is in de nacht van donderdag op vrijdag ge stolen. Het gaat om een zwarte Volkswagen Golf met kenteken 88- PRS-8. De waarde van de auto is bij de politie onbekend. Sint-Maartensdijk De Hersteld Hervormde Gemeente houdt zaterdag van tien tot één uur een verkoping in verenigingsge bouw Calvijn. Daar zijn planten, boeken, crea-artikelen en lekkernij en te koop. De opbrengst van de verkoping gaat naar de uitbreiding van het verenigingsgebouw. De Roemeniëcommissie van de Hervormde Gemeente Rehoboth or ganiseert zaterdag van tien tot drie uur een rommelmarkt. Dat doen zij aan de Wouthoekweg 5. Daar is een gevarieerd aanbod aan spullen te koop. Uiteenlopend van boeken, cd's en videobanden tot meubels. De opbrengst van de verkoping gaat naar partnergemeente Széke- lykal. Maurits Keur heeft zaterdag de derde viswedstrijd van hengel sportvereniging De Oosterschelde- vissers gewonnen. P. Polderman en A. Hoogendoom werden respectie velijk tweede en derde. De verdere uitslag: 4. Ph. Franke; 5. G. v.d. Rhee; 6. H. Vermaas; 7. J. Noom; 8. R. Neele; 9. F. Boom; 10. F. Bout. De volgende viswedstrijd is zaterdag 21 april van half drie tot half zes. Oud-inwoonster Carola Poot heeft topruiter Hans Peter Minderhoud gestrikt als ambassadeur van haar oude paardenstichting. De stichting manegepaarden pensioenfonds, die volgend jaar tien jaar bestaat, vangt in Bergen op Zoom uitge werkte manegepaarden op van ma neges in Nederland. Poot is voor zitter van de stichting en vroeg Minderhoud, ook een Zeeuw van afkomst, of hij de stichting wilde steunen als ambassadeur. Hij was direct enthousiast volgens Poot en noemde de stichting een fantas tisch initiatief waar hij graag aan wil meewerken. Op dit moment ge nieten 21 paarden en pony's, varië rend in leeftijd van 16 tot 36 jaar, van een pensioen bij de stichting manegepaarden pensioenfonds. Dankzij donateurs en sponsoren kan de verzorging van de paarden worden gegarandeerd. Cees Priem en zijn partner Jennie Moerland zijn gestart met een in- ternetmarketingbedrijf genaamd Agency Network. „Óns doel is om milieuvriendelijke producten aan te bieden en dat ook op een sociale manier te doen", zegt Priem. Alles gebeurt via internet om op die ma nier energie te besparen op bij voorbeeld papieren winkelpanden. Voor de verkoop in andere delen van het land wil Priem gebruikma ken van werklozen die een nieuwe kans willen op de arbeidsmarkt als zzp'er of freelancer. Het bedrijf is tijdelijk gehuisvest in het gebouw Advertentie I.M. van Polter Keukens aan de Nijver- heidsweg. Priem en Moerland ver kopen telecommunicatieabonne- menten, groene energie en pro ducten die op een groene w ijze zijn geproduceerd, zoals olijfolie uit Portugal. Priem is na een carrière in het buitenland weer terug in het dorp waar zijn wortels liggen. Scherpenisse I. van Aert heeft zaterdag de acht ste competitiewedstrijd van hen gelsportvereniging de Zeebaars ge wonnen. Hij wist bij Moggershil 146 cm vis boven water te halen. Op de tweede plaats eindigde met 133 cm W. van As. KJ. Priem werd derde met 109 cm. De verde re uitslag: 4. J. van den Broek, 94 cm; 5. J. Kodde, 55 cm; 6. A. Mun ter. 49 cm; 7. S. Bals, 34 cm; 8. A. Heijboer, 32 cm; 8. L. Monster, 32 cm; 10. L. Koppenhol, 29 cm. In totaal werd door 32 deelnemers 850 cm vis gevangen. Poortvliet Irek Kmiecik is zaterdag eerste geworden bij de tweede viswed strijd van visclub de Makreel. Hij haalde 95 cm vis uit het water. Sjaak v.d. Maas werd met 74 cm tweede en Kees Reijngoudt met 59 cm derde. De verdere uitslag: 4. Johan Geense, 36 cm: 5. Coen Noordhoek, 35 cm; 6. Lennard Noordhoek, 34 cm; 7. Krijn v.d. Berg, 29 cm; 8. Bram Noordhoek, 28 cm. In totaal namen er negen tien senioren deel aan de wedstrijd bij Zijpe. Zij vingen samen zeven tien botten. Bij de jeugd won Mark-Jan v.d. Maas. Hij ving vier botten met een totale lengte van 146 cm. Yannick Kosten werd met één bot van 23 cm tweede. Leden van visclub de Makreel doen za terdag mee aan de selectiewed strijd voor het Nederlands kam pioenschap op de stranden van Walcheren. Nico Flikweert en Jos Noorthoek van dam- en schaakvereniging DSVF hebben onlangs hun laatste wedstrijden gespeeld. Noorthoek heeft zijn achterstallige wedstrij den ingehaald met een remise te gen Gerben v.d. Velde, verlies te gen Arie v.d. Weteringh en winst tegen W. Drenth. Door deze resul taten ziet de stand er als volgt uit: 1. Aart Slager. 