Zorgen over grootte en kaartje van nieuw overdekt zwembad Bezoekers Spetter gaan stemmen op partij die zwembad open houdt Nieuwe schuur en huis besmeerd met verf SP: 'Weerstand vanuit de bevolking was te voorkomen' Insprekers op info-avond in Haestinge zijn kritisch We laten voorziening niet door deze gemeenteraad afnemen' leos Donderdag 15 september 2011 EENDRACH TBODE, DE THOOLSE COURANT Echtpaar Snoeij uit Oud-Vossemeer gedupeerd Wim en Barbara Snoeij schrokken zich een hoedje toen ze dinsdagochtend zagen dat hun nieuwe huis aan de Patrijzenweg in Oud-Vossemeer beklad was met witte verf. Op de deur aan de achterkant van de woning was verf gesmeerd en ook de zwarte wand van de gepotdek- selde schuur zit vol verfspatten. Schade Verwarring kunstwerk Sint-Maartensdijk Het omstreden kunstwerk in Sint-Maartensdijk komt er naar alle waarschijnlijkheid toch. Een meerderheid van de raad ziet in het kunststuk een absolute meerwaarde. Vanuit de bevolking was er weerstand tegen het plaatsen. Jan-Kees de Feijter uit Tholen riep mensen op een petitie te steunen. Dat leverde ruim 850 reacties op. Dinsdag werd tijdens de behandeling van de commissie samenle ving duidelijk dat het project onderdeel is van een werk- /leertraject. Een belangrijk ontbrekend detail. Werkgelegenheid Proef Vandaalbestendig Teleurgesteld De insprekers, die woensdag in Haestige reageerden op de plannen voor een overdekt zwembad op het recreatie terrein de Pluimpot in Scherpenisse vrezen dat het bad te klein wordt en de toegang te duur. Volgens projectleider Wouter van Alphen van de gemeente gaat het echter om prijzen die in de 'markt' gebruikelijk zijn en niet 'bedui dend hoger worden' dan de tarieven die nu worden ge hanteerd voor de gemeentelijke zwembaden Haestinge in Sint-Maartensdijk en de Spetter in Tholen. Het bad wordt 250 vierkante meter. Het wordt overdekt en krijgt nog geen buitenband met ligweide, zei hij op een vraag van Jan van Tilborg. Volgens Van Alphen wordt er later dit jaar nog een discussie gevoerd over de toekomst van de zwembaden. Goed gevuld Lichtpunt Uit een kleine rondgang onder bezoekers van zwembad De Spetter in Tholen bleek dat sluiting flinke politieke gevolgen kan hebben. Vrijwel alle ondervraagden gaven te kennen bij gemeenteraadsverkiezingen alleen op die partijen te zullen stemmen die er voor zorgen dat het bad open blijft. „We laten onze voorziening niet door deze gemeenteraad afnemen", is het unanieme commentaar. Kunstwerken Geef Gas Zeester Gorishoek wordt Vuurtoren 'Parkeren Markt is een chaos' 800 biljetten voor waterschap te laat Wozoco later UIT HET ARBEIDSPROCES GERAAKT? ATC Scheldestromen 7 De woning met schuur is nog niet klaar. Het gezin trekt er eind sep tember in en woont nu met drie kinderen op de Krabbenkreek in Sint-Annaland omdat hun woning aan de Patrijzenweg vorig jaar door brand in de as werd gelegd. Er staat nu een compleet nieuw pand, waarvan ze zelf de schuur afwer ken. Ze vonden op hun erf tien appels die in de grondverf waren gedoopt. In de appels waren lange schroeven gestoken. Ook het zadel en het stuur van een fiets was met verf be smeurd. Er zijn ook plastic hand schoenen gevonden die niet van het echtpaar zijn. Het echtpaar deed aangifte bij de politie. En informeerde bij de over buren of iemand iets gezien heeft. Niemand heeft iets gezien. Dins dag zijn ze begonnen met het schoonmaken, de wand van de schuur moet opnieuw in de verf worden gezet. Het moet op maan