(Bijna burendag bij Spar) GEMEENTE NIEUWS OPENBARE BEKENDMAKINGEN m i Gratis l mok! GEMEENTENIEUWS OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN WEEK37 gemeente Tholen GO "O LEGES NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART MEER INFORMATIE: THOLEN www.tholen.nl! Aronu PAKKEN Smiths hamka's, wokkels, bugles of spookies Ijsbergsla Douwe Egberts aroma rood Spar kipfilet Ambachtelijke slagroom schnitte ll Tholenderwijs GEMEENTEHUIS 'HOLEN: Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Telefoon: 0166 66 82 00 E-mail: gemeente@tholen.nl Meldpunt: 0166 66 76 67 OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS iedere werkdag geopend Van 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop van 12.30 uur tot 16.30 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: donderdag 18.00 20.00 uur BURGEMEESTER. WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN? U bent van harte welkom tn het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: 0166 66 83 30: voor de burgemeester 0166 66 83 86: voor een van de wethouders Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgoffie: 0166 66 83 50. wmaamsm Geen legesheffing voor identiteitskaart vanaf 14 jaar. Voor nieuwe aanvragen van een identiteitskaart geldt vanaf 9 september 2011 dat de gemeente geen leges meer in rekening brengt voor personen vanaf de leeftijd van 14 jaar. Voor personen jonger dan 14 jaar blijft de legesheffing voorlopig nog bestaan. Wat te doen als u bezwaar wilt maken tegen de leges van eerder verstrekte identiteitskaarten Voor afhandeling van bezwaren tegen de leges van verstrekte identiteitskaarten die tot 9 september 2011 zijn verstrekt, gelden de onderstaande punten: De aanvrager vraagt zijn geld terug binnen zes weken nadat de identiteitskaart is verstrekt. Wanneer het bezwaar ontvankelijk en gegrond is volgt teruggave van de leges. De aanvrager heeft bij de aanvraag van de identiteitskaart al bezwaar ingediend. Wanneer het bezwaar ontvankelijk en gegrond is volgt teruggave van de leges. De aanvrager vraagt zijn geld terug, heeft destijds geen bezwaar gemaakt en de identiteitskaart is langer dan zes weken geleden verstrekt: Het bezwaar is niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. Er volgt geen teruggave. U kunt door middel van een digitaal formulier direct bezwaar maken op www.tholen.nl. OP WWW.THOLEN.NL: Week van het Applaus Milieueducatieschip MS Watervlo in Tholen MELDPUNT GEMEENTE 0168-667667 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WABO Ingekomen aanvragen omgevingsvergun ning Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsver gunning hebben ontvangen: Oud-Vossemeer - Voorstraat 3: het ver bouwen en vergroten van een woning (ont vangen op 7 september 2011) Poortvliet - tegenover Hogedorpstraat 10 en 15: het kappen van 2 essen (ontvangen op 1 september 2011) Sint Philipsland - Luijsterlaan 1: het plaat sen van een dakkapel (ontvangen op 1 september 2011) Sint-Annaland - Havenweg (ongen.): het bouwen van een winkelruimte (ohtvangen op 1 september 2011). De ingediende aanvragen liggen niet ter in zage en hiertegen kan nog geen bezwaar gemaakt worden. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda ligt op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De be handeling van de aanvragen omgevingsver gunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar. Beschikkingen omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Oud-Vossemeer - Begraafplaats Molen straat: het kappen van 33 coniferen (ver zonden op 6 september 2011) Oud-Vossemeer Dorpsweg ter hoogte van de nummers 34, 40, 42, 46 en 48: het kappen van vijf iepen (verzonden op 8 september 2011) Sint-Annaland Havenweg 5: het kappen van 16 bomen (verzonden op 6 september 2011) Sint-Maartensdijk - Pierhoekseweg 2: het kappen van een treurwilg en vijf populie ren (verzonden op 6 september 2011) Tholen - Regentessestraat 44: wijzigen aanbouw woning (verzonden op 8 septem ber 2011) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 we ken na de dag waarop de beschikking is ver zonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk be sluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, ge dateerd en ondertekend zijn. Het bezwaar schrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnum mer 0166-668260. Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzie ning (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg, sector Bestuurs recht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Beschikkingen omgevingsvergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben ver leend: Tholen - Ambachtsweg 13: het veranderen van de bestaande inrichting (waterzuive ring transportmiddelen) De aanvraag, de beschikking en de bijbeho rende stukken liggen vanaf 16 september 2011 tot en met 28 oktober 2011 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen. Zie voor adres en openingstijden het colofon. De beschikking is ten opzichte van de ont werpbeschikking gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking of belanghebbenden aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten geen ziens wijzen te hebben ingebracht tegen de ont werpbeschikking. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 we ken na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd beroep aantekenen. Het beroepschrift moet uw naam en adres be vatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep aantekent en gemotiveerd, geda teerd en ondertekend zijn. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Mid delburg, sector Bestuursrechtspraak, Post bus 5015, 4330 KA Middelburg. Degene die tegen een beschikking beroep heeft ingediend, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg, sector Be stuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Mid delburg. Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en beroepschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening is te vinden in de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' die op ver zoek door het cluster Communicatie van de gemeente Tholen wordt toegezonden. OPENBARE BEKENDMAKINGEN Bekendmaking Opnieuw terinzagelegging ontwerp-be- stemmingsplan VesteTuin Met ingang van 22 juli 2011 heeft op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde ning juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp-bestem- mingsplan VesteTuin ter inzage gelegen. Een wettelijke vereiste is dat het plan ook digitaal ter inzage wordt gelegd. Dit dient plaats te vinden via www.ruimtelijkeplan- nen.nl. In verband met automatiserings technische problemen is het niet gelukt om het ontwerp plan tijdig op die website te plaatsen. Omdat nu niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor terinzagel egging wordt het ontwerp-bestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met in gang van 16 september 2011 opnieuw ge durende zes weken ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. Het bestemmingsplan heeft tot doel detailhandel, dienstverlening en wonen mo gelijk te maken op het perceel Wattstraat 1 te Tholen. Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, regels en gaat ver gezeld van een toelichting. Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan VesteTuin bekij ken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ontwerp-bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt, inclusief bijlagen, gedu rende bovengenoemde periode op werkda gen ter inzage op het gemeentehuis Hof van Tholen 2 te Tholen. Het ontwerp is in pdf formaat, inclusief bijlagen, ook te zien op de gemeentelijke website: www.tholen.nl. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Tholen, Hof van Tholen 2 te 4691 DZ Tholen. Op dit bestem mingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor inlichtingen over een en ander of voor het maken van een afspraak omtrent het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren bellen naar de heer ing. R Quist van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 0166-668235. i, Nog iemand koffie? Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag: alle varianten zak 80/120 gram D. 2 pakken J per krop snelfilter of grove maling pak 250 gram voordeelverpakking 1 kilo Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (15 t/m 18 september 2011), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl 8

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 9