12-21; 2. Han v.d. Velde 12-16; 3. G. v.d. Velde 12- 14; 4. A. v.d. Weteringh 12-09; 5. W. Drenth 12-08; 6. N. Flikweert 11-08; 7. J. Noorthoek 11-06. Bij de jeugd volgt nog één speel ronde. De stand is nu: 1. Arjan Breeman 09-14; 2. Martine Ver wijs 08-12; 3. Gert-Jan v.d. Velde 08-11; 4. Jan Verwijs 09-09; 5. Yannick Dorst 08-03; 6. Lennart Dorst 08-01 In de Ontmoetingskerk is zondag om half drie een jeugddienst. Het thema is: ik noem je naam. Theo van Theijlingen uit Goes verzorgt de dienst. Jenaplan School met de Bijbel houdt vanavond om zeven uur een optocht door het dorp vanwege het honderdjarig bestaan van de school. De tocht start in de Schoolstraat. Op 21 april organi seert de school om twee uur een reünie voor oud-leerlingen. De familie Van Nieuwenhuijzen organiseert zaterdag een plantjes dag in landschapstuin Kruytenburg aan de Kruytenburgseweg 4. Tus sen elf en vier uur kunnen bezoe kers kennismaken met bijzondere kruiden en alles te weten komen over de groei en de bloei. Nieuw en gebruikt alle merken. Onderhoud, reparatie en APK. Schadeherstel voor ALLE maatschappijen Verhuur luxe-, bedrijfswagens en personenbussen. Bovag autobedrijf Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. CULLKOTË De collecte voor vluchtelingenzorg ZOA heeft in Sint Philipsland 531,09 euro opgebracht. In Anna Jacobapolder 93.47 euro. Daarmee komt het totaalbedrag op 624,56 euro. Op de Markt in Tholen maken kinderen een mozaïek tijdens de knutselmiddag van de ondernemersvereniging Een mozaïek maken. Dat deden de kinderen zaterdagmiddag op de Markt in Tholen. Staande aan tafels in de open lucht. Het was fris, maar toch kwamen er zo'n honderd kinderen af op de knutselmiddag van de On dernemersvereniging Tholen (OVT). De kinderen hadden de keuze uit duizenden gekleurde stukjes tegel die in emmertjes op de tafels stonden. Kleine scherfjes die ze in aller lei patronen op een stevige ondergrond plak ten. Een tijdrovend en precies karweitje. Som migen lieten zich inspireren door de paashaas. Anderen maakten vrij werk, zonder herken bare figuren. Voor de knutselmiddag hadden zich zeventig kinderen ingeschreven, vertelt Bianca Schot van OVT. Via de basisscholen was het bekend gemaakt. Niek Jansen had zich als paashaas verkleed. Hij ging met een mandje paaseitjes van chocola rond. Bij de muziektent stond een karretje waar popcorn in werd gepoft. Om zich een beetje op te war men konden de kinderen terecht op het springkussen dat overdekt was. Lekker even uit de wind. Zondag 15 april THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Wüllschleger, Amers foort. 18.30 u. ds. Meijer. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. ds. Diepenbroek. 18.30 u. ds. Hoek. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Visser. GF.REF. KERK 10 u. ds. Broere. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. 10 en 14.30 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Van Aalst. di 17/4 19.30 u.ds. Pater. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. de Feijer. R.K.-KERK zo II u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. v.d. Heijden, Dirksland. 18.30 u. ds. Smink, Nieuwerkerk, jeugddienst. GEREF. KERK 10 u. ds. De Goede, Werkendam. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Capelle. 15.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u.ds. Versluis, H.D. 18 u. kand. Jansen, Tholen. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 en 16 u. ds. Hoek, Hoevelaken. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. stud. Janse. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Kamphuis, Goes. 18 u. ds. Jongeneel. Amemuiden. OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. ds. Zwartbol. 14 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Zweistra, Ne- derhemert. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Van Belzen, Maassluis. 19 u. ds. De Graaf, Waalwijk. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. wo 18/4 19.30 u. dhr. v.d. Veen, Groenekan. GEREF. GEM. IN NED. do 12/4 19.30 u. ds. Krijgsman, H.D. en openbare belijdenis. zo 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Lohuis. 14.30 u. ds. Mulder, Hedel. GEREF. GEM. vr 13/4 14 u. ds. Bakker, huw.bev. zo 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. dhr. Lissenburg. do 19/4 19.30 u. ds. Onderdelinden. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Ruijgrok. GEREF. KERK 10 u. ds. Lindeboom, Axel. 14.30 u. dhr. van Teijlingen, Goes. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. stud. Janse. 