dag tussen kwart over vier en half negen zijn gebeurd, zegt Barbara Snoeij. In het voorjaar is er gereed schap gestolen, onder meer een ho- gedrukreiniger, een spade en een snoeischaar. Ook toen deed het echtpaar aangif te van diefstal. „We vermoeden dat het kinderen zijn geweest. Ouders moeten iets gezien hebben aan hun kinderen want ze moeten met verf spatten op hun kleren thuis zijn ge komen." Ze vinden het moeilijk om de schade te bepalen. Ze moe ten nieuwe verf kopen, de boel weer schoonmaken en een deel van de schuur opnieuw verven. De sporen van de witte verf. „Een ongelukkige situatie die voorkomen had moeten worden", noemt wethouder Cees van Dis de gebrekkige communicatie over het kunstwerkproject. Hij was vergeten te melden dat het kunstwerk ten goede komt aan de werkgelegen heid en dat het geld uit een be staand kunstpotje komt. Die infor matie brengt het kunstwerk in een ander daglicht. Het gaat niet langer om 12.500 eu ro voor alleen een kunstobject, maar om een project om mensen aan het werk te krijgen. En dat was voorafgaand aan de petitie van Jan- Kees de Feijter niet gecommuni ceerd aan de Thoolse inwoners. De bedoeling is dat werkzoekenden, scholieren en studenten onder pro fessionele begeleiding het kunst werk gaan vervaardigen. De stich ting Dutch Art Match (DAM) uit Goes heeft daarvoor een plan opge steld. Volgens Marinus Geuze van de Koninklijke Heidemaatschappij - één van de geldschieters van het project - geeft het project een im puls aan de werkgelegenheid op Tholen. „Soortgelijke projecten in de provincie hebben dat reeds aan getoond", zei hij tijdens zijn in- spreekmoment. De realisatie van het kunstwerk is in eerste instantie een proef. Blijkt deze succesvol, dan volgen er soortgelijke projecten met kunst werken in Scherpenisse en Sint- Annaland. Dutch Art Match heeft daar de plannen al voor klaar. Zo komt er in Scherpenisse een beeld met havenwerkers bij een schip en in Sint-Annaland gaat het om meerpalen op het haventerrein. Een meerderheid van de raadsleden vindt dat het kunstproject past in het beleid om kunst in de openbare ruimte te plaatsen. SGP, PvdA, CDA en VVD stemmen zonder meer in. De CU, SP en ABT nemen de plannen in beraad. Wel vraagt Gré Boelhouwers (VVD) zich af of het kunstwerk in Sint-Maartensdijk vandaalbesten dig is en waar het precies komt te staan. Ook vraagt Kees Koopman (ABT) zich af wie het onderhoud voor zijn of haar rekening neemt. Wethouder Van Dis heeft op bijna alle vragen een passend antwoord. Hij verzekert dat het kunstwerk vandaalproef is en dat de eventu ele onderhoudskosten voor reke ning van de gemeente zijn. Over de exacte locatie is volgens de wethouders nog niets bekend. „Dat moeten we nader bepalen", zei hij. Annie Vogelaar (SP) be treurt het gebrek aan contmunica- tie richting de burger over de ach terliggende gedachte van het kunstproject. „Weerstand vanuit de bevolking was te voorkomen", zegt zij. Van Dis beaamt dat. De SGP is ronduit positief over het project. „Het kost de burger niets extra", zegt Chris Koopman. „De Thoolse ondernemers hebben het project feitelijke bekostigd. Van iedere verkochte vierkante meter grond ging één euro in het kunst potje." Ook PvdA en CDA beamen dat. „Cultuur verbindt en dat is nu precies wat dit project doet", zegt Rina Ligtendag-Quist (CDA). „Onderwijs en cultuur smelten sa men." Kees Koopman (ABT) stelt zich kritisch op. Hij heeft zijn beden kingen over de uitvoering van het project en