GEMEENTE NIEUWS OPENBARE BEKENDMAKINGEN Eben-Haëzerschool verdient reisje met coolste directeur Brochure van gemeente over begraven en cremeren 10 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 5 april 2012 GEMEENTE THOLEN WEEK14 GEMEENTENIEUWS OPENBARE BEKENDMAKINGEN gemeente Tholen O Ul 4 mei herdenking Tholen OPROEP VOOR KRANSLEGGING Vul nu de enquête in via de website GEEF UW MENING OVER DE TOEKOMSTVISIE VAN THOLEN UW FOTO OP DE VOORPAGINA VAN DE GEMEENTEGIDS 2012/2013? MEER INFORMATIE: OPENINGSTIJDEN WWW.THOLEN.NL Scholieren in Rotterdamse havens en museum De groepen 5c en 6a van de Eben-Haëzerschool in Tho len hebben donderdag een uitstapje gemaakt naar Rotter dam. Ze maakten er een vaartocht door de havens en be zochten het Maritiem museum. De kinderen wonnen de gratis schoolreis met de prijsvraag Wie is de coolste di recteur van Nederland. ll Tholenderwijs GEMEENTEHUIS T lOLEN: Hof van Tholen 2 I 4691 DZ Tholen Telefoon: 0166 - 66 82 00 E-mail: gemeente@tholen.nl Meldpunt: 0166 - 66 76 67 OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Iedere werkdag geopend Van 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop van 12.30 uur tot 16.30 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: donderdag 18.00 20.00 uur BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN? U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: 0166 66 83 30: voor de burgemeester 0166 66 83 86: voor een van de wethouders Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: 0166 -66 83 50. ~0 70 Ook dit jaar organiseert de gemeente Tholen in samenwerking met het 4 mei Comité de officiële 4 mei herdenking in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort te Tholen. Tijdens de Nationale Herden king herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Konink- rijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle inwoners van de gemeente Tholen, jong en oud. worden uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Het kransleggen vindt op afroep plaats en er wordt gebruik ge maakt van een geluidsinstallatie. Het programma van de 4 mei Vanaf 19.15 uur Vanaf 19.45 tot ongeveer 20.00 uur Even vóór 20.00 uur Van 20.00 uur tot 20.02 uur 20.02 uur 20.05 uur 20.10 uur Aansluitend Koninklijke Muziekvereniging Concordia speelt een aantal koralen Klinkt het 'Taptoe-signaal' Wordt twee minuten stilte in acht wordt genomen Zingen eerste couplet van het Wilhelmus Toespraak van burgemeester Nuis Kranslegging Zangkoor brengt liederen ten gehore Oproep kranslegging De gemeente roept inwoners, verenigingen of instanties die bloemen/kransen willen leggen op om dit vooraf aan te geven bij de ge meente Tholen. Op deze manier zijn wij tijdig in het bezit van uw gegevens, die wij verwerken in de lijst met af te roepen namen. Wilt u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar voorlichting@tholen.nl, t.a.v. mevrouw M. Teeuw of via telefoon nummer 0166-668388. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 23 april 2012 uw gegevens door te geven. Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen. WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WABO Ingekomen aanvragen omgevingsvergun ning Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings vergunning hebben ontvangen: Poortvliet - Kalfdamseweg 14: het uit breiden van een loods (ontvangen op 23 maart 2012) Tholen - Hofstede 9: het uitbreiden van een garage/berging (ontvangen op 27 maart 2012) Tholen - Oesterdam: het bouwen van een recreatiewoning (ontvangen op 20 maart 2012) Tholen Stevinweg Curieweg: het bou wen van een bedrijfsgebouw en het op richten van een inrichting (ontvangen op 16 maart 2012) Ingekomen aanvraag omgevingsvergun ning 2de Fase Tholen - Hoek Burgemeester van Boeijen- straat en Dilt - het bouwen van een woon complex met 36 appartementen (ontvan gen op 27 maart 2012) De ingediende aanvragen liggen niet ter in zage en hiertegen kan nog geen bezwaar gemaakt worden. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agen da ligt op de donderdag en vrijdag vooraf gaand aan de vergadering ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De behandeling van de aanvragen omge vingsvergunning is openbaar. De behan deling van de vooroverlegplannen is niet openbaar. Beschikkingen omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Oud-Vossemeer - Klaverveld 9: het bou wen van een bedrijfsruimte (verzonden op 29 maart 2012) Oud-Vossemeer - Kalisbuurt 66: het ver groten van de bestaande dakkapel in de voorgevel (verzonden op 29 maart 2012) Sint Philipsland - Voorstraat 30: het ver bouwen van een gedeelte van de woon kamer tot winkelruimte (verzonden op 26 maart 2012) Sint Philipsland Langeweg 55a - het bouwen van een bedrijfswoning (verzon den op 26 maart 2012) Stavenisse - Kerkstraat 65: het wijzigen van de voorgevel (verzonden op 29 maart 2012) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemoti veerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethou ders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, tele foonnummer 0166-668260. Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningen- rechter van de Rechtbank Middelburg, sec tor Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Beschikkingen omgevingsvergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: Sint-Annaland - Boulevard 1 en 2 (voor heen Havenweg): het bouwen van een winkelruimte. De aanvraag, de beschikking en de bijbe horende stukken liggen vanaf 6 april 2012 tot en met 18 mei 2012 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het ge meentehuis te Tholen. Zie voor adres en openingstijden het colofon. De beschikking is ten opzichte van de ont werpbeschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: De adviseurs die gebruik hebben ge maakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking. Belanghebbenden die zienswijzen heb ben ingediend tegen de ontwerpbeschik king of belanghebbenden aan wie rede Probeer uzelf eens in te denken hoe de wereld er in 2025 uit ziet? De ontwikkelingen gaan razendsnel en wat vandaag nieuw is, is morgen alweer oud. Toch kunt u invloed uitoefenen op hoe de gemeente Tholen er in 2025 uit zal zien. Dat kunt u doen via de enquête die tot en met 13 april is in te vullen via de website van de gemeente, www.tholen.nl. Wat vindt u belangrijk? Hecht u veel waarde aan een mooi landschap? Of moet de gemeente meer investeren om toeristen naar Tholen te krijgen? En het onderwijs. Is het wel of niet noodzakelijk dat het voortgezet onderwijs in de gemeente Tholen blijft? U kunt per stelling aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. Alle resultaten van de enquête worden meegenomen bij de actualisering van de 'Toekomstvisie Tholen'. Geen internet? Wilt u de enquête graag invullen, maar beschikt u niet over internet? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Tholen via 0166-668200. U krijgt dan een papieren exem plaar met een antwoordenvelop opgestuurd. Vorig jaar organiseerde de gemeente Tholen voor het eerst een fotowedstrijd voor de gemeentegids. Vanwege het grote succes zal er ook dit jaar weer een fotowedstrijd plaatsvinden. Als u denkt dat u een mooie foto heeft die geschikt is voor in de gemeentegids 2012/2013, kunt u deze insturen. De foto kan zijn van een typisch Thools evenement, een landschap, een kern of een vereniging. Hoe doet u mee? U kunt uw foto's aanleveren via de website van de gemeente, www.tholen.nl. U kunt uw foto's aanleveren tot en met vrijdag 27 april 2012. Er wordt ook ge vraagd om uw adresgegevens, zodat er contact met u opgenomen kan worden als uw foto gewonnen heeft. OP WWW.THOLEN.NL: Fotowedstrijd gemeentegids Nieuwe regels voor slopen en verwij deren asbest Openingstijden gemeentehuis In verband met Goede Vrijdag en Twee de Paasdag is het gemeentehuis op vrij dag 6 april en maandag 9 april geslo ten. Dit houdt in dat ook het UWV op deze dagen niet open is. Dinsdag 10 april zijn wij weer open. Openingstijden milieustraat Vrijdag 6 april Normaal geopend Zaterdag 7 april Normaal geopend Maandag 9 april Gesloten lijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 we ken na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd beroep aantekenen. Het beroepschrift moet uw naam en adres be vatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep aantekent en gemotiveerd, geda teerd en ondertekend zijn. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Mid delburg, sector Bestuursrechtspraak, Post bus 5015, 4330 KA Middelburg. Degene die tegen een beschikking beroep heeft ingediend, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningen- rechter van de Rechtbank Middelburg, sec tor Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Bezwaar en beroep Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en beroepschrift en het aan vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de website van de gemeente Tholen (www.tholen.nl /digitale balie/trefwoord: 'bezwaar en beroep'). Naast deze informa tie vindt u op deze website een document van de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. OPENBARE BEKENDMAKINGEN Bekendmaking Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ont wikkeling maakt, krachtens door burge meester en wethouders van die gemeente aan hem verleend mandaat, bekend dat met ingang van 10 april 2012 op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke,prdening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp-bestemmings- plan Zoetwaterweg 1 te Sint-Annaland ter inzage ligt. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ge durende zes weken ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. Het bestemmingsplan heeft tot doel sanering van voormalige agrarische bebouwing op de locatie Zoetwaterweg 1 te Sint-Annaland en het ter compensatie terug bouwen van 1 nieuwe woning met bij gebouwen. Verder verkrijgt de voormalige agrarische bedrijfswoning op dit perceel een woonbestemming. Het bestemmingsplan bestaat uit een plan verbeelding, regels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechts geldige bestemmingsplan. U kunt het digi tale bestemmingsplan Stenen Kruis bekij ken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt, inclusief bijlagen, gedurende bovengenoemde periode op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis Hof van Tholen 2 te Tholen. Het ontwerp is in pdf formaat, inclusief bijlagen, ook te zien op de gemeentelijke website: www. tholen.nl. Gedurende de termijn van terinzageleg- ging kan een ieder schriftelijk of mon deling zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Tholen, Hof van Tholen 2 te 4691 DZ Tho len. Voor inlichtingen over een en ander of voor het maken van een afspraak omtrent het indienen van een mondelinge zienswij ze kunt u tijdens kantooruren bellen naar de mevrouw N. Tiernego van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 0166-668560. Bekendmaking Het hoofd van de afdeling Openbare Wer ken heeft namens het college van burge meester en wethouders van Tholen op 29 maart 2012 besloten een gehandicapten parkeerplaats te reserveren tot 1 juni 2014 in één van de parkeervakken op het Haven plein te Sint-Annaland voor mevrouw N.M. De Graafvan Popering. Iedere belanghebbende kan tegen dit be sluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons col lege. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de re denen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt. Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en beroepschrift vindt u op de website van de gemeente Tholen (www. tholen.nl /digitale balie/trefwoord: 'be zwaar en beroep'). Naast deze informatie vindt u op deze website een document van de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. De Thoolse scholieren genoten van het uitstapje, dat ze zelf hadden ge kozen uit vier mogelijkheden. Het was mooi weer om een uurtje door de Rotterdamse havens te varen. Daarna werden ze bij McDonald's getrakteerd op een 'happy meal' met iets te drinken en een toetje er bij. Daarna stond het Maritiem mu seum op het programma. De groep - natuurlijk was ook directeur Aat Nederlof mee - nam een kijkje in het museumschip De Buffel en deed een route door het museum. De kinderen staken er heel wat van op- Bij aankomst in Rotterdam kregen alle kinderen een tasje van de Drie star hogeschool, met daarin een pen en notitieblok, flesje water. zakje chips, appel en snoep. Dat was een leuke verrassing, zoals het de hele dag genieten was voor de twee groepen van de Eben-Haëzer school In november liet Driestar Educatief weten dat de school de prijs had gewonnen. Het filmpje dat de groe pen hadden gemaakt, staat sinds dien op de website www.driestar- hogeschool .n 1/k/news/vie w/92927 In september maakten de kinderen tijdens de handvaardigheidslessen iets om te laten zien waarom ze meester Nederlof zo cool vinden. Ze gingen in optocht, met een spandoek en zelfs pony's erbij, naar diens huis. zongen de direc teur toe en overhandigden hem een medaille. Directeur Aat Nederlof en juf Arinda Lindhout maakten met de groepen 5 c en 6a van de Eben-Haëzerschool een uitstapje naar Rotterdam. In een speciale brochure heeft de gemeente de mogelijkheden beschre ven voor begraven en bijzetten op de Thoolse algemene begraafplaat sen. Het kan mensen helpen bij het nemen van de juiste beslissing. In de folder is te vinden voor welke graven er gekozen kan worden: par ticulier graf, algemeen graf, kinder graf. Er wordt ook in uitgelegd dat de uitgiftetermijn voor een particu lier graf dertig jaar is en steeds met tien jaar verlengd kan worden (dat geldt ook voor een kindergraf), maar dat van een algemeen graf het ge bruiksrecht na vijftien jaar definitief afloopt. En in de brochure staat dat op de uitbreidingen van de begraaf plaatsen dubbeldiep begraven gaat worden, iets wat tot nu toe niet gebeurde. Over grafbedekking en onderhoud wordt eveneens iets ver meld. Op de asbestemming na cre matie gaat de folder ook in. As- bussen kunnen op begraafplaatsen bijgezet worden, of de as kan ver strooid worden op speciale gedeelten ervan. Verstrooien kan ook buiten een begraafplaats - met uitzondering van verharde wegen en sportvelden - mits er toestemming is van de eige naar van de grond. Wanneer (urnen)graven, na het ver strijken van de uitgiftetermijn, op nieuw in gebruik worden genomen, worden de stoffelijke resten in kne keldoosjes herbegraven in een verza- melgraf. Hierop komt een monument waarop de namen van de herbegra- venen worden vermeld. Wanneer graven komen te vervallen en op nieuw in gebruik worden genomen, stelt de gemeente de voormalige rechthebbenden minstens een jaar van tevoren op de hoogte. Over tarieven - de lijkbezorgings- rechten - begraaf- en bezoektijden en begraafplaatsbegeleiders staat ook iets in de brochure. De tekst er van is mede tot stand gekomen door een klankbordgroep met daarin on der meer begrafenisondernemers en vertegenwixirdigers van kerkgenoot schappen. De brochure is niet van toepassing op de drie bijzondere be graafplaatsen in de gemeente, die door een kerk worden beheerd. Dat zijn de Rooms-Katholieke begraaf plaatsen in Tholen en Oud-Vosse meer, en de begraafplaats Oudeland. herdenking 2012 ziet er als volgt uit: Betrekken van de dodenwacht bij het monument

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2012 | | pagina 10