14.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Klein, Hei en Boeicop. 17 u. kand. De Wilde, Ridderkerk. GEREF. GEM. 9.30 u. leesdienst. 14.30u.ds. Schipper. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. mevr. Maris, Nisse. THOLEN 12 apr Thema-avond ChristenUnie: economie, Meulvliet, 20 u. 14 apr Themadag mannenvereni- gingen.de Wingerd, 10-14 u. 14 apr Psalmzangavond, Grote Kerk, 19 u. 14 apr Oesterfeest, Kiwanis, Meul vliet, 19 u. 21 apr Jubileumavond AVC '87, Meulvliet, 18 u. 12 mei Reünie Regenboogschool, 14.30-17 u. OUD-VOSSEMEER 13 apr Candyconcert, project Sa men muziek maken is vet cool i.s.m. OVM, Vossenkuil, 15.30- 16.30 u. en 18.15-19.15 u. 21 apr Sam Pari: Country Roots, Uit op Tholen, Vossenkuil, 20.15 u. SINT-ANNALAND 13 apr Lentefair, Casembroot- school, 17-19 u. 13 en 14 april Open huis EquiMio, Annavosdijk 6, vr 17-21, za 11-16 u. 14 apr Ophaalronde rommelmarkt spullen Accelerando, 9-12 u. 14 apr Actiemarkt, Gereformeerde Gemeente, Westsyaat, 10-15 u. 17 t/m 19 apr Fietsdriedaagse, 15 en 20 km, WHS, v.a. 18.30 u. 14 apr tot eind okt Exposities lang ste merklap en ln en om de boerde rij, Meestoof, di t/m za 14-17 u. SINT-MAARTENSDIJK 12 apr Rode Kruis afdelingsraad vergadering, Haestinge, 20 u. 14 apr Rommelmarkt Roemenië, Wouthoekweg, 10-15 u. 18 apr Bertie Boersma over gevan genispastoraat, vrouwenochtend, Rehobothkerk, 9-11.15 u. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof8,za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u„ Poort vliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: BIB verloskundi gen Steenbergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24u.p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 06-12257399. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens- dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Allévo Bereikbaar 24 u. per dag, tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plein l.Goes). Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 14-17 u. en ma 18.45-19.45 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u„ tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel0118-628743 VRIJWILLIGE THUISZORG/ STEUNPUNT MANTELZORG Jeugd- en Jongerenwerk Servicebu reau, 0166-668200. INDICATIESTELLING (CIZ) Hof van Tholen 2, Tholen, tel. 088- 7891480. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 653146 of 06-21534176; Vrij willige thuiszorg 0166-662264. VRIJWILLIGERS PALLIATIE- VE TERMINALE ZORG WEST BRABANT THOLEN Postbus 334, 4600 AH Bergen op Zoom, tel. 06-51498069. www.vptz- westbrabanttholen .nl LEGER DES HEILS Radda Bamenstraat 9, Sint-Maartens dijk, tel. 0166-610194, openingstij den: di en do 13.30-16 u. en le zater dag v.d. maand 10-12 u. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLIJF VAN M'N LIJK Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. STORINGEN ENERGIE Tel. Ö800-9009. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 12 t/m vrijdag 20 april donderdag 12 8.22 -20.49 vrijdag 13 9.19-21.47 zaterdag 14 10.22 -22.57 zondag 15 11.42- maandag 16 0.22 -13.07 dinsdag 17 1.42 - 14.17 woensdag 18 2.39 -15.07 donderdag 19 3.27 -15.49 vrijdag 20 4.02 -16.24 vr 13/4 11.51 u.LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. SCHERPENISSE 21 apr Vogelen in Scherpenissepol- der, excursie Staatsbosbeh., start eind Platteweg, 13.30 u. POORTVLIET 14 apr Plantjesdag, landschapstuin Kruytenburg, 11-16 u. 21 apr Reünie Jenaplanschool, 15- 18 u. BERGEN OPZOOM t/m 15 apr Voorjaarskermis, stads park Kijk in de Pot, 14-24 u. 12 apr T-sessie, jamsessie Gebouw- T, 20.15 u. 12 apr Hormonologen, humoristi sche voorstelling, de Maagd, 20 u. 13 apr Dans-Talent on the move, de Maagd, 20 u. 13 apr Absynthe minded, gebouw- T, 21 u. 13 t/m 15 aprCKB theaterdriedaag- se, CKB-theaterzaal, vr 19.15-21.30 u„ za 10-17 u. en 19.30-21.30 u., zo 10.30-16 u. 14 apr Saxofoondag, kunst- en cul tuurgebouw 't Rijks, 9-17 u. 14 apr Concert De Dijk, Stoelemat, 20.30 u. 14 apr The Beat, ska-band, Ge- bouw-T, 21 u. 14 apr Andermans veren: Kijk om hoog, cabaret, de Maagd, 20 u. 14 apr Kinderfair, vestzaktheater, 13-17 u. 15 apr Bergse monumentenloop, hardloopwedstrijd, centrum, 12-16 u. 19 apr Het Ie-Kuu-team: Musical kids 1, amateurvoorstelling, de Maagd, 19.15 u. 19 apr Lezing Bertha Hertogh, over botsing islam en christendom in 1951, Markiezenhof, 19-21 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2012 | | pagina 2