dan met name över de begeleiding van de professional. Ook wijst hij nadrukkelijk op het onderhoud van de kunstwerken. Volgens hem staan veel werken op Tholen er bedroevend bij. Tot slot mist Koopman verklarende bord jes. „Geen één kunstwerk heeft een verklaring, dat kan toch niet?" Wethouder Van Dis verzekert dat die bordjes er zeker komen. Jan-Kees de Feijter uit Tholen re ageert teleurgesteld op de reacties vanuit de politiek. Hij blijft erbij dat in tijden van bezuinigingen de gemeenten het niet kan maken om zoveel geld in een kunstwerk te steken. „Als de politiek re-integra tie zo belangrijk vindt, waarom be talen ze dit project dan niet uit het re-integratiebudget?", vraagt hij zich af. De 'Feijter is nog steeds van plan om de 850 handtekenin gen die hij verzameld heeft tegen de komst van het kunstwerk te overhandigen aan de wethouder voor de raadsvergadering van 22 september. Tijdens de pauze wordt er druk gediscussieerd over de impuls. Links Wim Brevet met Kees van Koeveringe, rechts Arie en Erik Quist, en Mirjam en Corné Stoutjesdijk. Volgens Arie Quist hoeft het huidi ge bad niet weg. Het functioneert naar de volle tevredenheid van de gebruikers, betoogde hij. „Het per soneel zet zich met weinig midde len voor 200 procent in. Kinderen kunnen er op de fiets naar toe. Het personeel kent onze kinderen. Nu gaat u het zwembad uitbesteden aan een recreatieondernemer. Het is onduidelijk wat er komt." Quist kreeg applaus voor zijn op merking en daarmee was de toon gezet en werd er lang over de voor- en nadelen van het overdekt zwem bad gediscussieerd. Van Alphen herhaalde nog maar eens dat er nog een discussie over komt. „Maar de gemeente wil dat het zwembad zo toegankelijk mogelijk wordt." Quist noemde het een vreemde si tuatie. „U gaat een zwembad schrappen terwijl er nog een dis cussie over gevoerd moet wor den." Quist wees er op dat er een handtekeningenactie was gestart (door zijn dochter Rachel en Rosan Stoutjesdijk) en dat de 90 tot 100 procent van de inwoners waar wordt aangebeld voor het behoud van het zwembad positief reageren. Hij wees er verder op dat het bui tenband groter is dan de beoogde afmetingen van het binnenbad. Bo vendien is het volgens Quist nu met de huidige abonnementen structuur voor grote gezinnen 'goed te doen.' Volgens Van Alphen is het wel mo gelijk om er een openluchtbad bij te voegen, maar dan zal de ge meente daar financieel aan bij moeten dragen. Quist vond dat het slopen van het huidige bad lijkt op kapitaalvernietiging als er 'verder op' een nieuw zwembad wordt ge bouwd. Volgens de projectleider moet er rekening gehouden worden met de gevolgen als er twee zwem baden voor 26000 inwoners open gehouden moeten worden. „Die zullen zwaar drukken op de begro ting van de gemeente. Tholen is rij kelijk bedeeld, maar ik begrijp dat je deze luxe zou lang mogelijk wilt behouden." Volgens Aries broer Erik Quist moet de gemeente haar huid beter verkopen.„Ga terug naar Knols en vraag om meer voorzieningen." Hij wees naar de warme zaterdag (25 augustus) toen het bad met 250 kinderen goed gevuld was. Dat gaat niet lukken in een overdekt zwembad als er ook gasten van de camping in moeten. Het wordt aanzienlijk kleiner dan Haestinge dat ook nog eens een kikkerbadje heeft. Stel dat er een ander bad komt en ook de Spetter weggaat dan zitten we met ruimtegebrek. Hoe is dat op te lossen?" Volgens wethouder Kees van Dis is met de ondernemer overeenge komen dat kinderen er voor hun diploma moeten kunnen zwem men. „De afmetingen zijn daar op afgestemd. Dat is 160 vierkante meter. Maar voor Tholen met zo'n park is het belangrijk om je niet blind te staren op 160 vierkante meter. De ondernemer is er ook bij gebaat dat er veel mensen ko men." Hij herinnerde de sprekers er aan dat bij de impuls van Sint- Maartensdijk de wens voor een overdekt zwembad is uitgespro ken. „Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen." Hij lichtte toe dat de bouw van een overdekt zwembad gemiddeld 10.000 euro per vierkante meter kost. „Dat komt op 2,5 tot 3 mil joen. Knols wil dat voor zijn reke ning nemen. Niet alleen het ge bouw er neer zetten, maar het ook exploiteren. Het niveau van dienst verlening zal doorgaan." Van Dis zei dat het belangrijk wordt om keuzes te maken. „Kie zen we voor één goede accommo datie voor hele de bevolking of voor twee dure oplossingen in Tholen én Sint-Maartensdijk? Het geeft veel commotie, maar wat is financieel haalbaar?" Kees Blaasse (van de jeugdclub van de Hersteld Hervormde Ge meente) bepleitte het gebruik van een gedifferentieerd tarief. „Grote gezinnen moeten er rekenen op vijf tot zes keer het huidige tarief. Het lichtpuntje van deze avond is dat er bij het overdekt zwembad ook nog 500 vierkante meter open lucht kan komen." Van Dis zei te begrijpen dat het voor gezinnen lastig is, maar zeg de toe over de tarieven met Knol te zullen spreken. Corné Stoutjesdijk (de vader van Rosan) vroeg zich af wanneer het overdekte zwembad klaar is. „Wordt dat meteen ge bouwd of zitten we hier nog 6 of 7 jaar. Anders gezegd: staat het over dekt zwembad er als dit hier weg gaat?" Van Dis begreep de zorgen en zei te proberen die weg te nemen. „Knols is er alles aan gelegen dat het goed bezocht wordt. Dat is ook in zijn voordeel. De prijzen zullen niet twee tot drie keer over de kop gaan." In de Spetter geniet de jeugd van de zeepkistenrace. Piet Hoogedeure (76) uit Tholen zwemt al zeventien jaar in de Spet ter. ,Jk ga gemiddeld vijf keer per week. Dan trek ik minstens twintig baantjes. Daar voel ik me fit bij. Het fijne is ook dat het zwembad op loopafstand van de woning ligt." Zijn vrouw Greet (73) is het hele maal met haar man eens. Zij zwemt inmiddels 25 jaar en heeft de indruk dat ze daardoor minder snel een blessure oploopt. Armen, benen, rug, deze belangrijke onderdelen van het lichaam varen er wel bij. Ze zijn mordicus tegen sluiting. „Niet alleen voor ons, maar ook voor het diplomazwemmen voor de kinderen." Piet gelooft niets van het argument dat het bad te duur wordt. „Het zal wel plaats moeten maken voor woningbouw." Ze zwemmen allebei in groepsver band. Een stuk of veertig ouderen treffen elkaar regelmatig in het zwembad en gezamenlijk voeren ze zonder moeite allerlei bewegingen uit die het lichaam in een goede con ditie houden. En dat moet blijven, vinden ze. „Wij behoren tot zeg maar de zwevende kiezer en we gaan altijd stemmen. Maar nu laten we dat zwevende maar voor wat het is en stemmen we bewust op de par tij die er voor zorgt dat het zwembad open blijft", klinkt het strijdlustig. „Nee. We gaan niet naar Steenber gen of naar Smerdiek. We willen in Tholen blijven zwemmen." Datzelfde geldt voor Jonel Aal- brechtse. Ze is badjuffrouw en ziet met veel plezier dat de ouderen in beweging blijven. Vorige week vrij dag werd het seizoen op een ludieke manier afgesloten. „Er was een par cours dat met een plastic roeibootje en pollepels als peddel moest wor den afgelegd en waarbij intussen al lerlei opdrachten moesten worden uitgevoerd." De badjuffrouw is vol lof over de in zet van de ouderen en de manier waarop ze met hun gezondheid om gaan „De meesten komen vijf keer per week. Weer of geen weer. Het is altijd zwembad weer", wijst ze op de groep die als Spetterende Joggers door het leven gaat. Tussen de wedstrijdelementen door en ook de weken daaraan vooraf gaand kreeg Aalbrechtse de indruk dat er onder de bezoekers van het zwembad grote commotie heerste over de dreigende sluiting. ,Je moet niet vergeten dat de derde generatie bezoekers hier het diploma haalt en regelmatig zwemt. Grootouders, ou ders, kinderen en kleinkinderen. Ook hier hoor je dat mensen niet moeten stemmen op een partij die zegt dat het bad dicht moet. De men sen gaan straks bewust stemmen." Een daarvan is Conja van de Mer- bel-Schot. Zaterdag zat ze in het zwembad om te kijken naar de ver richtingen van zoon Martijn en diens vriendje Kjeld. Beiden had den een zeepkist gemaakt waarmee ze over een paar minuten van de schans zouden afracen. Ze heeft drie kinderen die allemaal zwem men en ze snapt niet dat er zelfs maar over wordt gedacht om de Spetter te sluiten. „De gemeente wil kennelijk wel nieuwbouw, maar geen sociale voorzieningen. En dat terwijl mensen die ik spreek hier komen wonen juist vanwege die voorzieningen." Conja heeft nog geen enkele voor stander van sluiting ontmoet. „Dat geld dat de gemeente aan kunstwer ken uitgeeft, 30.000 voor een beeld in Sint-Annaland (bij de brede school-red.) en nu weer 12.000 euro in Sint-Maartensdijk, kan beter in het zwembad worden gestoken Intussen racen 15 zeepkisten een voor een van de glijbaan. Even zijn de zorgen over de sluiting verdwe nen en hebben badmeesters en tien tallen vrijwilligers gezorgd dat de kinderen, sommigen gehuld in een zwemvest, een daverende Spetter middag beleven. Duikers liggen in het water om waar nodig in te grij pen. De dames Nienke en Manon van As bereiken uiteindelijk het snelst de bel aan het eind van de baan. Van As, Geef Gas, heet het meidenteam. Vooraf is er volgens Rinus Snelle- man en Jonel Voshol heel veel werk verzet. Sommige kinderen zijn de hele zomer bezig geweest met de bouw van de mooiste en snelste wa gen. Woensdagmiddag en zaterdag waren de favoriete bouwdagen waarmee naar schatting zestig kin deren zijn beziggehouden. Janny Stokkers, bekend om haar vele vrij willigerswerk in Tholen en sponsor Paul Deurloo van het gelijknamige aannemersbedrijf beoordeelden de creaties. Zij kozen de carnavalswa gen van Corianne en Damian Ver- weij als mooiste. De deelnemers kregen allemaal een medaille en ze hopen dat dit niet de laatste is die er in het zonovergoten bad werd uitgereikt. Brasserie de Zeester bij Gorishoek verandert in de Vuurtoren. Dat is althans het plan van recreatieonder nemer Jeroen Knols van de Pluim pot. Het nieuw te bouwen pand ver schuift op verzoek van het water-' schap een paar meter naar het oos-l ten zodat het onderhoud van de dijk beter kan worden uitgevoerd. Pro jectleider Wouter van Alphen van de gemeente lichtte dat woensdag namens Knols toe op de informatie bijeenkomst van de Dorpstafel Sint-Maartensdijk/Scherpenisse. Hij liet een plaatje zien van het ont werp waarop duidelijk een vuurto ren is te zien dat op de kop van het gebouw is geplaatst. Volgens Van Alphen zou de vuurtoren verwijzen naar het exemplaar dat er heeft ge staan. In de zaal werd lichtelijk ver baasd gereageerd omdat er nooit een vuurtoren heeft gestaan, maar een eenvoudige lichtopstand die overigens nog steeds op 'de punt' staat. Het parkeren op de Markt in Sint- Maartensdijk is op zaterdag een chaos. Dat zei voorzitter Ron van der Graaf van de Dorpstafel Sint- Maartensdijk/Scherpenisse woens dag op de informatiebijeenkomst over de bouw van woningen in de Geertruidapolder en de uitbreiding van receratieterein de Pluimpot in Scherpenisse. Door de toename van het aantal be woners en bezoekers die hun bood schappen in de smalstad doen, zal het probleem op de Markt alleen maar toenemen, verwacht hij. Daarom moet er goed naar de ge volgen van de uitbreiding gekeken worden. Na het verstrijken van de stempe- riode kwamen nog zo'n 800 te laat geposte biljetten binnen. Maar on danks dat zijn de verkiezingen voor het bestuur van het waterschap Scheldestromen, vorig jaar novem ber, goed verlopen. Dat wordt ge concludeerd in de evaluatie. Zowel in de procedure als op organisato risch vlak liep alles probleemloos. Er zijn bijna honderdduizend stem biljetten teruggestuurd, wat een op komst betekent van 33 procent. Slechts tweetiende procent van de stemmen was ongeldig, waar dat twee jaar eerder nog bijna tien pro cent was. De toegepaste 'brief in brief' me thode is speciaal voor deze verkie- l zing ontwikkeld. Het Ministerie van verkeer en waterstaat en de Kies raad werkten mee aan een algemene maatregel van bestuur om dat mo gelijk te maken. De verkiezingen hebben 435.000 euro gekost. Dat is een stuk minder dan in 2008, toen de kosten in beide voormalige waterschappen samen 682.000 euro bedroegen. VERVOLG VAN C1000 De welstandscommissie heeft zich daar al diverse keren over gebogen, laatst nog in augustus. Gunter is echter vrij om zelf een architect en aannemer te kiezen. Gunter Beheer blijft namelijk eigenaar van de grond en het pand. Om de bouw van de veel grotere supermarkt mogelijk te maken, wordt grond bijgekocht van de gemeente. Projectleider Hennie Weeda zegt de laatste maanden ook 'hele grofe stappen' gezet te hebben ten aan zien van het plan Suzannapolder, waar zo'n honderd woningen moe ten komen. „Daarvoor komt een raamovereenkomst in de gemeente raad, waarbij het aandeel van pro jectontwikkelaar Willemsen en Mindeman wordt overgenomen door een ander. Daarvoor staan drie nieuwe aandeelhouder in de wacht. Het woonzorgcentrum wordt tege lijk met de huizen in de Suzanna polder meegenomen, maar we doen nu eerst de supermarkt. Vandaar ook de afwijkingsprocedure", aldus Hennie Weeda. Het Planbureau voor de Leefomge ving heeft pas een advies uitge bracht, dat Zeeland voorzichtig moet zijn met de bouw van nieuwe huizen. Het PBL verwacht na 2020 een flink overschot aan woningen. Dit houdt mede verband met de ver wachte krimp, maar de gemeente Tholen was in de provincie veelal een uitzondering met natuurlijke groei dankzij het geboorteover schot. Projectontwikkelaars zijn heel terughoudend met nieuwbouw, ook aannemer Heijmans. die de wo ningbouw rond de nieuwe super markt aan het Havenplein in Sint- Annaland moet realiseren. De gemeente heeft in plan Vroonstede nog volop bouwgrond gereed lig gen. Wij helpen je weer op weg en geven je de begeleiding die je nodig hebt. Kijk voor meer informatie op onze website of bel0113 - 34 10 95 Arbeidstrainingscentrum 4421 BG Kapelle Tel.: 0113-34 10 95 www.atcscheldestromen.nl Advertentie l.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 7